สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 51 4 8 12 63
2 อนุบาลหนองปรือ 40 12 6 6 58
3 ชุมชนบ้านหลุมรัง 36 7 10 2 53
4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 33 20 3 13 56
5 อนุบาลบ่อพลอย 26 9 3 5 38
6 ราษฎร์บํารุงธรรม 23 12 10 5 45
7 บ้านหนองเค็ด 23 6 3 7 32
8 บ้านหนองปลิง 22 6 1 6 29
9 บ้านยางสูง 21 5 5 1 31
10 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 18 10 6 8 34
11 บ้านลําอีซู 18 6 4 2 28
12 บ้านหนองแสลบ 17 12 4 3 33
13 บ้านหนองรี 17 6 4 2 27
14 บ้านหนองขอน 17 4 4 4 25
15 บ้านหลังเขา 14 2 6 2 22
16 บ้านหนองปลาไหล 13 13 13 3 39
17 บ้านหนองมะสัง 13 6 2 4 21
18 บ้านสามยอด 11 14 6 8 31
19 บ้านหนองเตียน 11 7 3 1 21
20 บ้านเขาหินตั้ง 11 7 1 1 19
21 บ้านตรอกสะเดา 10 7 3 4 20
22 บ้านตลุงเหนือ 10 5 0 6 15
23 บ้านช่องด่าน 9 5 0 1 14
24 วัดใหม่ภูมิเจริญ 9 4 4 5 17
25 บ้านชุมนุมพระ 9 4 1 1 14
26 บ้านหนองปรือ 9 2 4 1 15
27 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 8 8 5 5 21
28 บ้านหนองประดู่ 8 7 3 2 18
29 บ้านหนองนกแก้ว 7 2 1 1 10
30 บ้านหนองกระทุ่ม 7 1 3 1 11
31 บ้านหนองอำเภอจีน 6 14 8 8 28
32 เขาวงพระจันทร์ 6 6 1 1 13
33 บ้านหนองขอนเทพพนม 6 4 2 4 12
34 บ้านสระเตยพัฒนา 6 4 1 1 11
35 บ้านพรหมณี 5 7 2 1 14
36 บ้านเขาแหลม 5 7 2 1 14
37 บ้านน้ำลาด 5 3 0 2 8
38 บ้านบึงหัวแหวน 5 2 1 1 8
39 บ้านหนองโสน 5 1 1 2 7
40 บ้านพุพรหม 5 1 1 1 7
41 บ้านหนองโพธิ์ 5 1 1 1 7
42 บ้านหนองจั่น 5 0 0 1 5
43 บ้านวังด้ง 4 4 1 3 9
44 บ้านหนองตาเดช 4 3 1 0 8
45 บ้านหนองผือ 4 3 0 0 7
46 บ้านพยอมงาม 4 1 1 1 6
47 บ้านหนองหว้า 3 7 0 1 10
48 อนุบาลวัดเลาขวัญ 3 6 4 3 13
49 ประชาพัฒนา 3 5 1 2 9
50 บ้านเสาหงส์ 3 4 4 4 11
51 บ้านหนองม่วง 3 1 3 1 7
52 บ้านหนองงูเห่า 3 1 0 3 4
53 บ้านน้ำโจน 3 0 2 0 5
54 บ้านโป่งไหม 3 0 1 0 4
55 บ้านหนองหวาย 2 3 0 0 5
56 หมู่บ้านป่าไม้ 2 2 0 3 4
57 บ้านหนองกุ่ม 2 2 0 0 4
58 บ้านวังใหญ่ 2 1 5 1 8
59 บ้านหนองหมู 2 1 2 1 5
60 บ้านหนองกร่าง 2 1 2 1 5
61 บ้านท่าว้า 2 1 1 0 4
62 บ้านหนองเข้ 2 1 1 0 4
63 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 2 1 0 1 3
64 บ้านห้วยหวาย 2 0 0 2 2
65 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 2 0 0 0 2
66 บ้านน้ำคลุ้ง 1 4 1 3 6
67 บ้านกรับใหญ่ 1 2 3 1 6
68 บ้านหนองแกใน 1 2 2 0 5
69 บ้านรางขาม 1 2 1 2 4
70 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 2 1 1 4
71 บ้านพุบอน 1 2 0 2 3
72 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 2 3
73 บ้านหนองหวาย 1 2 0 0 3
74 บ้านพุรวก 1 1 1 1 3
75 บ้านเขาแดง 1 1 1 0 3
76 บ้านไร่เจริญ 1 1 1 0 3
77 บ้านเขามุสิ 1 1 0 1 2
78 บ้านหนองใหญ่. 1 0 1 0 2
79 บ้านรางพยอม 1 0 1 0 2
80 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
81 บ้านหนองย่างช้าง 1 0 0 2 1
82 วัดหนองไม้เอื้อย 1 0 0 0 1
83 บ้านบะลังกา 0 4 0 0 4
84 บ้านหนองตาก้าย 0 3 1 0 4
85 บ้านหนองผักแว่น 0 2 2 0 4
86 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 0 0 2
87 บ้านหนองกะหนาก 0 1 2 1 3
88 บ้านหนองไก่เหลือง 0 1 1 0 2
89 เสรี-สมใจ 0 1 0 1 1
90 บ้านหนองไก่ต่อ 0 1 0 0 1
91 บ้านเขานางสางหัว 0 0 1 2 1
92 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 1 0
93 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
รวม 664 348 196 194 1,402