หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดงประธานกรรมการ
2. นายพยุง โพธิ์พันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ นุชนิ่มโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพนิตตา สำลีอ่อนโรงเรียนบ้านหนองขอนประธานกรรมการ
2. นางอุษา นิยมธรรมโรงเรียนบ้านพุรวกกรรมการ
3. นางนพเกล้า กำลังเสือโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศุภานัน จงโกเย็นโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมลดา สุวรรณดีโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พ่วงกุลโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวารี เอกจิตต์โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางภาวนา สังข์กลมเกลี้ยงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15(บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางนฤพร โพธิ์พันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนาตยา เชิดสูงเนินโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)ประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง พิมพ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านพรหมณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี คำเรียงโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสิริภา เพชรดำดีโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวศิริจันทร์ วงศ์ศิลป์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจตุพร คนสะอาดโรงเรียนบ้านโป่งไหมประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สนพรายโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุพัชชา เชี่ยวชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา21 (บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี สีแตงสุกโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวศรีนงค์ ศรีท้าวโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา สมพงศ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร มีอาษาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางพเยาว์ ยอดเพชรโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พาละการมย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ชุ่งเพ็งพันธุ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ15(บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางสาวกนกพิชญ์ ทองบ่อมะกรูดโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางอรนุช สุชาติวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มประธานกรรมการ
2. นางไพมณี ดาภาวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสาวธัญดา รอดเสียงล้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางวิภา หมื่นบำรุงโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางกรกนก อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ สวัสดิ์เชิดวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุวิบูลย์ น้ำพุดำรงเกียรติโรงเรียนบ้านสามยอดประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ รักกลางโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางรัชนี จำปาดีโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา แสนวิชัยโรงเรียนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ นงลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ธ.น.ระพิษโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา สุขประสงค์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นางจันทิมา สนิทสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา สุขประสงค์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นางจันทิมา สนิทสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งประธานกรรมการ
2. นางณัฐชา จันทมัดโรงเรียนวัดทุ่งมะสังข์(มิตรภาพที่9)กรรมการ
3. นางสาวปุณฐิภา โชติปิติมนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางนันทนัชชา สงพะโยมโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวคติยา ศรนารายณ์โรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ซ้อนเสียงดังโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เหมือนเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21กรรมการ
4. นายสิทธิโชค สุวรรณศรโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ซ้อนเสียงดังโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เหมือนเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21กรรมการ
4. นายสิทธิโชค สุวรรณศรโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิไล ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรินทร์ อ้วนคำโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายไพรัตน์ เชียงกาโรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสิริพร วิเชียรโชติโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา มัจฉาโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นายชีวกานต์ สายนุชโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางมณีวรรณ เหลี่ยมจงกลโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบรรจง เพ็งวันโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายพงศ์วิพัฒน์ ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เรียบเรียงโรงเรียนบ้านพุบอนกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวิไล เกิดทองโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ ใจจงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิไสโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิชโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบรรยงค์ ใจจงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิไสโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิชโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเรือนแพร บุญเชิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช เลิศกาญจนวัฒนโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางปิยนุช แสนสิงห์โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเรือนแพร บุญเชิดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช เลิศกาญจนวัฒนโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางปิยนุช แสนสิงห์โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นายคุณภัทธ์ ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านพยอมงามกรรมการ
3. นางธนัชพร มาช่วยโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นายคุณภัทธ์ ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านพยอมงามกรรมการ
3. นางธนัชพร มาช่วยโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณี สุนทรวิภาคโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายพนัส แน่นพิมายโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)กรรมการ
3. นางสาวยุวันดา วงษ์สอาดโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี สุนทรวิภาคโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายพนัส แน่นพิมายโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)กรรมการ
3. นางสาวยุวันดา วงษ์สอาดโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภิต สกุลธนาศรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นายวัฒนา กาญจนบูรพาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชุติมา ศิริรังษีโรงเรียนบ้านหนองรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายธวัชชฺ์ชาย เกิดบัณฑิตโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
4. นายสุวรรณ หงส์เวียงจันทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุงโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชุติมา ศิริรังษีโรงเรียนบ้านหนองรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายธวัชชฺ์ชาย เกิดบัณฑิตโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
4. นายสุวรรณ หงส์เวียงจันทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุงโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชุติมา ศิริรังษีโรงเรียนบ้านหนองรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นายธวัชชฺ์ชาย เกิดบัณฑิตโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
4. นายสุวรรณ หงส์เวียงจันทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุงโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีชัง ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริภา เพชรดำดีโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางพนิตตา สำลีอ่อนโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายสงขลา กล่ำแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15กรรมการ
