หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 72 149 114
2 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 57 122 80
3 003 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 7 13 11
4 004 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 16 53 25
5 024 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 4 11 7
6 013 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 20 46 31
7 056 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 26 59 24
8 025 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 21 55 37
9 084 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 3 6 3
10 042 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 12 6
11 019 โรงเรียนบ้านท่าว้า 4 12 6
12 072 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 11 14 11
13 085 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 11 34 19
14 026 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 5 16 9
15 057 โรงเรียนบ้านบะลังกา 4 5 5
16 090 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 10 18 11
17 051 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 7 12 8
18 058 โรงเรียนบ้านพรหมณี 15 42 29
19 078 โรงเรียนบ้านพุบอน 5 7 4
20 092 โรงเรียนบ้านพุพรหม 8 20 13
21 064 โรงเรียนบ้านพุรวก 7 4 2
22 009 โรงเรียนบ้านยางสูง 32 82 55
23 095 โรงเรียนบ้านรางขาม 8 13 11
24 079 โรงเรียนบ้านรางพยอม 2 4 3
25 065 โรงเรียนบ้านลําอีซู 32 55 40
26 066 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 2 4 3
27 091 โรงเรียนบ้านวังด้ง 12 18 10
28 014 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 12 29 15
29 073 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 12 18 12
30 015 โรงเรียนบ้านสามยอด 52 121 76
31 093 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 12 29 20
32 067 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 7 14 9
33 059 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 4 5 4
34 094 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 10 22 16
35 043 โรงเรียนบ้านหนองขอน 32 82 41
36 052 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 16 25 17
37 005 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 7 12 9
38 027 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 6 14 12
39 028 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 4 12 7
40 044 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 9 12 10
41 029 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 11 18 14
42 030 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 21 59 29
43 031 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 55 22
44 053 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 47 99 58
45 060 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 35 88 53
46 035 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 4 6 5
47 080 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 12 7
48 061 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 25 50 29
49 074 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 8 14 8
50 020 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 8 44 15
51 068 โรงเรียนบ้านหนองรี 37 83 50
52 045 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
53 010 โรงเรียนบ้านหนองหมู 6 11 8
54 069 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 8 6
55 086 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 5 9 5
56 016 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 12 20 17
57 017 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 4 7 6
58 032 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 39 75 48
59 021 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 22 41 35
60 054 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 2 2 2
61 070 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 5 12 8
62 081 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 39 83 45
63 022 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 25 11
64 075 โรงเรียนบ้านหนองโสน 12 24 16
65 062 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 8 5
66 046 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 2 3 3
67 076 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1 3 2
68 033 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 2 4 3
69 006 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 13 9
70 071 โรงเรียนบ้านหลังเขา 25 52 38
71 055 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 8 4
72 082 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 3 5 2
73 047 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 6 3
74 036 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 23 52 29
75 018 โรงเรียนบ้านเขาแดง 3 4 4
76 037 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 15 36 21
77 039 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 21 40 33
78 034 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 4 6 6
79 011 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 7 4
80 063 โรงเรียนประชาพัฒนา 11 15 9
81 038 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 75 158 108
82 087 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 51 93 62
83 040 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 6 5
84 041 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 48 116 80
85 048 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2 4 3
86 077 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 23 49 35
87 088 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 10 19 17
88 023 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 49 115 70
89 083 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 20 31 19
90 049 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 65 129 99
91 007 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 15 41 28
92 050 โรงเรียนเสรี-สมใจ 2 2 2
93 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 29 61 38
94 089 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 36 65 57
รวม 1523 3277 2120
5397

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]