รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และโรงเรียนในสังกัด
ระหว่าง วันที่ 18-22 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายสยมภู  นาเรียนเขตร
 
1. นางเจียมจิต  สุวานิโช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  อังคะ
 
1. นางสาวเสนาะ  โสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กหญิงทาริกา  แสงสี
 
1. นางกัลยา  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์
 
1. นางศิริพร  พันธุ์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภุมรัตน์  อยู่สุข
 
1. นางฉันทนา  จันลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงศศิธร  คร้ามศิริ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เมฆขลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายปรัชญา  ปานทิม
 
1. นางชนัญชิดา  ชมภุูนุช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธ์
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายรันธวัช  แสงสอน
 
1. นางวันเพ็ญ  รอดวัฒนกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ติระวัฒน์
 
1. นางสุจิตรา  ชาวเวียง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงนิราภร  สารพจน์
2. เด็กชายปวีณวัชร์  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางวันเพ็ญ  สุขนิคม
2. นางอำพรรณ  ปรืองาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงดุษฎี  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แท่นทอง
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
2. นางยุวดี  สิริสมพรคง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนูจิต
 
1. นางคำรณ  วชิราคำภรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายชัชพงษ์  ฤกษ์พัฒนาพร
 
1. นางสาวนิดา  อินทร์แสน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จารุศิริวัฒนา
2. เด็กชายธนพล  แย้มเลี้ยง
3. เด็กชายสุเทพ  ศรศรี
 
1. นางสาวพัชรวรรณ  เอื้อดี
2. นางองุ่น  สุขชม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  ดีทิพย์
2. เด็กหญิงปวีณา  ห่อคำ
3. นางสาวสุพรรษา  อินมี
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  สิริมงคลวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  เกษทอง
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีแสงอ่อน
2. นายนิกร  ศรีสว่าง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ
 
1. นางสังวาลย์  โพธิ์ขวัญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขชื่น
 
1. นางสาวนิษา  ตะเคียนงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มะลิลา
 
1. นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายธีระชัย  สุวรรณวงศ์
2. เด็กชายพิทยา  ภาถีร
3. เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วสี
 
1. นางศรัณญา  ช้อนแก้ว
2. นางสาวเจรจา  วรทัต
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงคัทรียา  แซงผุย
2. เด็กชายนัฐพงษ์  กดมงคล
3. เด็กหญิงศิรินภา  เทียนเงิน
 
1. นางวนิดา  แสวงนิล
2. นายสุวัฒน์  แสวงนิล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายณัฐชนน  พวงภู่
3. เด็กหญิงพัชรมณี  สระทองลี
 
1. นางสาวชุติมา  เสนา
2. นางศรัณญา  ช้อนแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายสัมพันธมิตร  บุญสำเร็จ
2. เด็กหญิงอภิญญา  สีดำ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สันทรีย์
 
1. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กชายนันทวัฒน์  งามใบศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญยิ่ง
3. เด็กชายอดิศร  ศรีนาค
 
1. นางสาวชลธิชา  เพียรการ
2. นางสาวสวรรค์  สมสาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายกฤษณ์ติพงศ์  ระษารักษ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  อังกาทิพย์
3. เด็กหญิงศิริเพชร  หิรัญชาติ
 
1. นายนิรันดร์  ด่านนอก
2. นางองุ่น  สุขชม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อยู่ถาวร
2. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  เพาะบุญ
3. เด็กหญิงศิริวิภา  หู้คี้
 
1. นางกมลธนัสร์  สว่างสังวาลย์
2. นายผ่อง   วงศ์ไชย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 1. เด็กชายธนบูรณ์  มูลยิ้ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  น้ำทอง
 
1. นายคมศักดิ์  หวานขม
2. นางวรวรรณ  สุริย์ฉาย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.06 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชโย
2. เด็กชายอดิเทพ  พิมพ์แน่น
 
1. นายจรูญ  รูปสม
2. นางเสาวรภย์  ญาณสุธี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายภควัต  ก้าวหน้าชัยมงคล
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
 
