รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงสุนิสา  กำมะลอ
 
1. นางประไพวรรณ  กระจ่างมนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงดลพร  ธรรมการุณย์
 
1. นางสุดฤตา  จันทร์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขอคำ
 
1. นางจันทนี  ชุนอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงภัทรกร  คัมภีรภาพ
 
1. Mr.ปริยา  นันตะสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางลัดดา  เปรมครุฑ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โทนาคง
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงวาสินี  พรมวงศ์ซ้าย
 
1. นางสมจิตร  สุขโข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หนูเรียงสาย
 
1. นางศุมามาลย์  คลังนุช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองผิว
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงไพลิน  พึ่งตระกูล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทองอารี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  ราชปัญญา
2. เด็กหญิงวริศรา  คงแย้ม
 
1. นางมาลัย   เหล่าประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงสี
2. เด็กหญิงนรินทร  มังคลาด
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายธารากร   วิไลวรรณ
 
1. นางสาวปุญชรัศมิ์  ขุ้ยสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายประภัสสร์   ฤกษ์สำราญ
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐ    จันทร์ศิริชญา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิง อรพรรณ   วุฒิสันติโชค
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พรสมบัติไพบูลย์
3. เด็กหญิงจุฬาพร   หอมลำดวน
 
1. นางสาวณัฐวรรณ   คำเมือง
2. นางสาวสุขฤทัย    มีสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิง พิชามณช์   สีมา
2. เด็กหญิง รุฬิญา   วิศิษฏ์ปัญญา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ผ่องใส
 
1. นายพงศ์พร   สิงหเรศร์
2. นางพัชรินทร์   วังทะพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิง ดุจกมล   คูณสมบัติ
2. เด็กหญิงรื่นฤดี  ปาปะเก
 
1. นางณัฐญา    เจริญพันธุ์
2. นางสาวสุขฤทัย   มีสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิง กัณฐิกา   แสนจ้ำ
2. เด็กชายอาชาง   ก้างหลวง
 
1. นางวัชราภรณ์    พลโลก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชาย ธนพล   บุญเที่ยง
2. เด็กหญิง ปราถนา    ทองมอญ
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
2. นางสาวอรัญญา   ชำนาญวาด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายด.ช. โฆสิต  บัวเปรม
 
1. นางจตุราพร    วงศ์ชนะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา   ไมตรีจิตต์
 
1. นางวราภรณ์    ปะจะเก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายวรเมธ  ตั้งปัญญาโว
 
1. นางสาวอรัญญา  ชำนาญวาด
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  เที่ยงแท้
2. เด็กชายนิธิพล  สายพิณทอง
3. เด็กชายเอกลักษณ์   จิตจร
 
1. นางสาวสุภาพร   แตงไทย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางสาวอุบล  จงสมจิตต์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญไทย
2. เด็กหญิงยุภาพร  เนื่องนาคา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะลิทอง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอรุณชัย  ฉายราศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายก่อเกิด   พึ่งบุญพานิชย์
2. เด็กชายณัฏฐวรรธ  เขียวอ่อน
3. เด็กชายณัฐพล  อุฏฐานะ
 
1. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุน
2. นางสุนันท์  เกตุกราย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงอริษา  จันติ๊บ
3. เด็กหญิงอารียา  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อมรนิมิตร
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศาลาน้อย
3. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่โค้ว
 
1. นางวรางคณา  ประเสริฐวงษ์
2. นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกุณรัตน์  อำคา
2. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีริ
3. เด็กชายปิติ  แซ่ตั้ง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชริดา  มีพุ่ม
2. เด็กชายภัทรธร  พึ่งยัง
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิญา  ภิญโญโชค
2. เด็กหญิงเดือนฉาย   อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
2. นางนิศากร  ดีแจ้ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.27 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรณธร  ศรีไชโย
2. เด็กชายสิทธิชัย  คงคาคูณ
 
1. นายชวลิต  ประทุมเมศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายสราวุฒิ   กำจัดโรค
2. เด็กชายสหรัฐ   พวงจินดา
 
1. นายพิเศษ  แสงดี
2. นายวันชัย  พูนชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธีรภัทร  พลสวรรค์
2. เด็กชายนันวัฒน์  ชินแข
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยา
2. นายธีรพันธ์  ขำใบ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายบัญชา   ทิสาไต้
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ทะเทพ
 
1. นายพงศกร  ไทศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กชายธนาดล  อาคำ
2. เด็กชายภาสกร  ประวัติ
 
1. นายสำเรง  ยิ้มดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกชนก   วานิชสำราญ
2. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนน้อย
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ปิยะมณีธนา
4. เด็กหญิงมาริษา  สุขสมัย
5. เด็กหญิงศลิษา  ทองผาย
 
1. นางศิริวิมล  นามศรี
2. นางศุภวรรณ  บุญทศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ธุตกิจ
2. เด็กหญิงภัชพร  นนทะไชย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จินาห้อง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ตันท์เอกชน
5. เด็กหญิงเมทิตา  ม่วงอยู่
 
1. นางศิริวิมล  นามศรี
2. นางศุภวรรณ  บุญทศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กหญิงปภัสรา   ป้องจิตใส
3. เด็กหญิงปัทมา  แก้วเต๋จ๊ะ
4. เด็กหญิงมินตรา  ป้อมจันทร์
5. นางสาวเพียงดาว   ภูแพง
 
1. นางสาวกษมา  ด่านชาญชัย
2. นายฤทธิชานันท์   พวงเพ็ชร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  วิสีปัตย์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษคำ
3. เด็กชายวิชชากร  ชูช่วยสุวรรณ
4. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลันทราสุวัณณ์
 
1. นางสาวขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
2. นางสาวพิศมัย  จันทนมัฏฐะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงชนัตรา  ถูไกรวงษ์
2. เด็กหญิงธาวิตา  คำหอม
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศิริขวัญพงศ์
4. เด็กหญิงภูริชญา   นันทะชัย
5. เด็กหญิงอธิติญา  ทับเอี่ยม
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
2. นางวันเพ็ญ  มัณยานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรัฎฐ์   ใจกัด
2. เด็กชายจิโรจน์   ใจกัด
3. เด็กหญิงชลิตา   เต๊ะดอเลาะ
4. เด็กหญิงณิชา   แสงยะรัก
5. เด็กหญิงสุภานัน  พลชาลี
 
1. นางสาวสมทรง   ภู่ประเสริฐ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงตริตาภรณ์  ปรีชานุวัฒน์
2. เด็กชายธนาธร  แววดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อาจโต
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  เปี่ยมประวัติ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   บินนาโรโซ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   นัทธีศรี
3. เด็กหญิงณัฐธินี   ปานวอ
4. เด็กหญิงดีประดับ   กระดามัน
5. เด็กชายธนายุทธ   ทองทา
6. เด็กชายนภัสนันท์   เล็กน้อย
7. เด็กหญิงนัฐริชา   สนเข็ม
8. เด็กหญิงนันทวรรณ   เทียมวิสัย
9. เด็กหญิงปติญญา    กำเนิดเสือ
10. เด็กชายปริญญา   มิงสะเมาะ
11. เด็กชายพรสวรรค์    สายฟ้า
12. เด็กชายภานุพงศ์    ทุมทอง
13. เด็กหญิงมีนา    สุบิน
14. เด็กหญิงรสสุคนธิ์    ลีอ่ำ
15. เด็กชายวินัย   ปั้นหมวด
16. เด็กชายวิศรุต  มะดอเลาะ
17. เด็กชายวุฒิพันธ์    ศุมานนท์
18. เด็กชายศุภกิจ   เจิมใจดี
19. เด็กหญิงหทัยชนก   คงศิริ
20. เด็กหญิงไอรดา   ผลวิบูลย์
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
2. นางสาวปาริชาติ   เจริญสุข
3. นางสาววราภรณ์   หล้าเพชร
4. นายสมศักดิ์   สุขไสใจ
5. นางสาวสุวิมล   เต๊ะดอเลาะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุตรคำโชติ
2. เด็กชายชัยชนะ  นิยมราษฏร์
3. เด็กชายชาคริต  ไปปอ
4. เด็กชายชานนท์  นิยมราษฏร์
5. เด็กหญิงญาลินดา  เนียมตะเคียน
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงดามิสา  เหมกุล
8. เด็กชายปริญญา  มุขต๊าด
9. เด็กหญิงปิยฉัตร  เชื้อมาก
10. เด็กหญิงพันพัสสา  แจ้งคำขำ
11. เด็กชายภราดร  หะระซัน
12. เด็กหญิงรินรดา  รามบุตร
13. เด็กชายวันชัย  อ้นสุวรรณ
14. เด็กชายศักดินา  เชื้อผู้ดี
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  เชื้อผู้ดี
16. เด็กชายอาณัติ  รุ่งเรือง
 
1. นางกรทิพย์  ปะกายะ
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
3. นางจิราภรณ์   บุญไกรสร
4. นางพรรณทวี  มูนาวี
5. นางเนิ่น  จตุพศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงเอมิกา  กงชัยญา
 
1. นางอุระสา  สุหร่าย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงชลนิตา  วัฒนากูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปทุมรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรนิภา   ม่วงสาย
 
1. นายมนตรี   มหาโพด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงซิล  เหมือนรุ่ง
2. เด็กชายศุภกรชัย  เก่งกล้า
 
1. นางสุภาพร  เจริญพันธุ์
2. นางสาวอุดมศรี  ยุ่นสมาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  สินฐนาภัทร
 
1. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    แสนจ่าไกล
2. นายรุ่งโรจน์   สาอาจ
 
1. นางสาวปิยะพร   พัชรานุ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกรองแก้ว    มหาชัย
2. เด็กหญิงชัญญา   ศรีดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา   มะลิโค
4. เด็กหญิงพวงพร   มีทนงค์
5. เด็กหญิงพัชรพร   เปี่ยมเจริญวุฒิ
6. เด็กหญิงพัชรพรรณ   เปี่ยมเจริญวุฒิ
7. เด็กหญิงรัตนา   ทุมยา
8. เด็กหญิงสายใจ   โปร่งพรมมา
9. เด็กหญิงสุนิสา   ศรีอาลักษณ์
10. เด็กหญิงแพรว   สมบูรณ์
 
1. นายกิติ์ติกานต์   กัณพิพัฒน์
2. นางสายสุนี  ชอบสวน
3. นางสาวสุกัญญา   พึ่งรุ่ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกันต์สิริ  เสอียบคง
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  ปิยวนะ
3. เด็กหญิงชุลีพร  พรหมเกตุจันทร์
4. เด็กหญิงธนัชชา  สินธุสะอาด
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พุ่มกำพล
6. เด็กหญิงพูนณภัส  จันทร์อ่ำ
7. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  พะวัน
9. เด็กหญิงสุพิชชา  คงแช่มดี
10. เด็กหญิงเวธนี  ยศยิ่งยงค์
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
2. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
3. นางทัศนีย์  ลากุล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พรหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงกนิตา  บุญสม
3. เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว
4. เด็กหญิงณัฐชา  วงเวียน
5. เด็กหญิงธนัญญา  คงมั่น
6. เด็กหญิงธนารีย์  อ่วมมั่น
7. เด็กหญิงนัยธิดา  โกเทวิปู
8. เด็กหญิงปรีญากร  กงจันทร์
9. เด็กหญิงรินรดา  ทองคำนวน
10. เด็กหญิงสิตามนทน์  กรจิราทิพย์
11. เด็กหญิงอริสรา  รักษ์นุ้ย
12. เด็กหญิงอรโณทัย  ศรีฟ้า
13. เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง
14. เด็กหญิงอารีย์วรรณ  พวงประเสริฐ
15. เด็กหญิงอิศริญา  นามวงษา
 
