หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ คำรอตโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
2. นางบุญสม คำเนตรโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางสุวดี คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวนันทจิรา ประเสริฐจาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวรัชนี คลังสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ แสงประทุมโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
2. นางกาญจนา กมุทโยธินโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางมารศรี พิลาโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกันยกานต์ บุญมานะโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
5. นางสาวธารีรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนบ้านยางระหงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศิวนาถ สงวนสินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นางฉรียา บรรจงโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสาวนันทจิรา ประดิษฐ์จาโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
4. นางสาวกัญเกรา หล่อยดาโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
5. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปัทม์พร วงษ์ปรีชาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นางสาวราตรี จิตต์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
3. นางฉรียา บรรจงโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นายสงบ พงษากิจโรงเรียนวัดช้างข้ามกรรมการ
5. นางสุรีย์ สุวรรณกล่อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอารมณ์ บรรจงโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
2. นางสุชาดา สุริโยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางเขมิสรา กระจ่างศรีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสุวพัชร บุตรฉัยยาโรงเรียนบ้านสะพานเลือกกรรมการ
5. นางชอบจิต สุวพงษ์โรงเรียนบ้านซอยสองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิราพรรณ ผลพฤกษาโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางสายชล ทองนวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวกันยกานต์ บุญมานะโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุลโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีกรรมการ
5. จ่าเอกฐตวัฒน์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลาวัลย์ อรุณโณโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางรณิดา ศิริถ้วยทองโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางองุ่น สกุลนอกโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางกนกพร สง่าวงษ์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางดุษณี บรรจงโรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพิศสมัย ต่อพลโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางสาวสมาน เจริญนานโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางวาริการณ์ บุญเปล่งโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา บำรุงพงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ รำไพโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ อรุณโณโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แสงกระหนึกโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ลออภักตร์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย สนิทรัมย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางสาวสไบพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพจนา เสวราภีโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
2. นางยุพา รัตโนภาสโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ สุดใจโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นายประถม สิมาจารย์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางพิศสมัย ต่อผลโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางแสงนิสา แก้วสว่างโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พงษ์ขจรโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวพุดตาน ชาญวิชาโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายทองจันท์ ชาวไร่โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนบ้านยางระหงกรรมการ
3. จ.ส.อ.ชลธาร มิตรตะขบโรงเรียนบ้านซอยสองกรรมการ
4. นางเครือจันทร์ กิตติธรรมโมโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางอุ่นเรือน พรหมเกตุโรงเรียนวัดเขาวงกตฯกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐชนก เหล็กดีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
2. นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์โรงเรียนบ้านซอยสองกรรมการ
3. นางสาวศิราภรณ์ มิ่งมีชัยโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางสมใจ เสริมสัยโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
5. นางสาวนวลพรรณ วิชญธรกุลโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา จันทมงคลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางสาววรสิทธิ์ โกศาคารโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางอัจฉรา ขวัญจิตรบุญชัยโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางกมลลักษณ์ แสงประทีปโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีมากโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางวิมล พงษ์มิตรโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางอัจฉรา ขวัญกิจบุญชัยโรงเรียนบ้านตกกระบกกรรมการ
4. นางนันท์สุดา ทองคำดีโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายประจวบ แจ่มศรีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิสิษฐ์ สังฆเวชโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางศุภนุช สนเสริฐโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
3. นางปนัดดา เริ่มรักษ์โรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
4. นางจริยา ฤทธิ์พฤกษ์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางสมใจ แก่นบุญโรงเรียนวัดตะกาดเง้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นางประภาศรี วนสิริสกุลโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางสมใจ เสริมสัยโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
4. นางสาวมาลี ศรีสมานโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายกฤษฎา ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน ป้องหมู่โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
2. นายชุมพล ศิลาอาศน์โรงเรียนบ้านท่าแฉลบกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางสาวนราทิพย์ เภกะสุตโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นางพเยาว์ เจริญนิยมโรงเีรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวนราทิพย์ เภกะสุตโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางสุนทรา ฉากเขียนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายวินิจ ป้องหมู่โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
4. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
