หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 32 51 34
2 033 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 14 34 19
3 078 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 29 52 38
4 090 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 22 38 33
5 041 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 24 43 30
6 099 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 19 28 25
7 101 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 75 161 121
8 110 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 10 20 16
9 036 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 17 26 17
10 107 โรงเรียนบ้านคลอง1 15 28 19
11 104 โรงเรียนบ้านคลอง14 35 77 59
12 134 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 18 35 27
13 132 โรงเรียนบ้านคลอง23 4 5 6
14 130 โรงเรียนบ้านคลอง24 9 14 11
15 013 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 18 43 32
16 070 โรงเรียนบ้านคลอง30 12 20 17
17 089 โรงเรียนบ้านคลอง31 22 34 24
18 087 โรงเรียนบ้านคลอง33 19 34 21
19 012 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 6 9 5
20 124 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 20 35 21
21 100 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 7 18 7
22 015 โรงเรียนบ้านชวดบัว 9 20 10
23 088 โรงเรียนบ้านชะวากยาว 6 7 6
24 102 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 25 49 35
25 122 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 20 30 20
26 047 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 65 106 71
27 053 โรงเรียนบ้านดงแขวน 14 28 21
28 119 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 26 45 33
29 034 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 14 25 20
30 105 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 0
31 063 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 19 25 20
32 133 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 12 30 22
33 123 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 29 38 37
34 126 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 16 41 28
35 121 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 20 30 21
36 095 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 21 42 33
37 131 โรงเรียนบ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์) 0 0 0
38 120 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 0 0 0
39 096 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 34 66 52
40 066 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 58 92 72
41 067 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 25 42 28
42 065 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 10 17 15
43 069 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 13 26 20
44 116 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 13 32 24
45 058 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26 38 32
46 046 โรงเรียนวังดอกไม้ 5 10 9
47 097 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 16 20 20
48 002 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 9 16 9
49 009 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 30 49 37
50 039 โรงเรียนวัดคีรีวัน 33 48 35
51 117 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 10 18 10
52 014 โรงเรียนวัดดอนยอ 56 120 90
53 044 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 30 53 43
54 106 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 20 33 27
55 077 โรงเรียนวัดทองจรรยา 31 48 43
56 079 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 50 109 75
57 072 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 10 16 15
58 081 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 15 43 26
59 023 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 18 24 20
60 051 โรงเรียนวัดท่าชัย 16 19 18
61 016 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 34 58 34
62 050 โรงเรียนวัดท่าด่าน 44 80 47
63 021 โรงเรียนวัดท่าทราย 8 12 10
64 073 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 10 16 10
65 059 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 2 4 3
66 027 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 23 37 23
67 060 โรงเรียนวัดนาหินลาด 10 16 14
68 111 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก 0 0 0
69 035 โรงเรียนวัดบางปรัง 21 32 30
70 037 โรงเรียนวัดบางหอย 11 16 15
71 085 โรงเรียนวัดบ้านพริก 55 91 73
72 109 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 51 95 74
73 115 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 12 23 13
74 055 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 27 46 32
75 042 โรงเรียนวัดพราหมณี 30 58 47
76 114 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 0
77 093 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 27 46 39
78 129 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 14 26 16
79 103 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 29 23
80 057 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 23 35 23
81 004 โรงเรียนวัดวังตูม 0 0 0
82 005 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 10 16 14
83 025 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 19 29 24
84 049 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 14 23 20
85 003 โรงเรียนวัดวังไทร 30 61 45
86 038 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 19 17 16
87 084 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 9 14 9
88 040 โรงเรียนวัดสบกเขียว 19 30 22
89 001 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 20 31 28
90 136 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 1 0 0
91 098 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 0 0 0
92 032 โรงเรียนวัดสันตยาราม 76 125 81
93 108 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 35 65 52
94 028 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 29 48 40
95 125 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 34 69 52
96 010 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 9 12 12
97 086 โรงเรียนวัดหนองคันจาม 11 16 15
98 007 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 47 98 72
99 082 โรงเรียนวัดหนองรี 72 142 92
100 091 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 8 10 9
101 031 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 15 27 15
102 048 โรงเรียนวัดหุบเมย 0 0 0
103 113 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 9 12 10
104 075 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 0 0 0
105 128 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 7 7 7
106 006 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 9 15 12
107 056 โรงเรียนวัดเกาะกา 27 43 31
108 094 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 31 66 49
109 030 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 17 46 28
110 118 โรงเรียนวัดเข็มทอง 35 74 55
111 018 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 6 22 7
112 064 โรงเรียนวัดเนินสะอาด 8 16 11
113 062 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 2 4 2
114 074 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 27 55 43
115 026 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 8 13 12
116 092 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0
117 024 โรงเรียนวัดโคกลำดวน 0 0 0
118 068 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 7 10 9
119 019 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 4 7 5
120 071 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 13 23 20
121 061 โรงเรียนวัดโพธิ์ 26 47 37
122 083 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 28 40 32
123 127 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 38 97 53
124 029 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 24 56 41
125 008 โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล 0 0 0
126 112 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ 0 0 0
127 052 โรงเรียนวันครู2504 17 32 17
128 011 โรงเรียนสันติวัฒนาราม 0 0 0
129 043 โรงเรียนสาริกา 17 27 18
130 045 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 29 45 29
131 022 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 64 182 87
132 076 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 57 126 68
133 135 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 72 195 98
134 054 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 13 20 14
135 020 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 37 74 60
136 080 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 9 20 12
137 144 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 14 0 0
138 140 โรงเรียนถาวรนิมิต 12 18 14
139 142 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0
140 138 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 3 5 4
141 141 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 44 81 63
142 143 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 0 0 0
143 146 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
144 145 โรงเรียนอนุบาลคุณากร 4 8 6
145 137 โรงเรียนเหลียนหัว 18 29 25
146 139 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 0 0 0
รวม 2887 5328 3802
9130

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]