1. นายวิศรุต  หงษ์โพธิ์
2. นายสรายุทธ  สุรินทร์
3. นายสุรเดช  นาขุนทด
4. นายอนุชา  ศรสีมาชัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทดนาที
2. เด็กหญิงชัญญา  ศรีดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มะลิโค
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  มีเพียร
5. เด็กหญิงพัชรพร  เปี่ยมเจริญวุฒิ
6. เด็กหญิงพัชรพรรณ  เปี่ยมเจริญวุฒิ
7. เด็กหญิงมาริสา  เต็มกาญจน์
8. เด็กหญิงวรรณลดา  ชูเชื้อ
9. เด็กชายวราทิวัติ  อุมารัตน์
10. เด็กหญิงศิริพร  ศรีตองอ่อน
11. เด็กหญิงสุธาสินี  แก่นเรือง
12. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีลาลักษณ์
13. เด็กหญิงสุรารักษ์  อ่อนละเอียด
14. เด็กหญิงอรนุช  บุญประเสริฐ
15. เด็กหญิงเปมิกา  สว่างศรี
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
3. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
4. นางสาวอธิตยา  สุขโพธิ์เพชร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยานี  คำหยาด
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาลพันธ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตุ้มฉิม
3. เด็กหญิงอริสลา  บุญโพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวขวัญใจ  อ่องลออ
2. นายบุญยิ่ง  แฉ่งฉายา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายธนลภย์  เบ็ญโส๊ะ
2. เด็กหญิงอัมพรพรรณ  แซ่หลี
 
1. นายพิสิษฐ์  เชื้อฉิม
2. นายสุเทพ  โภคดิเรก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มะริโค
2. เด็กหญิงสายทอง  หมีสมุทร
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  สมทอง
2. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  กุุนอก
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทศแก้ว
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. นายกิตติ์นิพิฐ  กรวรรณ์ดี
 
1. นายอนุพงษ์  แซ่อึ้ง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  หวงวงษ์
 
1. นายสุริยัน  แก้วชล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายศรัณย์  ดอกสวย
 
1. นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีลาลักษณ์
 
1. นายวิจิตร์  โกวิทยากร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ไพรวงศ์
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อกซ้อม
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิชา  ชาญประไพ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เผือกยิ้ม
 
1. นางพรทิพย์  นุชเจริญ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายบรรณวิทย์  ศรีเทศ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยายดี
 
1. นางบัวลิน   กล้ากสิกิจ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา  นนทะผา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คงแสง
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงผาณิตา  บุญรัตน์
 
1. นายสิทธิโชค  ไทรนิ่มนวล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงธิติมา  จันทวงษ์
2. เด็กชายนรชัย  คำดี
3. เด็กชายเอวิท  แสงดี
 
1. นางสาวอตินุช  แจ่มนุช
2. นายเผด็จ  แจ่มนุช
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  เล็กสาด
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  บุญปราณีวงศ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เล็กสาด
 
1. นายนัฏฐภรณ์  ศรีอ่อน
2. นางผุสดี  บุญแท้
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายประวิทย์  วรพุฒิ
2. เด็กชายยุรนันท์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายอรุโณทัย  ดีกระจ่าง
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
2. นางสาวสุรีพร  รอดราง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  บาลมีทะ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67.06 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปัทมา  แก้วเตจ๊ะ
 
1. นายเสกสรรค์  ทำบุญ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงปารมี  ลอยลาวรรณ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายศิลวัตร  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นายประสงค์  มั่งเรือน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงเทวิกา  จตุเทน
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
 
1. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
 
1. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกร
 
1. นางสาวอธิชล  อาสาสันติ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ถิรธนาพรอนันต์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ   ธรรมมิกะ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายสุภักดิ์พงษ์  ปุณกะบุตร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐทัรพย์
 
1. นายเสกสรรค์  ทำบุญ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  คุรุวนภรณ์
 
1. นายสุภักดิ์พงษ์  ปุณกะบุตร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกรกต   เสาหอม
2. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
3. เด็กหญิงดวงใจ  สิทธินาม
4. เด็กหญิงทัศนีย์   คำแสนเดช
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พึ่งมา
6. เด็กชายพงศกร  หล่อสิ่ว
7. เด็กชายพิณรัตน์   นิลโท
8. เด็กหญิงสวรรณา  ใสรัมย์
9. เด็กหญิงสุวันดี  ฉ่ำคล้อย
 
1. นายศิรวิชญ์  เสาร์จันทร์
2. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายจักริน  โนรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุโยนรัมย์
3. เด็กหญิงนัทมนต์   แช่มเสือ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เฟี่องวงษ์
5. เด็กหญิงนิดา  มาตรี
6. เด็กชายนุตชา  ยี่ภู่
7. เด็กหญิงพรพิชชา  จินดารัตน์
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจสอาด
9. เด็กชายมอล  วันทอง
10. เด็กหญิงรินณา   ปุรา
11. เด็กหญิงริษฎา  เหล่าบุตรสา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  บุรีรักษ์
13. เด็กหญิงวิไลรักษ์  ใจสอาด
14. เด็กหญิงอัญชลีพร  เต่ามณี
15. เด็กหญิงเมินี  นิลชา
 
