งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงนฤมล    ปัญญาถิ่น
1. นางสาวสุภาพร    ยั่งยืน
2 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ 1. เด็กหญิงชนิตา    -
1. นายชัยศิลป์    ภูดอนม่วง
3 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่ 1. เด็กหญิงนงนุช    ศิลป์เสริมชัย
1. นางดาวเรือง    ฉิมทองดี
4 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง เครือข่ายชะแล-ปรังเผล 1. เด็กหญิงอริสา    ปราณปราชญ์
1. นางวรรณะ    ศรีเทพ
5 โรงเรียนบ้านไร่ เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปิล็อก 1. เด็กหญิงโป    ขจรสรรพวัติ
1. นางสาวเกศสุดา    โชติมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................