หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวปิยะนารถ สาลีโรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายปกิต ชมขื่นใจโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางสาววรรณา เขียวอิ่ม โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ ปิ่นแก้วกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองกาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา สามเกลียวโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สาครขำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ธงไชยโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายระพีพัฒน์ หันบัญญัติโรงเรียนบ้านพุใหญ่ กรรมการ
3. นางดวงฤดี วิชัยสงค์โรงเรียนบ้านหนองเกดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสนอง ผิวนิ่ม โรงเรียนบ้านหนองเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา นาเมือง โรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
3. นางสาวกัณทิมา ชอบชู โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางมารยาท ชื่นเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี พันธ์เพียร โรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
3. นางสุพัทรา ปรานนิรามัย โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ ชุมภูแก้วโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)กรรมการ
3. นางสาวกัญญา พราหมณ์ชื่น โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางราตรี เลือดแดง โรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยฐา ลิ้มสายสุขโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวบุญนำ ยิ่งศิริอำนวย โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ประธานกรรมการ
2. นายมานัส หินชีระนันท์โรงเรียนละเมาะกรรมการ
3. นางกุลญา ตรงศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตต์ หิรัณยะคุปต์โรงเรียนอนุบาลหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤทัย แพตงรัตน์โรงเรียนวัดกุยบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชิรา แสงทองอร่าม โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปัญญตา สายทองดี โรงเรียนวัดนาห้วยประธานกรรมการ
2. นางกนกรส เนียมศร โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางศิรัชญา เปลี่ยนปราณ โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี จิตแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีประธานกรรมการ
2. นางสาวปูชิตา ยุทธนาฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ดิษฐเณร โรงเรียนบ้านป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ปลั่งใจโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านเกาะไผ่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวธัญญาภรณ์ คงกะเรียน โรงเรียนวัดนาห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวอโนชา สุขผล โรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
3. นายพรเลิศ ปุ่นคอน โรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นางสาวอำไพ ชื่นอารมณ์ โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภา ขันติศรีสกุล โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน คชกริชโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
3. นางสวีวรรณ ภมรสูตร โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ผิวนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นางธนพร อรชรศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางหัสณีย์ สังขศิลปชัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานกรรมการ
2. นางสุวารี จงธีระธรรม โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นางสุพัชรา เกษตรอุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ พรหมสะอาด โรงเรียนวัดดอนยายหนูกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ผลพุฒ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางประทุม เจียมตน โรงเรียนนอนุบาลหัวหิน ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
3. นายอำนาจ ไตรธรรม โรงเรียนชลประทานปราณบุรีกรรมการ
4. นางรัชนก เทียนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สองสี โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ทองเปี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุนทร แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อยู่คง โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
5. นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางประทุม เจียมตน โรงเรียนอนุบาลหัวหินประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
3. นายอำนาจ ไตรธรรม โรงเรียนชลประทานปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวรัชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สองสี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ทองเปี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุนทร แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อยู่คงโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
5. นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวชาลิสา ใจสุข โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ โคมเมืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางนรพร ถานัน โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวบุษบา รักดี โรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุภาเมศ โรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลิสา ใจสุข โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ โคมเมือง โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางนรพร ถานัน โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวบุษบา รักดีโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุภาเมศ โรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายดำรงค์ชัย เขียวไปรเวชโรงเรียนบ้านป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นางสุกันยา สิงห์คาร โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อินพุ่ม โรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
4. นางสาวบุญโฉม ลมไธสง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ จับจัด โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
6. นางสาวพรรัตน์ กิ่งมะลิ โรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
7. นางสาวสายลม มิตรกูล โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
8. นางสาวทิพย์วัลย์ ทองสุข โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุวารี สิงโตงาม โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
10. นางปนัดดา สางามโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
11. นางนงนุช ภูทองวัน โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
12. นางนันท์นภัส ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
13. นางนิชิรา โกษาแสง โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
14. นางจินตนา กลิ่นเจริญ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมพร สงวนวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี มีเชื้อ โรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
3. นางวิลิญา ทองประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางระเบียบ ชมพูแก้ว โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ แสงนิล โรงเรียนบ้านเกาะไผ่กรรมการ
6. นางสินีนาฏ พราหมณ์วงศ์โรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ ชิดสนิท โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
8. นางรัศมี บัวขาว โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
9. นางเรียม ทองรอด โรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
10. นางบุญยวง ทัพพะมูล โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นางสาวเกศรี เพลินจิตร โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
12. นางสุฑาทิพย์ ตันตินิมิตกุลโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
13. นางพัชรินทร์ สิทธิวีระกุล โรงเรียนบ้านหนองหมู กรรมการ