1. นางสาวกัลยา  คงเลิศยศ
2. นายปราการ  วรประเสริฐ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เจริญวัย
2. เด็กชายชาญชัย  เกตุพิจิตร
3. เด็กชายนธการ  บรรดาศักดิ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  มนัสปิติพรรณ
5. เด็กชายพลอยฟ้า  เก่งสกุล
6. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์เชียงศรี
7. เด็กหญิงอิศริยา  ปานเปาว์
8. เด็กหญิงเมศิกฏา  ทองนุ้ย
9. เด็กชายเอกลักษณ์  วิจตต์
10. เด็กชายเอกอุกฤษฎ์  ขันทา
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
2. เด็กชายจักรพรรณ  อาภรณ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับทิมศรี
4. เด็กชายฉัตรมงคล  อนุกูล
5. เด็กหญิงชฎากรณ์  สาครเจริญ
6. เด็กชายทักษิณ  พงษ์ไพร
7. เด็กชายธนัญชัย  ลาทอง
8. เด็กหญิงปรีญานุช  แสงเดือน
9. เด็กชายพงศกร  หนูยิ้มซ้าย
10. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
11. เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  ลมมาลี
12. เด็กชายวชิระ  ศรีสวัสดิ์
13. เด็กหญิงวรนุช  รุ่งแจ้ง
14. เด็กหญิงวรรณภา  คำบู่
15. เด็กชายวศิน  ไผ่สีสุก
16. เด็กชายสมรักษ์  ฤทธิ์เอี่ยม
17. เด็กชายสักก์วสุ  พิชย์ขวัญมิ่ง
18. เด็กชายสังคมสุข  ครองข้าวนาสาร
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศิริพงษ์
20. เด็กหญิงสุวิมล  เคล้าจันทร์
21. เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
 
1. นางจุฑาพร  แก้วสว่าง
2. นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล
3. นางศิริพร   ศรีอินทร์สุทธิ์
4. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
5. นายสุวัฒน์  สุพรรณไพ
6. นางสาวเกศสุดา  โพธามาตย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงกมเลศ  อำนวยศิลป์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เศร้าภาษา
3. เด็กหญิงขวัญใจ  คล้ายบัวผัน
4. เด็กหญิงชัชฎา  วรฐาปนากุล
5. เด็กชายชัยยันต์  ชาลีมุ้ย
6. เด็กชายชาญชัย  รักเดช
7. เด็กชายทักษิณ  ไวเปีย
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  สิงห์ธีร์
9. เด็กหญิงปิยธิดา  พั่วพงษ์
10. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เฟืองศิลา
11. เด็กชายพิสาร  วิระกุล
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชนาชน
13. เด็กชายวัชรกร  อักษรศาสตร์โกศล
14. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บดสูงเนิน
15. เด็กหญิงวิชิดา  น่วมสอน
16. เด็กหญิงศศิธร  ไพบูลย์ศิริ
17. เด็กชายศิริวัฒน์  น้ำทอง
18. เด็กหญิงสาวิตรี  พรศิริเสวี
19. เด็กหญิงสิรีธร  ตาลซาย
20. เด็กหญิงอริสา  การแรง
21. เด็กหญิงเนตรทราย  รักสำรวจ
 
1. นายจรูญ  จำเริญศักดิ์ศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายอิทธิพล  ยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีตองอ่อน
 
1. นางพจณิชา   ร่มไทร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงนิรมิต  จรูญวิทยา
 
1. นายสุวัชชัย  ม่วงโพธิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอภิยุทธ์  ผุดผ่องพรรณ
 
1. นางสาวสุภัทรตรา  ศรีสุข
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นางพจณิชา   ร่มไทร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กชายพีระโรจน์  ถิระวรโชติ
 
1. นางสาวปรานี  พันธุ์แตง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จุ้ยนวล
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูวเดช  ทิวไทยงาม
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์เดช
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงดนยา  วงศา
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงนวพร  จัทรวงศ์ไพศาล
 
1. นายภักดิ์ภูมิ  จันทรวงศ์ไพศาล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีตองอ่อน
 
1. นางพจณิชา   ร่มไทร
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวสาลินี  วงศ์โปธิ
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกวิชย์พร   ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงกัณฐกาญจน์  สืบบุญเชิงวงศ์
4. เด็กชายกัณฑิลา  ตาปสนันท์
5. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ฐิติสุริยารักษ์
6. เด็กหญิงจุฑาทอง  ปุนนะวัน
7. เด็กหญิงชญานี   ศาลาทิม
8. เด็กชายชยางกรู  สอนเสนา
9. เด็กหญิงชยุดา  บารัมย์
10. เด็กหญิงญาณภา  วาทยานนท์
11. เด็กหญิงณัฐพล  รัตนะวิศ
12. เด็กหญิงณัฐภัทร  สมปรีชา
13. เด็กชายนภัสพงศ์  ดำละกอ
14. เด็กหญิงนันทกานต์  ชูจนทร์
15. เด็กชายปฏิญาณ  จารุพันธุโสภณ
16. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณภักดี
17. เด็กหญิงพัสวีพิชญ์   ภัคศุภภาคย์
18. เด็กหญิงภรณ์วรัตน์  พิจิตรวรการ
19. เด็กหญิงมินตรา  ศิริจรรยา
20. เด็กหญิงลลิตา  สอนวัฒนา
21. เด็กหญิงศุภิสรา  อริยะวงษ์
22. เด็กชายสิทธิ์  บุญชุ่ม
23. เด็กหญิงสุกานดา  สุดใจ
24. เด็กชายสุรเชษฐ์  โพธิ์น้อย
25. เด็กหญิงอัฐภิญญา   สารีบุตร
26. เด็กหญิงอิงรัก  อุตตมางคพงศ์
27. เด็กหญิงเฌอรัก  ทวีวัฒนปรีชา
28. เด็กหญิงเปมิกา  เจนนภาภ์ณกิจ
29. เด็กหญิงเฟื่องสิริ  จันทร์กระจ่าง
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ณ คำมล
31. เด็กหญิงแพรพลอย  โพธิ์ขาว
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธิปก  สุวรรณนุรักษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
4. เด็กชายพิชิต  แจ้งขำ
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เอกมอญ
6. เด็กหญิงวิภาวี  รุ่งเรืองศรี
7. เด็กชายสมิทธิ์  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
9. เด็กหญิงอตีตา  จัตุรัส
10. เด็กชายเกียรติคุณ  ขันธุ์ธรรม
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย์
3. นางสาวศรีนวล  ภูบุญคง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงนันทวัน  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงมิ้น  ปานอิน
3. เด็กหญิงสโรชา  พ่วงฉ่ำ
4. เด็กชายอดิเทพ  พระรอด
5. เด็กชายอนันต์  ศรีเพ็ชร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิ่นเกตุ
7. เด็กชายเท่ห์  คงมั่น
8. เด็กหญิงเอ้ยแป้ง  ตาจุก
 
