หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และโรงเรียนในสังกัด
ระหว่าง วันที่ 18-22 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
2 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ห้อง จริยะ 19 พ.ย. 2556 09.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม ห้อง จริยะ 19 พ.ย. 2556 09.00
7 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม ห้อง จริยะ 19 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 10.30
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 10.30
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 10.30
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น1 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น3 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมขั้น1 19 พ.ย. 2556 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก อเนกประสงค์ 19 พ.ย. 2556 09.00-11.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00-10.30
14 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 13.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 13.00
8 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 13.00
9 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
10 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 พ.ย. 2556 09.00
11 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 13.00
12 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันตยาราม 19 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ห้อง เรียนปฐมวัย 19 พ.ย. 2556 09.00-10.00
2 724 การแข่งขันร้องเพลงชาย ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ปฐมวัย ห้อง ประชุมชั้น2 19 พ.ย. 2556 09.00
3 725 การแข่งขันร้องเพลงหญิง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ปฐมวัย ห้อง ประชุมชั้น2 19 พ.ย. 2556 09.00
4 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ปฐมวัย ห้อง โรงยิม 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]