14. นางสุกัญญา บุญกอง โรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิตา เมธาวิกุลโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุนทรโสภา โรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นายสิโนทัย เพนเทศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด กรรมการ
4. นายลิขิต ถานันโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
5. นางสาววัสสิกา โสนาค โรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
6. นางธัญภัค สัมพันธพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
7. นางพเยาว์ จิดอน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสุรี เพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางธัญญา ฟักเถื่อน โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ ลานรอบ โรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
5. นางปาริษา แตงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ครุฑกาศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวณรินทร์ทิพย์ ปาลวงศ์ โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
3. นางสาวสมควร เพ็ชรประดับ โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาคร สว่างแววโรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ฉิมโหมด โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
7. นางสาววาสนา ยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุชิน แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านวังก์พงกรรมการ
3. นางสมถวิล แสงกล้า โรงเรียนบ้านหนองกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกันทิมา สายน้ำปราณ โรงเรียนบ้านตำหรุประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล จิรนันทสุพงษ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา โรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ศรีขิริยะกุล โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียวกรรมการ
3. นางสาวมัทนา ธนันทา โรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประพนธ์ ทองสำราญโรงเรียนบ้านหนองขาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ โง้วกาญนนาค โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ ปานไพศาลโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร์ เลิศอาวาสโรงเรียนบ้านห้วยไทรงามประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ทองสำราญ โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางเกษณี แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสุบรรณ ทิพย์เนตร โรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามกรรมการ
5. นางอรชร จินาวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภรดา ผ่องฉวี โรงเรียนสามแยกป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
3. นางสาวสุพฤฒิ หัสสเขตต์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางนงนุช ภูทองวัน โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
5. นางอำพร วัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคางประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ช้างเพชร โรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ระโหฐานโรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา ฉายศรี โรงเรียนบ้านสามร้อยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
3. นางสุกัญญา บุญกองโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธนู ชมภูแก้วโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายสมชาย คล้ายเพชร โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รสเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ทองพร้อม โรงเรียนบ้านวังข่อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสนอง อ่วมอิ่มโรงเรียนบ้านหนองซอประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช วัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นายศิลป์ชัย บุญเกิด โรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นายวีระ สองเมืองโรงเรียนวัดดอนยายหนูกรรมการ
5. นายชิน แดงโชติ โรงเรียนวัดกุยบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมคิด พานพ่วง โรงเรียนบ้านห้วยมงคลประธานกรรมการ
2. นายณฐกร เชื้อชาติโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการ
3. นายอภิชาต ธิมาชัยโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
5. นางวาทินี ไม่น้อย โรงเรียนวัดนาห้วย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ งามขำ โรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายสันติ แก้วเม้า โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศิริพากุล โรงเรียนบ้านห้วยพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ลิ้มพัธยาเนตร โรงเรียนบ้านหนองเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ นาคเถื่อน โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายประเชิญ แย้มเปลี่ยน โรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมจิตร์ เลิศอาวาสโรงเรียนบ้านห้วยไทรงามประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวบุญนำ ยิ่งศิริอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุีัรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนทร แซ่เตียวโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดประธานกรรมการ
2. นางประยูร เอี่ยมอำนวยโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
3. นางจริยา ฉายศรี โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการ
5. นายสุชิน แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัยโรงเรียนบ้านตำหรุ ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ช่วยรอด โรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์ พรายแก้วโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัยโรงเรียนบ้านตำหรุประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ช่วยรอด โรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์ พรายแก้วโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตติมา เทียมเทศ โรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการ
3. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวจิตติมา เทียมเทศ โรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการ
3. นางอลิสา ใบแย้ม โรงเรียนบ้านหนองคาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสิริกร บุญเที่ยง โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ดิษฐเณร โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
3. นางสาวปิยะนารถ สาลี โรงเรียนบ้านวังก์พง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสิรินดา กรรมาชีพ โรงเรียนบ้านไร่บน ประธานกรรมการ
2. นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลาลัย กรรมการ
3. นางสาวณัฐนิช ปานหอม โรงเรียนบ้านลาดวิถี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา โรงเรียนบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตต์ บารมีอวยชัยโรงเรียนบ้านหนองหอย กรรมการ
3. นางทองศิริ ตันเจริญ โรงเรียนบ้านวังก์พง กรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน อยู่ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมควร คีรีนิล ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์โรงเรียนทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางกมลพัชร เบญจขันธ์ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา กรรมการ
4. นายรัฐวรณ์ ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางรำพึง รุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านหนองคาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมควร คีรีนิล ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กรรมการ
3. นางกมลพัชร เบญจขันธ์ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา กรรมการ