5. นางสาวภิรมย์ ภาคากล้าโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีชัง ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร แจ้งไพรโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางพนิตตา สำลีอ่อนโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายสงขลา กล่ำแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15กรรมการ
5. นางสาวภิรมย์ ภาคากล้าโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีชัง ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร แจ้งไพรโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางพนิตตา สำลีอ่อนโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นายสงขลา กล่ำแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15กรรมการ
5. นางสาวภิรมย์ ภาคากล้าโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย อยู่ประพัฒน์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางกวิษรา ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย อยู่ประพัฒน์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางกวิษรา ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางสุรัญญา ชัยโยชน์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาววรรณา จันทร์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ บุญมากโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นายทินกร มอญแช่มช้อยโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สาระโรงเรียนบ้านยางสุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเกยูร พฤฑฒิกุลโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญณี ทำบุญโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองจั่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ชมภูชิตโรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ ทศพรพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จตุรพิสัยโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์โรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ชัยโพธิ์กลางโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอัมพวัน รอดผึ้งโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางมณฑกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แช่มโสภาโรงเรียนบ้านพรหมมณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมาลินี ใจกล้าโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางดลนภา เมฆพยับโรงเรียนบ้านหนองจั่นกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ป้านสะอาดโรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ จันทร์กรุงโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา จินจารักษ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางสาววาสนา มุขอ่อนโรงเรียนบ้านช่องด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายกริช สุกกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายคมสรรค์ ทับยางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวศศิธร คล้ายเจ๊กโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุพิศ อินทร์ผลเล็กโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล กรายไทสงค์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางวาสนา คำภาโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ อินทร์ผลเล็กโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล กรายไทสงค์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางวาสนา คำภาโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายทวี กรายไทสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นายสำเริง คงคาโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยศดนัย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการ
3. นางสาวสุดาภรณ์ กาญจนะโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเริงชัย เรืองศิริโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สำราญจิตต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด พวงไธสงโรงเรียนเขาวงพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รถจักรดีโรงเรียนบ้านน้ำโจนประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ เหลืองสุดใจชื้นโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายชาญชัย การุณโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเวนิส ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเวนิส ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเวนิส ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางชวารา มากมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวี แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวค สารสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทวี แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางปนัดดา สมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา จันทาบุตรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ธงชัยโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอ้อยใจ คำธาราโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา งามขำโรงเรียนบ้านพยอมงามกรรมการ
3. นายเจษฎา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ การะเกตุโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ การะเกตุโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร สุทธิไสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ การะเกตุโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประทีป สายกระสินธุ์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
3. นายเภฆิณฑร์ ยุทธนะพลากูรโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุรชัย สุขเขบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสุปราณี แซ่ลิ้มศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย สุขเขบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสุปราณี แซ่ลิ้มศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย สุขเขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสุปราณี แซ่ลิ้มศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
5. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ ชูเกิดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอำนาจ โตงามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
5. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
7. นายกฤษณะ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายว ช่างทำดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เปรมจรูญโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพยนต์ เปรมจรูญโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เปรมจรูญโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ เปรมจรูญโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางคณิตตา เปรมจรูญโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางคณิตตา เปรมจรูญโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางคณิตตา เปรมจรูญโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางคณิตตา เปรมจรูญโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อินจีนโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนัยนา ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนัยนา ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางนัยนา ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวพิลัยพร ทิพยาลัยโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมาริสา ใจซื่อโรงเรียนบ้านช่องด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมาริสา ใจซื่อโรงเรียนบ้านช่องด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมาริสา ใจซื่อโรงเรียนบ้านช่องด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมาริสา ใจซื่อโรงเรียนบ้านช่องด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววาทินี พรายแขวงโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนารี เฉยศรีเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววาทินี พรายแขวงโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไวคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สระทองหนโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไวคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สระทองหนโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปัญจะ ประเสริฐลาภโรงเรียนเสรี-สมใจประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ชาดำโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา จีรติวราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอุกฤษณ์ พ่วงกุลโรงเรียนบ้านยางสูงประธานกรรมการ
2. นายเชียง ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างกรรมการ
