รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรพิน  ชื่นหุ่น
2. เด็กหญิงณิชา  แก้วคำรบ
3. เด็กหญิงดวงหทัย  กาสรศิริ
4. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  มณฑาเฑียร
5. เด็กชายธนภัทร์  นิลรอด
6. เด็กหญิงธนิตา  อินธสร
7. เด็กหญิงนรารักษ์  ผ่องใส
8. เด็กชายประสิทธิ์  วงษ์ยะรา
9. เด็กชายพีระพงษ์  สินเพียร
10. เด็กชายวัชระ  นิลรอด
11. เด็กชายวิวัฒน์  บัวขาว
12. เด็กหญิงสายฝน  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีวงษ์ชัย
14. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเกษม
15. เด็กหญิงสุพัตรา  จิตรอิ่ม
16. เด็กชายอนุรักษ์  กาสรศิริ
17. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วคร
18. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงน้อย
19. เด็กหญิงอุษมา  กาสรศิริ
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นิ่มขาว
 
1. นางนิตยา  นันทพรหมมา
2. นายมนตรี  ขจัดโจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กหญิงฝน  ประสบสุข
 
1. นางกมลรัตน์  กลีบทอง
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายพิพัฒน์  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวสุนันท์  กลีบทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนรัก 1. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มกัน
 
1. นายอภิชาติ  สมไวย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงนิตยา  ทันเอี่ยม
 
1. นางสาวจริยา  ดาระดาษ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงกษมา  ศิลปี
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงสุนทราภรณ์   แสวงหา
 
1. นางวรรณา  นิยมพันธ์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  นักฟ้อน
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงสุวรรณี   ศรีอุบล
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  กลั่นบุศย์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงติยารักษ์  นวนประโคน
2. เด็กชายบัญชา  สระทองห้อย
3. เด็กหญิงวศีนี  น้ำเพชร
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธนรัฐ  พันหล่อมโส
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังกุ่ม
2. เด็กชายนครินทร์  หมดทุกข์
3. เด็กชายเอกลักษณ์  เขาเขียว
 
1. นายชัยณรงค์  มณีนุ่ม
2. นายวิทยา  นวลรัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงนภากานต์  แสงเพ็ชร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เซี่ยงว่อง
 
1. นางสุนิสา  ฝอยทับทิม
2. นางอิฐยา  พุฒิเอก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงญตา  หมดทุกข์
 
1. นางสาววิลัยพร  ฉลองคุณ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงนภสร  คงนะ
2. เด็กหญิงมินตรา  กล่ำเจริญ
3. เด็กหญิงวันทนา  หมดทุกข์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิลผึ้ง
2. นางสมใจ  ศาละสาริน
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทวีศรี
 
1. นายอดิสรณ์  เอี่ยมประเสริฐ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กชายจักรพันธ์  จำปาอินทร์
2. เด็กชายชาญวิทย์  อะช่วยรัมย์
 
1. นางบุญเกื้อ  นฤเบศไกรสีห์
2. นายอดุลย์เดช  คล่องดี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีบูรณ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ท้าววิบูรณ์
3. เด็กหญิงปณิตา  สมตัว
4. เด็กหญิงพัชราภา  สุดรัต
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ป้อมอรินทร์
6. เด็กหญิงไพลิน  สุนทร
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางภิตินันท์  โซ่กลิ่ม
3. นางศรีบังอร  จันดา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกฏฉกร  ศรีบุญยอด
2. เด็กหญิงภัสสร  สมนาม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเสม
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวอุษา  ดำริธรรมาภรณ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ฉีดจันทร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  วงษ์อัยรา
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
2. นางสาวศรุดา  วีระสมัย
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตันติปิธรรม
2. เด็กหญิงภิญญา  สนธิ
 
1. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
2. นางสาวศรุดา  วีระสมัย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงภิญญา  สนธิ
 
1. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงวรกมล  จนากร
 
1. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายวรพล  จะดอม
 
1. นางจิตรา  สุรเกียรติชัย
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายปิยะรัตน์  คุสินธุ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  หลวงศิลป์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  จงจินากูล
 
1. นางทัณฑิมา  ศิรวัชรินทร์
2. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายบัญชา  เหมือนช้าง
2. เด็กชายปิยะพนธ์  ยางทัด
3. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบุตร
 
1. นางทัณฑิมา  ศิรวัชรินทร์
2. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ศรีเทพ
2. เด็กชายปฐมชัย  ใจตรง
 
1. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
2. นายสาธิต   จิตร์ประเสริฐ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  จุ้ยช่วย
 
1. นางสาววารุณี  ตะโกภู่
 
29 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์  แย้มสรวล
 
1. นางภัคชุดา  ธนะฐากรกุล
2. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
 
30 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงยศสิณี  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงสุวิมล  แสนวิลัย
 
