รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตั้งอมรสิทธิชัย
 
1. นางกาญจนา  กมุทโยธิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณฑิรา  อมรรัตนอนันต์
 
1. นางสาวเนตรนภา  โม่งเป้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาวกระจ่าง
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช้างข้าม 1. เด็กหญิงเกตุวลี  สงเคราะห์กูล
 
1. นายสงบ  พงษากิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมนา
 
1. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ประมวญ
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชมนต์  แพทย์ชัยวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสลง 1. เด็กหญิงรสิตา  สีมาก
 
1. นางสุมาลี  สุขผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงนันทิยา  ทองเปรม
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ปรางค์รัตน์
 
1. นางพิศมร  วิชญธรกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงศภิสรา  เจนการ
2. เด็กหญิงเอษรา  ขุนทอง
 
1. นางสาวสมจิตต์  มั่นภักดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โกศลานันท์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหลาหะพันธ์
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
2. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ
 
1. นางลินลดา  ถนอมสัตย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี
 
1. นางสาววรสิทธิ์  โกศาการ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายทวีกร  พันธุวนิช
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยิ่งวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมิง
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  อุปมัย
3. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์พิพย์
 
1. นางสาวปัทมา  อิ่มผ่อง
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีจักร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร
2. เด็กหญิงณฐรมน  พรสงเคราะห์
3. เด็กชายธนภัทร  รัตนมงคล
 
1. นางดวงแข  ธิมาชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงธันยพร  พิลาลี
2. เด็กชายวศิน  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีปลัด
 
1. นางสาวณัฐจิรา  คำสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล
2. เด็กชายสิรภัทร  โกฏิปภา
 
1. นางดวงแข  ธิมาชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายวรีวัฒน์  ทองทา
2. เด็กชายอลงกรณ์  วรรณโชติ
 
1. นางสาวนราทิพย์  เภกะสุต
2. นางรัชนี  แสงสว่าง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น
 
1. นางชลลดา  ถนอมสัตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงเพทายฟ้า  คงคารัตน์
 
1. นางมะลิซ้อน  โกศัลวัฒนา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายกรวิชญ์  สอดกระโทก
 
1. นางสาวนราทิพย์  เภกะสุต
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนร่วมเจริญ
2. เด็กชายธีรุจน์  ชวศิริกุลฑล
3. เด็กหญิงเปรมรัศมี  ไหล่วิจิตร
 
1. นายปรัชญา  เพ็ชรรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายธนพล  ผดุงพืช
2. เด็กชายสราวุธ  กำมะณี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาแก้ว
 
1. นางศิริวรรณ  ศรีสัจจะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นพพันธ์
2. เด็กชายนภทัต  บุญญาธิการ
3. เด็กชายพลัช  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวทิพนาฎ  ร่วมโพธิ์รี
2. นางพรพพิมล  อ่อนอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  สิทธิพงษ์
2. เด็กหญิงศุภักษร  ปราบไพริน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พิทักษ์โกศล
 
1. นางภัสสร  บุญอยู่
2. นางเชน  ศรีจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสลง 1. เด็กชายณัฐพล  ธิรงค์
2. เด็กชายศรโอรส  เตชนันท์
3. เด็กหญิงอภันษา  บุณโยประการ
 
1. นางสาวพจนา  ศรีกระจ่าง
2. นางพัชราวดี  กงบุราณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. นางสาวภานุมาศ  สมครอง
2. นายราชสิทธิ์  สามิภักดิ์
3. นายสุธน  คงปราโมทย์
 
1. นายสมชาย  สกุลนอก
2. นายหัสชัย  สะอาด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์วิฑูรย์
2. เด็กหญิงสิรีธร  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงอารยา  ทองอยู่
 
1. นางพจนา  ดาวไสว
2. นายสมมารถ  มังคลสุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. นางสาววรัญญา  อินเสาร์
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ปินะถา
3. นางสาวอมรทิพย์  อภัยไธสง
 
1. นางจารุนี  เนื่องสิทธะ
2. นายประเสริฐ  กำเลิศทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงบ้าน
2. เด็กชายวิศรุต  สหายสุข
 
1. นางภัสสร  บุญอยู่
2. นางเชน  ศรีจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัฐนนท์  สุกาญจมณี
2. เด็กชายแทนไทย  วิริยะลัพภะ
 
1. นายมานิตย์  เสือจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัว 1. เด็กชายณภัทร  ทิพพรม
2. เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์เจริญ
 
1. นายณัฐพล  จันทร์พล
2. นายศิริเฉลิม  กุลวชิรพรพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 1. เด็กชายมงคล  ซอสูงเนิน
2. เด็กชายโฆษิต  นิ่มตระกูล
 