4. นายรัฐวรณ์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางรำพึง รุ่งเจริญโรงเรียนบ้านหนองคาง กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวัลลภา ศรดี ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ใบแย้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา รุ่งอยู่ทอง ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ศรดี ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ใบแย้ม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา รุ่งอยู่ทอง ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจีรพันธ์ สายสร้อย โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา กิตติยายาม โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นางอำพร วัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุชิน แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสำราญ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นางปราณีต โสภา โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสายัณห์ นาคเถื่อน โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุธน จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นายปรีดี ภมรสูตร โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นายธวัช เซี่ยงฝอง โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
5. นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไร โรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
6. นายศิลป์ชัย บุญเกิด โรงเรียนบ้านบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ นาคเถื่อน โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุธน จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นายปรีดี ภมรสูตร โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นายธวัช เซี่ยงฝอง โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
5. นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไร โรงเรียนบ้านหนองตะเภา กรรมการ
6. นายศิลป์ชัย บุญเกิด โรงเรียนบ้านบนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุบิน โกษาแสง โรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้ โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุบิน โกษาแสง โรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้ โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุบิน โกษาแสง โรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้ โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
3. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพนม พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
3. นายบุญเกิด หินชีระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
3. นายบุญเกิด หินชีระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายพเนิน ศรีงาม โรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายพเนิน ศรีงาม โรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุบิน โกษาแสง โรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สันตะวา โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
3. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณ โรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุบิน โกษาแสง โรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สันตะวา โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
3. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณ โรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุบิน โกษาแสง โรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สันตะวา โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
3. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณ โรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายพเนิน ศรีงาม โรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายพเนิน ศรีงาม โรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน แจ้งเรือง โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อย ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน แจ้งเรือง โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน แจ้งเรือง โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวล โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นางระยอง เพ็ชรประดับ โรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนบ้านสามกระทายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทด โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้าปราณวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัทราวดี มีชูธน โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์ โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดา โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี มีชูธน โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์ โรงเรียนนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี มีชูธน โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏสิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางภัทราวดี มีชูธนโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหินประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสิริธร ปรีชลาคมอาจารย์ภาควิชานาฏสิลป์ คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธชัย อุทยาพินทร์โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหินกรรมการ
5. นางศรินประภา ภัทรจินดาโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหินกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางมณี คนชม โรงเรียนบ้านสามร้อยยอดประธานกรรมการ
2. นางสธนณาฏ สุขประเสริฐ โรงเรียนวไลยกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมณี คนชม โรงเรียนบ้านสามร้อยยอดประธานกรรมการ
2. นางสธนณาฏ สุขประเสริฐ โรงเรียนวไลยกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสิรินดา กรรมาชีพ โรงเรียนบ้านไร่บนประธานกรรมการ
2. นางณรัณกร เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
3. นางอรุโณทัย ช้างเพ็ชร โรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสิรินดา กรรมาชีพ โรงเรียนบ้านไร่บนประธานกรรมการ
2. นางณรัณกร เชื้อชาติโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
3. นางอรุโณทัย ช้างเพ็ชรโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายแดง มาประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ มาประกอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นางอุไร บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายแดง มาประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ มาประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นางอุไร บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอลิสา ใบแย้ม โรงเรียนบ้านหนองคางประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ บารมีอวยชัย โรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นางจิตติมา ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคางประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ บารมีอวยชัย โรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นางจิตติมา ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจักรวาล วิจิตร โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายประเชิญ เพลินจิตต์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางปวีณา เสือกลิ่น โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ทองเปี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อย ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คล้ายเพ็ชรโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว กรรมการ
3. นางสาวสาคร เกิดศรี โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัจราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ประธานกรรมการ
2. นางธิดา ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาโป่งกรรมการ
3. นางลัดดา ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลพันธ์ ไวยคูนาโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
3. นายพาสกร พรหมวิหาร โรงเรียนบ้านหนองคาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัจราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ประธานกรรมการ
