รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 63
ระหว่าง 19-20 พฤศจิกายน 2556 , 27-29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงรัตนากร  พะณะงาม
 
1. นางสาวอังสิยา  ช่างปรีชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  แววศรีทิม
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธณัชชา  ชั่งเรือนกุล
 
1. นางสาวพัชรี  มากสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายดนุรุจ   เมธสมบูรณ์
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์   กิจอรุณโชค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงพิยดา   พยาบาล
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จันทร์ใจดี
 
1. นายอุกฤษณ์  พ่วงกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงพัชราภา  ฉิมเพชร
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แซ่จิว
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สมรูป
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  ภูฆัง
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสาวดาว  พุทธา
2. นางสาวเรณู  สุพรรณคง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงธนาภา  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์พิกุลทอง
 
1. นางนพเกล้า  กำลังเสือ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กชายอนวัช  ธรรมโชติ
 
1. นางสาววาศิริ  ศรีสุวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายศุภกิจ  กิ่งยะมาตย์
 
1. นางสาวอารมณ์  รู้ประมาณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงทอง
 
1. นายสมพร  อัฒจักร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฟักขำ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  หรีหร่อง
3. เด็กชายธีรชาติ  คำวงษ์
 
1. นายณัฐชา  จันทมัด
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. นายวินัย   วงษ์มีอินทร์
2. เด็กหญิงอรนลิน   ทีเหล็ก
3. เด็กหญิงเปลวดี   สารีบาง
 
1. นางรัชนี   จำปาดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าว้า 1. เด็กหญิงจันจิรา  อิ่มทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์   สุขพร้อม
3. เด็กหญิงศิริกัญญา   วงเวียน
 
1. นางสาววรรณา   มัณฑจิตต์
2. นางวรรษมณ   เฉลิมรัตนมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤษดา  คูหา
2. นางสาวธิดาพร  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สิงขรรักษ์
 
1. นางสาวนิดา  อิ่มสมบูรณ์
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนทัต  ชาวนาฝ้าย
2. เด็กชายโยธิน  จุติ
 
1. นางพรพิศ   นงลักษณ์
2. นายไกรสร  จันทรศร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญโต๊ะ
2. เด็กชายธวัชชัย  วิชัยวงษ์วัฒน์
 
1. นายสัจจะ   ตระกูลราษฎร์
2. นายไกรสร  จันทรศร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุภัตรา  สระทองทา
 
1. นางสาวอภิญญา  แสนวิชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงภารดี  กลิ่นธูป
 
1. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลานนท์
 
1. นางพรพิศ  นงลักษณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชนิสรา  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขาวเป็นใย
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  นกแก้ว
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวยุพาพร  ขุนรุ่งเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤษฏา  ล้อมสินทรัพย์
2. เด็กหญิงชไมพร  ธรรมมา
3. เด็กชายอนุพันธ์  แก้วจันทร์
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฌานพร  อันทะคำภู
2. เด็กหญิงปวิชญา  เมฆฉาย
3. เด็กหญิงวิภาดา  เทียนไชย
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกัลณิกา  จอมทรักษ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามเมืองปักษ์
3. เด็กหญิงภาพตะวัน  รักษากิจ
 
1. นางสาวกุลญาดา  สิงหาทุม
2. นางสาวรมิดา  บุญจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายชนสร  กันทสัง
2. เด็กหญิงสิดาพร  แอตัน
3. เด็กหญิงเมธาวี  แผนสมบูรณ์
 
1. นางภัทรกานต์  ทัศน์แก้ว
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจรรญาลักษณ์    จันดา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   เพ็ชรไพฑูรย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ใจซื่อ
 
1. นายกรรมสิทธิ์  อุทธารนิช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉายแสงรัตน์
2. เด็กหญิงนฤภัทร  เจียมประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิดานัน  เหมือนสด
 
1. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
2. นางสาวอนงค์   เบ้าชาลี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงธนัชชา  ทองยินดี
 
1. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
2. นางสาวอนงค์   เบ้าชาลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองนุ่ม
2. เด็กชายธนากร  กุสั่ว
 
1. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. สามเณรณัฐพงษ์  อรุณศรีสุวรรณ
2. สามเณรพัทธพล  แซ่กว้าง
 
1. นางสาวเรณู  น้อยพันธุ์
2. นางสาวเอมมิกา  บุญอุ้ม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญตา
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  จูฉิม
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายอุชุกร  วงศ์บ้านด่าน
2. เด็กชายโกสินทร์  พุ่มพันธ์วงศ์
 