1. นายจรัญ  มลอ่อน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายณัฐพล  บุญประกอบ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดยิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  สุวรรณสุขา
2. เด็กชายธนกฤต  อยู่สุขสวัสดิ์
 
1. นางภัสสร  บุญอยู่
2. นางเชน  ศรีจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายวันชนะ  สมรู้
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ศิริจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นางสาวอนงค์  หอมขจร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ธัญกรม
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  บำเพ็ญรัตน์
5. เด็กหญิงรุ้งชาดา  มามีไชย
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกรกมลวรรณ  กนกหงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนารี  ถิ่นทวี
3. เด็กหญิงณัฐลลา  ฉมังลาภ
4. เด็กหญิงประภาวดี  ทุมพะสา
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  อ่อนรัมย์
 
1. นายจงรัก  สุวโจ
2. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติวรรณ  สรรพคุณ
3. เด็กหญิงจิรชนม์  บุญปาน
4. เด็กหญิงพรกวี  ขอเพ่งกลาง
5. เด็กหญิงวิยะดา  แลโสภา
 
1. นางพวงเพชร  โพธิจันทร์
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชวิศา  เพียรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
3. เด็กหญิงปิยพัชร์  โกฉัยพัฒน์
4. เด็กหญิงเด็กหญิงนาราภัทร  นาขวัญ
5. เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์
 
1. นางจินตนา  เครือผือ
2. นางจินตนา  บำรุงสวน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณทรรศน์  โปยยาอนุวัตร์
2. เด็กหญิงณัฏฐทิตา  โพธิ์พูล
3. เด็กหญิงพรนับพัน  ผาสุข
4. เด็กชายมนชัย  ดีสม
5. เด็กชายสุธี  สิทธิมาลัยรัตน์
 
1. นางปทิตตา  เรืองรัตน์
2. นางพิไลอร  ทองยัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นักสอน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นุชนารถ
3. เด็กหญิงศศิยา  ราชกิจ
4. เด็กชายสราวุฒิ  ประมูลเรือง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวมาลินี  หมื่นไวย์
2. นางแธทรีญา  เปิดปัญญา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกัญญา  ลำทอง
2. เด็กชายวทันยู  เล็กเจริญ
3. เด็กหญิงวาสนา  พนารักษ์
4. เด็กชายสถาพร  ศรีวัง
5. เด็กชายสิริโรจน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางแธทรีญา  เปิดปัญญา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงณพวิทย์  อ่อนสอาด
2. เด็กชายบัญชา  ผ่านแสนเสาร์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  โชติภักดี
4. เด็กหญิงวิริสรา  การวิจิตร
5. เด็กหญิงศิลาพร  จงดี
 
1. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงกัญจนา  อยู่เกษม
2. เด็กชายคมสันต์  ฉอ้อนโฉม
3. เด็กหญิงชนัญพร  บุญเปรียม
4. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญอากาศ
5. เด็กชายธีร์ชัยชาญ  ศิริรัตน์มาก
6. เด็กหญิงบุณยวีร์  เว้นบาป
7. เด็กชายปุญญศักดิ์  จงดี
8. เด็กชายพงศธร  สายสมบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  หาสนะการ
10. เด็กชายพีระพัฒน์  สังข์สะกุล
11. เด็กชายยิงตะวัน  ถุงเงิน
12. เด็กชายวรินทร  ศรัณยพัชร
13. เด็กชายวีรนันทร์  สุวรรณวงษ์
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงเดือน
15. เด็กชายศิริพงษ์  กิตติศาสตรา
16. เด็กชายอภิรักษ์  ฆ้องแสนลา
17. เด็กชายอาจณรงค์  เรืองศรี
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  หว่านผล
 
1. นางกมลวรรณ  เจริญศิลป์
2. นางสาวปุณญาภา  สกุลกลาง
3. นางสาวราตรี  เจริญสุข
4. นางสาวลัดดาพร  โชติกนกรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงชญานุตน์  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวรัศมีดาว  เตโช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงศุภากร  แสงจันทึก
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  คงประการ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายเจริญพร  โคตรสินธ์
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงคณาพร  เทียมญาติ
2. เด็กชายชยณัฐ  ศิรินานุวัฒน์
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสุพร  ปรางพรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เหล่าอารยะวัฒน์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสุพร  ปรางพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  ขันทอง
2. เด็กชายมีชัย  บุญวิจิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  เข่งกรอก
2. นางศิริลักษณ์  ฟุ้งเฟื่อง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แสงฉาย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงหิน
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  วิเวโก
4. เด็กหญิงพรพิมล  เคหะธรรม
5. เด็กหญิงพัชรา  รู้สรรพกิจ
6. เด็กหญิงพารตี  ปรกคณะ
7. เด็กหญิงศิริพร  เปรื่องปราชญ์
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยปัญญา
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สกุลนาค
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงคลลักษณ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สุขทั้งโลก
2. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนาคะ
2. เด็กหญิงกลัยรัตน์  อ้อไสว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงเดือน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาตี
5. เด็กหญิงธนัชพร  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงวงษ์
7. เด็กหญิงพรนภา  ปั่น
8. เด็กหญิงมีนา  ศรีบุญวงษ์
9. เด็กหญิงศรุตยา  นิยมวงษ์
10. เด็กหญิงอัฐจริยา  ฤกษ์จำรัสแสง
 
