หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1และป.3/2 25 พ.ย. 2556 09.30-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางรัศมี ศรีสวัสดิ์ 080-0912239)
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1และป.3/2 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30 กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่ายให้นักเรียนมารายงานตัวเวลา 12.30 -13.000 น. ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนวัดพลับพลา (ผู้ประสานงาน นางรัศมี ศรีสวัสดิ์ 080-0912239)
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 932 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูณรงค์กร ท่าม่วง
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องภาษาไทย 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น. (ผู้ประสานงาน นางบุหงา แนวชาลี 081-5779421)
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องภาษาไทย 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30 กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่ายให้นักเรียนมารายงานตัวเวลา 12.30 -13.000 น. ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนวัดพลับพลา (ผู้ประสานงาน นางบุหงา แนวชาลี 081-5779421)
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 931 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูจุฑามาศ ตับทับ
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นายพีระพล ช่างเรือ 084-0006548)
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 921 และ 922 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุณครูกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีอาคารโรงยิม 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางหรรษา เพิ่มผล 081-2950880)
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 931 21 พ.ย. 2556 13.00-15.00 ผู้ประสานงาน คุรครูธันย์ชนก โชติผล
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีอาคารโรงยิม 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30 กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่ายให้นักเรียนมารายงานตัวเวลา 12.30 -13.000 น. ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนวัดพลับพลา (ผู้ประสานงาน นางหรรษา เพิ่มผล 081-2950880)
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 931 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูธันย์ชนก โชติผล
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีห้องสมุด 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางณิชาภัทร ราชนิยม 091-5855598)
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีห้องสมุด 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30 กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่ายให้นักเรียนมารายงานตัวเวลา 12.30 -13.000 น. ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนวัดพลับพลา (ผู้ประสานงาน นางณิชาภัทร ราชนิยม 091-5855598)
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เวที อาคาร 9 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสุวิทย์ นราศรี
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง สาระสังคม 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์ 087-5854616)
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง สาระสังคม 25 พ.ย. 2556 13.30-16.30 กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่ายให้นักเรียนมารายงานตัวเวลา 12.30 -13.000 น. ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนวัดพลับพลา (ผู้ประสานงาน นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์ 087-5854616)
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูเสาวนีย์ ภาณุสุวัฒน์
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้องประชุมถาวรวิริยะนันท์ 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น. / เก็บตัวห้องคณิตศาสตร์ (ผู้ประสานงาน นางรัชนีกูล กิจตระกุลรัตน์ 083-4069050)
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูเสาวนีย์ ภาณุสุวัฒน์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]