2. นางธิดา ลิ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาโป่งกรรมการ
3. นางลัดดา ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางนุ่มนวล เพลินจิตต์โรงเรียนบ้านดอนกลาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดานักวิชาการศึกษา สพป.ปข.2กรรมการ
3. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางประจินดา ถาวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ ปิ่นแก้วกาญจน์ โรงเรียนบ้านหนองกากรรมการ
3. นางสายทิพย์ ศรีล้อม โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุภรดา ผ่องฉวี โรงเรียนสามแยกป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ นักวิคราะห์นโยบายและแผน สพป.ปข.2กรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ดีตลอด โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุจิรา เมฆนิติ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา พัดทอง โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี กรรมการ
3. นางสิรามล วงศ์ทองดี โรงเรียนบ้านรวมไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุพัทรา ปรานนิรามัยโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
3. นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุพัทรา ปรานนิรามัย โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
3. นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา แป้นด้วงโรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ จีนพกโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่กรรมการ
3. นายพงศ์พัทธ์ เจริญลาภลอยโรงเรียนบ้านหนองซอ กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัยโรงเรียนบ้านตำหรุ ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กุดั่น โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต์ สังแก้วโรงเรียนบ้านวังยาว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา แจ่มฤทธิ์โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ช่วยรอด โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวศิราภรณ์ สีดอกบวบ โรงเรียนบ้านหนองซอ กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางธนีญา พลายงาม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ประธานกรรมการ
2. นางภัทรจิตร แซ่จิวโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นางสมคิด รุ่งมณี โรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังก์พง ประธานกรรมการ
2. นายชุมพร นาคประสบสุข โรงเรียนบ้านทุ่งยาว กรรมการ
3. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชกานต์ พราหมณ์วงศ์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว ประธานกรรมการ
2. นายโชคอนันต์ อุตสียาโรงเรียนบ้านยางชุม กรรมการ
3. นายธนพร สารมี โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูทวีป ทองแกมแก้ว โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองเปาด์ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
3. นางสาวสุคลทิพย์ หุ่นเก่า โรงเรียนวัดทุ่งน้อย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา แป้นด้วงโรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ จีนพกโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่กรรมการ
3. นายพงศ์พัทธ์ เจริญลาภลอยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา แจ่มฤทธิ์โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ช่วยรอด โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวศิราภรณ์ สีดอกบวบโรงเรียนบ้านหนองซอ กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา เซี่ยงฉินโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด กรรมการ
3. นายมานพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย โรงเรียนบ้านตำหรุ ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กุดั่น โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต์ สังแก้ว โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ถวิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล โรงเรียนบ้านลาดวิถี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ถวิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล โรงเรียนบ้านลาดวิถี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ถวิลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุลโรงเรียนบ้านลาดวิถี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ถวิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางละเมียด กันน้อยโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอารียา ฉลองขวัญ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮง โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวยุวรี คำสีทา โรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
5. MissEmy Grossโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพัทธนันท์ ใจแสวงทรัพย์โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางละเมียด กันน้อย โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอารียา ฉลองขวัญ โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางยุวรี คำสีทา โรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
5. MissEmy Grossโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพัทธนันท์ ใจแสวงทรัพย์โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางละเมียด กันน้อยโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอารียา ฉลองขวัญ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายยุวรี คำสีทา โรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
5. MissEmy Grossโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพัทธนันท์ ใจแสวงทรัพย์ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา โรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. Mr.Julius C. Pachecoโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ รักศรี โรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการ
4. นางสาววิชุดา ปัญญาเหลือ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวรดานุช กำไลแก้วโรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา โรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. Mr.Julius C. Pachecoโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ รักศรี โรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการ
4. นางสาววิชุดา ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวรดานุช กำไลแก้วโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเกียร แซ่ตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางยุพา ทองโปร่งโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
5. Mr.Wolfgang Barthโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายภูธายุทธ เงินยวงโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช สีสันต์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเกียร แซ่ตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางยุพา ทองโปร่งโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
5. Mr.Wolfgang Barthโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายภูธายุทธ เงินยวง โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา โรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. Mr.Julius C. Pachecoโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ รักศรี โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
4. นางสาววิชุดา ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวรดานุช กำไลแก้วโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางครูสอนภาษาจีน2 ครูสอนภาษาจีน2โรงเรียนเกี้ยวกวงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางครูสอนภาษาจีน ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางครูสอนภาษาจีน2 ครูสอนภาษาจีน2โรงเรียนเกี้ยวกวงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ทองเปี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายอุดมเดช หนูสวีโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