1. นายกฤต  หอมเกษร
2. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กชายปริวัฒน์  บุญโชติ
2. เด็กชายอารักข์  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวยุพา  พิมพาลัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงจารุณี  ริสดี
2. นางสาวมัลลิกา  วงษ์ธานี
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงพัชรี  ทัดชุมพล
2. เด็กชายพัฒเอก  เชียงทอง
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงสุททิวา  นิพพาน
2. เด็กหญิงหฤทัย  สุตธรรม
3. เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์เย็น
4. เด็กหญิงเกตสุดา  จันทาบุตร
5. เด็กหญิงเกศสุดา  สุขสำราญ
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
2. นายนริชัย  หนีภัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวณิชชากุล
2. เด็กหญิงปรวรรณ  ข่าขันมะลิ
3. เด็กหญิงปวีณา  หนีภัย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เลิศพรม
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
2. นายนริชัย  หนีภัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. นางสาวจุฑามาศ  สิงห์โตเจริญ
2. นางสาวธนาวดี  ทองศิริ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สร้างสม
4. เด็กหญิงวรารัตน์   รุ่งเรือง
5. นายวสุพล  พุ่มพวง
 
1. นางสาวกุลณัฐ   เหมราช
2. นายยงยุทธ์  คนเพียร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปนัสยา  โต๊ะหมัน
2. เด็กหญิงปาริตา  ซอเซ็น
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีงาม
4. เด็กชายวัฒนา  บุคอรี
5. เด็กหญิงอัสมา  และลอย
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาเต็บ
2. นางสาวมุกข์ดา  พิสุทธิพงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงทวีพร  พึ่งพา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  นาคกรอง
3. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ดีเส็ง
5. เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นหอม
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อินเทศ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  อานุรักษ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เอี่ยมเทียน
4. เด็กหญิงรัชณี  นาคอ่อน
5. เด็กหญิงละอองดาว  วัดเมือง
 
1. นายนิยม  ทองนาเมือง
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. นายธวัฒชัย  วงษ์มาลัย
2. นายนิรัญ  วันดี
3. นายรุ่งโรจน์  อ่อนดี
4. นายวิษณุ  แป้นงาม
5. เด็กชายอัสนะ  ศรีมูล
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นายยงยุทธ์  คนเพียร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายธีรภัทร  ผดุงกิจ
 
1. นางสาววชิรา  สุขชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  แปลงศรี
 
1. นางศศิมา  การะเกต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กหญิงธาราริน  ทองอินทร์
 
1. นางสุวารี   กลิ่นจันทน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายจีรณัฐ  ศรีบุตร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เสริมสุจริต
 
1. นางสุนีย์  ฉิมทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุรุพิลว์  เพียรพิทักษ์
2. เด็กชายญาณวรุติ  โชติ
 
1. นางสุดาพร  วุฒิกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายจักรกฤษ  กลั่นมาก
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โพนกำหล
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก่นเผือก
2. เด็กหญิงจันทิมา  เกษรศิริ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิภาพร  สองพล
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  กลิ่นปรากฏ
6. เด็กหญิงสาริณี  รุ่งสว่าง
7. เด็กหญิงสุจารี  พูลศรี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  โหยหวล
9. เด็กหญิงสุนิษา  มูลเสถียน
10. เด็กหญิงสุรีย์พร  กลิ่นปรากฏ
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
2. นายประสิทธ์  โคตรภูธร
3. นางลัดดา  สนธิ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศาลา
2. เด็กชายธีรภัทร  สีผา
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายบุรัสกร  วงษ์สา
5. เด็กหญิงพรพิมล  บานเย็น
6. เด็กชายรชต  บุญเยี่ยม
7. เด็กหญิงวารุณี  ประทุมทอง
8. เด็กชายสมมนต์  ละม้าย
9. เด็กหญิงอภิชญา  ปล้องไม้
10. เด็กชายเจนทัพ  พลสงคราม
 