1. นายจักรพรรดิ  เพชรเสนา
2. นายดวงจันทร์  บัวผัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายจตุพร  ม่วงคำ
2. เด็กชายประเสริฐ  สำแดงเดช
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ธรรมศร
2. นายไพรัชช์  ถิรภัทรพันธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายพลภัทร  กาฬภักดี
2. เด็กชายลัชชา  แย้มโสภี
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
2. นายอนุวัฒน์  ศิษย์อนันต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงชนันพร  สุขโข
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุขเกษม
4. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
5. เด็กหญิงอัมรินทร์  แสงอาทิตย์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกกะถิน
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  วงษ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  ดอกกะถิน
4. เด็กชายวัชราภรณ์  ดุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงอรทัย  คงอยู่
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  สมสุข
2. เด็กหญิงจิตตราพัฒ  อ่างทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ยศศักดิ์ศรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริยานนท์
5. เด็กหญิงรสริน  ภูเขียว
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกรกมล   ชาดำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   สมบูรณ์
3. เด็กหญิงธนัฐชา  ชาดำ
4. เด็กหญิงภาวณี  ป้องกัน
5. เด็กหญิงวริศรา   ทองแสง
 
1. นางสาวจริยา  ไชยศรีมาลย์
2. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงชนิตา  สระสีโสม
2. เด็กชายวิษณุ  เสริมสุข
3. เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญลดา  แก้วลาย
 
1. นางธันยพร  อินทโฉม
2. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจรรญาลักษณ์   จันดา
2. เด็กชายธนายุทธ  นาก้อนทอง
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  นกดำ
4. เด็กหญิงวรรณพร  ขุนศรีรักศร
5. เด็กหญิงเขมิกา  ขุนศรีรักศร
 
1. นายกรรมสิทธิ์  อุทธารนิช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  เชื้อรุ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสถียรอินทร์
3. นายบุญเสก  เหี้ยมหาญ
4. เด็กหญิงเกวลี  นงลักษณ์
5. เด็กชายเริงฤทธิ์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นายกิตติพล  ปิ่นเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีวาว  พูลหนองกุง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จงรักษาวงศ์กุล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีโชติ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  พละศักดิ์
4. เด็กชายเอกชัย  จีนกระจันทร์
5. เด็กชายไชยวัทน์  น้ำดอกไม้
 
1. นายวิโรจน์  วัฒนอินทโรจน์
2. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกายทอง  ภาณุไพชยนต์
2. เด็กหญิงกุลนารี  ทองเปราะ
3. เด็กชายก้องภพ  ยอดบ่อพลับ
4. เด็กชายจักรพรรณ์  กองจำปา
5. เด็กชายฉัตรมงคล  บุตรอ่วม
6. เด็กชายณัฐพล  รุ่งกิตติศักดิ์
7. เด็กหญิงนาฏฤดี  หงษ์โต
8. เด็กชายบุรพร  นุชกระแส
9. เด็กหญิงบุษกร  เซี่ยงหลิว
10. เด็กชายรวินท์นิภา  เข็มชู
11. เด็กหญิงรุ้งรดา  มุขประดิษฐ
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุมสม
14. เด็กชายศิวนัฐ  ยิ้มถนอม
15. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีนวล
16. เด็กหญิงอัญชลี  อินทร์ตรา
17. เด็กชายอัมรินทร์  บัวมาศ
18. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ดารา
19. เด็กหญิงเพชรลดา  ยอดนิล
20. เด็กชายเมทนี  โพธิ์ทอง
 
1. นายวิชาญ  แก้วนุช
2. นายสงขลา  กล่ำแก้ว
3. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
4. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
5. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จงไพบูลย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงภัทราพร  ภาษิต
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดทับทิม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ม่วงเพชร
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายภูริภัทร  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ออมสิน
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
2. นางวาสนา  คำภา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายณัฐศักดิ์    นักใจธรรม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เอกจีน
 
1. นางณิฐิญาพัชร   พรรณบัตร
2. นายอุกฤษณ์  พ่วงกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สมบูรณ์ดี
2. เด็กชายสุเมศ  เหมือนหงษ์
 