1. นางสาวประทุม  สุขจั่น
2. นางสาวศิวพร  เชยทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกศลเวช
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
3. เด็กหญิงชญานุตม์  โฉมห่วง
4. เด็กหญิงบัว  คงสอน
5. เด็กหญิงภิชฎาพรรณ  จุมพลเมือง
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีปรีเปรม
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย์
3. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โตษะณีย์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายจิตราพร  สิงหาคม
3. เด็กหญิงชนกานต์  อุ่นวรรณธรรม
4. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองวงศ์
5. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
6. เด็กหญิงตาลตะวัน  ทีโพนทัน
7. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ละวีวัลย์
8. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
9. เด็กหญิงวัชรภรณ์  จันทร์นวล
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนน์
2. นายประยงค์  ขาวสอาด
3. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
4. นางสุนันทา  เมืองสงวน
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกรรวี  จิตรมั่น
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ดิษฐประเสริฐ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ผลประดิษฐานนท์
4. เด็กหญิงรัตนา  ทุมยา
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชมนาวัง
6. เด็กหญิงสรารัตน์  จันทร์ส่องแสง
7. เด็กหญิงสวนันท์  ชัยรัตน์
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นางศิรประภา  อุณหเลขกะ
3. นางสาวสุกัญญา  พึ่งรุ่ง
4. นางอัมพร  เรืองนุช
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โตษะณีย์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายคุ้มวงค์  ชินวงค์
3. เด็กหญิงจิตราพร  สิงหาคม
4. เด็กหญิงชนกานต์  อุ่นวรรณธรรม
5. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองวงศ์
6. เด็กหญิงดารณ๊  ทับทิมไทย
7. เด็กหญิงตาลตะวัน  ทีโพนทัน
8. เด็กชายต่อกุล  แซมทอง
9. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
10. เด็กหญิงพีรดา  ปิ่นแก้ว
11. เด็กชายภัทรดนัย  ผิวผ่อง
12. เด็กหญิงวัชรราภรณ์  จันทร์นวล
13. เด็กชายเมทะวินทร์  ละวีวัลย์
14. เด็กหญิงไพจิตร  บุญเกิด
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนน์
2. นายประยงค์  ขาวสอาด
3. นางวาสนา  เล็กใหญ่
4. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
5. นางสุนันทา  เมืองสงวน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายตรัยเทพ  หนูทอง
2. เด็กชายบวรวิชญ์  ชายหงษ์
3. เด็กหญิงประทุมวรรณ  บุญชู
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรหมพิทักษ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวสอน
6. เด็กหญิงยอดชีวัน  ลี้ตระกูลศิลป์
7. เด็กหญิงลินดา  ศรีพิพัฒน์
8. เด็กหญิงอนันตญา  เหลืองอรุณศรี
9. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางชูศรี  ไชยสอง
2. นางสาวอัญชิตา  สุริยะกุล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยไธสงค์
2. เด็กชายนัฐพล  สุทธการ
3. เด็กชายศราวุธ  ทุงฤทธิ์
 
1. นางพิชฎา  รัตนวิจิตร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายวิโรจน์  ท่าหาด
2. เด็กชายสรัช  จุฑาเทพ
3. เด็กชายโบว์เกียร์  บัวเสนาะ
 
1. นายปรีชา  สูชัย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายนฤพล  โอวาทจรูญจิตต์
2. เด็กชายนำโชค  ผาสุขทรง
3. เด็กหญิงสายลม  ชื่นจันทร์
 
1. นางยินดี  ไฝสีทอง
2. นางยุพาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงจัสมิน  สังเกตจิต
2. เด็กชายซากีรีน  ไปปอ
3. เด็กชายไพรัช  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวสุชาลักษณ์  อักษรนิตย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงบุษบา  มูลตรีอุตร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  คชเสนี
3. เด็กหญิงลัญจกร  สิริโยธิน
4. เด็กหญิงวรกมล  ขุนทอง
5. เด็กหญิงสุดาพร  ไก่ษะแก้ว
6. เด็กหญิงเนตรชนก  พรบุญ
 
1. นางสาวชุตินันท์   พ่วงดี
2. นางวาสนา  โพธิ์ชัย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมชาติ
2. เด็กหญิงทิพยมาศ  รัมมะนพ
3. เด็กหญิงวรรศกร  สารีผล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์คำจันทร์
5. เด็กหญิงสุธารินี  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงเจนขวัญ  โพธาราม
 