5. นายเชาวลิต สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางมะลิซ้อน โกศิลป์วัฒนาโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางสุนทรา ฉากเขียนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางดวงแข ธิมาชัยโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นางอังคณา ภาคพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายกดสยาม ลมงามโรงเรียนบ้านโค้กวัดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายกิตติ เนตรประโคนโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
4. นางสาวรัชนี บุญญานนท์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารากรรมการ
5. นางสาวมนัชยา ธรรมลิขิตโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชลลดา ถนอมสัตย์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางกุหลาบ กะมะโนโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ภิรมหวาดโรงเรียนบ้านโป่งวัวกรรมการ
4. นางวรรณนา คงสำรวยโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางสิริพร เกษรุ่งเรืองโรงเรียนวัดแก่งหางแมวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ตลับทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ สวัสดิภูมิโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางสาวณัฐชนก เหล็กดีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นางสุวรรณี วงษ์หอยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
5. นางกัณย์ฉัฐ พละสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชนก เหล็กดีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
2. นางภัทรินทร์ เทพภิบาลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายอาทร แก้วสังข์โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวปัทมา อิ่มผ่องโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นางปิณิดา สุวรรณพรมโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นายหัสชัย สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายปลวัชร ผ่องผลโรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
2. นางรพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวปรานอม อองละออโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
4. นางสาวปารีณา ทองตื้อโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
5. นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา โชคช่วยพัฒนากิจโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
2. นางสาววันดี ปาณัณณพโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นายวิชัย สร้อยกูลโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
4. นายสมนึก ฉากเขียนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นายประเสริฐ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ศรีสัจจะโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางสาลีวรรณ พิริยะนนทกุลโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ภูดวงศรีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร จงรักษ์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
5. นางจารุณี เนื่องสิทธะโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ สุวรรณธานีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ภุชงค์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ผลมณีโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญรอดรักษ์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุลโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
3. นางเพ็ชรรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางยุวดี เกตุจินดาโรงเรียนบ้านเข้าแก้ววิทยากรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ศรีหนารถโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญรอดรักษ์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุลโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
3. นางเพ็ชรรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางยุวดี เกตุจินดาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ศรีหนารถโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสันทนี กิจมงคลโรงเรียนวัดทองทั่วประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ คุ้มตระกูล โรงเรียนวัดเขาวงกตกรรมการ
3. นางสุพนิสฐ์ สุทธิฉันท์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางสาวฐาปนี จรีภรณ์โรงเรียนบ้านต้นกระบก กรรมการ
5. นางสงกราน จุลเจือโรงเรียนวัดสามผาน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯกรรมการ
2. นายตระกูล เทพบุตรโรงเรียนบ้านช่องกะพัด กรรมการ
3. นางสุวิมล ชัญพลาโรงเรียนวัดนาซากรรมการ
4. นางรัศมี ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลับพลาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุหงา แนวชาลีโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางบรรจง ผิวขาวโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสาโรจน์ เงินมากโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเกสร พงษ์นัยรัตน์โรงเรียนวัดวังหินประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี จิตต์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ บุญควง โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นางนวลจันทร์ โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมปอง นาคพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางชมภู รอยศิริโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางสุวัฒนา วุฒิจักรโรงเรียนบ้านเตาหม้อกรรมการ
4. นางธิดา กลิ่นเกษรโรงเรียนวัดวังเวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ภาณุสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เกลียดความชั่วโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นายศักดินันท์ ศรีไพรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวินัย ศิริชนม์ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายพินิจ คณะดีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายสัญญา พานิชกุล โรงเรียนบ้านหนองหงส์ กรรมการ
5. นายพีระพล ช่างเรือ โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุริยะ พิณเกษมจิตโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
2. นายนพปฎล บรรณทองโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นายสาโรช ศิริพักตร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นางอุษา ทาทองโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายต่อศักดิ์ สุวิสุทธิมนตรีโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
5. นางกนกพร เมโมโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอุษา ทาทองโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
2. นายศักดินันท์ ศรีไพรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธนสิษฐ์ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางประภาศิริ สินธุประเสริฐโรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
2. นายสุนทร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
3. นางจำรัส สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯกรรมการ
4. นางหรรษา เพิ่มผลโรงเรียนวัดพลับพลาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายณัทภพ เวชยาการโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
2. นางปราณี ตุ้มฉิมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางแธทรีญา เปิดปัญญาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ คำรอต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิวิไล วิสุทธิพัฒน์โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพงกรรมการ
3. นางสาวรุจิเรธ สุดสงวนโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
4. นางบังเอิญ สุขล้วนโรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจริยา คันศรโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางจงมี อองดาโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นางณิชาพัชร คำรอด โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
4. นางณิชาภัทร ราชนิยมโรงเรียนวัดพลับพลาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิเวช อองละออโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายพินิจ ชนะดีโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพร ปรางพรมโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางสำเนา สระทองจันทร์ โรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย เจริญกัลป์ โรงเรียนบ้านเขามะปริงกรรมการ
4. นางอุบล เปลี่ยนไธสงโรงเรียนวัดคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมารศรี ชมยินดีโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางประภัศศรี บุญประเสริฐโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางพจนา เสวราภีโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
4. นางสุกัลยา วรีพงษ์โรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
5. นางวิลาสินี นามประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ ประทุมราชโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางจันทนี สัจจาธรรมโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ภาณุสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางแธทรีญา เปิดปัญญาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
4. นางศรีสุดา เหมเวช โรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ นราศรีโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
2. นางแธทรีญา เปิดปัญญาโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
3. นางสุทธิธาดา ฮายีมาโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ชายคงโรงเรียนวัดจันทนารามฯกรรมการ
2. นางอัญชลิภา แสงผ่องโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171กรรมการ
3. นายเดชชาญภูมิ โอบอ้อมโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
4. นางวรการ คงช่วยโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
5. นางสาวกัณณภัค นรากรโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางอเนก ดำรงชีพโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางสาววรการ คงช่วยโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แฟงงามโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ กลมเกลี้ยงโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
5. นางคณิดา พานิชรัตน์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูษิต บัวสวัสดิ์โรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สีฉ่ำโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางทิวพร พูลพฤกษ์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นายเฉลิมพล ประเสริฐพรรณโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
2. นายเชาวลิต สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ภุชงค์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ละออภักดิ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
5. นางสาวศิรินารถ สุขกิจโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินารถ สุขกิจโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นายพิสิฐ ธิติลักษณ์โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
3. นายศิริเฉลิม กุลวชิรพรพงษ์โรงเรียนบ้านโป่งวัวกรรมการ
4. นางลินจง เหลืองวัฒนะโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
5. นายนที ทรัพย์โภคาโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน นาคปั้นโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
2. นายสมบัติ สละชั่วโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สุขทั้งโลกโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายชาติชาย วงษ์รัตน์โรงเรียนจันทนารามกรรมการ
5. นายสมส่วน ภูวงศ์ยางนอกโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวรชัย โคตะมาโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนะโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นายพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิมิต สวัสดิไชยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นางพวงเพชร โพธิจันทร์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวลินจง เหลืองวัฒนาโรงเรียนวัดท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กลิ่นทองโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร พุ่มเงินโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กลิ่นทองโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กลิ่นทองโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กลิ่นทองโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อันทะศรีโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กลิ่นทองโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางณรัตน์ธนพร อันทะศรีโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
5. นางธราภรณ์ กลิ่นทองโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรสา ณัมคนิสรณ์โรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
4. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
5. นางสาวอัญนิลา แพทย์ประทุมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบรรจง ผิวขาวโรงเรียนบ้านเข้าแก้ววิทยากรรมการ
2. นางพชรพร ทองทิพย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
4. นางรัจจนา พงษ์ขยันโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นายประวิทย์ กิจทวีวรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ โพธิคุณโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรสา ณัมคนิสรณ์โรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
4. นายนพพร ศรีสุขโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
5. นางสาวอัญนิลา แพทย์ประทุมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสำลอง จิตรเจริญโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
2. นางเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
3. นางดวงพร ต่อไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
4. นายวิชัย สร้อยกูลโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางสาวอัญนิลา แพทย์ประทุมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรินารถ สุขกิจโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางสาววิภา แพทย์รังสีโรงเรียนวัดเนินโพธิ์กรรมการ
