รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายวรวลัญช์  นาคขาว
 
1. นางสาวสายทิพย์  มาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันแบ่งเงิน
 
1. นางสาวสมปอง  เพียงพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุขหนุน
 
1. นางสาวนิชาวี  เซ็กชิก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณโณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จงพัฒนพันธุ์
 
1. นางอัมพร  กิจานุกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เฉยทอง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้วแช่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  แสนเทียน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พูนประพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พูนประพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันคูหา
 
1. นายมานิต  มะกรูดทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. นายวรชัย  เรียกศิริ
 
1. นางสาวอรพินท์  ทวีจินดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปานวน
2. เด็กหญิงสุชาดา  พึ่งแย้ม
 
1. นางนฤมล  บัวกลม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายพศุฒน์  นาดแสง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุมะหิงพันธ์
 
1. นางสาวอนุลลักษณ์  มาแจ้ง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายภวดล  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
 
1. นางนิธินันท์  วุฒิพงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนกร  สุตะพาหะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิติธัช  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวพรศรี  บุญรอด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา
2. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
3. เด็กชายธนาภรณ์  ดินปรางค์
 
1. นางสาวศมน  โพธิ์งามพุ่ม
2. นางสาวสนธยา  โตเบญจพร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายธนกฤต  หนูกล่ำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สาดคง
3. เด็กหญิงศศิประภา  คงธรรมชาติ
 
1. นางสาวละดาวัลย์  ประดับศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ยอดครุมาศ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตุ้มแก้ว
 
1. นางสาวกานดา  ทำนองดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฑิชากร  จันบัวลา
2. เด็กชายธนาวิวัฒน์  ติยวรากุล
 
1. นางสาววรรณธิดา  โกยรัมย์
2. นางอรุณี  แก้วงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แก้วยวน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  โสมมูล
 
1. นางนิกข์นิฌา  ศรีบุตรตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายฉัทปนัย  เกิดสมจิตร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  มั่นธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายภูดิส  ว่องไวคุณอนันต์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ฝาชัยภูมิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายณัฐพล  นามศรีสุข
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พันธุ์อ่อน
2. เด็กชายอธิป  นาสกุล
3. เด็กชายอัฑฒ์ธิติ  กลัดพันธุ์
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายวรพล  บัวขาว
2. เด็กหญิงวราวรรณ  เนติปรีชา
3. เด็กชายสงกรานต์  มาเรียน
 
1. นางสาวนิลุบล  วาปี
2. นางสาวสมถวิล  หมันทราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกอร  จันเพิ่ม
2. เด็กหญิงนนทิยา  เณรชู
3. เด็กหญิงพรรณจณี  สังข์หรุ่น
 
1. นางสาวพิมรภัส  วิบูลย์กุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายนรินทร  พัมนวิจิตร
2. เด็กหญิงหฤทัย  โภคอุดม
3. เด็กหญิงโสรยา  ไชยต้นเชือก
 
1. นางสาวบุษบา  เพชรมณี
2. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายณัทธัญพงษ์  สิริภูวนัตถ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์ใหม่
3. เด็กชายหฤธยา  สารินทร์
 
1. นางสำรวม  บานแย้ม
2. นางเฟื้องฟ้า  พื้นทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณภัทร  ไสยะ
2. เด็กชายพลวรรธน์  หอมศิล
3. เด็กชายรัชพงษ์  นันทริยะศิลป์
 
1. นายเฉลิมชัย  โสท่าม่วง
2. นางแววยูง  สุขสถิตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วคงคา
2. เด็กชายสิรภพ  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พฤทธิ์ธนาศักดิ์
 
1. นางสาวขวัญตา  ประสงค์ศิลปกุล
2. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนกฤต  สุดปาน
2. เด็กชายบพิตร  บุบผามาลา
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เรืองจันทร์
 
1. นางแววยูง  สุขสถิตย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธีรเมธ  สงวนการ
2. เด็กหญิงพรพิมล  อรรถกสิกิจ
 
1. นายกนิษฐา  เงินคงพันธ์
2. นายสุรชัย  ทุมภานนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายชิษณุภงศ์  บุญชม
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จั่นเผือก
 
1. นายธีระพงศ์  ประกอบสัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายศิริชัย  ฉิมพักร์
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ปิ่นเกตุ
 
1. นายลือศักดิ์  พิทยานรเศณษฐ์
2. นางอรทัย  ศิริพยาบาล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  โรจศักดิ์ถาง
2. เด็กชายเพชรกล้า  สีเขียว
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำพิธี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณาตพร  สายสุด
2. เด็กชายศิริเดช  กาวิรส
 
