หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 117 โรงเรียนกสิณธร 0 0 0
2 140 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0
3 118 โรงเรียนกุมุทมาส 0 0 0
4 053 โรงเรียนคลองเกลือ 3 3 3
5 054 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1 5 1
6 119 โรงเรียนจิรดา 1 1 1
7 120 โรงเรียนชลประทานวิทยา 11 45 12
8 057 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 36 93 59
9 059 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0
10 061 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 15 62 27
11 062 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 3 23 8
12 063 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 3 3
13 060 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 5 15 6
14 058 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 6 11 8
15 123 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 0 0 0
16 122 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
17 124 โรงเรียนดรุณตะวันวิเทศศึกษา 0 0 0
18 125 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 0
19 126 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี 0 0 0
20 064 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 0 0 0
21 127 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 0 0 0
22 130 โรงเรียนธนพร 0 0 0
23 131 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 0
24 132 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1 3 1
25 133 โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น 0 0 0
26 134 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 4 6 4
27 135 โรงเรียนบี เอฟ เอส 0 0 0
28 067 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 0 0 0
29 068 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 0 0 0
30 069 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 0 0 0
31 066 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 0 0
32 070 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 6 18 9
33 071 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0
34 072 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 8 23 11
35 136 โรงเรียนประชาบดี 0 0 0
36 073 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 3 2
37 137 โรงเรียนประถมพฤกษา 0 0 0
38 074 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 2 8 3
39 075 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 5 8 7
40 138 โรงเรียนปิยะฉัตร 0 0 0
41 178 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 6 2
42 142 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 0 0 0
43 141 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 0
44 143 โรงเรียนพิชญศึกษา 2 4 2
45 144 โรงเรียนพึงรำลึก 0 0 0
46 145 โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง 2 16 5
47 146 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 0 0 0
48 076 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 2 19 6
49 148 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0
50 149 โรงเรียนวรรณทิพย์ วิทยา 0 0 0
51 150 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 0 0 0
52 077 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 2 6 2
53 078 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 2 5 2
54 079 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 11 19 13
55 081 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 0 0 0
56 080 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 0 0
57 083 โรงเรียนวัดตาล 0 0 0
58 084 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0
59 085 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 13 34 19
60 087 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 0
61 088 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 2 23 9
62 089 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 3 4 3
63 090 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 6 15 8
64 091 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0
65 094 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 7 14 11
66 096 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1 3 1
67 097 โรงเรียนวัดลากค้อน 0 0 0
68 099 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 17 40 27
69 100 โรงเรียนวัดลำโพ 0 0 0
70 102 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0
71 101 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0 0 0
72 103 โรงเรียนวัดศาลากุล 0 0 0
73 104 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 0 0 0
74 105 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 2 2
75 107 โรงเรียนวัดอินทร์ 0 0 0
76 108 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0
77 082 โรงเรียนวัดเชิงเลน 0 0 0
78 092 โรงเรียนวัดเพรางาย 1 1 1
79 106 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 0 0 0
80 109 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 0 0 0
81 093 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 2 2
82 095 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0
83 086 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 19 78 38
84 154 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี 0 0 0
85 152 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0
86 151 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 0 0 0
87 153 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชพณิชยการ 0 0 0
88 147 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 0 0 0
89 155 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 0 0 0
90 156 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 0 0 0
91 157 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
92 110 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0
93 158 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
94 111 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 5 1
95 159 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 3 3 3
96 160 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 4 3
97 113 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 2 8 3
98 112 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 2 23 7
99 161 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ 0 0 0
100 162 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร 0 0 0
101 163 โรงเรียนอนุบาลจีเนียสคิดส์ 0 0 0
102 164 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 0 0 0
103 166 โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ 0 0 0
104 167 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แมจิเยียร์ส 0 0 0
105 116 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0
106 168 โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา 0 0 0
107 169 โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ 0 0 0
108 170 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 0 0 0
109 171 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 0 0 0
110 172 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0
111 174 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก 0 0 0
112 175 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 0 0 0
113 173 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 0 0 0
114 165 โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ 0 0 0
115 176 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
116 055 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0
117 056 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 6 24 11
118 121 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 1 1
119 128 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1 1 1
120 129 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา 0 0 0
121 177 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 10 35 11
122 139 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 2 1
123 052 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 5 3
124 114 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 0 0 0
125 115 โรงเรียนแสงประเสริฐ 0 0 0
126 065 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1 1 1
รวม 238 733 364
1097

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]