1. นายสุวิทย์  นราศรี
2. นางเสาวนีย์  ภาณุสุวัฒน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาษานอก
2. เด็กหญิงชนิสรา  พรพิทักษ์นุกูล
3. เด็กหญิงตวงพร  กาญจนสอาด
4. เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นิลมาศ
6. เด็กหญิงนริศรา  เทียนศรี
7. เด็กหญิงนีรชา  มาลี
8. เด็กหญิงปิยธิดา  ทบด้าน
9. เด็กหญิงภภัสสร  ขวนขวาย
10. เด็กหญิงลภัสรดา  มงคลพันธ์
11. เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีสัจจะ
12. เด็กหญิงวริสรา  พูนสมบัติ
13. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศรนุรักษ์
14. เด็กหญิงศศิธร  หลิน
15. เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
 
1. นางสาวมนฤทัย  ทองใบ
2. นายวิมล  แสงอยู่
3. นางสาววิลัยพร  จันทร์เพ็ญ
4. นางเอนก  ดำรงชีพ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงชุดาภา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  พรมทอง
3. เด็กชายทรงพล  ย่อมพันธ์
4. เด็กหญิงพฤกษา  แสงจันทร์
5. เด็กชายภาณุพงศ์  เบญจพงศ์วิมล
6. เด็กหญิงภาวิณี  ก้อนทอง
7. เด็กหญิงมาลิตา  นิลมณี
8. เด็กหญิงรัชนก  มูนกลาง
9. เด็กหญิงวรัญญา  ใคร่ครวญ
10. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเจริญ
11. เด็กหญิงศยามล  ธรรมเกษร
12. เด็กหญิงสมพร  นามมะณิชม
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สมัครพันธ์
14. เด็กหญิงสุวิมล  จันจางวาง
15. เด็กหญิงอารีญา  อารี
 
1. นายพรณรงค์  ทรัพย์คง
2. นางวิไลวรรณ  พุ่มเงิน
3. นางศิริรัตน์  ชายคง
4. นางเสริมสุข  โพธิพันธุ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกาะเสม็ด
2. เด็กหญิงนัชนก  บัณฑิตเสถียร
3. เด็กชายอภิรักษ์  เทียมอยู่เย็น
 
1. นายธานี  ท่าม่วง
2. นางสาวรัชนี  บรรเทาวงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมาริษา  บัวทิพย์
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  การะวิโก
3. เด็กชายสุรพงศ์  วังสงคราม
 
1. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
2. นางลำยอง  สุทธิสวัสดิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายปณต  สอดสี
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์  มาลาศรี
 
1. นางกนกพร  จันทกิจ
2. นางสาวภัคจิรา  ประถมวงศ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. นายชยาพล  มาจันแดง
2. นางสาวพนิดา  เหล่ามาลา
 
1. นายพินิจ  คณะดี
2. นายสุริยัน  นาคปั้น
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์
 
1. นายสายันต์  อุตทอง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสุชาวภักดิ์  การเจริญดี
 
1. นายเอกรัฐ  พานิชเกษม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นางสาวภาวิณี  ตาลาน
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พินโปน
 
1. นายเริงฤทธิ์  สุขเกษม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงอธิชา  งามผิว
 
1. นางเสาวนิช  อุดมประสิทธิ์กุล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หัสดล
 
1. นางลัดดา  ขันหนองโพธิ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกัลปพฤกษ์  แจ่มจำรัส
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงญดาพร  วิสุขะ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงน๊อต  เอิม
2. เด็กหญิงลินลดา  ทองดี
 
1. นางสุวดี  คุ้มตระกูล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิระพรรณ  ทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงปรวิศา  ศรีสรสิทธิ์
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นายสายันต์  อุตทอง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงอรณิชา  สุริยานนท์
 
1. นางสุนิสา  หิรัญรักษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูธเนศ  สำเภา
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ดิษฐเวชชัย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ปลื้มมโน
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  มานะสิริ
 
1. นายธีรวัต  กอบกิจวัฒนา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  แหวนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริวัฒนะกุล
 