3. นางพรพรรณ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอารี สงครามโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวไลลา บริบูรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑๕(บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอารี สงครามโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวไลลา บริบูรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑๕(บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเดือนเพ็ญ แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน มาตรวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางอัญชลี ปลาบู่ทองโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ แก้วบรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน มาตรวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นางอัญชลี ปลาบู่ทองโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร เทศนาโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวพึงพิศ ศรีคำอ้ายโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางสมศรี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชดาวรรณ อินนาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน มีล้อมโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาวรรณ อินนาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน มีล้อมโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทวี แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ สายสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสุปวีณ์ สีทองเพียโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวี แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ สายสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสุปวีณ์ สีทองเพียโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ผลดกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางกรวิภา ทิพย์ประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางละม่อม แจ้งโพธิ์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงกมล เหล็งบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ เหมือนเขียวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พุทธสารโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ผลดกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางกรวิภา ทิพย์ประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางละม่อม แจ้งโพธิ์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางลักษมี เสือวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางวันดี ฉิมวัยโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑๕(บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางลักษมี เสือวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางวันดี ฉิมวัยโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑๕(บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ อ่วมเสือโรงเรียนบ้านหนองขอนประธานกรรมการ
2. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางเยาวภา แก่นจันทร์ดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ อ่วมเสือโรงเรียนบ้านหนองขอนประธานกรรมการ
2. นางสายบัว มณีงามโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางเยาวภา แก่นจันทร์ดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา กุ่มพรมโรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางประนอม เพิ่มพูลโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสาวพิชญามญชุ์ จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา กุ่มพรมโรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางประนอม เพิ่มพูลโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสาวพิชญามญชุ์ จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนเสรี-สมใจกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศิวพรมณฑลโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ สำเภาทองโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนพุรวกกรรมการ
3. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนาตยา ท้วมทวยหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวชุติมา คล้ายทองโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวนภัสพร ทองพรายโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัชช์ ถิรภัทรพันธุ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการ
3. นางสาวชุติมา คล้ายทองโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นางสาววนิสา สารีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพรโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการ
3. นางสาวบุษราคำ แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางธนัชพร แก้วพระโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางสาวบุษราคำ แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศิวพรมณฑลโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา ท้วมทวยหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นางสาวชุติมา คล้ายทองโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวรภัทร ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหลังเขารองประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนพุรวกกรรมการ
3. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ สำเภาทองโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนพุรวกกรรมการ
3. นางสาวจรรยาพร สระทองขาวโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางรุ่งนภา สุภาภาโรงเรียนบ้านชุมนุมพระประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ภักดีสุวรรณโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาวพัฒนรี วิลาพันธ์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการ
4. นางสาวกนกพร แสนแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวรกานต์ อินทรโสภาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุญเรืองรอดโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางสาวสุกรี รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
4. นางธันยนันท์ ศิริพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการ
5. นางรุจิเรข โชคถาวรธุรกิจโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านไร่เจริญประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา โชติกันตะโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
3. นางสาวน้อย เพ็ญพาดโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
4. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวเรณู น้อยพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ ทองศรีสพป.กจ.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา โลหะชาติโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุขอัมพรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สิโสภาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
5. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอุกฤษณ์ พ่วงกุลโรงเรียนบ้านยางสูงประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา บุญเกื้อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางกรองทอง โพธิ์ทองสพป.กจ.๒กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ฤทธิ์รงค์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
5. นางสาวช่อทิพย์ บุญไสวโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายประเทือง แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจริรัตน์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวปัญจนา ก้อนชัยภูมิโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. Mrs.Candida M.Daponโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา ประคองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายประเทือง แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจริรัตน์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวปัญจนา ก้อนชัยภูมิโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. Mrs.Candida M.Daponโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา ประคองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวถวิล หวังกุ่มสพป.กจ.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. Mr.Elbie Brookโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวนิดาภรณ์ คำรัศมีโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการ
5. นางพัชรี หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวถวิล หวังกุ่มสพป.กจ.๔ประธานกรรมการ
2. MissLiu Lizhenโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายครูชาวจีน -สพม.๘กรรมการ
4. นางสาวนัยน์ปพร ลิ้มฮู่จั๊วโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
5. นางสุภาพร พูลเพิ่มโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวถวิล หวังกุ่มสพป.กจ.๔ประธานกรรมการ
2. MissLiu Lizhenโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายครูชาวจีน -สพม.๘กรรมการ
4. นางสาวนัยน์ปพร ลิ้มฮู่จั๊วโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
5. นางสุภาพร พูลเพิ่มโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายนเรศ จงอารีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางนุดี รุ่งสว่างสพป.กจ.๑กรรมการ
3. นางสาวกัลยา สุขเจริญประเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)กรรมการ
4. นายครูชาวต่างชาติ -สพม.๘กรรมการ
5. นายครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต -สพม.๘กรรมการ
6. นางเพ็ญประภา บุญศรีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายนเรศ จงอารีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นางนุดี รุ่งสว่างสพป.กจ.๑กรรมการ
3. นางสาวกัลยา สุขเจริญประเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)กรรมการ
4. นายครูชาวต่างชาติ โรงเรียนหนองรีประชานิมิตสพม.๘กรรมการ
5. นายครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต -สพม.๘กรรมการ
6. นางเพ็ญประภา บุญศรีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา พิมพขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย อ่ำสกุลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
3. นายวิโรจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุนทร พูลเพิ่มโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ทุพลชัยโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพินิตย์ เพ็งวันโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายพิชา ปอยดินแดงโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ สืบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางบุญน้อย จันทร์บางโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบสพป.กจ.๔กรรมการ
3. นางพรรณี พันเดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางบุญน้อย จันทร์บางโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบสพป.กจ.๔กรรมการ
3. นางพรรณี พันเดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุชัย สุขสวัสดิ์ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา เสาสูงยางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)กรรมการ
3. นางจำนงค์ สุขกลิ่นโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรรณี พันเดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัย เพ็ญจูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางเหรียญทอง พิมพขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนาตยา เชิดสูงเนินโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง เพ็ชรชาลีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ยอดปรางโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศุภานัน จงโกเย็นโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางสาวลูกหว้า แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
4. นางนันทิยา สนพรายโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศุภานัน จงโกเย็นโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นางสาวลูกหว้า แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการ
4. นางนันทิยา สนพรายโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวนุชจลี สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณยุภา ระดาดาษโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ ปทุมสูติโรงเรียนบ้านหนองจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจลี สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการ
3. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาววรรณยุภา ระดาดาษโรงเรียนหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์พงษ์โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา กาญจนภิญพงศ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์พงษ์โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา กาญจนภิญพงศ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ รัมมะเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม ทาเอื้อโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หนูผาสุกโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เอ็นดูรัศมีโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม ทาเอื้อโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หนูผาสุกโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองตาเดชประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เงินมากสพป.กจ.๔กรรมการ
3. นายสมพร อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองตาเดชประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เงินมากสพป.กจ.๔กรรมการ
3. นายสมพร อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนบ้านลำอีซูประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร อาสาโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางอธิกา หมื่นบำรุงโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวิตรี วงษ์สอาดโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกานต์ แก้วทิมบุตรโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางมัทณา ชาวบ้านกร่างโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวารุณี สุวะจันทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ภควิกรัยโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๙)กรรมการ
3. นางลำพึง มามีโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวี ราสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้วโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ธิปะโรงเรียนบ้านเสาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี บุมีโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน มาตรวิจิตรโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการ
3. นายบรรพต พงษ์รอดโรงเรียนบ้านพยอมงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนาวา ทองดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุนทรแตโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางภคมน สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนาวา ทองดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุนทรแตโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางภคมน สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนาวา ทองดีโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุนทรแตโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางภคมน สะอาดดีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา อ่อนเบาโรงเรียนบ้านเขามุสิประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
3. นางสาวปิยวดี พรมตวงโรงเรียนบ้านหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไมตรี บุญเติมโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไมตรี บุญเติมโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไมตรี บุญเติมโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไมตรี บุญเติมโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ตุ้มนิลกาลโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสายสม บุญวงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดร เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุกฤตา วังสุขโรงเรียนบ้านช่องด่านกรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญขาวโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธานกรรมการ
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์โรงเรียนบ้านรางขามประธานกรรมการ
2. นางเรไร วิเชียรสารโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ เอกชัยรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ลิ้มลมัยโรงเรียนบ้านหนองกะหนากประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ชีมาลาโรงเรียนบ้านท่าว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ลิ้มลมัยโรงเรียนบ้านหนองกะหนากประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา พูลสุขโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ชีมาลาโรงเรียนบ้านท่าว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร ชื่นชวนโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร สระทองเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ฉิมวัยโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร ชื่นชวนโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร สระทองเทียนโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ฉิมวัยโรงเรียนหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]