1. นางสาววิบูลอร  นิลพิบูลย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายสรายุทธ  บุตรพิมพ์
2. นายเฉลิมชัย  พฤกษพงษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  โสท่าม่วง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายก๊อต  โต๊ะวิจิตร
2. เด็กชายชาญชัย  ศิลปะ
 
1. นางสาวยุพารัตน์  อภัยพันธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกุล  นะเรนรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  นาโสก
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  หวังสุข
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ฉิมสุมากุล
 
1. นางกาญจนา  เมืองประชา
2. นางพิมพ์ใจ  เพ็ชรรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัชต  ราบุรี
2. เด็กหญิงธนพร  พรรณอาราม
3. เด็กหญิงปุณยวรรณ  งามระบำ
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงเมตตา  ทองปิด
 
1. นางอัญมณี  ไซบาร์
2. นางเกศสุดา  เฉลิมเผ่า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  บุญรอด
2. เด็กหญิงธิดา  โพธิ์ไพจิตร
3. เด็กหญิงรัญชนา  หาญอุ่น
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่ำกระโทก
5. เด็กหญิงอรนุช  วิเนตร
 
1. นางสาวสมฤทัย  น่วมสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงฐิติยา  คำสุข
3. เด็กหญิงพนิดา  นพฤทธิ์
4. เด็กหญิงรักษิตา  ป่าเมือง
5. เด็กหญิงศิณาภา  วรวัฒน์
 
1. นางสาวสมบัติ  กันนิ่ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงปพิชญา  มูลเมืองแสน
3. เด็กหญิงภัชชา  ล้ำเลิศ
4. เด็กชายสุภวัฒน์  สายเมือง
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  แผนหรินทร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนสิทธิ์  อนุพันธ์
2. เด็กชายพศุตม์  นาคแสง
3. เด็กชายพิชิตชัย  สถานทรัพย์
4. เด็กหญิงสุธิตา  อุดม
5. เด็กหญิงอนุธิดา  สุขทวี
 
1. นางจินดารัตน์  โรจนารังสรรค์
2. นายละเีอียด  น้อยปั่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายธัชกร  ใจน้อย
2. นายธาดา  วีรยะกุญชร
3. นายพรภวิษย์  ผลานุสินธิ์
4. นางสาวสุชาวดี  มิตรศิริวัฒน
5. นางสาวสุภาภรณ์  ความเพียร
 
1. นายทศพร  นนทะโชติ
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไกรขันธ์
2. เด็กชายณภัทร  เปรี้ยวประสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนมเวช
4. เด็กหญิงปรายฟ้า  พงษ์โสภณ
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  เชาว์วิวัฒนากุล
 
1. นางวิลาวัลย์  วิพัฒน์ครุฑ
2. นายวิสูจน์  หลงสมบูรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลนันท์  หวังรุ่งโรจน์
2. นายกษิดิส  หมอนทอง
3. นางสาวขวัญจิรา  เพ็งจันทร์
4. นางสาวจิดาภา  ติบเติม
5. นางสาวจุฑามาส  หมั่นมานะ
6. นางสาวณัฎฐณิชา  เยาวเรส
7. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณรัตน์
8. นางสาวนิชาดา  วงศาโรจน์
9. นางสาวนิรากร  สร้อยแก้ว
10. นางสาวนุชอำไพ  ศรีชมภู
11. นางสาวปรินดา  จิตรไพวรรณ
12. นายพีรพล  จันทร
13. นายพุทธินนท์  ปุยภิรมย์
14. นายภาคภูมิ  ชูทองรัตน์
15. นางสาวมุกดาภา  สิทธิพรม
16. นางสาวรวิวรรณ  สอนเกิด
17. นางสาววราพรรณ  ภูพันธ์
18. นายวิชญะ  แกล้วกล้า
19. นายวีรยุทธ  คงมี
20. นางสาวสมฤดี  คงคะดี
 
1. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
2. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
3. นางวีรยาพร  โพธารส
4. นางเืกื้อกูล  ดารีขันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายขนิษฐา  ไทยแท้
2. เด็กชายจักริน  อินทษร
3. เด็กชายญาณพัฒน์  ชาติคะนา
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงดวงกมล  บุญยืน
6. เด็กหญิงตวิษา  โชคบัณฑิต
7. เด็กชายตะวัน  ทองมา
8. เด็กชายธนภัทร  เขาวิทยา
9. เด็กชายปรมินทร์  พึ่งสมศักดิ์
10. เด็กชายพงศภรณ์  กาญจนราช
11. เด็กหญิงพรชิตา  สุขชิต
12. เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์โคตร
13. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี้
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลดี
15. เด็กชายยูอิจิ  นาคามูระ
16. เด็กชายศราวิน  บุญหล้า
17. เด็กหญิงศิลป์อักษร  สีตะริสุ
18. เด็กหญิงสุภาวดี  พลยางนอก
19. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีมี
 