1. นายชัยวัฒน์  วัฒนกุล
2. นางบังอร  วัฒนกุล
3. นางราตรี  วงค์เอนก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหล็กจั่น
2. เด็กหญิงญาดา  สอนประดิษฐ
3. เด็กหญิงนภาพร  กรรเจียก
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสนอใจ
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  อานดารา
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  โนจักร์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ขวัญสุข
8. เด็กหญิงพวงผกา  แว่นแก้ว
9. เด็กหญิงละภีพันธ์  ทัศอุบล
10. เด็กหญิงวรรณา  โหยหวล
11. เด็กหญิงสุนันทา  ไพฑูรย์
12. เด็กหญิงอภิญญา  ขวัญสุข
13. เด็กหญิงเกวลิน  เสนอใจ
14. เด็กหญิงเกวลิน  ขวัญสุข
15. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวจันทนี  หน่องพงษ์
2. นายจำนอง  แว่นแก้ว
3. นางสาวจิราพร  พึ่งพินิจ
4. นายสมคิด  เจริญนา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  กว้างทุ่ง
2. เด็กหญิงปทุมพร  คุ้มวงค์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พูลทรัพย์
4. เด็กหญิงวรรณารี  เสนอใจ
5. เด็กหญิงวลัญรัตน์  เสนอใจ
6. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ธิบดี
7. เด็กหญิงวีรนุช  แก้วกระจ่าง
8. เด็กหญิงศรวณีย์  ขวัญสุข
9. เด็กหญิงศศิธร  โตสี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หรั่งกรุ่น
11. เด็กหญิงสุธิชา  บัวศักดิ์ดี
12. เด็กหญิงสุนทรี  กว้างทุ่ง
13. เด็กหญิงอริศรา  เสนอใจ
14. เด็กหญิงอัญชนา  บริสุทธิ์
15. เด็กหญิงไอยวรรณ  สมสะอาด
 
1. นายประยูร  ทองขาว
2. นายผ่อง  วงศ์ไชย
3. นางพรทิพย์  บำรุงจิตร์
4. นางสาวศิริพร  แสงสุตา
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงเกศราพร  อังคะ
3. เด็กชายเอกวัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายบุญช่วย  เรียนวาที
2. นางพงศ์ลดา  เดชพลกรัง
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์สุภา
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  พันธ์สะอาด
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทรงศิริ
 
1. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
2. นางรสิตา  กุดแถลง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาศ  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงศิริอัญญา  แก่นเผือก
 
1. นางสาวอัมพร  ลี้ตระกูล
2. นางสาวอัมราภรณ์  เพ็งปฐม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลักขณา  เป้อินทร์
2. เด็กหญิงเมกาวตี  จิตซื่อ
 
1. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
 
55 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายชินวัตร  รุ่งเรือง
 
1. นางสิริรักษ์  คงศิลป์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงอริสา  จิตรสุข
 
1. นางศรัณยา  ผงผาย
 
57 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นางสาวศุภณัฐ์  เทียนนาวา
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
58 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กหญิงวารุณี  บุญญานุสิทธิ์
 
1. นางเพชรสุดา  พงษ์สมร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงนภาพร  สินอ้วน
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายวีระพงษ์  ศรีแสงงาม
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สุคนธี
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  คำแดง
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กชายธนภัทร  เกตุทอง
2. เด็กชายอัจทพล  มาลัยรักษ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  โกศลจิตร
2. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอารียา  หมัดรอ
2. เด็กหญิงเอมวิกา  นารี
 
1. นางสาวกานดา  กายง
2. นางสาวมุกข์ดา  พิสุทธิพงษ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เอ็นดู
2. เด็กชายภูริเดช  มาลา
 
1. นางวิไล  คนเสงี่ยม
2. นายสามารถ  เข็มทองคำดี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดดี
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
67 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายภาคิไนย  หอมมาก
2. เด็กชายรัตนโชติ  ไชยสีดา
3. เด็กชายอัคระพงษ์  มะสะพันธ์
 
1. นางสาวนุชา  บำรุงจิตต์
 
68 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายชัยชนะ  แสวงนิล
2. เด็กชายทัตเทพ  ขาวโอภาส
3. เด็กชายภควาน  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสืบสาย  วรรณ์ประเสริฐ
2. นายอำพล  ชาญศิริเมธา
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายวาที  ศรีแสงงาม
2. เด็กชายชคัทธาดา  ป้องกก
3. เด็กชายอัครพล  กล่อมวิญญา
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิทย์  หมายสำราญ
 
1. นางกาญจนา  เมืองอำพัน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกานดา  กิ่งกร่อยกลาง
 
1. นายเสมอ  สอนแสง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงสุภัทรธา  เทียนทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัณทิรา  เจริญดี
 
1. นางสาวนาลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นางองุ่น  สุขชม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงกมลชนก  เลาะจิ๊
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงษ์ยืน
2. เด็กหญิงจตุรพร  ภิรมย์เกษร
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อรุณกูล
4. เด็กหญิงพรสิรินทร์  พริ้งตระกูล
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยศบรรดาศักดิ์
6. เด็กหญิงมนพร  แก้วอินธิ
7. เด็กชายรัฐพล  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงอมัสฌา  ภูคำกอง
 
1. นางสาวจิราพร  สอยสละ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาหมัด
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ใบทอง
3. เด็กชายนวัฒน์  คงมูล
4. เด็กชายบูรพา  พัดทอง
5. เด็กหญิงปานชนก  แป้นงาม
6. เด็กชายภูริทัต  ป่าโสม
7. เด็กหญิงวรกานต์  น้อยมี
8. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
9. เด็กหญิงศิรินันท์  วิทวัสไพศาล
10. เด็กหญิงสิริยากร  ป่าโสม
11. เด็กหญิงสุภัทรา  มูลยิ้ม
12. เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
14. เด็กหญิงอัยยาวีร์  สีขวัญม้า
15. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
 
1. นายกมล  โชคอาภาสมบัติ
2. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
3. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
4. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติกานต์  หมอกเมฆ
2. เด็กชายชัยมงคล  มหาวรรณ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ประตูนิล
4. เด็กหญิงณัฐพร  ถือมั่น
5. เด็กหญิงธนัชชา  ไทยสงค์
6. เด็กชายธนโชติ  ไทยสงค์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมบุบผา
8. เด็กหญิงนัฎติกา  สิมลี
9. เด็กหญิงนัฐสิตา  รวยทรัพย์
10. เด็กหญิงปภัสชา  ปิ่นแก้ว
11. เด็กชายประพันธ์  สัมศิริ
12. เด็กหญิงภัทรธฌา  สอนสงวน
13. เด็กหญิงภัทรธิดา  โลกนิมิตร์
14. เด็กหญิงระวีวรรณ  บรรเทิงใจ
15. เด็กชายวรนาถ  ปิ่นกร
16. เด็กหญิงศศิธร  แสงอินทร์
17. เด็กชายศุภกิจ  สุขสม
18. เด็กชายสุชาครีย์  ประตูนิล
19. เด็กหญิงอชิรญา  ตรีนัย
20. เด็กชายเลิศศักดิ์  ตรีนัย
 
1. นายจารวัฒน์  น้อยวัฒนา
2. นางสาวฐาปนีย์  จำปา
3. นางสาวนปภัช  สีลูกหว้า
4. นางประนอบ  ไปรสุข
5. นางปราณี  ดวงอาทิตย์
6. นายเมษา  สนองคุณ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายวาริชนันท์  มิ่งมิตร
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายรันธวัช  แสงสอน
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สมบูรณ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นางองุ่น  สุขชม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงสุภมาศ  พรหมณี
 
1. นางรัตนา  บรรจงศิริ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายเอกราช  อินศิริ
 
1. นางลัดดา   คำแก้ว
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงรมย์ลักษณ์  พังสอาด
 
1. นายสุริยา  พ่วงดี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  แสงมณี
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายทัตเทพ  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงปุยฝ้าย  พันเดช
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายอนล  ผลถาวร
 