1. นายวิริทธิ์พล  กาแก้ว
2. นางสาวสกุนา  อรชร
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายศิรวิทย์  มัชฉานุ
2. เด็กหญิงอธิติยา  นิ่มน้อย
3. เด็กหญิงเขมิกา  สังเงิน
 
1. นางสาวสกุนา  อรชร
2. นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง
 
32 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ประจบดี
 
1. นายปรีชา  วรรณเลิศ
 
33 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  นุชนาถ
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
34 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นายขรรค์ชัย  จานแก้ว
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
35 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นายชวิน  พึ่งนุสนธ์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายประสูติ  สมคิด
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
37 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ
 
1. นายปรีชา  วรรณเลิศ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายชาญวิทย์  ประเสริฐลาภ
2. เด็กชายปวเรศ  เสมแก้ว
3. เด็กชายภัทรพล  จันทร์ยวง
4. เด็กชายสรวิชญ์  หอมโปร่ง
5. เด็กชายอนุกูล  บุญชู
6. เด็กชายเมธี  สมคิด
 
1. นางวารุณี  พวงสุข
2. นางศรีประภา  จานแก้ว
3. นายสมคิด  ผลเจริญพงศ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงรวิศรา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา  เทียมเทศ
3. เด็กหญิงวรัญญา   สมานพงษ์
 
1. นางปุณยนุช  นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ  อยู่เอี่ยม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพร  จิตจรัส
 
1. นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนาพร  เสร็จกิจดี
2. เด็กชายปรีชา  ครุฑมีชัย
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เชื้อดี
 
1. นางสาวปณิธิ  ชำนาญดู
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายขวัญมา  อินทรโสภา
2. เด็กชายฐากร  คุ้มสิน
3. เด็กชายนิมิตร  พิมพินิจ
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธุ์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายดิสพร  เรืองทอง
2. เด็กชายวีระวัฒน์  แซ่เตียว
3. เด็กชายสหรัฐ  อ่อนทิม
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายสุทธศักดิ์  สืบเนียม
3. เด็กหญิงอลิสา  เชาว์รักษ์
4. เด็กหญิงเนตรอัปสร  อินทรมนต์
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เขตศิลป์ชัย
 
1. นางสาวพรศิริ  ลีคำงาม
2. นายสมพร  หอมทวนลม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เขตศิลป์ชัย
 
1. นางสาวพรศิริ  ลีคำงาม
 
46 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงนิภาพร  เบ็ญพาด
 
1. นางสมศรี  คลองน้อย
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองไว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  สืบสอน
2. เด็กหญิงศิริพร  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงหฤทัย  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จานแก้ว
2. เด็กหญิงจตุพร  วรรณะ
3. เด็กหญิงณัชนันท์  จุลคล้ำ
4. เด็กหญิงตราพร  จิตนิยม
5. เด็กหญิงสาวินี  พรมภักดิ์
 
1. นางสาวพิชชาภา  เอกวิบูลย์
2. นางอมรรัตน์  กระต่าย
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สมคิด
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุณพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สุกก่ำ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกรด 1. เด็กชายธนบูรณ์  เพ่งพินิจ
2. เด็กชายศุภชัย  รัศมี
 
1. นายนิธิพัส  พงศ์พรพสุ
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกรด 1. เด็กหญิงกนกพร  ทรัพย์อยู่
2. เด็กชายธันยวิชญ์  ศรีสังวร
 
1. นายนิธิพัส  พงศ์พรพสุ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คชกฤษ
2. เด็กหญิงพรนภา  ธุระอุปถัมภ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  น่วมจาด
 
1. นางจุติธานันต์  สุขกรม
2. นางเรณู  ราคา
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เป็นสุข
 
1. นางภาวสุ  ตั้งจิตร
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายพีภทร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูมิธเนศ  ศรีแสน
3. เด็กชายวรพล  ภุมมา
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โมกไทสงค์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงออรานันท์  พุฒศรี
 
1. นางสาวชวนพิศ  กระต่าย
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชิตสุทธิชัย
2. เด็กชายจอย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงมาลี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประจันต์
2. เด็กชายพิทักษ์พล  หนูโดด
3. เด็กหญิงวราพร  สมบูรณ์ดี
 
1. นางบุศรา  สวนสำราญ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงดาราวดี  พันธ์รัก
2. เด็กหญิงสายธาร  แสนวงษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  เครือวัลย์
 
1. นายวีรยุทธ   เขียวไพฑูรย์
2. นางอำพร  รัตนเดชกำจาย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เลิศล้ำศรีวิลัย
 
1. นางอำพร  รัตนเดชกำจาย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กชายวรายุส  บุญศิริ
 