3. นางนฤมล มีมากโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางพิศวาส รานอกโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
5. นางจันทนีี สัจจาธรรมโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ ปั๋งลิขิตโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
2. นางพิศวาส รานอกโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
3. นางอังคณา ภาคพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางมาลัย เพ่งจินดาโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
3. นางเชน ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายสมนึก ฉากเขียนโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
2. นางอรวรรณ สุวรรณธาณีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านตาเลียวกรรมการ
4. นางกนกพร เมโฆโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร สวัสดิชัยโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นายชนม์ชรัส รสชื่นโรงเรียนวัดช้างข้ามกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ ภานุมาสโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
4. นายประกอบ ภู่พระอินทร์โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
5. นายประวิทย์ กิจทวีวรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชนม์ชรัส รสชื่นโรงเรียนวัดช้างข้ามกรรมการ
2. นางสกุณา อัศจรรย์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นายประวิทย์ กิจทวีวรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายประกอบ ภู่พระอินทร์โรงเรียนวัดหนองแหวนกรรมการ
5. นางสาววชิรปรานี พูลปานโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรอรุณ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านไร่เก่ากรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางนันทพร เวชมณีโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
4. นางปริชมน เหล่ามีสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อนโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิชัย กิริยากิจโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
2. นางวันทนา แก้วสีม่วงโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
3. นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์โรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
4. นางสาวอัญชัญ วงศ์จำปาโรงเรียนวัดเขาวงกตกรรมการ
5. นายอนวัช ประจำเรือโรงเรียนวัดโยธานิมิตกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาววีร์สุดา โยมญาติโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางพชรพร ทองทิพย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อนโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางนันทพร เวชมณีโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นางปริชมน เหล่ามีสุดโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาววีร์สุดา โยมญาติโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางพชรพร ทองทิพย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อนโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางนันทพร เวชมณีโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นางปริชมน เหล่ามีสุดโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจันทร บุญรอดรักษ์โรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
2. นางวิไล อรรถวรรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางปราณี จันทร์ดาราโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางจุฬา พรพานิชโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางสุชินี ชัยเขว้าโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาววีร์สุดา โยมญาติโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางพชรพร ทองทิพย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อนโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางนันทพร เวชมณีโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
5. นางปริชมน เหล่ามีสุดโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววีร์สุดา โยมญาติโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นางดวงพร ต่อไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นางปริชมน เหล่ามีสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางจุฬา พรพานิชโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
5. นางสาวจุรีภรณ์ เมืองโคมพัสโรงเรียนบ้านสะพานเลือกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรินารถ สุขกิจโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
2. นางสาววิภา แพทย์รังษีโรงเรียนวัดเนินโพธิ์กรรมการ
3. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางพิศวาส รานอกโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
5. นางจันทนีี สัจจาธรรมโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
2. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางวารี ดีพื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางไข่มุก เกตุสถิตโรงเรียนบ้านคลองกะพงกรรมการ
5. นางเกษร จันทวังโสโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
2. นายธนกร สุขอนันต์โรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางสาวไอรดา เหมวิภาคโรงเรียนวัดเกาะโตนดกรรมการ
4. นางพรพรรณ สุทธิวัฒนะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ ใจบุญโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐา ตุพิมายโรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ไกรรอดโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายอนวัช ประจำเรือโรงเรียนวัดโยธานิมิตกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
2. นายธนกร สุขอนันต์โรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางสาวไอรดา เหมวิภาคโรงเรียนวัดเกาะโตนดกรรมการ
4. นางพรพรรณ สุทธิวัฒนะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ ใจบุญโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
2. นายธนกร สุขอนันต์โรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
3. นางสาวไอรดา เหมวิภาคโรงเรียนวัดเกาะโตนดกรรมการ
4. นางพรพรรณ สุทธิวัฒนะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ ใจบุญโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางสาวลำปาง เกตุวัตร์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา แก้วสีม่วงโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
2. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นายประสิทธิชัย กิริยากิจโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สุทธิวัฒนะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ เวียงจันทร์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา แก้วสีม่วงโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
2. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
3. นายธวัชชัย ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวสมปอง นาคปั้นโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ ใจบุญโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฏาโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นายธนาดร ไชยศรีโรงเรียนวัดช่องกะพัดกรรมการ