1. นางวัลภา  จันทร์งาม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  แสงมณี
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  สวัสดิ์ศิลป์กนก
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กาจันทึก
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
95 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกชกร  อินทเศียร
2. เด็กหญิงกนกพร  เมฆบวร
3. เด็กหญิงกมลชนก  พวยอ้วน
4. เด็กหญิงกัลยกร  แสงประทีป
5. เด็กหญิงคุณัญญ์กนิษฐ์  จิระวาณิชย์กุล
6. เด็กชายณชภัทร  เพชรใหม่
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิวิลัย
8. เด็กหญิงณัฐฎา  ละออ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนงค์
10. เด็กชายณัฐภูมินทร์  โสภาภรณ์
11. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเวียงจันทร์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงลา
13. เด็กหญิงดวงกมล  หมุนพิม
14. เด็กหญิงธนัญญา  บุญทาสิน
15. เด็กหญิงธนารีย์  ตรีสุวรรณ
16. เด็กชายนวพล  จันทร์ทรง
17. เด็กหญิงนิศานาถ  ดีเส็ง
18. เด็กหญิงประภาวดี  พลอยแก้ว
19. เด็กหญิงปริญญดา  เอี่ยมสำอางค์
20. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ศิริ
21. เด็กหญิงปิ่นกมล  แสงสว่าง
22. เด็กชายปุณยวีร์  ศรีจักรโคตร
23. เด็กหญิงพรณภาพรรณ  ช่างหล่อ
24. เด็กหญิงพัชราพร  นุชแดง
25. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสด
26. เด็กชายภูรินท์  รุ่งเรือง
27. เด็กหญิงมนัสวี  เมืองวัจนะ
28. เด็กหญิงมัสติรัญน์  คงชุ่ม
29. เด็กหญิงยมลภัทร  ยอดแสง
30. เด็กชายวชิรวิชญ์  วงษ์สายันต์
31. เด็กชายศุภณัฐ  บุญชด
32. เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา
33. เด็กหญิงสุพัตรา  พรหมมาประเสริฐ
34. เด็กชายสุภัทรชัย  แก้วใส
35. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาตรีพัฒนศักดิ์
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รัตนกุญชร
37. เด็กชายอดิชาต  จันทร์พรหมมา
38. เด็กหญิงอรพิชญ์  โกศลจิตร
39. เด็กหญิงอริสรา  พานเงิน
40. เด็กชายเตโชดม  อูปซาง
 
1. นางทวีวรรณ  ชัยมณี
2. นางธัณติยา  พรหมประเสริฐ
3. นางมัณฑนา  บำรุงจิตต์
4. นางรำพึง  แขมโค้ง
5. นางสถาพร  แดงโสภา
6. นางเทียมใจ  โพพิจิตร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เสาะแสวง
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ไมย์เจริญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โหยหวล
4. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
5. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญสุข
6. เด็กหญิงมานิตา  สินทรัพย์เกษตร
7. เด็กหญิงวนัสพร  จรุณศรี
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขวัญสุข
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงชนิตา  กล้องแก้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  อ่อนละออ
3. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องแก้ว
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  มณีฉาย
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นางสาวศุภจิรา  บุญทอง
4. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ  คุ้มวงค์
3. เด็กหญิงพรญาณี  คะชาธาร
4. เด็กหญิงสุธิดา  อุปัชฌาย์
5. เด็กหญิงเนตรชนก  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเปรมวดี  พุฒซ้อน
 
1. นางยุพิน  หน่องพงษ์
2. นางสุภาพ  จันดี
3. นางเฉลา  อินศิริ
4. นายเสนาะ  อินศิริ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายชานนท์  ขันทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐริดา  เม่นมงกฎ
3. เด็กชายทักษิณ  รัตนา
4. เด็กชายทิฐินันท์  เทพเทวี
5. เด็กหญิงยุวเรศ  ผิวบัว
 
1. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
2. นายสิริพงศ์  อาษาพร
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายจักรกริช  อ่วมทับ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  นวมนิ่ม
3. เด็กชายวิชัย  โสวรรณี
 
1. นายบำรุง  แดงขำ
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายฐิติธร  ด่านอุตม์
2. เด็กชายวัชรพล  จันทร์ประสาท
3. เด็กชายโอฬาร  บุญเจริญ
 
1. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
2. นางอรนุช  พรมสอน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุศรา  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เป้พุฒ
3. เด็กหญิงสาวินี  ทุมไชย
 
1. นางยุพิน  วิทย์วิโรจน์
2. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงนฤมล  มงคลทอง
2. เด็กหญิงมลิษา  วังยายฉิม
3. เด็กหญิงอทิติยา  บุญศรี
 
1. นางแสงดาว  กุหลาบ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วันไชย
2. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  สุนันทา
3. เด็กหญิงบุษกร  แสนดี
4. เด็กหญิงมสารัศมี  ทรัพย์มูล
5. เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข
6. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะดี
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงกุลวดี  เพิ่มพิศาล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบจากศรี
3. เด็กหญิงภัคภร  จันทร์หอม
 