1. นางสาวจริญญา  ห้วยหงษ์ทอง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. นายยุทธนา  บ่อคำ
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  มานพ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  สืบเกลี้ยง
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
2. นางสาวอารมณ์  สมคิด
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีบุญ
2. นางสาวสุวิมล  ทองทรัพย์
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายนวพล  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  อรชร
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงการะเกด  เข็มทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูชา
3. เด็กหญิงดาราณา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงปัทมา  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเกิด
6. เด็กหญิงรติพรรณ  ชีวังกูล
7. เด็กหญิงวรกานต์  วิเศษสิงห์
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วิเศษสิงห์
9. เด็กหญิงศิลามณี  สอนดี
10. เด็กหญิงสิรินธร  จันทร์แย้ม
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 1. เด็กหญิงศลิษา  ดอนเนตรงาม
 
1. นางสาวเตือนจิตร์  คะเชนชร
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกฤษณะ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศิริ
3. เด็กชายคัมภีร์  หมดทุกข์
4. เด็กหญิงทาริกา  เชื้อทอง
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ไข่แดง
6. เด็กชายนรินทร์  วิเศษสิงห์
7. เด็กชายนิกร  นะตะ
8. เด็กชายพลวัต   ทวีศรี
9. เด็กหญิงภัสนัย  ชงกุล
10. เด็กชายวรวุฒิ  รักอู่
11. เด็กชายวิศรุต  ชงกุล
12. เด็กชายวีรภัทร  ชงกุล
13. เด็กหญิงศุภสิริ  คนผิวเกลี้ยง
14. นางสาวสมใจ   นิยมสุข
15. เด็กหญิงอรัญญา  เจริญสุข
16. เด็กชายอาทิตย์  สำราญวงษ์
17. เด็กหญิงเกวลี  พุฒิเอก
 
1. นายกนกพรรณ  สุทธิ
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
3. นางคณิภา  สาระศาลิน
4. นางนางอริญชยา  เสนปัญญา
5. นางรุ่งรัตน์  ศรีโมรา
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงจิรัศยา  คำใบวงษ์
2. เด็กชายจิรายุ  เซี่ยงจง
3. เด็กชายชนะชัย  สระทองล้อม
4. เด็กชายชนะพล  ไชโสดา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ชำนาญเรือ
6. เด็กหญิงธิญาดา  ไข่แดง
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  คนผิวเกลี้ยง
8. เด็กหญิงปพิชญา  เที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงพรธนวรรณ  โคกคำ
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภุมรินทร์
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วิเศษสิงห์
12. เด็กหญิงมานิสา  สำราญวงษ์
13. เด็กชายวิชชากร  ชงกุล
14. เด็กหญิงวิรากร  ด้วงปลี
15. เด็กหญิงสโรชา  เจริญลักษ์
16. เด็กหญิงเขมิกา  ด้วงปลี
 
1. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
2. นางคณิภา  สาระศาลิน
3. นางสาวจันทวิมล  ชัยโปธา
4. นางรุ่งรัตน์  ศรีโมรา
5. นางอริญชยา  เสนปัญญา
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกฤษดา  ชาวนาดอน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนผิวเกลี้ยง
3. เด็กชายชนาพัทธ์  สืบบุก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หอมทวนลม
5. นายณเรศ  วิเศษสิงห์
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  สืบพลาย
7. เด็กหญิงธนัชพรรณ  พรมทองดี
8. นางสาวธนิษฐา  พุทธพงษ์
9. เด็กชายธาดา  ภานุมาศ
10. นายนิรวัฒน์  จันทร์อินทร์
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ด้วงปลี
12. เด็กหญิงมาติกา  ด้วงปลี
13. เด็กชายรุ่งอรุณ  อินสวาสดิ์
14. เด็กหญิงวัลภา  มั่งคั่ง
15. นางสาววิลาสินี  แก้วภมร
16. เด็กชายศักดิ์ดา  พุทธพงษ์
17. เด็กชายสุรเชษฐ์  คงบุญ
18. นายอรรถชัย  ด้วงปลี
19. เด็กชายเรืองพล  พิลาไชย
 
1. นายกนกพรรณ  สุทธิ
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
3. นางคณิภา  สาระศาลิน
4. นางนิภาภร  พรมทองดี
5. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนเที่ยง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มังกร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กชายชุติพนต์  สืบพลาย
5. เด็กชายณัฐพล  สงวนศักดิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  นงลักษณ์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  ไข่แดง
8. เด็กชายธรรณธรณ์  วังกุ่ม
9. เด็กชายธรรมธัช  เจริญลักษ์
10. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมทองดี
11. เด็กชายธีรเดช  หมดทุกข์
12. เด็กชายภาคิน  สงวนศักดิ์
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ไข่แดง
14. เด็กหญิงวรรณวานิชย์  เมฆขาว
15. เด็กหญิงศุภกานต์  ตะพัง
16. เด็กชายอรรถพล  ทวีศรี
 