1. นางสาวจิราภรณ์    จันทร์พา
2. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
3. นางอาภรณ์  มาธุระ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจตุรพร  จารุประกร
2. เด็กชายพรนที   ประกิ่ง
3. เด็กชายสันติสุข  แซ่แต้
 
1. นางพัชริน  ขุนจิตต์
2. นางสุขสันต์  พงษ์ชุบ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  โปณะทอง
2. เด็กชายธราเทพ  เมฆเกลื่อน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญบรรลือชัย
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
2. นายวีระ  กนกลาวัณย์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายภัทรพล  ฉันท์สุทธิ
2. เด็กหญิงมาลี  โสรกนิษฐ์
3. เด็กหญิงลักษณพร  พัดมา
 
1. นางวัลลภา  วินิจฉัยพัฒนกิจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงธัญจิรา  วงศ์ ณ รัตน์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชมชาติ
 
1. นางสาววัชรินทร์  ขำศิริ
2. นายสุกัญญา  นราเกตุ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ปุริสังข์
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  รัมมะนพ
3. เด็กหญิงวรรษกร   สาลีผล
 
1. นางสาวจิราภร  จันทร์พา
2. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริชญา  หินลาดพัฒนา
2. เด็กหญิงโชติกา  บุญศรี
 
1. นางจิราภา  บุบผา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เทียนกระจ่าง
2. เด็กหญิงสุนิชา  แจ้งเกิด
3. เด็กหญิงสโรชา  ภู่ทอง
 
1. นางปรางทิพย์  สว่างแจ้ง
2. นางเสาวณิต  อัจฉริยะบุตร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธุตกิจ
2. เด็กหญิงรุฬจิรา  มีธรรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ธุตกิจ
 
1. นางสาวภรพรรณ  มาลัย
2. นางสาวศรีนวล  ภูบุญคง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงตูน  สงแจ้ง
2. เด็กหญิงสมใจ  นวลคนึง
3. เด็กหญิงสุชาดา  อุปรีย์
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางอุษา  ตันตระกูล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกันต์พิชญา  สุขใจ
2. เด็กหญิงกานดามณี  กองเป็ง
3. เด็กหญิงนริสา  ชมภูนุช
 
1. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
2. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วรน้อย
3. เด็กหญิงโชติกา  เลิศมังกร
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางอุษา  ตันตระกูล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงมัลลกา  หาญคำตัน
2. เด็กหญิงสกาว  มังษะชาติ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวศรี
 
1. นางลาวัณย์  กระปุกทอง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายตะวัน  พรมคำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  เอื้อนยศ
 
1. นางทิพรัตน์  เสมสันทัด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายชลภัทร  อัศวภูมิ
2. เด็กชายศิริพงศ์  พยงวงศ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  ทองคำ
2. นายภูรินท์  พิงภูงา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายวัชร์วลัญช์  นิมมิตสกุลธรรม
2. เด็กชายอาชาง  ก้างหลวง
 
1. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงรสธร  อ่อนมา
2. เด็กหญิงแอน  ก้างหลวง
 
1. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายชลพรรษ  ณ มูฮำหมัด
2. เด็กชายปริญญา  ทิพากร
3. เด็กชายศดายุ  นิมา
 
1. นายสิทธิรัตน์  บุญประกอบ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่เจ็ง
2. เด็กชายวรเมธ  วรน้อย
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจารุพันธ์  สมศรี
2. เด็กชายปวรุตม์  ขาวเหลือง
 
1. นายจำเป็น  เขียวแก่
2. นายนายธีระ  ช้างแดง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนอุดมสุข
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สนเพ็ง
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอทิตยา  เหว่าหวา
2. เด็กชายเอกราช  รอยรัตน์
 
1. นายธรณ์เทพ  สีศิริรุ่งโรจน์
2. นายศิรวิชญ์  เสาร์จันทร์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เอื้ออารี
2. เด็กชายอนุนพนันต์  อารีฟี
 
1. นายนายภูรินท์    พิงภูงา
2. นายภัทรพงศ์  อนุธรรม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกัน  แก้วขาว
2. เด็กชายนวพรรษ  เอื้อนยศ
 
1. นายมนตรี  คล้ายสมบัติ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะผล
2. เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ
3. เด็กชายเนติพล  เพชรภคกุล
 
1. นายพจน์จรินทร์  สิทธิวรชาติ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายนราพัฒน์  สุขดี
2. เด็กชายวรากร  จันทร์วิเชียร
3. เด็กชายวันชัย  บุผาลา
 
1. นายธรรมรัตน์  กรีธาธร
2. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายอนันต์  บุผาลา
3. เด็กชายเรืองยศ  พลายละหาร
 
1. นายธรรมรัตน์  กรีธาธร
2. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สีห์โมรี
 
1. นางสุดาวดี  วงศ์สังข์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐกาญจน์  สืบบุญเชิญวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ณ ลำปาง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. เด็กชายวนภพ  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เพชรคง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอนันดา  สมณะ
 
1. นางจิรปราง  ประกอบกิจ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์จารุสถิต
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เพชรคง
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปกรณ์  คำพลงาม
 
1. นางนวพร  ฉิมตระกูล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายธีรดนย์  นันทศิลป์
 
1. นางสาววาสนา  หวังสิรินานนท์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายนัณทวัฒ  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงรุจยา  นาทอง
3. เด็กหญิงวาสิฐฐี  เกลียวทอง
4. เด็กชายศดายุ  นิมา
5. เด็กหญิงอทิตยา  มะปูเลาะ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  โยธาเสน
2. นางสาวยุพเรศ  นีละนิยม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิมทรง
 
1. นางสาวYao  Hongmei
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพีรพล  เขตสินไพศาล
 
1. นายรัฐพล  ลิ้มเกื้อ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงกชนิภา  จังธนสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ขจายแสง
 