1. นางระพี  วังเวชช์
2. นางสุรี  สามะสิริ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดีระมี
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุญอยู่
3. เด็กชายปารเมศ  อินทะกะ
 
1. นายรังสิวุฒิ  ป่าโสม
2. นางเลขา  กุลประยงค์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  สาเอี่ยม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พูนมงคล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลแก้ว
 
1. นางแสงดาว  กุหลาบ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงนริศรา  รักสวน
2. เด็กหญิงวิิยดา  ย่าวังวันเด่น
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อาลีอุสมาน
 
1. นางณัฐมน  สุวานิโช
2. นางสุลางค์์รัฐ  รัตนเมือง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงกมลยา  หมัดปัญยัง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยะก๊บ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   ตงสาลี
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
2. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลุ่มชมแข
2. เด็กหญิงพฤกษา  อมรชร
3. เด็กหญิงยลวดี   เซ็นโส
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ชูสุน
2. เด็กหญิงโสภิตา  มณีพราหม
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายเฉลิมวุฒิ  เผือกทองใบ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปัทมสร  ไชยลาภ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ยะลาทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวรัชดาพร  เกษแก้ว
2. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายดนุรุทธ์  สันประเสริฐ
2. เด็กหญิงปัทมา  ณรินทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงสาหัส
 
1. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
2. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กชายสุพจน์  สิริยานนท์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมวิสัย
3. เด็กหญิงเวเวเต้ง  สุขดี
 
1. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
2. นางสาวแสงอรุณ  สุขดี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. นางสาวนัยนา  แพทอง
2. นางสาวน้ำฝน  สีสมภาร
3. เด็กหญิงปริณา  กองสำลี
 
1. นางวิลาวัณย์  รังสิกุล
2. นางอุดมลักษณ์  แจ่มศรี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายจีรศักดิ์์์  ใต้หล้า
2. เด็กชายสุรเชษฐ์์  อาลีอุสมาน
3. เด็กชายอนันต์์  มิิดดี้
 
1. นางสาวกนกพิิชญ์์์  อ่างทอง
2. นางอนุธิิดา  อินทรศร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวมพล
2. เด็กหญิงดลยา  อยู่ถาวร
3. เด็กหญิงสุริยาพร  สุภาภรณ์
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
2. นางสุรีรัตน์  แหยมประสงค์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายณัฐกานต์  พุมมี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเขียว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ผายพริ้ง
 
1. นางสาวภัทรมาส   มาศงามเมือง
2. นางวรรณภา  แช่มชื่น
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธยา  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงนิสากร  วิไลแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายเรวัตร  งะบุรงค์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายนวพล  วิไลแก้ว
2. เด็กหญิงสุศิตา  มะโนธรรม
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เผือกทองใบ
2. นายเรวัตร  งะบุรงค์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายทรงกลด  รามภักดี
2. เด็กชายเฉลิมวรรณ  นิมิตรมาลา
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ย้อยแสง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์มโน
 
1. นางลัชชญา  โพสุวัน
2. นายสุขสันติ  โพสุวัน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมเทียน
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ท้วมลี้
 
1. นายบรรเจิด  ท้วมลี้
2. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายณัฐพล  ทานะเวช
2. เด็กหญิงพัชรวดี  ดีเสียง
 
1. นางสาวภัทรมาส  มาศงามเมือง
2. นางวนิดา  แสวงนิล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กดมงคล
2. เด็กหญิงนิภาพร  สังคีต
 
1. นายประมูล  มูลศรี
2. นางสาวภัทรมาส  มาศงามเมือง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายชัชวาล  พ้วยอ้วน
2. เด็กชายนิรุทธ์  ทศพล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มจันทึก
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางสาวเพ็ญนภา   บุญตา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายชัยศิริ  มลวิจิตรโท
2. เด็กชายธนโชติ  ชาประดิษฐ์
3. เด็กชายอาญาสิทธิ์  สมร่าง
 
1. นายกระแส  สุขพูล
2. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์
 
1. นางสาวพรวิภา  จารุจิตร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงอุษณิษา  แซ่แต้
 
1. นางสาวพรวิภา  จารุจิตร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญยิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจารุจิตต์  โมรา
 
1. นางอุมาภรณ์  ไกลพาล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงบูรณิมา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวกุลธิดา  คนเสงี่ยม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นางสาวชไมพร  สุดใจ
 