1. นายธนกฤต  สุภาพันธ์
2. นางสาวธัญวลัย  กุลวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์   มโนธรรมมั่นคง
3. เด็กหญิงณัฐกมล   มีใจปราณี
4. เด็กหญิงปภัสร   ติ่งกุล
5. เด็กหญิงพรทิพย์   กิจบุญชู
6. เด็กหญิงพรพิมล   อู่เพชร
7. เด็กหญิงพรรณอร   ติ่งกุล
8. เด็กหญิงภัทราพร   ไชยภา
9. เด็กหญิงวราพร   รูปงาม
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   กอนจันทร์
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางรำพรรณ  กุลขลา
3. นายอภิสิทธิ์   สุวรรณศร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิตา  เป๊ะชาญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายสินธุ์
3. เด็กหญิงฐิดาภา  การะเกตุ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  จักร์เพชร
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เขียวจำรัส
6. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ยอดเพชร
7. เด็กหญิงพจนา  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงพิยดา  ประทุมรัตน์
9. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สระหงษ์ทอง
10. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์วงค์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  วังใหญ่
12. เด็กหญิงสุทธิดา  อุมแก้ว
13. เด็กหญิงอริศรา  ราชวงค์
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  สระหงษ์ทอง
15. เด็กหญิงเขมจิราภรณ์  เมืองมนต์
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายขวัญชัย   บำรุงขต
2. เด็กหญิงจิราพร   ลีลาคุณารักษ์
3. เด็กหญิงชลลดา   คงสุขกาย
4. เด็กหญิงธนัชพร   กุลทอง
5. เด็กหญิงนิภาดา   นุชอิ่ม
6. เด็กหญิงพรพิมล   ไม้ตรา
7. เด็กหญิงรัชฎาพร   สมัครการ
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี   สมบุญ
9. เด็กหญิงวณิชพร   คล้ายเจ๊ก
10. เด็กหญิงวัลยา   ตาตระกรุด
11. เด็กหญิงศิริวรรณ   สุดใจ
12. เด็กหญิงสาวิตรี   เซี๊ยงเจ๊น
13. เด็กหญิงอังคณา    สุวรรณอ่อน
14. เด็กหญิงอัญชุลี   ขันทองดี
15. เด็กหญิงโสรญา   โพธิ์เรือนดี
 
1. นายพิบูลย์   อินนา
2. นางสาวสิริกรานต์  แก้วทิมบุตร
3. นางสาวสุธิดา   ป้องกัน
4. นางสุมิตรา   พลศรีราช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงชนกสุดา  จุ้ยเปี่ยม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงเกสรา  มากเจริญ
 
1. นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์
2. นางสาวสุดาภรณ์  กาญจนะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  ดิษฐ์กระจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  สังข์สุวรรณ
 
1. นางประทุม  บุญมาเกิด
2. นางเพ็ญนภา  โพธิ์ทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีทองกุล
2. เด็กหญิงธนพร  วงษ์จริต
 
1. นางปนัดดา  สมศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกาลเกด  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงชุติมา  รักษ์เทพย์
 
1. นายคมสรรค์  ทับยาง
2. นางสาววิรัตน์  รัตนอารีกุล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เลี้ยง
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายคฑา  แสงโสด
 
1. นางสาวอนัญญา  สังข์วรรณะ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เศวตการีย์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรชนก  วีระสุข
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงอารียา  เคนดี
 
1. นางสาวนุสรา  งามขำ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชำนาญเรือ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกนกพร  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพัลลภ   สระทองล้วน
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงขวัญธิดา   ศรีเหรา
2. เด็กชายปณชัย  ปทุมสูตร
 
1. นางสาวบุญหนุน  ซาเสน
2. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายณพวิชญ์  สกุลมา
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปาลพันธ์
 
1. นางสาวบุญหนุน  ซาเสน
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ร่มโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  สิทธิวงศ์
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
2. นางเสาร์วณี  อ่อนคำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจงกล  พิมดา
 
1. นายชัยวัฒน์  แสงน้อย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   จำปาหอม
2. เด็กชายทศบดี   สุขแสง
3. เด็กชายธนากร   ร่มแสง
 
1. นางสังวาล   แก่นจันทร์
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายนรชน  ศรีบัวสด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แผ่นใหญ่
3. เด็กชายวิรุฬม์  ภาคนภา
 
1. นางผ่องพรรณ  เตชรัตนวรกุล
2. นางสาวไลลา  บริบูรณ์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายศตวรรษ   มีบัว
2. เด็กชายอลงกรณ์   บุกลอ
3. เด็กชายไชยรัตน์   จันทร์เสวก
 
1. นางประภัสสร  บ่อสิน
2. นางสาวสุมาลี   พุ่มมาลา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวละออ
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายฉัตรนคร  เข็มเพชร
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. นางสาวปวีณา  ประสพ
 
1. นางสาวปทิตตา  วงศ์โอ่โถง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายอภิโชติ  ลาภแสนอุดม
 