1. นางพนอ  สังขทีป
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชาย ศิวกร   ผิวผ่อง
2. เด็กชายณัฐพร   ทองผิว
 
1. Mrs.Phoebelyn Ciriaco   Rinsulat
2. นายชัยกมล   สิงห์คุณ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปูโต๊ะ
2. เด็กชายนรบดี  บุญยม
3. เด็กชายนิธิการ  ลิมปนะวัสส์
4. เด็กชายภูผา  ตาและมัน
5. เด็กชายศิรวิทย์  ทรงศิริ
6. เด็กชายอัมบัล  รอบาลี
 
1. นางสาววิภา  แอนโออารี
2. นางสาวอุณากร  มหาเรือนลาภ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายณัฐพล  เลิศราวี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พันโนฤทธิ์
3. เด็กชายพงษ์เพชร  ยิ้มขลิบ
4. เด็กชายพรเทพ  รื่นอ้น
5. เด็กชายภารดล  เถื่อนใย
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  วิกรมาภรณ์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ผิวอ่อนดี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยชนเดช  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายธนะวิทย์  ฐิติเมรีสมบัติ
3. เด็กชายภานุพงษ์  ห่วงถึง
4. เด็กชายวรปรัชญื  เด็ดดวง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชัยรัตน์
6. เด็กชายสรันย์  แสงอ่อนตา
7. เด็กชายสุติศักดิ์  สุขทรัพย์
8. เด็กชายอภิวัฒน์  อภิสิทธิบรรณากร
 
1. นายจาตุรงค์  ภูสินแก่น
2. นางสาวสาลินี  วงศ์โปธิ
3. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ่อนแก้ว
2. นายปกรณ์  ดำพลงาม
3. เด็กหญิงปานรัตน์  คดโมกช์
4. เด็กหญิงลภัส  ประศรีหาคลัง
5. นางสาววรัญธร  ขวัญชุ่ม
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  เมฆสุวรรณ
7. เด็กชายเอกลักษณ์  ชำนิวิทย์กรรม
 
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอกระโทก
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  วัดอักษร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงศกุล
4. เด็กหญิงนิสากร  วิสุทธิเสน
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีอุดม
6. เด็กชายพงศกร  ภิรมย์จันทร์
7. เด็กหญิงพัชรพร  ดีศรี
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  โตวงษ์
9. เด็กหญิงสุภาพร  ก่องแก้ว
10. เด็กชายอิทธิชัย  ช้างสมุทร
 
1. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
2. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
3. นางสุนันท์  เกตุกราย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกชกร  ประธานชัยมงคล
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จำปากุล
3. เด็กหญิงบี  ชุ่มคำ
4. เด็กชายอมรชัย  มั่นปิ่น
5. เด็กหญิงอรยา  จันทรสอน
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิยดา  อาดำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเดช
3. เด็กหญิงอนัตตา  เนื่องบุญมา
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทิน
2. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงดวงกมล  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงภัทรจิตร  วรวนิชย์
3. เด็กหญิงวาสินี  วรวินชย์
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสิน
2. นางวัลภา  สันหนองแสง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงกนกพร  การมิตรี
2. เด็กหญิงปริณดา  ภิรมย์แทน
3. เด็กหญิงมินตรา  ศรีทองจ้อย
 
1. นางสมบูรณ์  ผดุงล้อม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญประถม
2. นางสาวธัญญรัตน์  ลายทอง
3. เด็กชายวุฒิไกร  แสงสมสวัสดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. นายฉัตรชัย  ไวยวารี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  สุวรรณกาญจน์
 
1. นางสาวอัจจิมา  อรุณรัตน์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กมลรัมย์
2. เด็กชายธเนศพล  สุขสมนาวุฒิ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายสมศักดิ์  น้อยพรม
2. เด็กชายสัณห์ชัย  บรรจงเกตุ
 
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพาณุมาศ  พุ่มสวย
2. เด็กหญิงอนุชธิดา  ชื่นตา
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
2. นางอวยพร  บุญพร
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. นางสาวกุลนัฐ  ทับคล้าย
2. นางสาวพรพิมล  โนรี
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
2. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กชายภูมิ  รัศมีเวสาชัย
2. เด็กชายสิทธิพล  อารีรอบ
 
1. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสุเกษม  เลาะหะมาน
 
1. นางสาวอัจจิมา  อรุณรัตน์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  บุญญานนท์
 
1. นางสาวสาคร  แผนสูง
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธิดานนท์  อิ่มพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  เอี่ยมสอาด
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาจหยุด
3. เด็กหญิงโยนาห์  ศรีเฟื่อง
 
1. นางสาวรจนา  สังวรสินธุ์
2. นางสุภาภรณ์  อุตตโรพร
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อาจหยุด
2. เด็กหญิงสายธาร  กุนอก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พัด
 
1. นางสาวอนันตา  คล้ายสอน
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายอาทิตย์  ไทรทอง
 
1. นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายอุทิศ  วีระณรงค์วุฒิ
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายธนาคม  ศุภวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวรัชนี  รัตนา
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายกรัญรัตน์   เงินมา
 
1. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกันทรากร  โชควัฒนะกุล
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวัชรพงล  ฤกษ์ถนอม
 
1. นางสาวสุรีพร  รอดราง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิรินยา  พัฒนพงศ์สถิต
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มะ
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวรายุ  สอนพฤกษา
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธเนศพล  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โกสินทร์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกนกพล  สภานนท์
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เปิงสูง
2. เด็กชายวสกร  คู่กระโทก
3. เด็กชายไอศูรณ์  พวงนาค
 
