หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ...........................

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
2 นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
3 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
4 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
5 นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
6 นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
7 นายวิรัตน์ เกษสุริยงค์ รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
8 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
9 นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
11 นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
12 นางกาญจนา สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
13 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
14 นายอำนวย คงถอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
15 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
16 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
17 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
18 นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
19 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
20 นายเฉลิมเกียรติ สมัครรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
21 ว่าที่ร.ต.ธนสาร แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
22 นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
23 นางกฤษณา เอกกะยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
24 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
25 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการอำนวยการ
26 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา แหวนทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
27 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ปข.2 กรรมการอำนวยการ
28 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา แหวนทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
29 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ปข.2 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
30 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง สพป.ปข.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายมานัต เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางนิตยา เกษสุริยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นางสาววราพร สีเมฆ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
40 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
41 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายเลขานุการ
42 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
43 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
44 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา แหวนทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
45 นางสาวอภิชญา ไทยถนอม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายเลขานุการ
46 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง สพป.ปข.2 กรรมการฝ่ายการเงิน
47 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
48 นางพรวิภา ไชยตะมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน
49 นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
50 นางสาวยุพิน สว่างศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
51 นางสาววาทินี ครุฑธา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายการเงิน
52 นางอรณิชา บุปผาชาติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
53 ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รอง สพป.ปข.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายวีระวัฒน์ อยู่ยืด ครูโรงเรียนบ้านศาลาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
58 นายพารวีย์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางสาววลัยพร วงศ์วณิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นางเกศรินทร์ กวางทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รอง สพป.ปข.2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นางจิราภรณ์ คำทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นางสุพัตรา สุนทร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
66 นายเอกบวร ไวยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
67 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
68 นายสันติ ห้วงน้ำ พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
69 นายสาย อุ่นใจ พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
70 นายอนุพล คูหาพูนสุข ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
71 นายทองใบ ไทยถนอม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 นางสรรสุนีย์ สุขศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
74 นางสาววลัยพร วงศ์วณิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
75 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
76 ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายอำนวย คงถอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางสาวสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางสมจิตร์ เสิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นางกาญจนา ทวีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นางสริษา แสงอุทัย รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
84 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
85 นายวิสาร คล่องนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
86 นายจิรพันธ์ ลายสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
87 นายสายัณห์ นาคเถื่อน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายมานัต เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
89 นางสริษา แสงอุทัย รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
90 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
91 นางสาวพิไรพร แช่มช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
92 นางสาวบุญตา ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
93 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
94 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
95 นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
96 นางภัทราวดี มีชูธน ผู้จัดการ รร.ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
97 นางสาวอุไร สุขสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
98 นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
99 นางสาววาสนา ชูเจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
100 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
101 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
102 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
103 นายศาล เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
104 นายสมบัติ สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
105 นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
106 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
107 นายเอกวรา วัฒนจิตต์ ผู้จัดการ รร.สมถวิลวิเทศ ห้วยมงคล กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
108 ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามกระทาย กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
110 นายวิรัตน์ เกษสุริยวงศ์ รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นายจักรวาล วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นางพุทธิยา พันแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
118 นางกฤษณา เอกกะยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
119 นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนุบาลสามร้อยยอด กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
120 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
121 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
122 นายเสรี สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาห้วย กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
123 นายบรรจง หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
124 นายชาญชัย เสียงกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
125 นายสมัคร ปัญญาพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
126 นางนิตยา ฤทธิ์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
127 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
128 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
129 นางสาววราพร สีเมฆ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มการศึกษาพิเศษ
130 นางณัทสรณ์ รบแคล้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
131 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
132 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
133 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
134 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
135 นางสาวศรัญญา ขำปรางค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
136 นางสาววราพร สีเมฆ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
137 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
138 นางสาวสภัทรา ชุมผาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
139 นายเอกบวร ไวยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
140 นายรุ่งอรุณ สุวณิช ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
141 นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
142 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
143 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
144 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
145 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
146 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
147 นายสันติ ห้วงน้ำ พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
148 นางสาวอภิชญา ไทยถนอม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
149 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
150 นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
151 นางพรทิพย์ มนัสวรนาถ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
152 นางนิยม ตั้งธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
153 นางเสาวนีย์ ขวงพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
154 นางสาวสุรี ขวัญอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
155 นายกฤษฤกษ์ กลิ่นเพย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
156 นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
157 นายทวีป คงศิริ รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยและปฐมวัย
158 นายวัชรพงษ์ สรรพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยและปฐมวัย
159 นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยและปฐมวัย
160 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยและปฐมวัย
161 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยและปฐมวัย
162 นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยและปฐมวัย
163 นายปรีชา บุปผาชาติ รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
164 นางกาญจนา สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
165 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
166 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
167 นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
168 นายอำนาจ ไตรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชลประทานปราณบุรี กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
169 นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนุบาลสามร้อยยอด กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
170 นายสุชิน แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านทับใต้ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
171 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
172 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
173 นางรสมาลิน พุทธาคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
174 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
175 นายสุรินทร์ บัวงาม รอง สพป.ปข.2 กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
177 นายเฉลิมเกียรติ สมัครรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
178 นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
180 นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
181 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
182 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
183 นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]