สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2556
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวอรพัสวี  ศุภิศราวุฒิวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวภรณ์  อ่อนคำ
 
1. นางสาวอรพัสวี  ศุภิศราวุฒิวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงราชาวดี  ปานน้อย
 
1. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงราชาวดี  ปานน้อย
 
1. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงนภัส  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงเพื่อนสุข
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุสะสินธุ์
5. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวเชาวพรรณ  แพเพ็ชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุญญิศา  พิจิตร
 
1. นางนวรัตน์  ร้อยดาพันธุ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพทวี
2. เด็กชายเดชาพล  เผือกเพ็ง
3. เด็กชายเดชาวัต  เผือกเพ็ง
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นางสาวสมหมาย  แจ้งอรุณ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ศรีวรรณา
2. เด็กหญิงภาพิมล  อุทัศน์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ปานทองคำ
 
1. นางนวรัตน์  ร้อยดาพันธุ์
2. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ขาวเงิน
2. เด็กชายวัศพล  เผือกเพ็ง
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคงโมง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  เผือกเพ็ง
3. เด็กหญิงอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นางวัชรี  จันกลิ่น
2. นางอมรพรรณ  นาเอก
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่วมเกตุ
2. เด็กหญิงราชาวดี  ปานน้อย
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิชัยคำมาตย์
 
1. นางเถริกา  โพธิ์เพ็ชร์
2. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาพันธ์  สุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงราชาวดี  ปานน้อย
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิตา  เพียมะลัง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  สถิตย์พงษ์
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงเพื่อนสุข
2. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ลอย
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนงนภัส  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จูงเพื่อนสุข
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  วิชัยคำมาตย์
2. เด็กชายวัศพล  เผือกเพ็ง
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย
2. นายสุเมธ  ชิดไทย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติภัฏ  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วุ่นคง
 
1. นางสาวณัฐยา  ไกรครุธ
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  มาลัยศรี
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณธิดา  อ่อนคำ
2. เด็กชายธนันธร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงศรัญญา  หลำเทียน
 
1. นางเถริกา  โพธิ์เพ็ชร์
2. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปาเงิน
2. เด็กหญิงฉัตรพิมล  ดอนไพรนุช
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แก้วคง
 
1. นางเถริกา  โพธิ์เพ็ชร์
2. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พึ่งงาม
2. เด็กชายศุภกร  โตบัว
3. เด็กชายอภิชาติ  ทองสุข
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวเชาวพรรณ  แพเพ็ชร
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญมี  ภูษิต
2. เด็กชายศิลา  อ่ำพึ่ง
 
1. นางสาวขจร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวเชาวพรรณ  แพเพ็ชร