4. นายจิรพงศ์ ใจบุญโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายพะวง สุขผลโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศักดา อิศรานุวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ จันดำโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญพร ต้นหยงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐา ตุพิมายโรงเรียนวัดนายายอามกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ไกรรอดโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นายอนวัช ประจำเรือโรงเรียนวัดโยธานิมิตกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิชัย กิริยากิจโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
2. นางวันทนา แก้วสีม่วงโรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
3. นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์โรงเรียนวัดเสม็ดงามกรรมการ
4. นางสาวอัญชัญ วงศ์จำปาโรงเรียนวัดเขาวงกตกรรมการ
5. นายอนวัช ประจำเรือโรงเรียนวัดโยธานิมิตกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ สุรรัตนากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายปวีณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ จินโนรสโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
3. นายพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ สุรรัตนากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายปวีณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรพล กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล สร้อยศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
2. นางสาวลำปาง เกตวัตร์โรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์โรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
4. นายพีรพล ช่างเรือโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางสาวอธิกา เพ็ชรคงโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวชวนชม ผดุงนามโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
2. นางสาวชาลิณี ใจสุทธิโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางสาวศิริรักษ์ พินิจนอกโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
4. MissThuy Thu Mia Lamโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. Mr.Adrian James Bellโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวรุจิรา แก้วงามโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางสาวสกุณา สร้อยกูลโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางภัธรวดี สุรพิศาลพัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
4. Mr.Michael John Millerโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. MissEmily Claire Wesselhoueftโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพรรณรุจิ สะอาดโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางสาวชวนชม ผดุงนามโรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
3. นางวันทนา ธารารันต์สาธิตโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. Ms.Alice Toussantโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท ชาวไชยโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายมนตรี ประทุมวงศ์โรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ นิสสัยโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ มโนรมชัชวาลโรงเรียนบ้านตกกระบกกรรมการ
4. Mr.Corin Leslie Dreykusโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. Mr.Laurence Edward Pakinsonโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางมาณวิกา สุขสำราญโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นายสมยศ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
3. นางวรนุช หาญณรงค์โรงเรียนบ้านเจ้าหลาวกรรมการ
4. MissLouise Kempleโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. Mr.William John Marlowโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา สิมทองโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มโนรมชัชวาลโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ นวลชัยภูมิโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
4. นางสาวสุชัญญารักษ์ โภคินบริบูรณ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. MissKrista Deliaโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกัลยรัชต์ ศรเล็กโรงเรียนวัดพลับกรรมการ
2. นางสุภาพร ธิติลักษณ์โรงเรียนเขาแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ ปลื้มใจโรงเรียนวัดโขดหอยกรรมการ
4. MissYasaman Haghighatโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. Mr.Evan Jansenโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายศุภวรรณ ประทุมราชโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางอัญชนา สุขมูลโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
3. นางสาวสกุณา สร้อยกูลโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายสมยศ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนวัดขุนซ่องกรรมการ
5. Mr.Jonathan Nashโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศรีไพร ตองอ่อนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นางสาวกัญญณัช สระทองพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแน่นโรงเรียนบ้านเขามะปริงกรรมการ
4. Mrs.Jennifer Diane Littonโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. Mr.Rahn Goodhewโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร ตองอ่อนโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นางนิตยา พงษ์พระเกตุโรงเรียนบ้านคลองครกกรรมการ
3. นางมาณวิกา สุขสำราญโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นางสาวนันทินา เจริญธัญญาโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
5. Mr.David Fitzpatrickโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวยศพร พรมเวียงโรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ พินิจนอกโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ธรรมวิริยะโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
4. นายมนตรี ประทุมวงศ์โรงเรียนวัดเกาะขวางกรรมการ
5. MissSamantha Caseโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางกัญรัตน์ ตั้งบุญทวีโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
2. MissHe Long Feiโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นางสาวเซียวอิ๋ง แซ่เจี่ยงโรงเรียนตังเอ็งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ เงินมากโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางบุหงา แนวชาลีโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นายศักดินันท์ ศรีไพรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางถวิลวงษ์ เลาหพันธ์พงศ์โรงเรียนบ้านท่าแฉลบกรรมการ
5. นายองอาจ เจริญนานโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
6. Mr.Jonathan Will Nashโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