1. นางเสาวนิช  อุดมประสิทธิ์กุล
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กชายนิพนธ์  แก้วตา
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  เสมสฤษดิ์
3. เด็กชายวรัญชัย  สุวรรณปราณี
 
1. นายกิตติ  เนตรประโคน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ประหยัดจิต
 
1. นางพวงเพชร  โพธิจันทร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายไพชยนต์  สุขเอื้อ
 
1. นายณัฐพงษ์  วงษ์แก้ว
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกริชเพชร  ยงยุทธ
 
1. นายณัฐพงษ์  วงษ์แก้ว
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  เครือทองศรี
 
1. นางวราพร  พรรณศิริ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศรีสิงห์
 
1. นางวราพร  พรรณศิริ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อามระดิษฐ์
 
1. นายชาญชัย  บุญเจริญ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลสรร
 
1. นางพวงเพชร  โพธิจันทร์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายดวงตะวัน  มหาผล
 
1. นางพวงเพชร  โพธิจันทร์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เปาวนา
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เป็นสุข
3. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มสาระพางค์
4. เด็กชายนนท์วศิน  ณิชกุลปิยะรมย์
5. เด็กหญิงปภาวดี  มีฤทธิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พญา  เหมลา
7. เด็กหญิงรินรดา  สระทองอ่อน
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บำรุงใจ
9. เด็กหญิงศกลวรรณ  ไชยศรี
 
1. นายเพชรรัตน์  ชัยประดิษฐ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายสุภโชค  จันทสิทธิ์
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงลลิต  พรภาวรรณ
 
1. นางสาวสุปรีดี  ภู่น้อย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงฐิติมา  มณีโชติ
 
1. นายศรายุทธ  ยินดี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  จิตตะโคตร์
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงอุรัสยา  กาญจนนิมมาน
 
1. นายวิวัฒน์  เพชรศรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายสุภโชค  จันทสิทธิ์
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงปพัชญา  กล้ากระโทก
 
1. นายศรายุทธ  ยินดี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายสุภโชค  จันทสิทธิ์
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายณฐมน  กลมกลิ้ง
 
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงวีรยา  พระภูมิ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  จิตตะโคตร์
 
1. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายสุภโชค  จันทสิทธิ์
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กุมภากาญจน์
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงวีรยา  พระภูมิ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  เสมสฤษดิ์
2. เด็กหญิงกนกอร  ชุมพล
3. เด็กหญิงกิตติพร  พึ่งวงศ์ญาติ
4. เด็กชายคณาธิป  คณาภิบาล
5. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
6. เด็กหญิงญานิกา  สุขขัง
7. เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กชายทัศน์พล  เรืองนาม
9. เด็กหญิงธนกรณ์  เจริญภักดิ์
10. เด็กชายธนดล  แซ่ลิ้ม
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทโชติ
12. เด็กชายนิธิศ  ชำนาญศิลป์
13. เด็กหญิงปรัศษณีย์  พึ่งวงศ์ญาติ
14. เด็กชายพงศภักดิ์  เรืองนาม
15. เด็กหญิงพรชนิตร์  ชมโฉม
16. เด็กชายพลภัทร  ตันปี๊
17. เด็กหญิงพัชริกา  นิ่มชนะสิทธิ์
18. เด็กชายพันธนันท์  พึ่งพระพร
19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุวรรณ
20. เด็กชายภัครพล  ศรีวิมล
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  สวงนทรัพย์
22. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสนสุข
23. เด็กหญิงวนิตา  อุ่นจันทึก
24. เด็กหญิงวิศรุตา  พึ่งฝั่ง
25. เด็กหญิงศศิศ  สารศิลป์
26. เด็กหญิงศุภนิดา  สารศิลป์
27. เด็กหญิงสุจิรา  มาลัยทอง
28. เด็กหญิงเกษรสุดา  บูรพาสิงห์
 
1. นายปิยะณัฐ  บุญรอดรักษ์
2. นางพรปวีณ์  หยกฟ้าวิจิตร
3. นางรัสนีย์  ตันชัย
4. นายศราวุธ  บุญรอดรักษ์
5. นางศศิธร  แจ่มโภคา
6. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
7. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
8. นางอินทิรา  แสวงการ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกีรติกา  แพทย์รังษี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนสุวรรณ
3. เด็กชายธราธร  วัฒนะ
4. เด็กชายพลศรุต  งามสลัก
5. เด็กชายสิรคุปต์  ประจงใจ
6. เด็กหญิงสุนิสา  ใจสุทธิ
7. เด็กชายสุรศักดิ์  ดาดอก
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เขียวสีม่วง
 