1. นายกนกพรรณ  สุทธิ
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
3. นางคณิภา  สาระศาลิน
4. นางสาวรุจา  ศุภมานพ
5. นางสาวสุรางค์  สุขุมพันธ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. นางสาวกาญจนา  วิเศษสิงห์
2. นายธนพล  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ฤกษ์เปี่ยม
4. เด็กหญิงสิขรินทร์   เปรมปรีดิ์
5. เด็กหญิงอารยา  บุญนำ
 
1. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
2. นางคณิภา  สาระศาลิน
 
75 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายธนันชัย  สระทองล้อม
 
1. นางนิภาภร  พรมทองดี
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช่อง 1. เด็กหญิงปัญจัย  ผ่องใส
2. เด็กหญิงศศสักษณ์  อุ่นเรือน
3. เด็กชายอัมรินทร์  สมสี
 
1. นางศิริรัตน์  พรรณประภาฉาย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่สี 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ   เชื้้องาม
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ต้นเนียม
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คชนาวงษ์
5. เด็กหญิงอริสรา  อังกาพย์
6. เด็กหญิงเนตรดาว   มณฑา
 
1. นางสาวภัทราวดี  ฤกษ์ดี
2. นางสุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์
3. นางอำพัน  ไชยมงคล
4. นางไปรยา  ผิวนวล
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวรอด
3. เด็กหญิงเกวลี  ต่างพันธ์
 
1. นางสาววรรณณิภา  นิลวงษ์
2. นางสารินี  ฉันทปราโมทย์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรารัตน์  พิมพ์บูลย์
 
1. นางกรรณิกา  หอมจันทร์ดี
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตา  มุราชวงษ์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  คุ้มเนตร
3. เด็กหญิงอริสรา  อร่ามวัตร์
 
1. นางสาวภรณ์อนงค์  เล้าอรุณ
2. นางสาวอภิญญา  กระต่ายทอง
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อยู่มากญาติ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ดวงทาแสง
 
1. นางสาวภรณ์อนงค์  เล้าอรุณ
2. นางสมหมาย  เหล่าทรัพย์เจริญ
 
82 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงธิติยา  นิ่มสว่าง
2. เด็กชายปรีชา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวารุณี  เกิดน้อย
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นางดรุณวรรณ  คานภู่
 
83 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวรรณชัย  พรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา  บัวศิริ
2. นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายธนวัฒน์  เมืองมูล
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1. เด็กหญิงยุภาพร  ไปใกล้
 
1. นายเสน่ห์  กงตาล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคร้อพนัน 1. เด็กหญิงวาศิณี  ทินจีนวงค์
 
1. นางพรวรินทร์   เจริญจิตต์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคร้อพนัน 1. เด็กหญิงหมี่เชลล์  ยาโม
 
1. นางพรวรินทร์   เจริญจิตต์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคร้อพนัน 1. เด็กชายกองทัพ  ชื่นแสง
2. เด็กชายณัฐพล  เสนารัตน์
3. เด็กชายธนะชัย  หมวกเมือง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ชมสอาด
5. เด็กชายสมพร  บรรณาการ
6. เด็กชายสรวิชญ์  บรรณาการ
 
1. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กชายฐิติวัสส์   สินฉ่ำ
2. เด็กหญิงปณิตา   เนื้อนา
3. เด็กหญิงวราวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นายนพพร  ประเสริฐลาภ
2. นางสุนันทา  วรรณอุณกุล
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กหญิงศศิประภา   เซี่ยงจ๊ง
 
1. นางสุนันทา  วรรณอุณกุล
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรดี
2. เด็กชายวัชรากรณ์  เครือทองศรี
 
1. นางนวรัตน์  ทั่วสุภาพ
2. นางสาวไพริน  นาคเจริญ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงนวรินทร์ทรา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมา
 
1. นางสาวสุจินันท์  เหลืองอร่ามวิฑูร
2. นางเยาวลักษณ์  หนูเทพ
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายธนเมธ  หลักเพ็ชร
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจอดทน
 
1. นางสาวมานิตย์  แดงเพ็ชร
2. นางเพ็ญศรี  นิยมกาล
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงชไมพร  จันทรสวาสดิ์
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  ภูมิรินทร์
3. เด็กหญิงนนทกร  คงนะ
4. เด็กหญิงนันธิยา  ไกยะฝ่าย
5. เด็กหญิงพัชชา  มิ่งขวัญ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  โคบุตร
7. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เผ่าภู่
8. เด็กหญิงรัตนพร  แซ่เตียว
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุทธิโชติ
10. เด็กชายสาธิต  ปาลนาค
11. เด็กหญิงสุธาศินี  อ่อนเคร็ง
12. เด็กหญิงสุนันทินี  ข้องนอก
13. เด็กหญิงอนุธิดา  โคมุตร
14. เด็กหญิงอารียา  ผ่านพรหม
15. เด็กชายเจษฎา  ภู่รักษ์
 