7. Mr.Paul Russell Faircloughโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ นิสสัยโรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
3. Mr.Mike Hopkinsโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย เจริญกัลป์โรงเรียนบ้านต้นกระบกประธานกรรมการ
2. นายศิริพงศ์ ผดุงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสุภาพ ทองนวล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ นิเวศมรินทร์ โรงเรียนวัดตะกาดเง้ากรรมการ
5. นางสาวอังคณา หัสรังษ์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญชาติ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯประธานกรรมการ
2. นายชาญกิจ พฤกษากิจ โรงเรียนบ้านไร่เก่ากรรมการ
3. นายมณเฑียร สอนธรรมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
4. นายศราวุธ บุญรอดรักษ์ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
5. นายนพดล ถีนารมย์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสามผานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญชาติโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
2. นายศิริพงศ์ ผดุงศาสน์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรคงโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์โรงเรียนวัดตะกาดเง้ากรรมการ
5. นางสาวอัญคนา หัสรังค์โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพิศมร วิชรธรกุล โรงเรียนวัดหนองคัน กรรมการ
2. นางชนานันท์ รสชื่น โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯกรรมการ
3. นายประเสริฐ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ ชมสนิทโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
2. นางเสวย สิงโตสีโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ
3. นางพิศสมัย ต่อพลโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ บำรุงชีพโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางสายชล ทองนวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางระพีพร คำนวณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯกรรมการ
4. นางมีนกาญจน์ แก้วเชื้อโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
5. นางเอื้อพันธ์ เจนจัดการโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายชล ทองนวลโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แสงกระหนึกโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
3. นางลาวัลย์ อรุณโณโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพัชราวดี กงบุราณโรงเรียนวัดแสลงประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ แสงประทีป โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
3. นางวิลาสินี นามประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ กรรมการ
4. นางสาวอัญคนา หัสรังค์ โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข ปริญโญกุบโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
2. นางพัชราวดี กงบุราณโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สุทธิวัฒนะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางพรรณรุจี สะอาด โรงเรียนบ้านแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทินา เจริญธัญญาโรงเรียนบ้านช่องกะพัดกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพรรณรุจี สะอาดโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางสาวเอ็มไพร พิมพ์บูลย์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กำเลิศทองโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายมะลิซ้อน โกสัลส์วัฒนาโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยกรรมการ
3. นางดวงแข ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ วะโรโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางวิมล พงษ์มิตรโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกาญจน์ เจริญธรรมโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
2. นางนางพจนา เสวลาภีโรงเรียนวัดสามผานกรรมการ
3. นางวัลรา ฟูสกุลโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
2. นางณัฏฐ์กชพร ปรีดิพาอิงครัตโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวสังเวียน ธรรมกิจโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาววรสิทธิ์ โกศาคารโรงเรียนสฤษดิเดชประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศิลปยามานันท์โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้กรรมการ
3. นางสาวกันย์ฉัฐ พละสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ขวัญกิจบุญชัยโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
2. นายธะนา ทินบุตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
3. นางปิณิดา สุวรรณพรหมโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางสุพร ทองดีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางช่อทอง สุนทรพจน์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางศรีวรรณ สุวรรณปาลโรงเรียนวัดจันทนารามกรรมการ
4. นางสุชานันท์ รัตนภาคโรงเรียนอนุบาลหนองคล้ากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ โรงเรียนวัดพลับพลาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพร ทองดีโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
2. นางช่อทอง สุนทรพจน์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางสุชานันท์ รัตนภาคโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอุษา ล้อมวงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯประธานกรรมการ
2. นางลำใย รัตนพันธุ์โรงเรียนวัดรำพันกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณรุ่งโรงเรียนวัดแก่งหางแมวกรรมการ
4. นางปราณี ชินวัฒน์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางอัจฉรา อองละออโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีที่ปรึกษา
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรสชงค์ กิจทวีวรรณโรงเรียนวัดหนองคันประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งแก้ว อิ่มเอี่ยมโรงเรียนบ้านต้นกระบกกรรมการ
3. นางวัลลภา อยู่ดีโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
4. นางศรีสุดา กุณฑลบุตรโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางวาสนา กุลฉวะโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางอินทิรา นิทานโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวนิดา ประสารสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางฐมนพรรษ ผ่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางพิศวาส รานอกโรงเรียนบ้านคลองลาวกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ฉวนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นกรรมการ
5. นางวรรณวนัช เพ็ชรประเสริฐโรงเรียนบุญสมวิทยากรรมการ