1. นางวัชรวลี  ภิบาล
2. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
3. นายสุธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงจันทรา  ดิษฐกระจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฮงฉุน
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  วิสุมา
4. เด็กชายพีรยุทธ  ทองหล่อ
5. เด็กชายรัตนากร  วงษ์นาค
6. เด็กหญิงสายธาร  ชุดใหม่
7. เด็กหญิงอัจจิมา  กันภัย
8. เด็กชายอาทิตย์  สุขเจริญ
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาววิภาวี  สว่างรัตน์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฑิยา  รัตนชู
2. เด็กหญิงติยาภรณ์  ฉายแสง
3. เด็กหญิงพลอยลดา  นิธิโชติพัฒน์
4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ภิรมย์นาม
5. เด็กหญิงวรัญญา  ฉวีวรรณ
6. เด็กหญิงโชติมณี  ตั้งใจซื่อ
 
1. นางดารารัตน์  ภูมิภักดิ์
2. นางประภาพันธ์  วิริยสหกิจ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปราบไพรินทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  จรูญรัตน์
3. เด็กหญิงธัญญารัก  จันทร์แสง
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  บ้านเนิน
5. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โฉมนก
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปั้นบุญ
7. เด็กหญิงวิภาดา  อิ่มอุไร
 
1. นางดารารัตน์  ภูมิภักดิ์
2. นางประภาพันธ์  วิริยะสหกิจ
3. นางพรเพ็ญ  กิจพิบูลย์
4. นางเสาวนิช  อุดมประสิทธิ์กุล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงชลธร  เหลี้ยวหยง
2. เด็กหญิงณรัญญา  สุวรรณโรจน์
3. เด็กหญิงธนพร  นวลสง่า
4. เด็กหญิงปัถยา  จงแสง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  นิสสัยซื่อ
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประจงใจ
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนโสม
8. เด็กหญิงเสาวณิต  ปราณนคร
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาววิภาวี  สว่างรัตน์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กชายนรากร  เกิดแดง
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ลิ่มเชย
3. เด็กชายอรรณพ  ใจซื่อ
 
1. นางประภา   แสงสว่าง
2. นายสมพล  ประเสริฐสังข์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายธีรนัย  ทองเปรม
2. เด็กชายวีระพงษ์  เฟื่องประยูร
3. เด็กหญิงสิดาพร  จิตรไพบูลย์
 
1. นางดาวรุ่ง  งามจริต
2. นางพิศมร  วิชญธรกุล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายจิระพงษ์  พิศสวาท
2. เด็กหญิงชลธิชา  จอกทอง
3. เด็กหญิงสุธีรา  ทองซ้อน
 
1. นางสาวจันทร์ธิรา  มากะเต
2. นางมาลัย  เพ่งจินดา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงธนวันต์  ศรีประศาสน์
2. เด็กหญิงมานิตา  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายวรายุทธ  กิจชล
 
1. นายวิชัย  สร้อยกูล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมธารทิพย์
2. เด็กหญิงศศธร  ณ ตะกั่วทุ่ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายทอง
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  โกปิยนันท์
5. เด็กหญิงอธิชา  ประวัติยากูร
6. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เกิดไกล
 
1. นางนวรัตน์  ใจสุทธิ
2. นางศิริลักษณ์  ล้วนรัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เกยูรวรรณ
2. เด็กหญิงนภสร  น้อยน้ำคำ
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุญมี
4. เด็กหญิงพัชรฌาวดี  ภุมรากูล
5. เด็กหญิงพิมล   ขำจริง
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  หน่ายหนีชั่ว
 
1. นางระพีพร  คำนวนแสง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณัฐพร  โภคศิริ
2. เด็กหญิงริติกา  เซอร์เกอร์
3. เด็กหญิงสาริศา  มาสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร  แป้นสุวรรณ์
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สยามไชย
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นิ่มชนะสิทธิ์
3. เด็กหญิงวนัชพร  ฉายาชวลิต
 
1. นางวรางค์อร  ทัดเทียม
2. นางวันทนีย์  กระแสสินธุ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามผาน 1. เด็กชายธนกร  วงศ์นาดี
2. นายธนาธิป  เหล่ารบ
3. เด็กชายวรรณษิณ  ประมวลสุข
 
1. นายสมบัติ  สละชั่ว
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงนิธิดา  ไขศรี
2. เด็กหญิงภัทรีพันธ์  ปลื้มภักตร์
3. เด็กหญิงอภิรดี  สืบญาติ
 
1. นายประวิทย์  กิจทวีวรรณ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวารี  เทียมพาน
2. เด็กหญิงศิรินภา  หิรัญเจริญ
3. เด็กหญิงสมิตา  สถิตคีรี
 
1. นางชนิศา  ศรีกระจ่าง
2. นางสาววีร์สุดา  โยมญาติ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงปุญญาภา  วิริยะ
2. เด็กหญิงพอวา  สยามไชย
 
1. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายประไพวรรณ   ลาจอมสี
2. เด็กหญิงพิศมัย  วิไลล้ำ
3. เด็กหญิงสมัชญา  ยาศรี
 
1. นางชอบจิต   สุวพงษ์
2. นางสาวสมหญิง  ฆารละออง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญ
3. เด็กหญิงมัทวัน  พันธุ์มณี
 
1. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงธิดาพร  พลโลม
2. เด็กชายรณชัย  สิงหาพรม
3. เด็กชายสหรัฐ  เนินไชย
 
1. นางธันย์ชยา  คำกังวาฬ
2. นางสุจิตรา  วิสุทธาภรณ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงชนันธร  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรัตน์ถาพร  ชื่นจิต
3. เด็กหญิงสมหวัง  เสริฐเมืองปัก
 
1. นางสาววชิรปานี  พูนปาน
2. นางสุมณฑา  ชนะสิทธิ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกนกนภา  ศรีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงทิวาพร  พลโลม
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  เสนาะพงษ์
 
1. นางธันย์ชยา  คำกังวาฬ
2. นางสุจิตรา  วิสุทธาภรณ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบโอน 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล  พันธมา
2. เด็กชายวิเชษฐ์  พานิช
3. เด็กหญิงวีนัส  โพธิบาย
 
1. นางนิสาชล  สวัสดิการ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่างอยู่
2. เด็กหญิงนัยนา  จารุมาศ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  มาลัย
 
1. นางสาววารี  ประสานวรรณ
2. นางสกุณา  อัศจรรย์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ทองคำดี
2. เด็กหญิงรชธิดา  อัครวโรทัย
 
1. นายชยากร  แสนโย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงขนิฐา  คงมี
2. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสาวจีรภา  เจริญภักดิ์
2. นายธวัชชัย  ธรรมคงทอง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันจินอ่อง
 
1. นายธนกร  สุขอนันต์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณปาล
2. เด็กชายประพัฒน์พงษ์  แดงจันทร์
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กหญิงพนิดา  คำก่อ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ใจตรง
 
1. นางชุติมนฑน์  ยมหา
2. นายธีรยุทธ  ยมหา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายปรวิชญ์  ปัจจุสานนท์
2. เด็กชายเดชา  วรรณวิจิตร
 
1. นายพีระพล  ช่างเรือ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายณัฐชนน  ปุญยรัตน์ยืนยง
2. เด็กชายพชร  อภิรักษาวงศ์
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นายสุทธิพงษ์  จันดำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา  ฐิตานนท์
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นายสุทธิพงษ์  จันดำ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายนันทภพ  ดำริห์
2. เด็กชายปวริศ  ภูริสุทธิรมย์
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
2. นายรุ่งเรือง  แจ้งประดิษฐ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  สุขดี
2. เด็กชายพศิน  หมั่นมี
3. เด็กชายรชานนท์  มนตรี
 
1. นายสว่างพงศ์  พรสุนทรสวัสดิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เจริญสรรพพืช
2. เด็กชายพฤฒา  พุกสีดา
3. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิรักษ์
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นางสาวศรีอุบล  แซ่อึ้ง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายวันชนะ  สมรู้
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ศิริจันทร์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ลาดไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นายพินิจ  คณะดี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงฐาปนี  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวสุธีรา   พลรักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นางสาวสุธีรา   พลรักษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกิรตา  ทับทิมงาม
 
1. นายกฤษณภัฎ  เริ่มรักษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ตั๊นงาม
 
1. นางประภาพรรณ  คำพระ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายสุกฤต  ประสงค์ธรรม
 
1. นางสาวสุภา  วรรณเวช
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงสิริพร  สุวรรณ
 
1. นายสมยศ  ฟุ้งเฟื่อง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงภัณภิรา  ภูมิไสว
 
1. นายสมมารถ  มังคลสุ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สิกบุตร
 
1. นางสาวสุชัญญารักษ์  โภคินบริบูรณ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อังศุสิงห์
 
1. นายปราโมทย์  โพธิผล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายชยณัฐ  ชูเลิศ
2. เด็กชายธนัช  มะลิต้น
3. เด็กชายธนายุทธ  ธนะจินดาวงษ์
4. เด็กชายวุฒิพงศ์  นุ่มกวน
5. นายสหรัฐ  สร้อยศรี
 
1. นายกฤษณภัฎ  เริ่มรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประทุมศรี  บริบูรณ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงภัทรธีตา  อธิอาภากรณ์
 
1. นางกัญรัตน์  ตั้งบุญทวี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พิทยาพิทักษ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สถิตธำมรงค์
 