1. นางสาวประทุมมา  จิตรงาม
2. นายสมศักดิ์  โค้วสกุล
3. นายสุพจน์  ศิลปชัย
4. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงชฎาพร  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยภูธร
3. เด็กหญิงภคญานิษฐ์  รุผักชี
4. เด็กหญิงวีนัสนันท์  สว่างสุข
5. เด็กหญิงศิราพร  พรมแสง
6. เด็กหญิงสุภาณี  คงมา
 
1. นางชาลี  ใจดี
2. นายชุมพร  เสนีรัตน์
3. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
4. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
 
96 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คงมา
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณรงค์เดช  กมลเพชร
2. เด็กชายยศธร  คชสาร
 
1. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
2. นางสาวสุปรียา  อยู่เต็มสุข
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายณฐกร  นิลบุตร
 
1. นางสาวนันสนุก  เกษมสุข
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายธนาวุธ  ชงกุล
2. เด็กหญิงปิ่นประภา  เซี่ยงปู้
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอกบุตร
 
1. นางจักรีรัตน์  อินนา
2. นางดาราณี  ถือความสัตย์
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกชกร  จันทราศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  พ่วงรอด
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตรีคงธรรมกุล
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงชลดา  บัวบังศร
 
1. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงดวงพร  อ๊ะนา
 
1. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายสงกรานต์  ขยันการ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. นางสรัญญา  โพธิ์เอี่ยม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงดาอู  -
2. เด็กหญิงวรนุช  -
3. เด็กหญิงอรสา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสรัญญา  โพธิ์เอี่ยม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายชนวิทย์  ตันพิริยะกุล
2. เด็กชายทินกร  บุญสม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  โตผึ้ง
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์  เหลืองสด
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายนภัทร์  เห็นประเสริฐ
2. เด็กชายเบน  -
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. นายสุเทพ  เพ่งพินิจ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 62.83 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายชลธี  นิลรอด
2. เด็กชายฐิติพร  แจ่มใส
3. เด็กชายธีรภัทร  วิลัย
4. เด็กชายพงศธร  โตงาม
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชวดสุวรรณ์
6. เด็กชายศุภโชค  บุญมา
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อรชร
8. เด็กชายเฉลิมพล  สว่างเนตร
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงชนิตา  ประสิทธิ์กาญจน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมจง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อำพรกาญจน์
4. เด็กหญิงปัทมา  หินอ่อน
5. เด็กหญิงวันดี  -
6. เด็กหญิงสุจิตรา  สิงหเทพ
7. เด็กหญิงอมาวศรี  จันทโชติ
8. เด็กหญิงอรพินธ์  ทัดสวน
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงนุนารี  อินทร์นะนิสา
2. เด็กหญิงวรัญญา  สำเริงรัมย์
3. นางสาวศิรินภา  หิรัญฉาย
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขาวบู่
5. เด็กหญิงสุรัญญา  รังทน
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กชายวันชนะ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่งบุญ
2. เด็กชายปัญญา  แก้วดอน
 
1. นายอิทธิพล  ปานบุดดา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสมะมี
2. เด็กหญิงณัชชา  สุขกรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา
2. นายแมน  พรมภิมาน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ใบบล
2. เด็กหญิงกาญจนา  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  คำสืบ
4. เด็กหญิงนัชชา  รัสมีเรืองเดช
5. นางสาวปัทมวรรณ  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงอริสา  น้อยพิทักษ์
 
1. นางประภา  สัปปุริสสกุล
2. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์
3. นายแมน  พรมภิมาน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญกอ
2. เด็กหญิงนิศากร  มาลาพงษ์
3. เด็กหญิงเม  เพ็ชรนิล
 
1. นางวรรณศจี  แซ่เล้า
2. นางสาววารี  พรหมมา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 1. เด็กชายพชรพล  กรรณสูตร
 
1. นางวลีย์  น้อยกาญจนะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพลอยแพรวา  ปูนพันธ์ฉาย
 
1. นางมยุรี  จันทรแดง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทวน 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดอาวุธ
 
1. นายโสภิต  โพธิ์ทอง
 
118 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นางสาวปราณี  บุญเต็ม
 
119 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายสุธิวัท  ภูมี
 
1. นางสาวปราณี  บุญเต็ม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขอินทร์
 
1. นางสาวอภิสรา  เคนคม
 
121 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์นาค
2. เด็กชายศรัน  ประสพผล
 
1. นางจินตนา  ขุยขำ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงภาขวัญ  คชายุทธ
 