4. นายสมควร รัชตวิมล โรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
5. นายชำนาญ ศรีนิล โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
6. นายสมชาย คล้ายเพชรโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
7. นายดิเรก มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
8. นายดิลก ยี่รงค์โรงเรียนบ้านบางปูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พินิจ แสงรุ้งจันทรฉาย โรงเรียนบ้านพุใหญ่กรรมการ
3. นายสุรินทร์ บุญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางกฤษณา เอกกะยอ โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
5. นายวิชัย ลำดวน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
6. นายอุดม หิรัญพันธุ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
7. นายกู้เกียรติ ดวงพลพรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางดวงเดือน นามนัยโรงเรียนหัวหินกรรมการ
10. นางรุ่งทิพย์ ยงยืนโรงเรียนหัวหินกรรมการ
11. นายดุสิต ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
12. นางอัญชลี หนูสวี โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
13. นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
14. นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรงโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
15. นายสนอง อ่วมอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พินิจ แสงรุ้งจันทรฉายโรงเรียนบ้านพุใหญ่กรรมการ
3. นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางกฤษณา เอกกะยอโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
5. นายวิชัย ลำดวน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
6. นายอุดม หิรัญพันธุ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
7. นายเกียรติ ดวงพลพรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางดวงเดือน นามนัยโรงเรียนหัวหินกรรมการ
10. นางรุ่งทิพย์ ยงยืนโรงเรียนหัวหินกรรมการ
11. นายดุสิต ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
12. นางอัญชลี หนูสวี โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
13. นายสนอง อ่วมอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชุมมะ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษา สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชุมมะ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษา สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ บัวงาม โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ม่วงนาค โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ
3. นายพรเลิศ ปุ่นคอน โรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นางแหวนพลอย ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ทองเปาด์ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
3. นางสาวโชตินันท์ อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุนิสา กิตติยายาม โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพฤฒิ หัสสเขตต์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางอุไร บุญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
4. นางสาวประเทือง บัวเผื่อน โรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
5. นางอรุโณทัย ช้างเพชร โรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา กิตติยายามโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพฤฒิ หัสสเขตต์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางอุไร บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
4. นางสาวประเทือง บัวเผื่อนโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
5. นางอรุโณทัย ช้างเพชรโรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล นุชสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองไทร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกากรรมการ
3. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อน โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองเหียง กรรมการ
5. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
6. นายศิวดล ปักษา โรงเรียนวัดกุยบุรีกรรมการ
7. นางวิลิญา ทองประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางนกแก้ว นวลละออง โรงเรียนบ้านดอนกลาง ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรดา เวทยนุกูล โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
3. นางสุภาวดี เอียดศรี โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา คำภาพันธ์ โรงเรียนอานันท์กรรมการ
5. นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
6. นางสาวกฤษฎิยาณี อิ่มอุไร โรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายจรูญ สีสุกใส โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพู คงแถวทอง โรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายประกอบ มาตโห้ โรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายจรูญ สีสุกใส โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายกำพู คงแถวทองโรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายประกอบ มาตโห้โรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสายฝน เทพทิตย์ โรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร จันทร์จิตรจริงใจโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
3. นางสาวแสงอรุณ เกลื่อนกลาดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางนุชภัช สิงห์เล็กโรงเรียนบ้านหนองเกดกรรมการ
5. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางรจนันท์ เผือกประคองโรงเรียนบ้านหนองเกด ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านวังก์พงกรรมการ
3. นางนางนวลพรรณ บัวงามโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายพลพรรธน์ พลสระคู โรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นางจริยา ภู่พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางนิทธรา คล่องแคล่วโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นางจริยา ภู่พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางนิทธรา คล่องแคล่วโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นางวาณี บุระมีโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางกาญจนา โชติช่วงโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นางวาณี บุระมีโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางกาญจนา โชติช่วงโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรจง หูทิพย์โรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางสุนีย์ ชิวปรีชา โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรจง หูทิพย์โรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางสุนีย์ ชิวปรีชา โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมัคร ปัญญาพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองคางประธานกรรมการ
2. นางจุราภรณ์ พลพิพัฒน์โรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นางศิวิไล รัตนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัคร ปัญญาพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองคางประธานกรรมการ
2. นางจุราภรณ์ พลพิพัฒน์โรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นางศิวิไล รัตนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา ฤทธิ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองพลับประธานกรรมการ
2. นางภาวนา พรมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ปักษาศิลป์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ฤทธิ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองพลับประธานกรรมการ
2. นางภาวนา พรมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ปักษาศิลป์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนุกูล ปานมัจฉาโรงเรียนอานันท์ประธานกรรมการ
2. นายธนพร สารมี โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนุกูล ปานมัจฉาโรงเรียนอานันท์ประธานกรรมการ
2. นายธนพร สารมี โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]