สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 57 6 1 0 64
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 31 16 11 10 58
3 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 31 11 8 5 50
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 29 13 13 12 55
5 บ้านดงวิทยาคาร 24 14 7 15 45
6 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 24 10 7 6 41
7 มาลาสวรรค์พิทยา 24 9 6 4 39
8 วัดดอนยอ 23 18 5 8 46
9 วัดสันตยาราม 23 12 18 16 53
10 วัดบ้านพริก 20 14 9 10 43
11 วัดหนองรี 19 18 12 17 49
12 บ้านเขาส่องกล้อง 17 14 11 13 42
13 วัดประสิทธิเวช 15 14 5 14 34
14 บ้านคลอง14 14 7 9 4 30
15 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 13 9 8 4 30
16 วัดทองจรรยา 13 9 3 5 25
17 ชลนายกสงเคราะห์ 13 7 6 5 26
18 วัดโพธิ์แทน 12 12 4 7 28
19 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 11 5 3 9 19
20 วัดสุนทรพิชิตาราม 11 4 8 2 23
21 วัดท่าด่าน 10 7 3 6 20
22 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 10 6 2 0 18
23 บ้านเขาหัวนา 10 4 2 5 16
24 วัดเกาะพิกุล 9 7 8 5 24
25 บ้านโคกสว่าง 9 5 5 4 19
26 บ้านปากคลอง31 9 1 4 1 14
27 วัดหนองทองทราย 8 16 8 13 32
28 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 8 9 8 10 25
29 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 8 9 2 6 19
30 วัดพรหมเพชร 8 7 5 5 20
31 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 8 3 5 6 16
32 วัดพราหมณี 7 5 7 6 19
33 วัดเข็มทอง 7 4 5 11 16
34 วัดคีรีวัน 6 5 8 8 19
35 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 5 7 9 6 21
36 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 5 6 4 5 15
37 วัดสุตธรรมาราม 5 5 9 8 19
38 วัดเกาะกา 5 4 6 7 15
39 บ้านปลายคลอง22 5 4 1 0 10
40 บ้านกำแพงเศียร 5 3 0 7 8
41 บ้านดงแขวน 4 7 2 1 13
42 วัดทวีพูลรังสรรค์ 4 7 1 7 12
43 วัดโพธิ์ 4 6 8 4 18
44 วัดศรีจุฬา 4 5 6 3 15
45 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 4 5 5 4 14
46 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 4 5 4 7 13
47 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 4 4 11 6 19
48 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 4 7 6 15
49 บ้านคลองหกวา 4 4 6 4 14
50 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 4 4 2 1 10
51 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 4 3 6 1 13
52 บ้านช่องตะเคียน 4 3 5 7 12
53 วัดโบสถ์เจริญธรรม 4 3 5 1 12
54 บ้านคลอง1 4 3 1 3 8
55 วัดวังปลาจีด 4 2 3 5 9
56 วัดปากคลองพระอาจารย์ 3 7 1 1 11
57 วัดพิกุลแก้ว 3 6 11 7 20
58 วัดธรรมปัญญา 3 6 8 4 17
59 วัดกุฎีเตี้ย 3 6 3 4 12
60 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 3 4 7 8 14
61 บ้านหนองกันเกรา 3 4 4 7 11
62 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 3 4 2 0 9
63 บ้านคลอง33 3 4 1 6 8
64 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 3 3 9 8 15
65 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 3 3 7 5 13
66 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 3 3 3 3 9
67 บ้านเตยใหญ่ 3 2 5 2 10
68 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 3 2 3 8 8
69 บ้านคลองใหญ่ 3 2 2 0 7
70 วัดท่าทราย 3 2 1 0 6
71 บ้านคลอง31 3 1 6 8 10
72 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 3 1 5 0 9
73 วัดวังยายฉิม 3 1 2 6 6
74 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 3 1 1 0 5
75 อนุบาลคุณากร 3 1 0 0 4
76 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 0 6 0 9
77 วัดวังไทร 2 9 4 8 15
78 ชุมชนวัดป่าขะ 2 6 7 4 15
79 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 2 5 6 5 13
80 บ้านบุ่งเข้ 2 4 2 9 8
81 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 2 3 1 3 6
82 บ้านกลางคลอง30 2 2 2 3 6
83 วัดเกาะกระชาย 2 1 3 2 6
84 บ้านเขาไม้ไผ่ 2 0 5 5 7
85 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 2 0 1 1 3
86 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1 15 6 11 22
87 วัดคลองโพธิ์ 1 7 11 9 19
88 หัวเขาแก้ว 1 7 8 11 16
89 ถาวรนิมิต 1 6 3 1 10
90 วัดสบกเขียว 1 6 2 7 9
91 วัดลำบัวลอย 1 5 7 6 13
92 บ้านปากคลอง17 1 5 3 9 9
93 วันครู2504 1 4 5 5 10
94 วัดนาหินลาด 1 4 5 0 10
95 บ้านเขาเพิ่ม 1 3 1 3 5
96 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 2 3 6 6
97 บ้านคลอง30 1 2 1 7 4
98 บ้านชวดบัว 1 1 4 2 6
99 วัดศรีสุวรรณ 1 1 1 5 3
100 วัดโคกสว่าง 1 1 1 2 3
101 วังดอกไม้ 1 0 3 1 4
102 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 0 1 1 2
103 เหลียนหัว 0 8 5 5 13
104 สาริกา 0 5 5 3 10
105 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 4 6 3 10
106 วัดอรุณรังษี 0 4 3 2 7
107 วัดบางปรัง 0 3 9 8 12
108 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 2 4 4 6
109 วัดท่าชัย 0 2 3 7 5
110 บ้านดอนเจริญ 0 2 3 6 5
111 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 2 3 3 5
112 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 2 2 4 4
113 วัดบางหอย 0 1 3 5 4
114 วัดกุดตะเคียน 0 1 3 4 4
115 วัดหนองเคี่ยม 0 1 3 3 4
116 บ้านคลอง23 0 1 2 1 3
117 วัดอารีราษฎร์ 0 1 1 5 2
118 วัดเนินหินแร่ 0 1 1 0 2
119 วัดท่ามะปราง 0 1 0 0 1
120 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 1 0 0 1
121 วัดเนินสะอาด 0 0 5 1 5
122 วัดสุวรรณศิริ 0 0 4 3 4
123 วัดหนองคันจาม 0 0 3 4 3
124 วัดจันทร์เรือง 0 0 3 2 3
125 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 3 1 3
126 บ้านชะวากยาว 0 0 0 3 0
127 คริสตสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
128 บ้านคลอง24 0 0 0 1 0
รวม 729 608 584 627 1,921