หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมพร เจริญกุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2 นายไพบูลย์ ปานอุทัย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4 นายสมาน สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
5 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
6 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
8 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
9 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
10 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
11 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
12 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
13 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
14 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
15 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16 นางทิวากร ทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
17 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
18 นายสมาน สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
19 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
20 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
21 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
22 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
23 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
24 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
25 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 นายวิชาญ นิยมกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
27 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
28 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะลังกา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
29 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กจ.4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
30 นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
31 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
32 นายไพบูลย์ ปานอุทัย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
33 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
34 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
35 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
36 นางสาวศศิพร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
37 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
38 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
39 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกลอ้งช่องกรด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
40 นายมนัส แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
41 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
42 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นายสุเมธ นิยมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นายเรวัติ ปานธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นายสมพร เจริญกุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นายสนิท กิ่งสามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นายพยนต์ เปรมจรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกใน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นายณรงค์ศักดิ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กจ.4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
55 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
56 นายไกรสร จันทรศร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
57 นางสาวน้ำฝน เกิดทับทิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
58 นายชัชวาล ลือชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
59 นางสาวธัญลักษณ์ ไกรวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
60 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
61 นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กจ.4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
62 นายประจักษ์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.กจ.4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
63 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
64 นายไพรัช พวกยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจั่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
65 นายสามารถ คงอาจหาญ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
66 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
67 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
68 นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
69 นางพิสมัย สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
70 นางสาววราภรณ์ ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
71 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
72 นางสาวปารณีย์ คงเมือง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
73 นางทิวากร ทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
74 นายทวีศรี พ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
75 นางพยุง ปิ่นเพชร ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
76 นายทัศน์ชัย อภัยโส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
77 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
78 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
79 นางวารี เขมปัญญากุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
80 นายณัฐพล มิตรอารีย์ ครูโรงเรียนบ้านพุรวก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
81 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
82 นางสาวศิริพร สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
83 นางสาวพฤษรัตน์ ทองมาก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
84 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
85 นางสาวเพชรวรรณ จันทร์เติม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
86 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กจ.4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
87 นางสาวศุทธีรา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
88 นางกนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
89 นางวารี เอกจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
90 นางสุจิตรา ชั่งกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
91 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
92 นางพริ้งเพราภกร มิ่งปภากุล ธุรการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
93 นางสาววราภรณ์ ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
94 นางวิภาวี สุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
95 นางพิมล เพลงปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
96 นางพิสมัย สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
97 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
98 นางชวลี ตำนานจิตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
99 นางสาวสุภาวดี สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
100 นางสาวราตรี เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
101 นางสาวอรทัย เหมือนไข่ ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
102 นายวิฑูรย์ สำเภาทอง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
103 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณศร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
104 นางสาวคชภรณ์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
105 นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
106 นายมิถุนา พิมพ์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
107 นางสาวอติยา ศรนารายณ์ ครูโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
108 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะลังกา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
109 นางสาวศิริพร สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
110 นางสาวอัญชลี ปานศรีแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
111 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
112 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ICT ประจำกลุ่มหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
113 นางสาวกุลรดา แก้วละม้าย ICT ประจำกลุ่มหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
114 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวัย ICT ประจำกลุ่มหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
115 นายดำรงสิทธิ์ ทองขาว ICT ประจำกลุ่มหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
116 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
117 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
118 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
119 นางสาวศศิพร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
120 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
121 นางสาวกัญญามาศ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
122 นางสาวธรัชพร ปรูกระโทก ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
123 นางสาวนันทิดา สอนปั๋น ครูโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
124 นางธรัชพร ปรูกระโทก ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
125 นางกัญญาณัฐ คำชั่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
126 นางสุรีย์พร นาคนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
127 นายอุดร ศรีสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
128 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
129 นายชัชวาล ลือชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
130 นายประทวน ผลดก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
131 นายไกรสร จันทรศร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
132 นายสาธิต เครือเช้า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
133 นายเชียง ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
134 นางศรีชัง ขาวสะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
135 นางสาวศุทธีรา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
136 นางสุมาลี บุมี ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
137 นายสามารถ คงอาจหาญ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
138 นายสุจินต์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
139 นายวีรพัฒน์ กัดสระ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
140 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
141 นายภูวนัย สังฆะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
142 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑืผ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
143 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
144 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
145 นายกิตติ บึงแก้ว ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านท่าว้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
146 นายวิทยา จรรยาวิจิตร์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
147 นายณรงค์ศักดิ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
148 นายเสกสรร ครุฑาเหิร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
149 นายพยุง ปิ่นเพชร พนักงานพัสดุโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
150 นายบุญชู ทองนุ่ม ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
151 นายมานิตย์ อาจคงหาญ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
152 นายธนู ปลื้มมีชัย ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
153 นายประยงค์ ล้ำเลิศ ช่างไม้โรงเรียนบ้านพุรวก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
154 นายเด่นพงษ์ แสงทอง ช่างไม้โรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