1. นางสาวสุรีพร  รอดราง
2. นางอณิรักษ์  มิ่งโสภา
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณัฐนันท์  บุญบุตร
2. เด็กชายธงชัย  เก้าลิ้ม
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
2. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  โหว่ภักดี
2. นายเจตริน  วงศ์แห่งมิตร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายณัฐวี  บุญเลิศสุวรรณ
2. เด็กชายปริญญา  สำราญดี
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุเดช  ปิ่นคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยกุล
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชินรังคกุล
2. เด็กชายพีรภัทร  ตามชัย
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพิม  พรหมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัตตินันท์  หงส์พันธ์
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
2. นางสาวเสาวนีย์  อัครวุฒิไกร
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายมณฑล  ชื่นสมศักดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  สันติปาตี
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายชนาพัทธ์  อินทสวัสดิ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทัตพรสิทธิ์เดช
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธีรดนย์  ทริพย์มาก
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินตา
 
1. นางสาวกานดา  เทศงามถ้วน
2. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
204 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงธนัดตา  เหล่าธนานนท์
2. เด็กชายเงิน  ตาหง
 
1. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน
2. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
205 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายทศวรรณ  แก้วตาสาม
2. เด็กชายสหรัฐ  วิศกลคุณา
3. เด็กชายสาทร  ทรัพย์ประกอบ
4. เด็กชายอชิระ  จินดาโชติ
5. เด็กชายเจตพัฒน์  ดำกล่าว
 
1. นางนาถวดี  สงวนศักดิ์
 
206 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายชินพัฒน์  จารุจันทร์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  คูณชัย
3. นายณัฐวี  บุญเลิศสุวรรณ
4. เด็กชายธีรภัทร  เสริมศรี
5. เด็กชายปกรณ์  ชัยสันต์
6. เด็กชายพีรวัส  สมไทย
7. เด็กชายสุรินเทพ  ทัดท่าทราย
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
3. นางสาววิลาสินี  เภาพาน
 
207 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนรียา  อิ่มสมภาร
2. เด็กชายปานเมฆ  โชติ
3. เด็กชายพลตรี  หลายพิทักษ์สิน
4. เด็กชายศุภณัฐ  วิรัตน์
5. เด็กหญิงสุกฤตา  ถาวรประเสริฐ
6. เด็กชายสุพจน์  โอนชัยภูมิ
7. นายอุทิศ  วีระณรงค์วุฒิ
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
3. นางสาววิลาสินี  เภาพาน
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายเดชาธร  สังข์ครุฑ
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  รักชาติ
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายพัชพันธ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  คำนา
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นางสาวสุภาพร  ออมสิน
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายหัฎฐเมษฐ์  หาญวงศ์
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีทัต  เถื่อนสุริยะ
2. เด็กชายนครินทร์  งดงาม
3. เด็กชายพนมกร  กลิ่นกำจร
4. เด็กชายยุทธนา  จันทร์หอมสิน
5. เด็กชายเมย์ฆินทร์  คำคงสัตย์
 
1. นางสาวกรณัฐ  สิริปทุม
2. นางขนิษฐา  ชิตสุข
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีสุข
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงชนมณี  อรรคพิน
3. เด็กหญิงทักษิณา  โตสิงห์
4. เด็กหญิงวริศรา  ฟาหลี
5. เด็กหญิงสุนันทา  คีรีพันธ์
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
2. นางสาวรัตนา  วิเชียรชิต
3. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. นายพุฒิชัย  หุ้มแพร
 
1. นายรังสรรค์  จือศานติ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงวิไลพร  คงดิษ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิจิตรสุวรรณ
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณรินทร์ธรณ์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายทิฆัมพร  เผ่าเผือก
3. เด็กชายบุญประเสริฐ์  สุขสบาย
4. เด็กชายวรัชญ์  แป้นแก้ว
5. เด็กหญิงสุกฤตา  ถาวรประเสริฐ
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
2. นางสุชานันท์  ปั้นมณี
3. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนรียา  อิ่มสมภาร
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ถาวรประเสริฐ
3. นายอุทิศ  วีระณรงค์วุฒิ
 
1. นางกษิณา  ศรีขาว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเงิน
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายกฤษกรณ์  มะลิทอง
2. เด็กชายชัยมงคล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายประภาส  อำพันธ์
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายทิฆัมพร  เผ่าเผือก
2. เด็กชายปฐมภพ  ชิตสุข
3. เด็กชายพลตรี  หลายพิทักษ์สิน
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
2. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายชนทัศ  สุวรรณนภาศรี
2. เด็กชายรชตะ  สามงามน้อย
3. นายหัฎฐเมษฐ์  หาญวงศ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
2. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายพลพล  สมพงษ์
2. เด็กชายวันธงชัย  เกิดกลาง
3. เด็กชายอชิตพล  พรหมสกุล
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เปลื่องเดช
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ลี้
3. เด็กชายอานนท์  สร้อยทองคำ
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
2. นายอรรถพร  ศรีธัญรัตน์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายกฤษดากร  ปั้นลำพอง
2. เด็กชายชาตรี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายพัฒน์  ตาเซียง
2. เด็กชายสิงห์  ตาหงส์
 
1. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพลตรี  หลายพิทักษ์สิน
2. เด็กชายพัฒนะ  รักชาติ
3. เด็กชายสุพจน์  โอนชัยภูมิ
 
1. นายนพดล  จุฑาสันต์
2. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายชัชพงษ์  ฤกษ์ดี
2. เด็กชายอมรเทพ  จัทร์คำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขน้อย
 
1. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน
2. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายก้านต้น  ประสพลึก
2. เด็กชายวสินธุ์  สันติเพ็ชร
3. เด็กชายวีทวัทธ์  บุญศรี
 
1. นางนัฐจุรี  กฤษเนตร์
2. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล