สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 35 1 0 0 36
2 วัดไทรใหญ่ 19 0 0 0 19
3 วัดลาดปลาดุก 16 1 0 0 17
4 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 12 1 0 0 13
5 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 11 0 1 1 12
6 ชลประทานวิทยา 11 0 0 0 11
7 วัดคลองขุนศรี 11 0 0 0 11
8 เทศบาลวัดละหาร 10 0 0 0 10
9 บ้านหนองเพรางาย 8 0 0 0 8
10 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 7 0 0 0 7
11 ชุมชนไมตรีอุทิศ 6 0 0 0 6
12 วัดผาสุกมณีจักร 6 0 0 0 6
13 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 6 0 0 0 6
14 ชุมชนวัดไทรน้อย 5 0 0 0 5
15 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 4 1 0 0 5
16 ประเสริฐอิสลาม 4 0 0 0 4
17 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
18 คลองเกลือ 3 0 0 0 3
19 ชุมชนวัดบางไผ่ 3 0 0 0 3
20 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 3 0 0 0 3
21 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 3 0 0 0 3
22 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 0 0 0 3
23 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 2 0 0 0 2
24 ประชารัฐบำรุง 2 0 0 0 2
25 ประสานสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
26 มารีย์วิทยาบางบัวทอง 2 0 0 0 2
27 รุ่งเรืองวิทยา 2 0 0 0 2
28 วัดกลางเกร็ด 2 0 0 0 2
29 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 2 0 0 0 2
30 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 0 0 0 2
31 สุเหร่าปากคลองลำรี 2 0 0 0 2
32 สุเหร่าเขียว 2 0 0 0 2
33 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 0 0 0 2
34 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
35 พิชญศึกษา 1 0 0 0 1
36 คล้ายสอนศึกษา 1 0 0 0 1
37 จิรดา 1 0 0 0 1
38 นันทนวรวิทย์ 1 0 0 0 1
39 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 0 1
40 วัดยอดพระพิมล 1 0 0 0 1
41 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 0 0 0 1
42 วัดเพรางาย 1 0 0 0 1
43 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
44 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
45 เทพพิทักษ์ 1 0 0 0 1
46 เปรมประชาวัฒนา 1 0 0 0 1
47 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1 0 0 0 1
รวม 226 4 2 1 232