1. นายกฤษณะ  วรรณศิริ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงเมธิญา  ขันทองดี
 
1. นางสาวปทิตตา  วงศ์โอ่โถง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญรดี  แซ่ตัน
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศักสันติกุล
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงชิดชนก  เทพหลวงแสน
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทำนิยม
 
1. นางนันทวรรณ  เอื้อการ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุระภา
 
1. นายกวินตรา  เทียนนาวา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมพ่วง
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายพงศธร  แถมสวัสดิ์
 
1. นายกฤษณะ  วรรณศิริ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงปราณี  แช่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสุข
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนียมศรีนวล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักรุ่ง
3. เด็กหญิงจิราภา  คนเฉียบ
4. เด็กชายจีระศักดิ์  สีสังข์
5. เด็กชายฉัตรชัย  ปทุมสูติ
6. เด็กชายชมพูนุช  แจ๊คทอง
7. เด็กหญิงชาลิศา  สิทธิเดช
8. เด็กชายนพรัตน์  ศรีเหรา
9. เด็กหญิงบุษยารัตน์  ศรีพันธ์
10. เด็กหญิงประไพพรรณ  สุขสะอาด
11. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรีเหรา
12. เด็กหญิงวลีรัตน์  สระเจา
13. เด็กชายศตนนท์  ริดพันธ์
14. เด็กชายศิขรินทร์  ใจมั่น
15. เด็กชายสหรัฐ  โพธิ์ศรีทอง
16. เด็กหญิงอรจิรา  สามพ่วงบุญ
17. เด็กหญิงอริสา  ยอดเสาร์
18. เด็กชายอาทิตย์  ศรีรอบรู้
19. เด็กชายเจษฎา  นวลหงษ์
20. เด็กชายไชยวัฒน์  เขนสังข์
 
1. นางสาวณฐมน  มีล้อม
2. นางสาวณัฐฐา  โชคสุขนิรันดร
3. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
4. นายนันทวัฒน์  แข็งแรง
5. นางสาวพรรษา  ฉิมพงษ์
6. นางสาวสุดาวรรณ  สระเจา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายธนกร  ป้านสำราญ
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สายสมร
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขเกษม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์นอก
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายวีรภัทร   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงมัณยาภา   ประกอบกิจ
 
1. นางนารี   เฉยศรีเพ็ชร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายนฤเบศร์  ศิริวงษ์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงปณิดา   พาทา
 
1. นางนารี   เฉยศรีเพ็ชร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพงศกร   อ่อนเบา
 
1. นางนารี   เฉยศรีเพ็ชร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายภัคธร  แสงทองดี
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงสุพรรณี  พันธ์หนองแห้ว
 
1. นางสาวลำไพร  สังสะอาด
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงไคริกา  โมคกุล
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พวงพั่วเพชร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายทัศน์พล  สายเพ็ชร
 
1. นางนฤพร  โพธิพันธุ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายนภดล   บุญมานัช
 
1. นายพิบูลย์   อินนา
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงเกวลีน  วงคำมี
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คงดำ
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อภิชัยทรงฤทธิ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจิราภา   ทองเชื้อ
2. เด็กชายธนทัต  ซื่อสิน
3. เด็กหญิงธนัญญา   ท่าน้ำตื้น
4. เด็กชายพีรพัฒน์   เพ็ชรกุล
5. เด็กชายภากร  ม่วงคง
6. เด็กหญิงมนัสดา   โม่มาลา
7. เด็กหญิงศรัญญา   สุกใส
8. เด็กหญิงสหฤทัย   คำหวล
9. เด็กชายอนุรักษ์   ม่วงคง
10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   พัดเพชร
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อภิชัยทรงฤทธิ์
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกาญจนา   สุทธิประภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา   แทนเพชร
3. เด็กชายชานนท์   เจ้าท้าว
4. เด็กหญิงตันหยง    แซ่เจา
5. เด็กชายธนวัตร   สุคนธรส
6. เด็กหญิงธมนวรรณ   ท่าน้ำตื้น
7. เด็กชายนัทดนัย    จันทร์สมโภชทวี
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    สุนทร
9. เด็กชายวรเมธ   เพ็ชรกุล
10. เด็กชายสิงหา   ผ่องอ่วม
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อภิชัยทรงฤทธิ์
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงชาลิสา   ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ   สินลา
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   สินลา
4. เด็กหญิงศศิภา   สำลีอ่อน
5. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ไสว
6. เด็กหญิงอนัญญา   อ่อนสด
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อภิชัยทรงฤทธิ์
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายจิตรา  อาสาสี
2. เด็กหญิงจิตรา   อาสาสี
3. เด็กหญิงณัฐพร   เครือเช้า
4. เด็กหญิงนัชฌา   ท้าวฬา
5. เด็กหญิงพลอยงาม    ซื่อสิน
6. เด็กหญิงสราวลี   คงศิริ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์   วีระมาตร์
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อภิชัยทรงฤทธิ์
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สัสดี
2. เด็กหญิงดวงพร  สระทองอยู่
3. เด็กหญิงนันทกา  เรืองอุไร
4. เด็กหญิงศศิธร  ชาวนาฝ้าย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บรรจง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมวิจิตร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรวงศ์
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
3. นายอุดร  ศรีสุข
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ลายกายศ
2. เด็กหญิงพัชรี  สิงห์ตุ้ย
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วัฒนกิจเจริญ
4. เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธิประภา
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันเพ็ชร
6. เด็กหญิงอโณทัย  เมฆจันทร์ฉาย
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรวงศ์
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
3. นายอุดร  ศรีสุข
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงกมลทัต  ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองโต
4. เด็กหญิงนาตยา  เหล่าพงษ์
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กหญิงบุณฑริกา  สวนดอกไม้
7. เด็กหญิงประพัสรา  เฉยบุญฉัน
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มโสภี
9. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีสมุทร
10. เด็กหญิงรติรส  เมืองวงษ์
11. เด็กหญิงสมหญิง  ใจชื้น
12. เด็กหญิงสิริยากร  สมัยกลาง
13. เด็กหญิงสุชาดา  รักอยู่
14. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเจริญ
 
