หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   26 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 931 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เวที อาคาร 9 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ห้อง 811 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ห้อง 812 22 พ.ย. 2556 09.000-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ห้อง 813 22 พ.ย. 2556 09.000-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ห้อง 821 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ห้อง 822 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร8 ห้อง 823 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ห้อง 824 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 6 22 พ.ย. 2556 09.000-12.00
17 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
19 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
20 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 13.30-16.00
21 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
22 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 พ.ย. 2556 13.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 13.00-15.30
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถหน้าอาคาร 9 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี แาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2556 13.00-15.00
7 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 938 22 พ.ย. 2556 13.00-15.30
8 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 938 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1และ ป.4/2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3และ ป.4/4 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม อาคารป.1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ศูนย์ลูกเสือ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 925 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 923 และ 924 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารหอสมุด แดงขรัญจวน 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 933 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 935 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร9 ห้อง 936 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 937 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 921 และ 922 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]