สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 23 12 8 43 51 4 8 12 63
2 อนุบาลหนองปรือ 13 8 9 30 40 12 6 6 58
3 ชุมชนบ้านหลุมรัง 12 12 6 30 36 7 10 2 53
4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 10 13 8 31 33 20 3 13 56
5 บ้านหนองขอน 10 2 2 14 17 4 4 4 25
6 บ้านหลังเขา 8 2 3 13 14 2 6 2 22
7 บ้านยางสูง 7 5 4 16 21 5 5 1 31
8 บ้านหนองปลิง 7 2 5 14 22 6 1 6 29
9 บ้านหนองเค็ด 6 7 7 20 23 6 3 7 32
10 บ้านหนองรี 6 7 1 14 17 6 4 2 27
11 อนุบาลบ่อพลอย 6 5 9 20 26 9 3 5 38
12 บ้านลําอีซู 5 7 4 16 18 6 4 2 28
13 บ้านตลุงเหนือ 5 6 4 15 10 5 0 6 15
14 บ้านหนองแสลบ 5 5 2 12 17 12 4 3 33
15 บ้านหนองเตียน 5 3 2 10 11 7 3 1 21
16 บ้านหนองประดู่ 4 1 2 7 8 7 3 2 18
17 บ้านหนองมะสัง 3 5 4 12 13 6 2 4 21
18 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 3 3 3 9 18 10 6 8 34
19 บ้านหนองปรือ 3 2 2 7 9 2 4 1 15
20 บ้านหนองนกแก้ว 3 2 1 6 7 2 1 1 10
21 บ้านน้ำลาด 3 0 1 4 5 3 0 2 8
22 บ้านโป่งไหม 3 0 0 3 3 0 1 0 4
23 บ้านเขาหินตั้ง 2 5 4 11 11 7 1 1 19
24 บ้านตรอกสะเดา 2 3 2 7 10 7 3 4 20
25 บ้านหนองจั่น 2 3 1 6 5 0 0 1 5
26 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 2 2 5 9 8 8 5 5 21
27 บ้านพุพรหม 2 2 0 4 5 1 1 1 7
28 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 2 0 1 3 2 1 0 1 3
29 บ้านวังด้ง 2 0 0 2 4 4 1 3 9
30 ราษฎร์บํารุงธรรม 1 6 8 15 23 12 10 5 45
31 บ้านหนองปลาไหล 1 4 6 11 13 13 13 3 39
32 บ้านหนองหว้า 1 3 0 4 3 7 0 1 10
33 บ้านช่องด่าน 1 2 4 7 9 5 0 1 14
34 เขาวงพระจันทร์ 1 2 1 4 6 6 1 1 13
35 บ้านพรหมณี 1 2 1 4 5 7 2 1 14
36 บ้านสามยอด 1 2 0 3 11 14 6 8 31
37 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 7 1 3 1 11
38 บ้านหนองตาเดช 1 1 0 2 4 3 1 0 8
39 บ้านพยอมงาม 1 1 0 2 4 1 1 1 6
40 บ้านหนองหมู 1 1 0 2 2 1 2 1 5
41 บ้านชุมนุมพระ 1 0 3 4 9 4 1 1 14
42 บ้านหนองผือ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
43 บ้านหนองงูเห่า 1 0 1 2 3 1 0 3 4
44 บ้านวังใหญ่ 1 0 1 2 2 1 5 1 8
45 บ้านหนองแกใน 1 0 1 2 1 2 2 0 5
46 บ้านบึงหัวแหวน 1 0 0 1 5 2 1 1 8
47 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 5 1 1 2 7
48 ประชาพัฒนา 1 0 0 1 3 5 1 2 9
49 บ้านท่าว้า 1 0 0 1 2 1 1 0 4
50 บ้านหนองใหญ่. 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 บ้านหนองอำเภอจีน 0 5 3 8 6 14 8 8 28
52 วัดใหม่ภูมิเจริญ 0 5 1 6 9 4 4 5 17
53 บ้านหนองโพธิ์ 0 3 0 3 5 1 1 1 7
54 อนุบาลวัดเลาขวัญ 0 3 0 3 3 6 4 3 13
55 บ้านสระเตยพัฒนา 0 2 1 3 6 4 1 1 11
56 บ้านเขาแหลม 0 2 1 3 5 7 2 1 14
57 บ้านหนองกร่าง 0 2 0 2 2 1 2 1 5
58 บ้านพุรวก 0 2 0 2 1 1 1 1 3
59 บ้านหนองขอนเทพพนม 0 1 2 3 6 4 2 4 12
60 บ้านหนองกุ่ม 0 1 1 2 2 2 0 0 4
61 บ้านเขาแดง 0 1 1 2 1 1 1 0 3
62 บ้านน้ำโจน 0 1 0 1 3 0 2 0 5
63 บ้านไร่เจริญ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านหนองย่างช้าง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
65 วัดหนองไม้เอื้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองหวาย 0 0 2 2 2 3 0 0 5
67 บ้านหนองผักแว่น 0 0 2 2 0 2 2 0 4
68 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 1 1 2 2 0 3 4
69 บ้านห้วยหวาย 0 0 1 1 2 0 0 2 2
70 บ้านรางขาม 0 0 1 1 1 2 1 2 4
71 บ้านหนองกะหนาก 0 0 1 1 0 1 2 1 3
72 บ้านเสาหงส์ 0 0 0 0 3 4 4 4 11
73 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 3 1 3 1 7
74 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
75 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
76 บ้านน้ำคลุ้ง 0 0 0 0 1 4 1 3 6
77 บ้านกรับใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
78 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
79 บ้านพุบอน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
80 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
81 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
82 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
83 บ้านรางพยอม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
84 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านบะลังกา 0 0 0 0 0 4 0 0 4
86 บ้านหนองตาก้าย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
87 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
88 บ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
89 เสรี-สมใจ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
90 บ้านหนองไก่ต่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านเขานางสางหัว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
92 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 180 145 510 664 348 196 194 1,208