1. นางสาวศรุดา  บุญณสิทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พูลทรัพย์
2. นายชนาพันธ์  ถิระโคตร
3. นางสาวดวงฤทัย  เหล่านิล
4. นายทรงภพ  ห่วงจินดา
5. นางสาวนคนันทินี  เปลี่ยนแปลง
6. นายนนทกาญจน์  บุญสอน
7. นายนภสร  ราชภูชงศ์
8. นางสาวประวียา  ทองเขตต์
9. นายปรัชชานนท์  สุนทรานนท์
10. นายพงศกร  บัวผื่ง
11. นายภาคภูมิ  ทองขำ
12. นางสาวมินท์ธิตา  วงศ์ชัยนิชกุล
13. นางสาววรกานต์  จันทร์กลาง
14. นายวาทิตย์  สิงหรัญ
15. นายศรันย์  กิมตัน
16. นางสาวศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
17. นายศุภฤทธิ์  ทองสุข
18. นางสาวสุภาพันธ์  กุบชาติ
19. นางสาวอนุวรรณ  อรัญแสน
20. นายอนุสกิข์  แสนสิรุนทร์
 
1. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
2. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
3. นางวีรยาพร  โพธารส
4. นางเกื้อกูล  ดารีขันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ 1. เด็กชายกฤษดา  ญาณภัทร
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สินประเสริฐรัตน์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อะรัมย์เรียง
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ญาณภัทร
5. เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มใจ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  ต่อมยิ้ม
7. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเหว
8. เด็กชายบุญฤทธิ์  พรมโสฬร
9. เด็กชายยุทธพิชัย  สาละ
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทิพกันยา
11. เด็กหญิงวทันดา  นิลยัง
12. เด็กชายวีระชัย  อ่องระอล
13. เด็กหญิงศิรินภา  ปะวะเน
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
15. เด็กชายสิทธิภร  แก้วเภา
16. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทพาล
17. เด็กชายอนุสรณ์  จันทราศรี
18. เด็กหญิงอลิสา  นาระดี
19. เด็กหญิงเบญจพร  พันธุลี
20. เด็กหญิงเบษญา  สิงห์ทอง
 
1. นางชฎาภรณ์  พวงแก้ว
2. นางณัฐพร  สุจินยศ
3. นางสาวนภาภร  อภิวัฒนธงชัย
4. นางสาวอุษา  มณีจักร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงวรรณษา  วิชานำ
 
1. นางพัชรี  ฉัตรวิจิตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลักษณียนาวิน
 
1. นางพัชรี  ฉัตรวิจิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงปริศนา  แซ่กง
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายพรรณทัต  วิริยะโรจน์
2. เด็กหญิงวิภาพร  ถั่วกระโทก
 
1. นางสาวสุพัตรา  สัตย์ธรรมรังษี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายอัครวินท์  จาริพิบูล
2. เด็กหญิงอังคณา  กาญจนรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  เลิศพรเกษม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  งามระเบียบ
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ  แก้วมหานิล
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานันท์  น้อยนพคุณ
2. เด็กหญิงชวิศา  ขันอาสา
3. เด็กหญิงชันญากรณ์  ร่วมบุญ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยมี
5. เด็กหญิงนิชาภา  อ้อพิมาย
6. เด็กหญิงสุชาดา  ดิษบง
7. เด็กหญิงอรนลิน  กันเกษ
8. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์เกตุ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เปล่งเมืองปัก
10. เด็กหญิงโชว โชว  อู
 
1. นางแขโศภิกษฐ์  พลอยบุษย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หมูน้ำ
2. เด็กหญิงกันยารัก  จันทรประสาท
3. เด็กหญิงคุณิสรา  สุวรรณดี
4. เด็กชายชาครนิตย์  ปะวันเต
5. เด็กหญิงณฎฐา  เอี่ยมใจกล้า
6. เด็กหญิงณฐาพร  ทับทิมวงษ์
7. เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล
8. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์โชติสถิต
9. เด็กหญิงมัชฌิญา  ฤาชัยราบ
10. เด็กหญิงวิภาวนีย์  เลิศทระรัตน์
11. เด็กหญิงวิรัลยุพา  กุลนิล
12. เด็กหญิงวิริยา  บุญญาธิการ
13. เด็กหญิงหทัยภัทร  คำพา
14. เด็กหญิงอริสา  เหรียญทอง
15. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีไพรวัลย์
 
1. นางพัชรินทร์  สร้อยทอง
2. นายศุภวัฒน์  กองขันท์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธัชกร  กระแจะ
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ส่งรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอรชพร  งาเจือ
 