1. MissElra  Inot
2. นางสาวอรุณรัตน์  วงษาราษฎร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายจิรัฐ  กิตติวรานันท์
2. เด็กชายพงศ์จักร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายกฤษณภัฎ  เริ่มรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประทุมศรี  บริบูรณ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวงกต 1. เด็กหญิงกวิสรา   อิ่มผ่อง
2. เด็กชายทวีศักดิ์   สุขเกษม
3. เด็กชายธีรพัฒน์   เหมพระภักตร์
4. เด็กหญิงรัตติกาล   ดิษฐผล
5. เด็กชายสรศักดิ์   ไกรนิวรณ์
6. เด็กชายอภินันท์   ใจคง
 
1. นางสาวอัญชัญ  วงศ์จำปา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เก่า 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงบงกช  เพ็งสว่าง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรนรินทร์
4. เด็กหญิงผไทมาส  วงค์จันทรา
5. เด็กหญิงพนิดา  ศรนรินทร์
6. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีทองคำ
 
1. นายชาญกิจ  พฤกษากิจ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกษรจันทร์
2. นายนฤมล  จันลา
3. เด็กชายภูชิต  สุขเกษม
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  จิตศรัทธา
5. เด็กหญิงสุนิสา   นรสิงห์
 
1. นางเสวย  สิงโตสี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายตันติกร  คงคาวารี
2. เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล
3. เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้
 
1. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
2. นางสุนันท์  กุลชัย
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัทฐกานต์  สำโรง
2. เด็กหญิงอมราภรณ์  ปุ้งเผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งรักษา
 
1. นางเกื้อกูล  ทองวิเวก
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายยศวัฒน์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  วงศ์ญาติ
3. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวมนทิรา  ปริมณ
2. นางระพีพร  คำนวนแสง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อักษรคิด
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงเจริญ
3. เด็กหญิงอเมวรี  แดงประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงใจ  สุดใจ
2. นางสาวมาลินี  หมื่นไวย์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงวารินทร์ญา  ปิติสิริกุล
2. เด็กหญิงเสาวณา  มีกุลเวียน
 
1. นายวรวิทย์  กำเลิศทอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล
2. เด็กชายรัชกฤช  ศีลสัตย์
 
1. Mr.Paul Russell  Fairclough
2. นางวรัทยา  ทวีผล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทสามล
2. เด็กชายบุญพิพัฒน์  เพิ่มพูล
 
1. นายจักกฤษณ์  ยิ่งวงษ์
2. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กรดแก้ว
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญกล่ำ
 
1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
2. นายวิสิษฐ์  สังฆเวช
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ยุทธสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสาวิณี  ม้าจีน
 
1. นายจักกฤษณ์  ยิ่งวงษ์
2. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิลาชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำรงอุตสาหกิจ
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กชายสุเมธีร์  เสมสฤษดิ์
 
1. นายกิตติ  เนตรประโคน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสุธิตา  โซ่เงิน
 
1. นางอารีรัตน์  พูลวงศ์
 
168 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ
 
1. นางสาวปวีณา  บุศยรัตน์
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงปาณิตา  โรยวงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลุสมบัติ
3. เด็กหญิงวัชรพลอย  พิมพ์ภักดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ใจคง
2. นางสาวอลินดา  กลมเกลี้ยง
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง
2. เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  กีรติโภฌานันท์
 
1. นางนพพร  ประกรศรี
2. นางสาวมะลิ  ครุปิติ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพีรนุช  ย้อย
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงไพรินทร์  คำโฮม
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายศุภวิทย์  นามดัง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรียางนอก
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แสนโคตร
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญแต่ง
 
1. นางยุวดี  เกตุจินดา
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายสรศักดิ์  วิเวโก
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายปรีชา  รื่นจิตต์
2. เด็กชายอธิชา  ลาวิชัย
3. เด็กชายเจริญลักษณ์  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
2. นางสาวรัชนู  ปิติสา
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายธีรเมธ  จุ้ยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงบุสรารัตน์  อินพึ่ง
 
1. นางสาวณัฐชนก  เหล็กดี
2. นางวัชรินทร์  ชูเนตร
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายณัฐพล  ภู่บังบอน
2. เด็กชายศุทธวีร์  มะสุนสืบ
 
1. นางสาวณัฐชนก   เหล็กดี
2. นางวัชรินทร์  ชูเนตร
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำโสม 1. เด็กหญิงนภาพร  การฟุ้ง
2. เด็กหญิงลักขณา  เขตสว่าง
 
1. นางรมณี  แสงจันทร์
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
2. นางศิริรัตน์  กิจชล
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองทั่ว 1. เด็กชายณัฐพล  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  การเพียร
 
1. นางสาวสุวารี  มงคลศิริ
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายพัชรวี  แบบเหมาะ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ๋โอ
 
