หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 1 ห้อง 3 กับ 4 29 พ.ย. 2556 09.00 -12.00 เวลาที่ใช้ในการประกวด ใช้เวลาในการแต่งเพลง 1 ชั่วโมง ถ้าเกิน 1-5 นาที ตัด 1 คะแนน ถ้าเกิน 5-10 นาที ตัด 2 คะแนน เกินมากกว่า 10 นาที ตัด 6 คะแนน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 1 ห้อง 3 กับ 4 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาที่ใช้ในการประกวด ใช้เวลาในการแต่งเพลง 1 ชั่วโมง ถ้าเกิน 1-5 นาที ตัด 1 คะแนน ถ้าเกิน 5-10 นาที ตัด 2 คะแนน เกินมากกว่า 10 นาที ตัด 6 คะแนน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีม่วงน่าชม ชั้น 1 ห้อง 3 กับ 4 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาที่ใช้ในการประกวด ใช้เวลาในการแต่งเพลง 1 ชั่วโมง ถ้าเกิน 1-5 นาที ตัด 1 คะแนน ถ้าเกิน 5-10 นาที ตัด 2 คะแนน เกินมากกว่า 10 นาที ตัด 6 คะแนน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 4 โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตัวแทนนักเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการและนักเรียนทุกคนร่วมตอบข้อซักถาม โดยใช้เวลา ไม่เกิน 10 - 15 นาทีเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ ถ้าเกินเวลาที่ก าหนด 3 นาที ตัด 1 คะแนน ถ้าเกิน 4 - 6 นาที ตัด 2 คะแนน เกินเวลามากกว่า 6 นาที ตัด 5 คะแนน
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 4 โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-12.30 ตัวแทนนักเรียนน าเสนอต่อคณะกรรมการและนักเรียนทุกคนร่วมตอบข้อซักถาม โดยใช้เวลา ไม่เกิน 10 - 15 นาทีเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ ถ้าเกินเวลาที่ก าหนด 3 นาที ตัด 1 คะแนน ถ้าเกิน 4 - 6 นาที ตัด 2 คะแนน เกินเวลามากกว่า 6 นาที ตัด 5 คะแนน
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 4 โรงอาหาร 29 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตัวแทนนักเรียนน าเสนอต่อคณะกรรมการและนักเรียนทุกคนร่วมตอบข้อซักถาม โดยใช้เวลา ไม่เกิน 10 - 15 นาที
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้ทีมละ 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 7 นาที/ ส่งตัวแทนนักเรียน 3 คน สาธิตและน าเสนอผลงานและเบื้องหลังการถ่ายท าในวันประกวด ไม่เกิน 12 นาท
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้ทีมละ 1 เรื่อง  ความยาวไม่เกิน 7 นาที/ส่งตัวแทนนักเรียน 3 คน สาธิตและน าเสนอผลงานและเบื้องหลังการถ่ายท าในวันประกวด ไม่เกิน 12 นาท
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี โดม หน้าอาคาร 2 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00 เวลาในการแสดง ไม่เกิน 15 นาที / เวลาในการจัดฉาก/เตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 10 นาที แสดงละครเกินเวลาที่ก าหนด 5 นาที ตัด 1 คะแนน เกินเวลา 6-10 นาที ตัด 2 คะแนน เกินเวลามากกว่า 10 นาทีตัด 5 คะแนน
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00 เวลาที่ใช้ในการประกวด - ป.1 – ป.3 ใช้เวลา 5 นาที
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00-11.00 เวลาที่ใช้ในการประกวด ป.4 – ป.6 ใช้เวลา 6 นาที
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 1 ห้อง 4 29 พ.ย. 2556 09.00-10.00 เวลาที่ใช้ในการประกวด ม.1 – ม.3 ใช้เวลา 7 นาที
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 2 ห้อง 1 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 2 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 2 สีส้มน่าดู ชั้น 2 ห้อง 3 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีชมพูน่าชม ชั้น 1 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคาร 1 สีชมพูน่าชม ชั้น 1 ห้อง 2 29 พ.ย. 2556 09.00 เป็นตันไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]