1. นางกชพร  เพิ่มเจริญ
2. นางสาวมาลีรัตน์  พระสมิง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บงพันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงปริชาติ  สุขคง
3. เด็กชายศราวุธ  เจกวงษ์
 
1. นางสาวกานดา  ทำนองดี
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  สาเหล้
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอัฉริยา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขันธะชา
 
1. นายพิษณุ  หะขุนทด
2. นางศรินทิพย์  กาญจนธนชัย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงวัลภา  สีโน๊ต
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุมะหิงพันธ์
 
1. นางสาวกานดา  ทำนองดี
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  สาเหล้
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นาคนรินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  จันทร์คู่
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ดอนลาดสี
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงผาณิตา  เรไร
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงวรธิดา  ชอบธรรม
 
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียมรักษ์
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ปิมาละ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงญานิศา  หิรัญเกตุ
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงหฤทัย  พุ่มพวง
 
1. นางลำเพย  บัวกล่ำ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงวิตรา  รักแหลมทอง
2. เด็กหญิงศิรินภา  สัตบุรุษ
 
1. นางสาวสุนิสา  นาคคุ้ม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัลญา  เรืองเพชร
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  นาคแสง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ไทร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. นางสาวอุษา  กรณ์ชนาธิป
2. นางสาวเจนจิรา  อุ่นจิตร
 
1. นายศุภสัณห์  เรืองชิต
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  เกษรบัว
 
1. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชนกนันท์  บุอ่อน
2. เด็กชายนนทพันธ์  เพ็ชรไม้
3. เด็กชายสหรัถ  ฉลองคุณ
 
1. นางสาวศรุดา  บุญณสิทธิ์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนโรจน์  เพ็ชรอุดม
2. เด็กหญิงศรุดา  ชื่นกมล
3. เด็กชายศุภรัชฎ์  โชติมณี
 
1. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายชญานนท์  สมอินเอก
2. นายชัยรัตน์  แสงนาค
3. นายอัมรินทร์  พิมณิล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์เผือก
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณํฐภัทร  พูนเกษม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายธีรศักดิ์  ผิวอ่อน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1. เด็กชายอานนท์  ใจแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  บุญเลี้ยง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรร์  รุ่งกิจการวัฒนา
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลดารัตน์  บุรา
 
1. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรรณโภชน์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายประทิพย์  ธรรมบุศย์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปัญญาสาร
 
1. นายชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรชวัล  พงษ์สนาม
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รุ่งกิจการวัฒนา
3. เด็กชายชนกณัฐ  คล้อยใหญ่
4. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสิทธิกุลรัตน์
5. เด็กหญิงปรินทร  นาคูณ
6. เด็กชายมโนธัช  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงรัฐนันท์  พรรณโภชน์
8. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
2. นายไชยรัตน์  สังขรักษ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลิลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงธนพร  ล้อมวงษ์
4. เด็กชายพิพัฒน์  สุดแสงเขียว
5. เด็กหญิงลัดสา  เมืองโพธิ์
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปานพันธ์
7. เด็กหญิงสุธิตา  นิ่มโพธิ์
8. เด็กหญิงเกณิกา  คงสุวรรณ
9. เด็กหญิงโศภิษฐ์  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวฉันทินี  อบนวล
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกสานติ์  อติชาติสินธพ
2. เด็กชายชานนท์  นวลแม้น
3. เด็กหญิงทิพย์วิมล  พูนศรีธนากูล
4. เด็กชายธนภัทร  มีสมสิบ
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กระจ่าง
6. เด็กชายภูมี  เปล่งผึ้ง
7. เด็กหญิงระมิตา  จุติมูสิก
8. เด็กหญิงศศิภา  จ่าพันธ์
9. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มงาม
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงกรรกนก  แกล้วทนงค์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปูนปาน
3. เด็กหญิงธนกร  บุญส่ง
4. เด็กหญิงนฤเนตร  จิตรีเหิม
5. เด็กหญิงนาตาชา  ริดเนียม
6. เด็กหญิงน้ำฝน  วิบูลย์
7. เด็กชายปรวัฒน์  ใหญ่เลิศ
8. เด็กชายพงศธร  แววแสง
9. เด็กหญิงพลอยทับทิม  พ่วงผาด
10. เด็กชายภัทรธร  ภาโนมัย
11. เด็กหญิงภัทรธิดา  แย้มขยาย
12. เด็กหญิงภัทรพร  จั่นเพ็ชร
13. เด็กชายมงคล  วงศ์ลม้าย
14. เด็กชายยุทธชัย  อิ่มเย็น
15. เด็กหญิงวรรัตน์  นิรัตน์สัย
16. เด็กหญิงวรางคณา  แดงวิเศษ
17. เด็กหญิงศิรินทรา  ภาวนา
18. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์สกุล
19. เด็กหญิงสุกัญญา  คำศรี
20. เด็กชายเกรียงไกร  ทองจุ่ม
 