1. นางธิวตี  การบุญ
2. นางศิริลักษณ์  ฟุ้งเฟื่อง
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจช่วย
2. เด็กหญิงอำภาพร  เกตุรอด
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ครุปิติ
 
185 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงการะเกด  ธรรมประ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ธัญญลักษณ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  นึกเจริญ
4. เด็กชายพิพัฒน์  วงศรีทรา
5. เด็กชายยุทธนา  กรงาม
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  เกตุจันทร์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวกนกพร  วรรณอำไพ
2. นางวรการ  คงช่วย
 
186 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายชนะชัย  ชัยรักษา
2. เด็กชายธนกร  พานิชการ
3. เด็กชายวิสิษฐ์  ภิลัยวรรณ
4. เด็กชายวุฒิชัย  แสนดวง
5. เด็กชายสายัณ  มงคลแก้ว
 
1. นายทัศนัย   ขวนขวาย
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรียางนอก
3. นางสาววัชรี  ชมภูรัตน์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงสุรีย์  เขียวมรกต
 
1. นางอัญชลี  จันทร์แดง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายอลงกรณ์  เชียงใหม่
 
1. นายวรชัย  โคตะมา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พลประสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  จันทร์แดง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  การบุญ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญแต่ง
 
1. นางยุวดี  เกตุจินดา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงวรรณา  ชาวโคตร
 
1. นางกวินนาถ  คำทุมไสย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีสุวรรณดิษฐ์
 
1. นายสมชาย  สกุลนอก
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กชายธีรเดช  จิตสมาน
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงชีวาพร  จอมคำ
2. เด็กหญิงนาเดีย  อังกุลดี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คะเชนทร์
4. เด็กหญิงสุธาวดี  มั่นเสกวิทย์
 
1. นางสุรีรัตน์  สิงห์คาร
2. นางสาวหนูกัน  สังเกตุชน
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  วงศ์นามเถาว์
 
1. นางรัศมี  ศรีสวัสดิ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงอรนภา  แต้มงาม
 
1. นางรัศมี  ศรีสวัสดิื
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายชาคริต  จันทมิตร
2. เด็กหญิงชุลีพร  แซ่อั๊ง
3. เด็กชายนครินทร์  ภูเป้ว
4. เด็กชายพีรวุฒิ  ลือปือ
5. เด็กชายอนุศักดิ์  แสงสุรีย์พรชัย
6. เด็กหญิงอรษา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นามหนวด
2. นางธนพร  งามระยับ
3. นายพรณรงค์  ทรัพย์คง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงการะเกด  ธรรมประ
2. เด็กหญิงชญาณี  พระสว่าง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   พรปลื้ม
4. เด็กหญิงปิยมาศ  นึกเจริญ
5. เด็กชายพิพัฒน์  วงศรีทรา
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  เกตุจันทร์
7. เด็กหญิงสุธิตา  สระแก้ว
 
1. นางสาวกนกพร  วรรณอำไพ
2. นางวรการ  คงช่วย
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงตะเพียนทอง  ทองบาง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเสือ
3. เด็กหญิงพจนีย์  แบบเหมาะ
 
1. นางสาวชลลดา  อำอา
2. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรปลื้ม
2. เด็กหญิงมุขฑิตา  ที่รักษ์
3. เด็กหญิงรัตนา  กระสังข์
 
1. นางจิดาภา  พูลสวัสดิ์
2. นางชมภู  รอยศิริ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธนัชพร  ก่ำสามเรือน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
2. นายวรชัย  โคตะมา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธนัชพร  ก่ำสามเรือน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
2. นายวรชัย  โคตะมา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายกฤษดา  ปิดตานะ
2. เด็กชายสุภากร  ลุงนาม
3. เด็กชายอัครพล  เอามิตรดี
 
1. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงนฤมล  สมนอก
2. เด็กชายสันติ  กิ่งกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณา  แซ๋ไต้
 
1. นางสาววารี  ประสานวรรณ
2. นางสกุณา  อัศจรรย์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายศุภศักดิ์  ดานุรักษ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  สุขลุน
 
1. นางมารศรี  พิลา
2. นางเขมิสรา  กรจันทร์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายคงศักดิ์  ชนะพันธ์
2. เด็กชายบวร  บำรุงชน
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางเขมิสรา  กรจันทร์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองทั่ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาสินสร้อย
2. เด็กชายทัตพงษ์  สุนทรโยธี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทีตะระ
 
1. นางสมปอง  ผลประพฤติ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โกมลฐิติกานต์
2. เด็กชายภูเบศ  หวังศิริมงคล
3. เด็กชายศตวรรณ  ชื่นจิตร
 
1. นางนิตยา  วัฒฐานะ
2. นางบังเอิญ  มูลวงษ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธนชพร  ก่ำสามเรือน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
2. นายวรชัย  โคตะมา