1. นางประจบ  สุขอินทร์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  แก้วอิ่ม
2. เด็กหญิงนนทนัดดา  นาราภัทรกิจ
3. เด็กหญิงภาพิมล  กลั่นบุศย์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงเกตุมณี  บึงแก้ว
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
2. นางระเบียบ  ปฏิทัศน์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  พลบัวใหญ่
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. นายนัทธพงศ์  บู่สามสาย
2. เด็กชายศักดินนท์  ตะพัง
 
1. นายนิพัทธิ์  จันทร์ประทัศน์
2. นางนุกูล  กลีบทอง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เจิมจุล
 
1. นางสมฤดี  เอกทัตร์
 
127 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ขุยขำ
3. เด็กชายสาโรจน์  ทองแดง
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางแวววรา  จงจินากูล
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  จงเจริญ
2. เด็กหญิงสายบัว  บุญชู
3. เด็กหญิงสิปโปทัย  บุญสม
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  กิมน้อย
2. เด็กหญิงศรีแพร  อุตส่าห์
3. เด็กหญิงสกุณี  มนฑาทิพย์
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกับสุข
2. เด็กหญิงชลภัสสร  พุกทา
3. เด็กหญิงธิญาดา  มีเท
4. เด็กหญิงปิ่นฤทัย  เปลาเร
5. เด็กหญิงมุธิตา  ขุยขำ
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางแวววรา  จงจินากูล
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบงาม
2. เด็กหญิงนะรัตน์ฐพร  แสงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปรารถนา  ละอองเอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  พลูสุวรรณ
5. เด็กหญิงวรินยุพา  บุญปราบ
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ละอองเอก
2. เด็กหญิงหัทยา  บัวบาน
3. เด็กหญิงเกศนภา  เซี่ยงฉี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สงวนศักดิ์
2. นางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวบาน
2. เด็กหญิงฐนิสา  ตันทรัพย์
3. นายอริสมันต์  โกรธา
 
1. นางสมหมาย  จันทร์บาง
2. นางสุภาพร  เหล่าทรัพย์เจริญ
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญชาดา  เฟื่องปรางค์
 
1. นางสาวน้ำฝน  กลั่นทิพย์
 
135 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกชกร  ขจรดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  วงษ์วิจารณ์
3. เด็กหญิงชนนภา  กิจแก้ว
4. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่ำอ่อน
5. เด็กหญิงสโรชา  คล้ายคลัง
6. เด็กหญิงอาริสา  บุญอ่อน
 
1. นางสาวสุธันยชนก  ทรัพย์ย้อย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ประทุมสูตร
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมชื่นจิตร
2. เด็กหญิงภะสินี  ปทุมสูตร
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ชาวไร่นาค
2. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายพีระพนธ์  วังกุ่ม
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พรมหนองโดก
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กหญิงพรไพศาล  ล้อสกุล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยวงษ์
 
1. นางสาวพรรณพัชร  ธรรมเนียมดี
 
140 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เนื้อแตงเย็น
 
1. นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ
 
141 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรทิม
2. เด็กชายชินวัตร  รักดี
3. เด็กหญิงช่อผกา  เกษี
4. เด็กชายบูรพา  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงประภัสสร  ดำรงประเสริฐ
6. เด็กหญิงปาลิตา  รักการ
7. เด็กหญิงสิรินดา  เข็มเพชร
8. เด็กหญิงสุนิสา  สร้อยสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ฟักแก้ว
10. เด็กชายอดิศร  ขุนโนน
11. เด็กหญิงอุบลวรรณ์  สอสะอาด
 
1. นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ
2. นางบังอร   กำเหนิดเพชร
3. นายเสนาะ  คำพิมพ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองสุกใส
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จิระมะกร
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นายเสนาะ  คำพิมพ์
 
143 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กชายทศวรรต  กระต่ายทอง
 
1. นางบุปผา  ศิริจารุวร
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์รพี  วิงวอน
 
1. นางธีรญา  เหงี่ยมจุล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายนครินทร์  อินทร์ปิ่น
2. เด็กชายอธิการ  ปุญสิริ
 
1. นางปฏิญญา  ผดุงศักดิ์สิริกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ริดม้วน
 
1. นางสาวจินตนา  สร้อยสน
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กหญิงพัชรลดา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวปราณี  ฟักเขียว
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายจตุพงศ์   วิเศษสิงห์
2. เด็กชายสายชล  แก้วแดง
 
1. นางสาวบุบผา  พัฒนมาศ
 
149 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายนครินทร์  เปรมปรีดิ์
 
1. นายกฤษกร  ศิริแก้ว
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กหญิงจินตนา  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  สอนใจ
3. เด็กหญิงอารษา  แสงอำไพ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  มีชูศักดิ์
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกาหลง
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงวันทกาญจน์  วงษ์กรณ์
 
1. นายภัทร  เจริญกุล
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงสรัลพร  คล้ายสินธุ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  บัวเพ็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโสฬส  มาลัยวงศ์
 