1. นายชัด  นงค์นุ่ม
2. นางสาวลูกน้ำ  เพชรเจริญ
3. นายวันชัย  หมื่นบำรุง
4. นางสิริมาส  นิโครธา
5. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายชินวัตร  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อู่สุวรรณ
4. เด็กหญิงปัทมา  ดีวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์กัลยา  อาษาพนม
6. เด็กหญิงวริศรา  ทาหนองโดก
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ทาหนองโดก
8. เด็กหญิงสุพัฒตา  ทิวาวงษ์
 
1. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
2. นางสาวณัฐฏยา  ภักดีนิมิต
3. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
4. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
5. นางสาวสุวิดา  ขาวพวง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกันยา  นากา
2. เด็กชายกิตติ  สิทธาวัช
3. เด็กชายพงศธร  แสงทอง
4. เด็กชายวิพัด  สมพรหมทิพย์
5. เด็กชายอภิศักดิ์  บัวเอี่ยม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มีครองธรรม
2. นายว่าที่ ร.ต.วาว  พูลหนองกุง
 
116 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายก่อพงษ์  พลอาสา
2. เด็กหญิงศุภา  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวนิพาภร  ใคร่ครวญ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  บริสุทธิ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธันยาพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  เล็กพงศ์
3. เด็กหญิงริญลดา  อินทร์แก้ว
 
1. นางวาสนา  คำภา
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บุญกระจ่าง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อังกาบ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จีนเส็ง
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
2. นายภทรดนัย  พลเสน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงตะวัน  ใจตรง
2. เด็กชายพชร  ใจกล้า
3. เด็กชายสรวิชญ์  รอดอร่าม
 
1. นางรัตนา  กุ่มพรม
2. นายสมยศ  นาคพัฒน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายนเรนทร์  สุขกลิ่น
2. เด็กชายวิรัช  ชิวปรีชา
3. เด็กชายอนันตชัย  ทองดี
 
1. นางนาตยา  เชิดสูงเนิน
2. นางพรทิพา  คงอยู่
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงกัลยากร  เทพจร
2. เด็กหญิงดีสว่าง  -
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สะอาดเอี่ยม
4. เด็กหญิงภาณุมาศ  สืบกลัด
5. เด็กหญิงสบายจิต  -
6. เด็กหญิงอริยา  บ่อทรัพย์
 
1. นางรัตนา  กุ่มพรม
2. นางลำพึง  มามี
3. นายสมยศ  นาคพัฒน์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกสิณา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เต้นเพชร
3. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงธนัชชา  มณฑา
5. เด็กหญิงสุดสาคร  สละกลม
6. เด็กหญิงสุวีณา  อินอำไพ
 
1. นางสาวปวริศา  เลี่ยมพุด
2. นางสาวภัคศรันย์  ชาปู่
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาติโย
3. เด็กหญิงศิลามณี  นกดำ
 
1. นางขวัญยืน   เรืองรัตนภูมิ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ตาหวาน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงวนิดา  พากเพียร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ไพร
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วขาว
2. เด็กหญิงธนพร  เมืองนิล
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสงพระอินทร์
 