1. นายอมรศักดิ์  ศรีสุวรรณ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมนฉัตร์  อ่ำมี
2. นางสาวกมลวรรณ  คงสถิตย์
3. นางสาวชนัญญา  โกลาหะฬะ
4. นายชนาธิป  จันทร์ตะคุ
5. นายชัยพินันท์  ยิ้มแย้ม
6. นางสาวชิญาภา  วัฒนศรี
7. นายทศพร  หรั่งเล็ก
8. นายธีรุตม์  มูลจันทร์
9. นางสาวนภัสสร  เปียจันทร์
10. นายนิติพงษ์  สารศรี
11. เด็กชายปฐมวรรธน์  ดีจันทร์
12. นายปณต  รอดกลาง
13. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
14. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
15. นายพชรพล  จอกสถิตย์
16. นายพรพิพัฒน์  เรียบร้อย
17. นางสาวพรพิมล  ขาวห้วยหมาก
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขสมทิพย์
19. นางสาวพัชวลัย  อมรดลพิพัฒน์
20. นางสาวพุธิตา  สืบสา
21. เด็กชายภาคภูมิ  เกษสี
22. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วคงคา
23. นางสาวรัตติยาพร  เทศสลุค
24. นางสาววรัญญา  จันทร์วิจิตร์
25. เด็กชายวรากร  อ่ำเมือง
26. นายวัฒนพงศ์  ชำกูล
27. เด็กหญิงวัลยา  อ่วมนุช
28. นางสาวศศรักษ์  จุลละมณฑล
29. นายศักดิพงษ์  สาณศิลปิน
30. นางสุจิตรา  อภิญญา
31. นางสาวสุชานาฎ  แก้วแจ่ม
32. นางสาวสุภัสสร  แก้วแจ่ม
33. นางสาวสุภาวดี  รื่นอารมณ์
34. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปุจฉาการ
35. นางสาวอารดา  ช่วงฉ่ำ
36. นางสาวเจตนิพิฐ  เดชดี
37. เด็กหญิงเจนนิสา  จันทะเวหา
38. นางสาวเมทินี  หัสดียศ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
2. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษฐ์
3. นางสาวภริตา  ทิมขำ
4. นายมหิธร  ธิติปวัฒน์
5. นายวสะ  ภูวงศ์
6. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
7. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
8. นางสาวอารีย์  พรานเจริญ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 1. เด็กชายผาภูมิเพชร  เดชจร
 
1. นายเอกไผท  แก้วหอม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมูล
 
1. นาย่จีรพันธุ์  ดวงษา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิเศษสิงห์
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ธัญญเจริญ
 
1. นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายสุชาิติ  โฉมอินทรีย์
 
1. นายธีรศักดิ์  ผิวอ่อน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวริษฐา  จิตบรรจง
 
1. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษฐ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายสมพงษ์  สุริย์แสง
 
1. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงเหมือนหทัย  บรรเลงจิต
 
1. นางสาวปวริศา  บรรเลงใจ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงณราวดี  ณ สงขลา
 
1. นางสาวจันทรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีเวียงช้าง
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายกิตติคม  วงษ์พานิช
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหลั่ง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  แสงนาค
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัส  นาครัตน์
2. เด็กชายตะวัน  ภู่ทองอ่อน
3. เด็กหญิงธิชามาศ  มาลาวงษ์
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์สมุทร์
5. เด็กหญิงปุณยดา  พิบูลย์ลาภ
6. เด็กชายภูมินทร์  มะโนทัย
7. เด็กหญิงอทิมา  สุขจิต
8. เด็กชายอภิชา  เพ่งผล
9. เด็กชายอินทัช  กลิ่นแก้ว
10. เด็กชายเศรฐสริ  ทองบุญ
 
1. นางสาวจันจิรา  ทองชูแสง
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
3. นางสาวสายรุ้ง  ทิพย์อักษร
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
4. นางสาววรัญญา  จันทรวิจิตร์
5. เด็กหญิงวัลยา  อ่วมนุช
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปุจฉาการ
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกนารถ  เทพกิจ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
3. เด็กหญิงชรินพร  เงินเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงธวินันท์  ยั่งยืน
6. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
7. เด็กหญิงปิ่นชนก  ปานเสน
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุตรักษ์
9. เด็กหญิงเกวลี  หาญบวรวงศ์
 