154 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายกฤษดา  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพ็ชรใส
3. เด็กหญิงกัลยากร  เจริญเส็ง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  เชื้อรุ่ง
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิเคราะห์เหตุ
6. เด็กชายจักรพรรณ  พิริยะเมธี
7. เด็กหญิงจิตกัญญา  เหมือนบิดา
8. เด็กหญิงจุธาดา  ทวีศรี
9. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนสระ
10. เด็กชายชินวัตร  ตาชุ่ย
11. เด็กชายณัฐพล  จันทร์สมบูรณ์
12. เด็กหญิงตมิสา  สร้อยอยู่
13. เด็กชายธนกฤต  เที่ยงธรรม
14. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมสูตร
15. เด็กชายธีรพัฒน์  พันธ์ิสุข
16. เด็กชายนพณัฐ  วงษ์ษา
17. เด็กหญิงนพรัตน์  สืบดา
18. เด็กชายนัฐดนัย  จันทร์ดาบุตร
19. เด็กหญิงบุษรา  เหมือนอุย
20. เด็กหญิงปฐมพร  วัน
21. เด็กชายพงศกร   มากมาย
22. เด็กชายพัชรพล  ยวงมณี
23. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรแอ
24. เด็กหญิงภาวิณี  คงดี
25. เด็กชายภูวดล  แสงสุริวงษ์
26. เด็กหญิงลดาวัลย์  บัวเพ็ง
27. เด็กชายวรินธิ์ธร  ศิริวัฒนกุล
28. เด็กชายวัทนพร  กล่อมดี
29. เด็กชายวิศรุต  เจริญเส็ง
30. เด็กหญิงวีรยา  เชื้อรุ่ง
31. เด็กหญิงศรุตา  โตแก้ว
32. เด็กหญิงศศิกาญ  ชำนาญดู
33. เด็กหญิงศศิภา  ประกอบธรรม
34. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์บริบูรณ์
35. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์ทอง
36. เด็กชายสมภพ  สาระศาลิน
37. เด็กชายสิทธิกร  สุขธูป
38. เด็กหญิงอุบลพรรณ  หอมทวนลม
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เส็งดอนไพร
40. เด็กหญิงแพรวพลอย  สมใจ
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายธนพรรณ  เพิ่มพูน
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวดี  ทองทา
3. เด็กหญิงวันวิสา  แสงกล่อม
 
1. นายชาตรี  อินต๊ะ
2. นายอรัญ  ใจดี
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 1. เด็กหญิงชลณิดา  จันทร์บูรณ์
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ลีลอย
3. เด็กชายธีรพงษ์  ประเสริฐศักดิ์
4. เด็กชายธีรพัฒน์   ม่วงน้อย
5. เด็กชายนัฐพงษ์  ทับพันธ์ลักษณ์
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจจันทร์
7. เด็กชายพัลลภ  เฉลยสุข
8. เด็กหญิงมาณิตา  บัวขาว
9. เด็กหญิงมิรันตรี  จันทร์มา
10. เด็กหญิงวีรวรรณ  สินคง
11. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์มา
12. เด็กหญิงศุทธินี  ทองอิ่ม
13. เด็กหญิงสมฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
14. เด็กหญิงสุนิศา  ทองอิ่ม
15. เด็กหญิงโชติรัตน์  จันทร์บูรณ์
 
1. นางสาวนวพร  ดำรงกิจภากร
2. นางสาวพนมพร  ยศอินทร์
3. นางพัชรินทร์  จงอริยะกุล
4. นางอนงค์  เอี่ยมชื่น
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงศันสนีย์  กลีบทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงจารุกร  พูนเพิ่ีม
2. เด็กชายอดิศร  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายธนพนธ์  สอาดเอี่ยม
2. เด็กชายเอกชัย  ท้าวเครือ
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลิศฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  วงษ์จันทะ
 
1. นายเชน  ขุนทอง
 
162 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงชลดา  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงภัคญดา  วัฒนคฑาธิป
3. เด็กหญิงภัทรศยา  รักบุญ
 
1. นางนิตยา  เกรียงไกร
2. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
 
163 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิประภา
2. เด็กชายณภัทร  คำยวง
3. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นแก้ว
 
1. นางนิตยา  เกรียงไกร
2. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงจันจิรา  เมืองมนต์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงประวีณา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวรักเอ็นดู  สุวรรณมิสระ
2. นางแสงเดือน  ศรีธร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนตรสว่าง
2. เด็กชายธนพล  วงเอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสะอาด
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายณัฐภัทร  วนเครือ
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายกษมา  นิลบดี
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงรังสิยากรณ์  ช้างศรี
 
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ตั่นวัฒนะ
2. เด็กชายชิตพล  นิยมพันธ์
3. เด็กชายวงศอมร  พาชิดธนาศิริ
 