1. นางสุดารัตน์  สาระ
2. นางสาวสุติมา  อ่อนเบา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธนพล  ศรีเหรา
2. เด็กชายธวัชชัย  พรายยงค์
3. เด็กหญิงสรินทร์  เทียนศรี
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
2. นายไพศาล  โพธิ์ทอง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงชลันดา  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงซูเอ  พม่า
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เขียวสอาด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ไพร
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภูมินทร์  สายสล่าง
2. เด็กชายเดชณรงค์  เหมือนปอง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวอุทัย  เพ็ญจู
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  อุ่นปรี
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทิมวงษ์
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรีทาคง
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นางสาวสุภาพ  เรียนจันทร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  รุ่งพุก
2. เด็กหญิงพิมวรีย์  เปี่ยมทอง
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รักราษฎร์
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธัญญานันท์  ขันตี
2. เด็กหญิงพิมพิษา  ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดึนขุนทด
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์  กอระพันธ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงโยษิตา  รักแตง
 
1. นางชยธร  ช่างทำดี
2. นายวรวุฒิ  ช่างทำดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  สงวนอิ่ม
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ทองอินทร์
 
1. นางชยธร  ช่างทำดี
2. นางนพเกล้า  กำลังเสือ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  ปานโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองแท้
 
1. นางนัยนา  ปทุมสูติ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงธิติมา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนฤนาถ  เลิศจินดาวงศ์
3. เด็กหญิงพัชราธร  ชะรุงรัมย์
 
1. นางนัยนา  ปทุมสูติ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธัญภัทร  มโนแก้ว
2. เด็กชายพลลภ  ทาทอง
 
1. นางสาวรัชนี  ผิวหอม
2. นายวิฑูรย์  สำเภาทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ประกอบดี
2. เด็กชายเล็ก  ตาหวาน
 
1. นางสาวกันยากร  นิลกิจ
2. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายดวงเด่น  จันทร์นาลาว
2. เด็กชายศราวุธ  ผิวหอม
 
1. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
2. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  หงษ์โต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  รังสวัสดิ์จิตร์
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงฉันทชา  หอมประยูร
2. เด็กหญิงปริศนา  แซวใจดี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองบุญจันทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีเมืองคุณ
2. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงปัทมา   สิงห์โต
2. เด็กหญิงรัชนีกร   บุญอ่อน
 
1. นางสาวดิศราพร   ศรีนุช
2. นายไพรัชช์   ถิรภัทรพันธ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายจิรายุส  พินสุบิน
2. เด็กหญิงพิชยากรณ์  โมธา
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เทพทอง
2. เด็กชายอัศจรรย์  นุ่มสนิท
 
1. นางสาวรัชนี  ผิวหอม
2. นายวิฑูรย์  สำเภาทอง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงนาตฤดี  สถาปิตานนท์
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายอดิศร  คชายุทธ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชฎาพร   โป้ยดี
2. เด็กหญิงศิริกานต์  ภูฆัง
 
1. นางสาวดิศราพร   ศรีนุช
2. นายไพรัชช์   ถิรภัทรพันธ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชนะชัย  มีสมบัติ
2. เด็กชายภูเบศ  จงโกเย็น
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายมารุต  หงษ์วิไล
2. เด็กชายสุดใจ  ไทยครองกลาง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  หล่อจิต
 
1. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
2. นายสัจจะ  ตระกูลราษฎร์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปทุมสูตร
2. เด็กชายวิรัตน์   พึ่งเกษม
3. เด็กชายอนุวรรตน์   กิจบุญศรี
 
1. นายพิษณุ   นาคโสภณ
2. นางสาวเรวดี   ซ้อนเพชร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายจินดา  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายภราดร  อินทร์รจนา
3. เด็กชายศุภกร  ปางพรหม
 
1. นางสาวจิรวดี  นาคนคร
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายวทัญญู  ศรีบานเย็น
2. นายวรพงษ์  เอี่ยมอาจหาญ
3. เด็กชายเอกฐาพงษ์  คำสอน
 
1. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
2. นายวิบูรณ์  วังกราน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทรนุช
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพชร   อุ่นกิตติ
 
1. นางสาวกัลญา   สุขเจริญประเสริฐ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายเจษฎา  วงคำมี
 