1. นายคมกริส  ยิ่งนอก
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายยศพล  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชฎาจิตร์
 
1. นางพิศมัย  สาระกูล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงเปมิกา  บุญยะสิทธิ์
 
1. นางกฤษณี  เกตุสกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงมาริสา  จำปาวัน
3. เด็กหญิงวิภาวี  นามกร
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจริญรักษ์
5. เด็กหญิงเก่ง  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรวุฒิ  ถนอมทรัพย์
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายศิรหิรัณย์  ดำรงธวัชเกษม
 
1. MissXuejin  Wang
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายภูตะวัน  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายศิริวุฒิ  ทองมาก
 
1. นายมณเฑียร  ฤกษ์วิสาข์
2. นายสมบัติ  วังเวชช์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลพประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิยดา  พิศาลสุข
 
1. นายชุมพลข  ขอเสริมกลาง
2. นางสมหทัยร  รวมพล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤษฎา  อุดร
2. เด็กชายชัยภัทร  พุฒซ้อน
3. เด็กชายพีช  บุญกิม
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงดี
5. เด็กชายอาณัติ  สมคูณ
6. เด็กชายโมเสส  จงเจริญสุข
 
1. นางสาวชญากาณฑ์  สังฆธรรม
2. นางสาวดรุณี  รักญาติ
3. นางทิพอาภา  วิลัย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายขุมทรัพย์  ชมเชย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยมาลา
3. เด็กชายธนากร  ครบสอน
4. เด็กชายพิสุทธิ  ธรรมยศ
5. เด็กชายภูวดล  ราชเจริญ
6. เด็กชายเกษม  พันบัวแพง
 
1. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
3. พันจ่าเอกสมาน  ท่ากลาง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิสารพายุห์
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  พลสงคราม
3. เด็กหญิงปรางสุดา  เนติ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุข
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ผิวอ่อน
7. เด็กหญิงอภิญญา  เขียววิจิตร
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
3. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  โอผล
3. เด็กหญิงนฤมล  ผิวละมัย
4. เด็กชายปราวณา  บุญมี
5. เด็กชายพรรณษา  ทรัพย์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงวณิษา  แสงนาค
7. เด็กหญิงสลิศา  รัตนเลิศลอย
8. เด็กหญิงสุกัลญา  กลิ่นหอม
9. เด็กหญิงอัญชิสา  เนียมหอม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีแก้ว
 
1. นางธนัญชนก  หมื่นภักดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
3. พันจ่าเอกสมาน  ท่ากลาง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกวินทัศน์  ดีอาษา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  กิตติธเนศวร
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  เรืองสงคราม
 
1. นางศิริพร  ฉ่ำแฉล้ม
2. นางสุวรรณา  สุขประเสริฐ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขำลอย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  อยู่คะเชนทร์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ครองทรัพย์
 
1. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
2. นางสุมลทิพย์  กาชู
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กหญิงกัลยา  พันธุ์วัตร
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  พลมาตย์
3. เด็กหญิงศิรินาถ  ศรีสุทธิวงศ์
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จูวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มุ่งหาผล
3. เด็กชายภัทธรินทร์  เลิศปรีชา
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงศรัณญพร  สัมพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปุยอ๊อก
 
1. นายวรวุฒิ  ถนอมทรัพย์
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำเวียงจันทร์
2. เด็กหญิงเมทิกา  สร่างไธสง
 
1. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงพรพิมล  อะโนดาษ
2. เด็กชายสุพเนตร  คำเบิก
 
1. นางสาววนิดา  เชอรัมย์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายคุณากร  บำรุงกิจ
2. เด็กชายศุภากร  ชุตินันท์
 
1. นางชูจิตร  สังข์ทองโรจน์
2. นายนิวัฒน์  สายบูรณ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สัตตบุษ
2. เด็กหญิงวริศรา  รงค์พิมาย
 
1. นายขจรจำนงค์  เจริญศิริ
2. นางพัทยา  เจริญศิริ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิราภา  สังฆธรรม
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ใยโพธิ์
 
1. นางขนิษฐา  อมรสังข์
2. นางสาวสุกันยา  สุขสงวน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  กฤษณวรรณ
 
