แจ้งโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ 1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยโปรแกรม GPS ให้นำคอมพิวเตอร์ Note book พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย 2. เกม A-MATH ให้นำอุปกรณ์ เกม A-MATH มาด้วย 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงการจำนวน 5 ฉบับ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2556 ส่งที่ ศน.รัตนา เกียรติเกษม
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 10:06 น.