หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00 ใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นทำแบบทดสอบ ทั้งหมด 3 ตอน
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00 ใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นทำแบบทดสอบ ทั้งหมด 3 ตอน
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00 ใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท าแบบทดสอบ ทั้งหมด 3 ตอน ดัง
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 1 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ต่อคณะกรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถาม ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาท
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ต่อคณะกรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถาม ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ต่อคณะกรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถาม ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 3 สีชมพูน่ารัก ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ต่อคณะกรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถาม ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 30 นาท
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 30 นาท
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 2 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 ระดับประถมศึกษา (ป.1 –3 และ ป.4 – 6) รอบที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก รอบที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สี่ม่วงน่าชม ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 ระดับประถมศึกษา (ป.1 –3 และ ป.4 – 6) รอบที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก รอบที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1–3 และ ม. 4–6) รอบที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก รอบที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]