1. นางสาวสิริณัฐวีร์  ภักดีรักษ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ละอองเงิน
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทับทิม
 
1. นางสาววิศณี  เพชรกังสดาล
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
3. เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที
 
1. นางศิริขวัญ  สีคร้าม
2. นางอนันท์พร  เปรมพงศ์พสิน
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจิรัฐฏ์  ลิปปรัตนคีรี
2. เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  พรรณไวย
 
1. นางจันทนา  อาจคิดการ
2. นางภาพร  เริงไชย
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีคูณ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คัมภิรานนท์
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายเกษมราฎร์  มะลิ
 
1. นางปิยะดา  มังคละ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายธนพล  ปิ่นน้อย
 
1. นางรัตนา  ชัยชุมพร
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญพร  ขุนหมื่น
 
1. นางสาวชนิดา  ดวงพรหม
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายนันทพงษ์  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงพชรพร  กรุตบาง
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  ประมาณ
 
1. นางสาวบุศรา  อนุศาสนี
2. นางอุบล  เพิ่มทอง
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายอาทิตย์  ลีนาวงศ์
2. เด็กหญิงอุมาพร  คนจริง
 
1. นางวิไล  คนเสงี่ยม
2. นายสารมารถ  เข็มทองคำดี
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ซันเล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ซมมิน
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กชายภัครพงษ์  ร่วมวงษ์
2. เด็กชายสุรเดช  ตะพานทอง
 
1. นางพยูร  ดาวดวงสุก
2. นางมุกดา  โชติธรรม
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสรศักดิ์  นวนบุตรดี
 
1. นางอนัญญา  อ่อนเรือง
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายชวน  บำรุงเขตต์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญเรือง
 
1. นายสมชาติ  สุทธิผาสุข
2. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายสุทธิชัย  จีนคง
 
1. นางสมคิด  จันขุนทศ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กชายธีรภัทร  พบพิพัก
 
1. นางสาวศุภจิรา  บุญทอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแขวน 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์แสวงหา
 
1. นางพรรณพัฒน์  ธัญญวุฒิศิริ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายไพฑูรย์  จากพูลเพิ่ม
 
1. นางสาวกิตติยา  ยวงสะอาด
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางจิตราภรณ์  เข็มนาค
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  บำรุงจิตต์
 
1. นางดวงชีวัน  ภาวโน
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกชกร  สมผุย
2. เด็กหญิงกนกอร  นิยกราช
3. เด็กหญิงพิมลอร  ชื่นชม
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุสบา  แพรเจริญ
2. เด็กหญิงวิมลมณี  บินหมัด
3. เด็กชายอดิศรณ์  โต๊ะทอง
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายมานพ  วรรณาเจริญ
2. เด็กชายฤทธา  โขงรัมย์
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ใจเย็น
 
1. นางบุญจิรา  ชูพันธ์
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  พรมมิ
2. เด็กชายวีระวุฒิ  เพ็ชรศิริ
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีษะเกษ
 
1. นายสมชาติ  สุทธิผาสุข
2. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายณพวุฒิ  สุขสุเมฆ
2. เด็กชายสิทธิโชค  เฮงรักษา
3. เด็กชายเมธานันท์  โคกเจริญ
 
1. นางจามิกร  โยธาศิริ
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายประกาลชัย  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายประพันธ์  ภิรมย์สุข
3. เด็กชายอดิศร  โพธิ
 
1. นายกระแส  สุขพูล
2. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายอานนท์  ดีเส็ง
2. เด็กชายไพศาล  สุมณฑา
 
1. นายปิยชาติ  สุดใจ
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายจักริน  ดาศรี
2. เด็กชายประพันธ์  ภิรมย์สุข
3. เด็กชายอลงกรณ์  บุญมา
 
1. นายกระแส  สุขพูล
2. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายกนกพงษ์  กลำพบุตร
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ดิษฐ์สุข
3. เด็กชายอาทิตย์  ทับทิมเขียว
 
1. นางสาวปัดตาณี  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  มูลอุดม
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์มาก
2. เด็กหญิงสิตานัน  กงแก้ว
3. เด็กชายไพรทูล  มีโหนด
 
1. นายมงคล  สว่างเวียง
2. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์