1. นางสาววชิรา  บุญเกื้อ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงชื่นนภา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทานาม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางปิยฉัตร  ร่มโพธิ์ทอง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงสามินี  นิยะมะ
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงรภัศสา  สีน้ำเงิน
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยิ่งคุ้ม
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เนาวกิติเวทย์
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายฉัตรชัย  โคตะคาม
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คล่องคณิตสรณ์
3. เด็กชายณัฐพล  นนท์แก้ว
4. เด็กหญิงพัชชา  เทพอาสา
5. เด็กหญิงโชติเนตร  แซ่เซ็ง
 
1. นางสาวเกศญาภัค  เกริกสุธี
2. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงสุจารี  พระพิมลพรรณ์
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงปิณิดา  โพธี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เจริญใจ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายธนกฤต   รักษี
2. เด็กชายธนากร   บุญประเสริฐ
 
1. นางกัญจนา   จุฑามณี
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ทับทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ภักดีสุวรรณ
2. นายอุกฤษณ์  พ่วงกุล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กชายดนัย  พูลกิ่ง
2. เด็กชายปรเมศ  คุ้มครอง
3. เด็กชายปิยะพงค์  สุนทรวิภาค
4. เด็กชายพันธกาญ  ศรีสุพรรณ
5. เด็กชายภานุเดช  ชูชีพ
6. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  แผนสมบูรณ์
 
1. นายบุญส่ง  โซยรัมย์
2. นางสาวศิริพร  สระทองหน
3. นางสาวอัจฉรา  ยืนยง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจตุพร  ดั่นเจริญ
2. เด็กชายดนุชา  สีหามาตร
3. เด็กชายธนพล  ศรีสำเนียม
4. เด็กชายนพดล  เหมาเพชร
5. เด็กชายภานุวัช  สังข์ทอง
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  เชื้อทิม
 
1. นายธวัชชัย  อ่ำสกุล
2. นายวีระวุฒิ  ศรีนิล
3. นางสาวสายฝน  ขำเขมร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายกฤษดา  เชื้อดี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชาวเขาดิน
3. เด็กชายพรชัย  ล่านาลาว
4. เด็กชายมนตรี  วงษ์จันทร์
5. เด็กชายสุริยนต์  เขียนสา
6. เด็กชายอมรเทพ  สุวรรณสิงห์
7. เด็กชายเจษฎากร  วรรณดี
8. เด็กหญิงเพ็นศิริ  บุญประคม
 
1. นายปรีชา  สมบัติวงค์
2. นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย
3. นายยงยุทธ  นาครำพา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงกณิษฐา  ศรีใส
2. เด็กชายธเนศพล  ใสกระจ่าง
3. เด็กหญิงนิศา  มะลินิล
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผิวดำดี
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  คีนรอ
6. เด็กหญิงภาวิดา  หงส์สุนันท์
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจิมงาม
9. เด็กหญิงหิรัณยา  ทองดอนน้อย
10. เด็กหญิงโสธิดา  สั่งบุตรดา
 
1. นางสาววิลาวรรณ์  ศรีหาโคตร์
2. นางศิริญญา  เสาสูงยาง
3. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์กัณหา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อินตรา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เย็นใจดี
4. เด็กหญิงภาวิณี  ผิวเกลี้ยง
5. เด็กชายวิพา  ประดับศรี
 
1. นางชญาดา  ทองเพิ่ม
2. นางสุจิตราภรณ์  ธนสิริวัฒนกูล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลาวทอง
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  การะ
 
1. นางกฤษณา  ฉวีรัตน์
2. นายประเสริฐ  นัคเร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงสมฤดี  กล่อมดี
2. เด็กชายอนันตชัย  หมอยาดี
3. เด็กหญิงอุริสยา  พรมชนะ
 
1. นางสาวพัชรี   มากสุวรรณ
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ขวัญเล็ก
2. เด็กหญิงปริชญา  สมอ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายชัชพงศ์  จูฉิม
2. นายธัชพล  ขันนาค
3. เด็กชายอัครชัย  รัตโนภาส
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายนครินทร์  ตะพัง
2. เด็กหญิงบุญตา  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นายพงศ์วิพัฒน์  ปทุมสูติ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายจิรชยา  บริสุทธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  โพธิ์ประสาท
 
1. นางสาวนพวรรณ   ปทุมสูติ
2. นางนิติยา  แทนนา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายคณิน   สุวรรณสุทธิ์
2. เด็กหญิงญาดา   สุวรรณสุทธิ์
 
1. นายพิบูลย์   อินนา
2. นางสุมิตรา   พลศรีราช
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หลักเพชร
2. เด็กชายอุชุกร  วงศ์บ้านด่าน
 
1. นายจักรพรรดิ  เพชรเสนา
2. นางสาวรจนา  พวงรัตน์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกัลยา  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงอรธิมา  อินทุมาร
 
