หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ...........................

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2556   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคารโรงไฟฟ้า 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคารโรงไฟฟ้า 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคาร 100 ปี 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคาร 100 ปี 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงยิม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงยิม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงยิม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงยิม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงยิม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
16 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
17 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
18 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
19 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
20 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
21 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
22 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
23 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
24 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30
25 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]