สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  โภคศิริ
2. เด็กหญิงริติกา  เซอร์เกอร์
3. เด็กหญิงสาริศา  มาสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร  แป้นสุวรรณ์
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญาภา  วิริยะ
2. เด็กหญิงพอวา  สยามไชย
 
1. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ทองคำดี
2. เด็กหญิงรชธิดา  อัครวโรทัย
 
1. นายชยากร  แสนโย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทวิรัตน์  เฑียรฆชาติ
2. เด็กหญิงพัฒนรัตน์  ลี้ิศิริวัฒนกุล
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณปาล
2. เด็กชายประพัฒน์พงษ์  แดงจันทร์
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  ไพสนธ์
2. เด็กหญิงสิริมณี  มณีเวศย์วโรดม
 
1. นายกฤติภาศ  เจริญงาม
2. นางรัตนา  วะสิโน