6. นางนิภา ม่วงหวานโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย มลาสานต์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางอิ่มใจ สีพญาโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญอภัยโรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย มลาสานต์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางอิ่มใจ สีพญาโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญอภัยโรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย มลาสานต์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางอิ่มใจ สีพญาโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญอภัยโรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย มลาสานต์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางอิ่มใจ สีพญาโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญอภัยโรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉวีวรรณ แสงกะหนึกโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉวีวรรณ แสงกะหนึกโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางศิวนาถ สงวนสินโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางเรณู บุญธรรมโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นางยุวดี เกตุจินดาโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวศรินพร ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวศรินพร ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวศรินพร ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวศรินพร ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ กิจชลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวศรินพร ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประภัศศรี บุญประเสริฐโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประภัศศรี บุญประเสริฐโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริรัตน์ ชายคงโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ครุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสันทนี กิจมงคลโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริรัตน์ ชายคงโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ครุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสันทนี กิจมงคลโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
9. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
9. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสมชาย บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
9. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
9. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
9. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
7. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
8. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเสริมสุข โพธิพันธุ์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายสายชล บุญล้อมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายสมชาย สกุลนอกโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัญชลี จันทร์แดงโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศิริปองโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
6. นางสมปอง ผลประพฤติโรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
7. นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
8. นางถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์โรงเรียนบ้านประแกตกรรมการ
9. นางวัชรินทร์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านเนินจำปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุ่มเงินโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ไทยประยูรโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำผึ้ง หฤทัยโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ครุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวจรินยา ณ จตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางบุหงา แนวชาลีโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางวารี ดีฟื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำผึ้ง หฤทัยโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ครุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวจรินยา ณ จตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางบุหงา แนวชาลีโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางวารี ดีฟื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำผึ้ง หฤทัยโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ครุปิติโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวจรินยา ณ จตุรัสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางบุหงา แนวชาลีโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางวารี ดีฟื้นโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราลักษณ์ ชีพสมุทรโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางละเอียด ธนะทรัพย์ทองโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แฟงงามโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางวันทนา ตรีรัตน์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแสงนิสา แก้วสว่างโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสมพร แสวงการโรงเรียนวัดแสลงกรรมการ
3. นางสุวัจพร ไวศยกุลโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
4. นางนงเยาว์ เสนะวงศ์โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลัดดา อยู่เกษมโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวศรินพร ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาววัชรี ชมภูรัตน์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนพนันต์ โชคนิยมธรรมโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางสาวรัศมีดาว เตโชโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
3. นางวัลลภา อยู่ดีโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัตยาภรณ์ นิกรมมุนินทร์โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางองุ่น สกุลนอกโรงเรียนบ้านแก้วกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ขมสนิทโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนพร งามระยับโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางบุญพา แก้วมณีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวสายวรี ซื่อสัตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
2. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
3. นายสันทิศ ฟูสกุลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรายา ปัญจมานนท์โรงเรียนวัดทองทั่วกรรมการ
2. นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกากรรมการ
3. นายสันทิศ ฟูสกุลโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูรโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นายเชาวลิต สะอาดโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จิตรสมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทม์พร วงษ์ปรีชาโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
3. นางดวงพร ต่อไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
4. นางชนิศา กิ่งมณีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัทม์พร วงษ์ปรีชาโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)กรรมการ
2. นางปาริชาติ รัตนภาสโรงเรียนบ้านชำโสมกรรมการ
3. นางดวงพร ต่อไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองคันกรรมการ
4. นางชนิศา กิ่งมณีโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]