ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 4
6 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก เขต 1 81 ทอง 6
7 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 7
8 สาริกา สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 7
9 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก เขต 1 71 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก เขต 1 70 เงิน 10
11 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก เขต 1 70 เงิน 10
12 วัดวังไทร สพป. นครนายก เขต 1 70 เงิน 10
13 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก เขต 1 70 เงิน 10
14 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 63 ทองแดง 14
15 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 15
16 วัดพราหมณี สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 15
17 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก เขต 1 61 ทองแดง 17
18 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก เขต 1 60 ทองแดง 18
19 วัดเนินสะอาด สพป. นครนายก เขต 1 60 ทองแดง 18
20 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) สพป. นครนายก เขต 1 60 ทองแดง 18
21 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
22 บ้านชะวากยาว สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
23 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
24 บ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
25 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
26 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
27 วังดอกไม้ สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
28 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
29 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
30 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
31 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
32 วัดท่าชัย สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
33 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
34 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
35 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
36 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
37 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
38 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
39 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
40 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
41 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
42 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
43 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
44 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
45 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก เขต 1 - -
46 วัดเกาะกา สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. นครนายก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง 4
5 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 6
7 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 81 ทอง 7
8 วัดพราหมณี สพป. นครนายก เขต 1 79 เงิน 8
9 วัดวังไทร สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก เขต 1 77 เงิน 10
11 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 13
14 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 73 เงิน 14
15 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก เขต 1 69 ทองแดง 15
16 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 68 ทองแดง 16
17 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 67 ทองแดง 17
18 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 66 ทองแดง 18
19 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก เขต 1 66 ทองแดง 18
20 วัดเกาะกระชาย สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าทราย สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 0 เข้าร่วม
4 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังไทร สพป. นครนายก เขต 1 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังไทร สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 4
5 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 58 เข้าร่วม 5
6 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 4
5 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 4
6 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 4
7 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 8
9 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 9
10 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 9
11 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 60 ทองแดง 11
12 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก เขต 1 60 ทองแดง 11

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 68 ทองแดง 4
5 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
10 บ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
11 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
12 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
13 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
14 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
15 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
16 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
17 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
18 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
19 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
20 วันครู2504 สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
21 เหลียนหัว สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 8
22 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
23 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
24 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
25 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
26 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
27 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
28 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
29 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
30 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
31 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
32 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
33 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
34 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
35 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
36 วัดนาหินลาด สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
37 วัดบางปรัง สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
38 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
39 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
40 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
41 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
42 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
43 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
44 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
45 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
46 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 22
47 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 - -
48 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 5
6 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 5
7 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 7
8 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 7
9 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 7
10 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 10
12 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 10
13 เหลียนหัว สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 10
14 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 68 ทองแดง 14
15 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 68 ทองแดง 14
16 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก เขต 1 67 ทองแดง 16
17 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 67 ทองแดง 16
18 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 67 ทองแดง 16
19 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 19
20 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 19
21 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 19
22 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 19
23 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 19
24 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 24
25 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 4
5 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 4
6 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 6
7 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 6
8 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง 4
5 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 5
7 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 7
8 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 7
9 วัดดอนยอ สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 7
10 วันครู2504 สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 7
11 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 7
12 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 76 เงิน 7
13 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 13
14 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 13
15 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 13
16 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 13
17 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 13
18 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 18
19 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 18
20 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก เขต 1 74 เงิน 18
21 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 21
22 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 21
23 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 21
24 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 21
25 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 21
26 วัดโยธีราฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก เขต 1 72 เงิน 21
27 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 70 เงิน 27
28 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก เขต 1 70 เงิน 27
29 วัดพราหมณี สพป. นครนายก เขต 1 68 ทองแดง 29
30 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 66 ทองแดง 30
31 วัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก เขต 1 66 ทองแดง 30
32 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 32
33 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก เขต 1 65 ทองแดง 32
34 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก เขต 1 64 ทองแดง 34
35 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก เขต 1 64 ทองแดง 34
36 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก เขต 1 64 ทองแดง 34
37 เหลียนหัว สพป. นครนายก เขต 1 64 ทองแดง 34
38 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก เขต 1 63 ทองแดง 38
39 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
40 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
41 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
42 วัดนาหินลาด สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
43 วัดบางปรัง สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
44 วัดสุวรรณศิริ สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
45 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก เขต 1 62 ทองแดง 39
46 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 50 เข้าร่วม 46
47 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก เขต 1 50 เข้าร่วม 46
48 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก เขต 1 50 เข้าร่วม 46
49 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก เขต 1 50 เข้าร่วม 46
50 บ้านคลอง30 สพป. นครนายก เขต 1 - -
51 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก เขต 1 94.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก เขต 1 86.8 ทอง 4
5 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก เขต 1 84.8 ทอง 5
6 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 83.3 ทอง 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก เขต 1 98.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 94.5 ทอง 4
5 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก เขต 1 92 ทอง 5
6 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก เขต 1 89.5 ทอง 6
7 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 88.5 ทอง 7
8 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก เขต 1 88 ทอง 8
9 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 87.1 ทอง 9
10 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 87 ทอง 10
11 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง 11
12 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 12
13 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -
14 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 94.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก เขต 1 89.5 ทอง 4
5 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 88 ทอง 6
7 สาริกา สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังดอกไม้ สพป. นครนายก เขต 1 89 ทอง 4
5 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก เขต 1 88 ทอง 5
6 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 86 ทอง 6
7 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง 7
8 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง 8
9 บ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก เขต 1 83 ทอง 9
10 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 10
11 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 81 ทอง 11
12 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง 12
13 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 87.5 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 87 ทอง 5
6 วัดเกาะกระชาย สพป. นครนายก เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก เขต 1 - -
8 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -
9 บ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก เขต 1 - -
10 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 87 ทอง 4
5 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก เขต 1 86 ทอง 5
6 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง 6
7 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง 6
8 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง 8
9 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก เขต 1 77 เงิน 9
10 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 - -
11 วัดหนองรี สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 84.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก เขต 1 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก เขต 1 82.25 ทอง 4
5 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 81.35 ทอง 5
6 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 81.25 ทอง 6
7 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก เขต 1 - -
9 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก เขต 1 - -
10 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก เขต 1 - -
11 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก เขต 1 95.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก เขต 1 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก เขต 1 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก เขต 1 88.8 ทอง 4
5 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 - -
6 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 84 ทอง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนเจริญ สพป. นครนายก เขต 1 - -