1. นางสาวจรัสพร  นพขำ
2. นางสาวดาราวัลย์  กมลสุทธินนท์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาปัญญา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จุ้ยจิตคล่อง
3. เด็กหญิงนิภาพร  ไท้ทอง
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิลาทอง
5. เด็กหญิงรดา  ยั่งยืนตระกูล
6. เด็กหญิงวรรณิสา  นพกิจ
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  แขมคำ
8. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ไชยราช
9. เด็กหญิงอัญชิสา  ปิยะมโนธรรม
 
1. นางธนัญรัชฏ์  จันทร์โอทาน
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  จินดามัง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วสมบูรณ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก
4. เด็กหญิงสุวิมล  ปรางมณี
5. เด็กหญิงสู่กมล  ปรางมณี
6. เด็กหญิงอาฐิติญา  เทพบำรุง
 
1. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายขุณไกรพิชญ์  สุขสมทิพย์
2. นายทัตเทพ  ปั้นทอง
3. นายนนทวัฒน์  มนูญญา
4. นายภาคภูมิ  หลักด่าน
5. นายวทัญญู  เขียรประภา
 
1. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
2. นายมหิธร  ธิติปวัฒน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เลิศปิยนนทคุณ
2. เด็กชายศิวดล  ร่มโพธิ์ซี
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  ศรีปินตา
 
1. นางสาวสุภิญญา  สินน้ำคำ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายจักรรินทร์  คำแผง
2. เด็กชายชาญณรงค์  อินเสือ
3. เด็กชายธาดา  อุ่นอ้วน
 
1. นางธนามาศ  รามวงค์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  คมคาย
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรวงศ์
3. เด็กหญิงอันติมะ  ปราบพินาศ
 
1. นางสาวอารีย์  พรานเจริญ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายธราเทพ  ส้มแก้ว
2. เด็กชายอัศวิน  ศรีแพรงาม
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  สีดี
 
1. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงธิติญา  ช่างการ
2. เด็กหญิงปริชญา  แพดิษฐ์
3. เด็กหญิงมณีนุช  ช้อยโทน
4. เด็กหญิงมิลฐิรา  แสนเสนา
5. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นกลั่น
6. เด็กหญิงสุภานันท์  ปานศรีทอง
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตติมาภรณ์  อ่างแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณวิไล  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วเวียง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  พันธ์ขาว
6. เด็กหญิงเนียง  เจีย
 
1. นายปิยสวัสดิ์  นุสุวรรณ
2. นายเงิน  เรืองสง่า
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงนิสิตตา  มะลิหวน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุบลรัตน์
3. เด็กชายอดิศร  ทองตะลุง
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุวะคนธ์
2. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายธีรเดช  ชอบผักแว่น
2. เด็กชายพัสกร  บังอรจิต
3. เด็กชายเตชิน  สืบภู่
 
1. นางปราณี  สินชัยกิจ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกานดา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงสุปราณี  จันทร์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงโสรญา  จารุภูมิ
 
1. นางวันดี  เณรบำรุง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เผ่าตุ้ย
2. เด็กหญิงพรหมทิพย์  แก้วบางยาง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่พันธ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกุลชญา  ธรรมธิสา
2. นางสาวจินต์จุฑา  อินทร
3. เด็กหญิงรุ่งณภัทร  เอมโชติ
 
1. นางสาววรารัย  อินทรเศียร
2. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  อ้นกลิ้ง
2. เด็กหญิงปัฐมา  หัสเกิด
3. เด็กหญิงรวิสรา  คูณทวี
 
1. นางสาวณัฐทิวา  พันจันทึก
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมคะเน
2. เด็กชายธัญกร  หิรัญเจริญสุข
 
1. นางสาวศุภวรรณ  มัณยานนท์
2. นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นวันประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิรินทร  ทะสีละ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธูปแพ
 
1. นางธนภรณ์  เนลสัน
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนแจ้ง
2. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องพิมพ์
3. เด็กหญิงสุพลักษณ์  นาดิน
 
1. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศิริคำน้อย
2. เด็กหญิงลิลิตา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางจารุวรรณ  ภูมี
2. นางปทุมรัตน์  จั่นลา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวปิยวรรณ  ชาตินาฝาย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้ววงศ์
3. นางสาวเบญจมาศ  แย้มสกุล
 
1. นางสาวรารัย  อินทรเศียร
2. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดั่งฝัน  สวรรค์ตรานนท์
2. เด็กหญิงธนพร  กองเพ็ง
3. เด็กหญิงนันทิชา  คชลี
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัณชนิกา  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงนารี  ศัลยวุฒิ
3. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญวิจิตร
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีระ  อินพันทัง
2. เด็กชายพฤกษ์  สุวรรณโกศัย
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  คานชัยภูมิ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายชนาธิป  สารีบุตร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พงศ์โภชน์
 
1. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
2. นายสุรฉัตร  หนูคง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงญดาพร  พุทธาวงษ์
2. เด็กหญิงปยุดา  คูณศรีสอน
 
1. นางสาวมณัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  นระเอี่ยม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่แก้ว
 
1. นางสาวทิตยา  จันทวัฒน์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  หัสดี
2. เด็กหญิงณัฐอานงค์  กัญชาญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณารัชตสกุล
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปณิธิ  เฉลิมพงษ์
2. เด็กชายสถาพร  ศรีเรือง
 
1. นางสาวรารัย  อินทรเศียร
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายทินพล  เพ็ชรศิริ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สวนแสง
 
1. นางสาววิลาสินี  ช้อยชด
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนาพร  วอนเหมือน
2. เด็กชายสรกฤษณ์  บุญปัญญา
 
1. นางสาวมณัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงนัชชา  สังข์นาค
2. เด็กชายสราวุฒิ  ยอดแก้ว
 
1. นายยุรฉัตร  หนูคง
2. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจารุพงศ์  เปรมทวี
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พันธุ์เภา
 
1. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
2. นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  เอมดิษฐ์
2. เด็กหญิงภวิกา  จังหวัด
 
1. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายปรมี  บัวคำ
2. เด็กชายปัญญา  ปานโพธิ์
3. เด็กชายวรภาส  ศุภกรพิชาญ
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  ประสีระเตสัง
2. นางสาวสุภาภรณ์  เปาริบุตร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายศุภกฤต  สว่างแสง
2. เด็กชายอนุพล  มีนาค
3. เด็กชายเจตนิพิฐ  แสกรุง
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  ประสีระเตสัง
2. นางสาวภัทรวิภา  คล้ายสุรินทร์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  เิลิศโชติวงศ์
 
1. นางสาวนิโลบท  ขัดแก้ว
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมชนก  สุรชีวิน
 
1. นายรังสรรค์  แจ้งจงดี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผ่องใส
 
1. นายกาญจนา  คำพันธ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณฑาพันธุ์
 
1. นางสาวสุภัคษร  สุมขุมทด
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  มหาพจน์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  ร่างน้อย
 
1. นางสมศรี  อันเพ็ง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญกาล
 
1. นางสาววนิดา  ทวีวรรณ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพชยุตรพล  แววบัณฑิต
 
1. นางบังอร  ธนทัตเมธากุล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ยงเกียรติกานต์
 
1. นางจินตนา  ธัญญวนิช
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันญมณ๊  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  สุรเดชานันท์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤติน  ธรรมานนท์
2. เด็กชายกิตติพัชญ์  จิตรพันธ์
3. เด็กชายชยุตม์  จันทรศร
4. เด็กชายศุกล  สิทธิสูงเนิน
5. เด็กชายสุรวุฒิ  นาคคชสีห์
 
1. นางสาวนวภัทร  น้ำใจ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมชนก  สรชีวิน
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  โชว์ธนะพานิช
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์คำ
2. เด็กชายศุภกร  วีระเพ็ชร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  พิศดาร
2. นางสาววรรณณี  จันทร์ศรี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนัฐมล  กุตัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อัมพเศวต
 
1. นางสาวสุนันทา  คำสุวรรณ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ท่อนจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล  สิริชมพูนุช
3. เด็กชายพิทักษ์  สุวรรณเศรษฐ
4. เด็กชายวรารัตน์  สิทธิ์พร้อม
5. เด็กหญิงเพียงตะวัน  จุลมกร
6. เด็กหญิงเพ็ญตะวัน  สระป้อมแก้ว
 
1. นางยุพา  เกรัมย์
2. นางวงษ์เดือน  บ่ายเที่ยง
3. นายอภิชิต  จันปราง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญณ์วรา  ใจกล้า
2. เด็กชายจิรกิตต์  มีสุขดี
3. เด็กชายพงศภัค  วุฒิประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันทะลี
5. เด็กชายภูตะวัน  ท้วมงาม
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหลืองพูล
 
1. นายสันติ  อึ้งมณีภรณ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กิจพยัคฆ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  มูลสุมาลย์
3. เด็กชายธนชาติ  ทองคำดี
4. นายธนายุทธ  ชุมมา
5. นายนที  โพธิผล
6. นายนักรบ  แสวงงาม
7. นายพงษ์ศักดิ์  จำปาม่วง
8. เด็กชายเอกรัตน์  ยาวาปี
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วเพชร
2. เด็กชายธิติวุฒิ  จันคูหา
3. เด็กชายปารเมศ  นาคแสง
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สายพันธ์
5. เด็กชายวรรณพร  แทนคาม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงเพงค์
7. เด็กหญิงสุพรรณี  เหมือนตา
8. เด็กชายสุรินทร์  เนียมอุ่น
9. เด็กชายอนุชา  ยินดีโภชน์
10. เด็กชายอรรถพล  เข็มเงิน
 