1. นางสาวพัชรี   มากสุวรรณ
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ทรัพยากรณ์
2. เด็กหญิงอโนชา  จันทวงค์
 
1. นางสาวนพวรรณ   ปทุมสูติ
2. นางสาวพิกุล  ใจเอื้อย
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายภควัฒน์  เหลืองดวงโรจน์
 
1. นางสาวมนพัทธ์  ทองนวม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงพลอยณิชา  นกขวัญ
 
1. นางสาวศิริฉัตร  ศรีคล้ำ
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐพร   สุวรรณใจ
2. เด็กหญิงวรวรรณ   อ่อนเบา
3. เด็กหญิงไปรยา   วันทอง
 
1. นางรจนา   มิลินทจินดา
2. นางเนาวรัตน์  นิลรักษา
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงจิราภัทร์   สระทองล้อม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   แก้วพรม
3. เด็กหญิงปริยาภัทร   มีชัย
 
1. นางสาวกัญญา   สูรโรคา
2. นางสุรีย์พร   นาคนิ่ม
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายเอกชัย  ยืนยงค์
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงนัฎฐนิชา  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวอังคณา  อร่ามศรี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงบุญอุ้ม  จำเริญ
 
1. นางสาวอังสิยา  ช่างปรีชา
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายธรรมสรณ์  สิริชัยวิริยะ
2. เด็กชายวสันต์  แสงโคม
3. เด็กชายสุทัศน์  จำเมือง
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงดรณี  จับทอง
2. เด็กชายวทัญญู   เหมือนคล้ำ
 
1. นางนวลลออ  ชูเกิด
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายชัชวาล  คุ้มยวง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โคกแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  นิโกรธา
2. นายสุวิบูลย์  น้ำพุดำรงเกียรติ
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายชาคริต  มีมานะ
2. เด็กหญิงสุถะพัตร  สะไวลำ
 
1. นายนางกัญญาณัฐ  คำชั่ง
2. นางปราณี  อินอนันต์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บึงแก้ว
 
1. นางนวลลออ  ชูเกิด
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางนันท์หทัย  แก้วปานกัน
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายธเนศ  ยอดเพชร
 
1. นางลักษมี  เสือวงษ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงพลอย  แสงโสด
 
1. นางอมรพรรณ  ใจดี
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงจันทกร  มีสถาน
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สันทัด
3. เด็กหญิงดวงนฤมล  พินสุบิน
4. เด็กหญิงโชติกา  ทองชีวงศ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
2. นางสาวปราณี  เพียงนั้น
3. นางสาววาทินี  พรายแขวง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายสันติภาพ   คล้ายเจีก
 
1. นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิตรา  ชำนาญป่า
 
1. นางวิจิตรา  ภควิกรัย
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงประภัสสร  สาลีนาค
3. เด็กหญิงพรชิตา  สามสุวรรณ
4. เด็กชายลัทธพงศ์  อ่อนใจดี
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผิวชอุ่ม
6. เด็กหญิงอโรชา  สาแย้ม
7. เด็กชายเสกสรรค์  ปุ่นสี
 
1. นางสาวสมพร  ถมทรัพย์
2. นายโชคชัย  สามสุวรรณ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหมือนอ้อย
2. เด็กหญิงธนพร  เหมือนอ้อย
3. เด็กชายภานุพงษ์  พันธ์พุฒ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  เส็งดอนไพร
2. นางอัญชลี  ปลาบู่ทอง
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงนิภาพร  จูเปลี่ยน
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บูชา
3. เด็กชายมานิตย์  เสริมสุข
 
1. นางนวลลออ  ชูเกิด
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธนกิจบำรุง
2. เด็กชายธีรยุทธ  เพชรปานกัน
3. เด็กชายพงศกร  ศรีสำราญ
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นายทศพร  กานติมาอัศจรรย์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายกนกกร  เจริญผล
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญเมฆ
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายทอง
2. นางสาวสุพรรณี  รัตนมุนีบรรพต
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายสังสิต  ชำนาญกำหนด
2. เด็กชายสิทธิชัย  แม้นจิตร
 
1. นางนวลลออ  ชูเกิด
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจันทน์ดี  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายตะวัน  ตะพัง
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  เที่ยงธรรม
 
1. นายจำนงค์  ภักดี
2. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทวีศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หวลคิด
3. เด็กชายเจียบ  รัตน์
 
1. นางสาวอังคณา  อร่ามศรี
2. นางอัญชลี  ปลาบู่ทอง