สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 57 6 1 0 64
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 31 11 8 5 50
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 28 13 10 10 51
4 บ้านดงวิทยาคาร 24 14 7 15 45
5 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 24 12 13 12 49
6 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 24 10 7 6 41
7 มาลาสวรรค์พิทยา 24 9 6 4 39
8 วัดบ้านพริก 20 14 9 10 43
9 วัดดอนยอ 19 16 5 8 40
10 วัดสันตยาราม 19 11 16 16 46
11 บ้านเขาส่องกล้อง 17 14 11 13 42
12 วัดหนองรี 16 16 10 17 42
13 วัดประสิทธิเวช 15 14 5 14 34
14 วัดทองจรรยา 13 9 3 5 25
15 วัดโพธิ์แทน 12 12 4 6 28
16 บ้านคลอง14 11 7 8 4 26
17 ชลนายกสงเคราะห์ 11 7 5 5 23
18 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 11 5 3 9 19
19 วัดสุนทรพิชิตาราม 11 4 8 2 23
20 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 10 9 8 4 27
21 วัดท่าด่าน 10 7 3 6 20
22 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 10 6 2 0 18
23 บ้านโคกสว่าง 9 5 5 4 19
24 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 8 9 8 10 25
25 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 8 9 2 6 19
26 วัดเกาะพิกุล 8 7 7 5 22
27 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 8 3 5 6 16
28 บ้านเขาหัวนา 8 3 2 5 13
29 บ้านปากคลอง31 8 1 4 1 13
30 วัดหนองทองทราย 7 15 7 13 29
31 วัดเข็มทอง 7 4 5 11 16
32 วัดคีรีวัน 6 5 8 8 19
33 วัดพรหมเพชร 5 7 5 5 17
34 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 5 6 4 5 15
35 วัดสุตธรรมาราม 5 5 8 8 18
36 วัดพราหมณี 5 5 6 6 16
37 วัดเกาะกา 5 4 6 7 15
38 บ้านกำแพงเศียร 5 3 0 7 8
39 วัดโพธิ์ 4 6 8 4 18
40 วัดศรีจุฬา 4 5 6 3 15
41 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 4 4 11 6 19
42 บ้านคลองหกวา 4 4 6 4 14
43 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 4 4 2 1 10
44 บ้านช่องตะเคียน 4 3 5 7 12
45 บ้านปลายคลอง22 4 3 1 0 8
46 วัดวังปลาจีด 4 2 3 5 9
47 วัดปากคลองพระอาจารย์ 3 7 1 1 11
48 วัดพิกุลแก้ว 3 6 11 7 20
49 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 3 6 9 6 18
50 วัดกุฎีเตี้ย 3 6 3 4 12
51 วัดทวีพูลรังสรรค์ 3 6 1 7 10
52 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 3 5 5 4 13
53 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 3 5 4 7 12
54 บ้านดงแขวน 3 5 2 1 10
55 วัดธรรมปัญญา 3 4 8 4 15
56 บ้านหนองกันเกรา 3 4 4 7 11
57 บ้านคลอง33 3 4 1 6 8
58 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 3 3 9 8 15
59 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 3 7 6 13
60 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 3 3 7 5 13
61 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 3 3 3 2 9
62 บ้านคลอง1 3 3 1 3 7
63 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 3 2 6 1 11
64 บ้านเตยใหญ่ 3 2 5 2 10
65 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 3 2 3 8 8
66 บ้านคลองใหญ่ 3 2 2 0 7
67 วัดท่าทราย 3 2 1 0 6
68 บ้านคลอง31 3 1 6 8 10
69 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 3 1 5 0 9
70 วัดวังยายฉิม 3 1 2 6 6
71 อนุบาลคุณากร 3 1 0 0 4
72 ชุมชนวัดป่าขะ 2 6 7 4 15
73 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 2 5 5 5 12
74 บ้านบุ่งเข้ 2 4 2 9 8
75 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 2 3 6 8 11
76 วัดโบสถ์เจริญธรรม 2 3 4 1 9
77 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 2 3 1 3 6
78 วัดเกาะกระชาย 2 1 3 2 6
79 บ้านกลางคลอง30 2 1 2 3 5
80 บ้านเขาไม้ไผ่ 2 0 5 5 7
81 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 2 0 5 0 7
82 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 2 0 1 1 3
83 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1 10 6 11 17
84 วัดคลองโพธิ์ 1 7 11 9 19
85 หัวเขาแก้ว 1 7 8 11 16
86 วัดวังไทร 1 7 4 8 12
87 ถาวรนิมิต 1 6 3 1 10
88 วัดสบกเขียว 1 6 2 7 9
89 วัดลำบัวลอย 1 5 7 6 13
90 บ้านปากคลอง17 1 5 3 9 9
91 วัดนาหินลาด 1 4 5 0 10
92 วันครู2504 1 4 4 4 9
93 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 1 4 2 0 7
94 บ้านเขาเพิ่ม 1 3 1 3 5
95 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 2 3 6 6
96 บ้านคลอง30 1 2 1 7 4
97 บ้านชวดบัว 1 1 4 2 6
98 วัดศรีสุวรรณ 1 1 1 5 3
99 วัดโคกสว่าง 1 1 1 2 3
100 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 1 1 1 0 3
101 วังดอกไม้ 1 0 3 1 4
102 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 0 1 1 2
103 เหลียนหัว 0 8 5 5 13
104 สาริกา 0 5 5 3 10
105 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 4 6 3 10
106 วัดอรุณรังษี 0 4 3 2 7
107 วัดบางปรัง 0 3 9 8 12
108 วัดวังทิพย์พันธาราม 0 2 4 4 6
109 วัดท่าชัย 0 2 3 7 5
110 บ้านดอนเจริญ 0 2 3 6 5
111 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 0 2 3 3 5
112 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 2 2 4 4
113 วัดบางหอย 0 1 3 5 4
114 วัดกุดตะเคียน 0 1 3 4 4
115 วัดหนองเคี่ยม 0 1 3 3 4
116 บ้านคลอง23 0 1 2 1 3
117 วัดอารีราษฎร์ 0 1 1 5 2
118 วัดเนินหินแร่ 0 1 1 0 2
119 วัดท่ามะปราง 0 1 0 0 1
120 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 1 0 0 1
121 วัดเนินสะอาด 0 0 5 1 5
122 วัดสุวรรณศิริ 0 0 4 3 4
123 วัดหนองคันจาม 0 0 3 4 3
124 วัดจันทร์เรือง 0 0 3 2 3
125 วัดโบสถ์การ้อง 0 0 3 1 3
126 บ้านชะวากยาว 0 0 0 3 0
127 คริสตสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
128 บ้านคลอง24 0 0 0 1 0
รวม 673 579 568 624 2,444