1. นางสาวมานิต  มะกรูดทอง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  แตงเอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์  มากไมตรี
3. เด็กหญิงบราลี  นิ่มเจริญ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉิมธนู
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูพวก
6. เด็กหญิงวศิณี  นันทวาณี
7. เด็กหญิงสิตาันัน  อินทขันตี
8. เด็กหญิงเขมิสรา  สงครามโต
 
1. นางประภาวดี  ศิรินาม
2. นางสาวศิริพร  ฉิมพลอย
3. นายสุทธิ  จันทรัตน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายจักริน  อินนัดดา
2. เด็กหญิงชนิสรา  นุกูลธรรม
3. เด็กหญิงสิริกร  เขาทอง
 
1. นางสาวเขมนิต  ทองอ่ำ
2. นางโสภา  เสรีรักษ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงดมิสา  กฤชด้ามนิล
2. เด็กหญิงพรชนก  ชาติสุข
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ประดับงาม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เรืองอ่อน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพชรมน  หลู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญา  ปิตะระนันทน์
 
1. นางสาวกฤติยา  ชื่นจิตต์
2. นางสาวเขมนิช  ทองอ่ำ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดุสิตา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงอรณิชา  แสงสร
 
1. นางบังอร  ธนทัตเมธากุล
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันทน์  เสืออินทร์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  เลขา
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
2. นางสาววรรณี  จันทศรี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีชนะ
2. เด็กชายสุตะพนธ์  เฉลิมทอง
 
1. นางสาวกันยา  ชูคำ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤษณ์พัฒน์  อัศวดิษฐ์เลิศ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  กานต์ยาทัศน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
2. นางวัลภา  พานิชย์เจริญผล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  อินทะไชย
2. เด็กหญิงรัตนากร  เจริญพิทักษ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้วเซ่ง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายกิตติพัทธ์  ทองจู
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
2. นางสาววรารัตน์  ทับยาง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวกร  แก้วม่าน
 
1. นางสาวกันยา  ชูคำ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัทปัณณ์  ปั้นห้าว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ไชยโยลา
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย
 
1. นางพิมพิกา  ถนอมชัย
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลแสนเต่า
2. เด็กหญิงฟ้าใส  พวงมาลัย
3. เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  พันทุมแสง
2. นางสาวรุ่งราตรี  เหมันต์
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย
2. เด็กหญิงมีนาวดี  รอดม่วง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำประสาท
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองมี
2. นางอุไรลักษณ์  ไชยนุวัติ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  นิตสวน
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีสิงห์
 
1. นางรัชนี  อัจวิเศษ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายนนทนันท์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  จันทรี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายพัชรพน  ไรอัน
 
1. นางจินตนา  สักกามาตร
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  ทองจำรูญ
 
1. นางพินิจกุล  หิตะยะโส
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตตะ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายอาดูล  บุตรศิริ
 
1. นางสาวมาลินี  พักเพียง
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายพรรณธนะการ  อยู่หนู
2. เด็กชายสอง  แทนมณี
 
1. นางสาวกานดา  ทำนองดี
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  บูรณจิตรานนท์
2. เด็กชายเบญจพล  จอประยูร
 
1. นางญาณิน  อยู่มงคล
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายฉัตรชนะ  บุญบำเรอ
2. เด็กหญิงนิธิญา  แดนลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไปเจอะ
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวทน
2. เด็กหญิงวนาลี  เพ็งกระแจ่ม
 
1. นางสาวพรพิมล  จิตจักร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายปุณยวิิชญ์  พรหมนาค
 
1. นางสาวมุกดา  ภูมิพันธ์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มภู่
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนทอง
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงษ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายพิชาภพ  เนียมเปรม
 
1. นางสาวกาญจนา  อุดมลักษณ์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงธนกร  อ่อนสุนทร
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิ์กำกับ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงอารีญา  บุญสอน
 
1. นางพูลศรี  สังข์สุวรรณ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานมณี
 
1. นางสาวเกษรา  โก๊ะอิ่ม
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ทรัพย์งามศิริ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  คงนา
 
1. นางสาวประครองศิลป์  งามศิริ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุริยจันทร์
2. เด็กหญิงศุภศร  สุดเฉลียว
 
1. นางกานดา  เหมหงษา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายปริญญา  สุขีนิตย์
2. เด็กชายพรเทพ  จูเจตน์ธรรม
3. เด็กชายอานนท์  สุขจิตต์
 
1. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