155 นายชัชวาล ลือชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
156 นายประทวน ผลดก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
157 นายเชียง ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
158 นายสามารถ คงอาจหาญ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
159 นางกันยา ยายิน ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
160 นางพเยาว์ ยอดเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
161 นายสุจินต์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
162 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑืผ้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
163 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
164 นายประยุทธ์ รัตนา ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
165 นายเด่นพงษ์ แสงทอง ช่างไม้โรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
166 นางสาวพิมพ์พาณี นพรัตน์ธำรง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
167 นางสาวอัญชุลี ปานศรีแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
168 นางสาวศิริจันทร์ วงษ์ศิลป์ชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
169 นางสาวจิราภรณ์ ศรีเมืองคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
170 นางสาวกมลรัตน์ อิ่มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
171 นางบรรยงค์ ใจจง ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
172 นางสุมาลี บุมี ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
173 นางภคมน สะอาดดี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
174 นางสาวราตรี เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
175 นางสาวพรพิมล ธิมามาตร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
176 นางกานต์รวี วงศ์สุริฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
177 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
178 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเหมือน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
179 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
180 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
181 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
182 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
183 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
184 นางสาวกัญญามาศ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
185 นางอรทัย เหมือนไก่ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
186 นางสาวสุภาวดี สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
188 นายสนิท กิ่งสามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
189 นางสาวจุฑารัตน์ มากระสัน ครูโรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
190 นางสาวกานต์รวี วงศ์สุริฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
191 นางสิรภัทร เกิดผล ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
192 นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
193 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
194 นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนหองกุ่ม คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
195 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
196 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
197 นางลำยอง จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
198 นายพรชัย ชูวงษ์วิชช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
199 นางสาวปัทมา สายสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
200 นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
201 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
202 นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
203 นางปัญญา ยะสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
204 นายสนิท กิ่งสามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
205 นายสมเดช แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรับใหญ่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
206 นางชลลดา เทพเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
207 นายสมปอง สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะสัง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
208 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
209 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
210 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
211 นายสมรัก ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมณี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
215 ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
216 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
217 นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
218 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะลังกา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
219 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
220 นายโพสิทธิ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
221 นางสิรภัทร เกิดผล ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
222 นายมานพ ช้างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
223 นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
224 นายวิชาญ นิยมกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
225 นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
226 นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไหม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
227 นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจั่น คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
228 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
229 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
230 นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
231 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสูง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
232 นายไพรัช พวกยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
233 นางหทัยกาญจน์ ชงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
234 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
235 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
236 นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
237 นายมนัส แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
238 นายปะวัติ มณีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
239 นายพยนต์ เปรมจรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกใน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
240 นายณรงค์รัชช์ กล่อมจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
241 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
242 นายชาณรงค์ รักน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
243 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางสาวหัว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
244 นายณัฐพล กาญจนพงศ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอมงาม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
245 นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
246 นายไพจิตร อุทัยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
247 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
248 นายสมยศ นาคพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุพรหม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
249 นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
250 นายวิชิต สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
251 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
252 นางวนิดา ม่วงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
253 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
254 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าว้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
255 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
256 นางสาวพเยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
257 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
258 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
259 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
260 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
261 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสูง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
262 นางวรกานต์ อินทรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
263 นายนเรศ จงอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
264 นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
265 นางวาสนา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
266 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
267 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
268 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
269 นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นางสาวพิมพา ช้างน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข้ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นายมานะ กวางทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
273 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
274 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
275 นายสมศักดิ์ นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
276 นายอุดม ลิ้มลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
277 นายเทียน สิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
278 นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางขาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
279 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
280 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
281 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
282 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
283 นางสาวเสวย อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองจั่น คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
284 นางสาวกุลรดา แก้วละม้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
285 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
286 นางพริ้งเพราภกร มิ่งปภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
287 นายวิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
288 นายเอกพงษ์ กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
289 นางชลลดา เทพเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
290 นางสาวสุพรรษา สุภโกศล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
291 นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
292 นายกิตติพล ปิ่นเพชร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
293 นางสาวมณีรัตน์ พรมนอก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
294 นางสาวจีระนันท์ สุขอัมพร ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
295 นางสาวดวงมาลย์ ขีดขิน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่9) คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
296 นางเพ็ญลักษณ์ กำธรธนกาญจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
297 นายโกศล คล้ายมี ครู โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
298 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กจ.๔ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
299 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
300 นางอังคณา วิสุทธาการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
301 นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 e-mail wongkon8@gmail.com
นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]