1. นางณิชาภัทร  สุวรรณพงษ์
2. นางวัชรี  อรุณทอง
 
171 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด่านเจ้าแดง
2. เด็กหญิงนิจกานต์  นิธิภัทรารัตน์
3. เด็กชายปกรณ์  จุ้ยโหมด
4. เด็กชายพศิน  ทองอุฬาร
5. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทรโสภา
6. เด็กชายศดิศร  นิ่มทับทิม
7. เด็กหญิงศศิธร  จิระอนุกูลชัย
8. เด็กหญิงเพชรลดา  เหตะโยธิน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นใจ
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายณัธพัชร  เลิศรัตนพงษ์
2. เด็กชายพิทักษ์  นนท์ทารักษ์
3. เด็กชายภานุวิชญ์  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นใจ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงปวริศา  เชิงฉลาด
 
1. นางสาวลภัสรดา  บุตรเนียม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สว่างแผ้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจริญขาว
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไกรสวัสดิ์
 
1. นางสุพรรณา  สัจจเสนีย์
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประเสริฐกังวาล
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
 
176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงชฎาพร  รักบุญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีเงิน
3. เด็กหญิงปาริชาต  ดอกพรม
 
1. นางพรทิพ  กันภัย
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปานเรือง
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงอธิติยา  เเสงทอง
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เเดงด้วง
2. เด็กชายอมรเทพ  ทองเเคล้ว
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาววิมล  ประสมทรัพย์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ลักษมี  ฤาชา
2. เด็กหญิงจินตรา  เจริญจิตต์
3. เด็กหญิงญาดา  อินทร์นุช
4. เด็กหญิงพรชิตา  เชาว์รัม
5. เด็กหญิงมานิตา  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิริพร  เวียงยา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  สังข์ทอง
8. เด็กหญิงอธิติยา  เเสงทอง
9. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิวิไล
10. เด็กหญิงอำไพ  พัฒอินทร์
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวนิภา  มหโชติ
3. นายนิเวศน์  ตัณฑ์สมบูรณ์
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายตะวัน  มณีวงษ์
2. เด็กชายภราดร  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงวาริณี  ชาวปลายนา
 
1. นางสาวราตรี  ทองศรี
2. นางโสภา  คำนา
 
182 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายวรพจน์  เเสงน้อย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
183 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายอำนาจ  ทองเเคล้ว
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
184 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายสุทธิราช  เเดงด้วง
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
185 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  สูนพลอย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
186 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
187 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
188 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  เฮงประสิทธิ์
2. เด็กชายจิตติพงษ์  สูนพลอย
3. เด็กชายณัฐพงศ์  น้ำสุวรรณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบังภัย
5. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ชาติ
6. เด็กหญิงพฤกษชาติ  สารสิริ
7. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า
8. เด็กชายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
9. เด็กชายวทันยู  ผิวผ่อง
10. เด็กชายวีรวัฒน์  นิลรอด
11. เด็กชายอนุชา  ทองคำ
12. เด็กชายอำนาจ  ทองเเคล้ว
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
2. นายวิทยา  มณีศรี
3. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
4. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายบุณยาพร  สมรูป
2. เด็กชายวีรวัฒน์  นิลรอด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญจิตต์
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางอรัญญา  สนิทปัญญาวุโธ
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธงชัย  หาดี
2. เด็กชายยศธร  สินตระกูล
 
1. นายนริศพงษ์  นวลพลับ
2. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เลิศวิชิตเวช
2. เด็กชายศุภมิตร  ฤกษ์ศักดิ์ศรี
 
1. นายนริศพงษ์  นวลพลับ
2. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ปัญญาไว
2. เด็กชายพันธกานต์  เขียวอ่อน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  คำนา
 
1. นางสาวราตรี  ทองศรี
2. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนาการ  นาคพุ่ม
2. เด็กชายภวัต  สกุลสัตตบุษย์
3. เด็กชายสรัช  วัชรทวีทรัพย์
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายฉันท์ชนก  ปานณรงค์
2. เด็กชายพีรพล  หอมเจริญ
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  เเดงด้วง
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวราตรี  ทองศรี
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  อริยะตัจฉุโก
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ขวัญเลิศ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินธร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฎฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ถ้ำทอง
2. เด็กชายพสธรณ์  รัตนพร
3. เด็กหญิงมัลลิกา  พรหมชาติ
4. เด็กหญิงมุธิตา  ปราดเปรียว
5. เด็กหญิงศิริกันยา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางจินตนา  จันทร์แจ่ม
2. นางวันเพ็ญ  การะภักดี
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  จิตนิยม
 
1. นางสิริมาส  บุตรวงศ์
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1. เด็กหญิงชลนิภา  กล่อมกำเนิด
 
1. นางสุกาญจน์ดา  เหล่ากอแก้ว