รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ...........................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดขาม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  คงศรี
 
1. นางสาวธนิสรา  ฐิตะมาดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงรักษิตา  ชูจิตารมย์
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงอำไพ  เผ่าพงษา
 
1. นางนารีรัตน์  สาครขำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงทัตพิชา  มีแก้วสุข
 
1. นางมัลลิกา  ชิตมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  มั่งมี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ฉัตรสอน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มารุ่งเรือง
 
1. นางสาวนิตยฐา  ลิ้มสายสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เสายอด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ดังสะท้าน
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กชายดวง  จุสมใจ
 
1. นางราตรี  เลือดแดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงวราพร  หัดประกอบ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เนาวบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงนัทธมน  ปักสงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  เผือกผุด
 
1. นางอุบล  หรั่งวัด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงปาลิดา  ทักษิณาพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิตา  พานวงศ์
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กชายเนติพงษ์  นันทิโชค
 
1. นางวชิรา  มาลีเนตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงอริยา  นาคโต
 
1. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ปานมณี
 
1. นางสุพัชรา  อุดมเกษตรรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงฐิติพร  รังวัด
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริพานิช
 
1. นางจุไร  ต้นเถา
2. นางสุกัญญา  บุญกอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขทวี
2. เด็กหญิงศศิธร  ใจเรือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
 
1. นางสาวปราณี  ชูศรี
2. นางสาวพนิตา  เมธาวิกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงศุภานัน   บุตรเนียม
 
1. นางนงนุช  ภูทองวัน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  กังวล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนฤมล  เกตุย้อย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พะวงกิจ
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ลาด
2. เด็กชายณภัทร  ถี่ถ้วน
 
1. นางวิไลวรรณ  ผิวนิ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายชินาธิป  พุ่มซ้อน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หุ่นเก่า
 
1. นางสาวสุภาพร  ผลพุฒ
2. นางสาวสุวารี  สิงห์โตงาม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนกร  หูทิพย์
 
1. นางสาววรางคณา  เหล่าซ่วน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาววรางคณา  เหล่าซ่วน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงอำไพ  เผ่าพงษา
 
1. นางสาวบุษบา  รักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิงณัฐรดา  น่วมอ่อน
2. เด็กหญิงศริญญา   น่วมอ่อน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวประไพ  น้อยสุวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายส.เพชระ  ศิริเวช
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงรอด
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางวนิดา  ครุฑกาศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  วิสาสะ
2. เด็กหญิงอังคณา  สังขวรรณ
3. เด็กชายอัษฎาชัย  อยู่สิงห์
 
1. นางชัญญา  นาคนวม
2. นางสาวปนัดดา  บุญคงบ้าน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงชนิษฎา  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
3. เด็กหญิงสุนันฑา  เรืองเทศ
 
1. นายขัญชัย  สุขอยู่
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคสินธ์
2. เด็กหญิงฐิดาพร  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงอุษา  บุญอาสา
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางวาทินี  ไม่น้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายณัฐพล  ชื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ปานน้อย
3. เด็กหญิงเรไร  พัดสายทอง
 
1. นายณรงค์  คำกาหลง
2. นางสาววาสนา  ยาวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงชลดา  คุ้มมั่น
2. เด็กหญิงพรรภษา  แสงล้ำ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดยิ่ง
 
1. นางนงนุช  ภูทองวัน
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ถือความสัตย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงมณีกานต์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงศศิธร  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสมัชญา  คงคาหลวง
 
1. นางนุชจรี  ยอดยิ่ง
2. นางสาวสุนิดา  สารวัตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายณัฐพล  ยิ้มใหญ่
2. เด็กชายวิรัติน์  สุดถนอม
 
1. นายณรงค์  คำกาหลง
2. นางสาววาสนา  ยาวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายปวริศ  แสงนิล
2. เด็กชายสมภพ   เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นายจตุรวิทย์  พิพัฒน์เพิ่มพูน
2. นางณัฐพจี  ปัญญาชนะกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สำมะรี
2. เด็กชายพาตู้  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  คงชาติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 1. เด็กชายจตุพร  ชุ่มประเสริฐ
2. เด็กชายเมธัส  ศรีสุข
 
1. นายสมชาย  คล้ายเพชร
2. นางสุขุม  ศุภรมย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 1. เด็กชายณัฐภัทร  หินแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มสมบัติ
 
1. นางวาสนา  ช่องพิทักษ์
2. นายสมชาย  คล้ายเพชร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.43 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายวันชัย  นาคใหม่
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พานศรี
 
1. นางกัลยา  คงถอด
2. นางสาวนันทิยา  พัฒนชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายวันเฉลิม  นาคใหม่
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีอ่อน
 
1. นางกัลยา  คงถอด
2. นางสาวนันทิยา  พัฒนชัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงญาณิศา   เกษตรสินสมบัติ
2. เด็กหญิงปาลิตา   มะลาทอง
3. เด็กหญิงวรกานต์   อินทร์หนู
4. เด็กหญิงสวรส   พุกเปลี่ยน
5. เด็กหญิงอภิริษา    สุขเสงี่ยม
 
1. นางวิไล   ชมชื่นใจ
2. นางศศิวิมล  นุชสวัสดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงฐนิชา  เอี่ยมจินดา
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุขตา
3. เด็กหญิงธันย์จิรา  ธัญโภคินเสถียร
4. เด็กหญิงรักษ์ชนก  ชูรอดภัค
5. เด็กหญิงศกาวรัตน์  นกงาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณเอี่ยม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงชุติมา  เทียมเทศ
2. เด็กหญิงฐิติมน  ดาทอง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นศิริ
4. เด็กหญิงปพิชญา  พันท้าว
5. เด็กหญิงศุภนุช  สีเทา
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยปลิ้ม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตะพดทอง
3. เด็กหญิงศศิประภา  เสือเหลือง
4. เด็กหญิงสุรัตนา  ชื่นอารมณ์
5. เด็กชายไชยวัฒน์  คงความสุข
 
1. นางจิตติมา  ร่วมชาติ
2. นางวันดี  พูนจารุวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังก์พง 1. เด็กหญิงวรัญญา  อุทัยเฉลิม
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สินสร
3. เด็กหญิงศุภกานต์   พัฒนา
4. เด็กชายสุเทพ  ดวงสุวรรณ
5. เด็กชายเทิดศักดิ์  เมณไทยสงค์
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางรุจิรดาณ์  ชัยยานุวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงนันทิตา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงนิภาวรัตน์  เอี่ยมเพชร
3. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
4. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
5. เด็กหญิงอธิติยา  คำเนตร
 
1. นายวิชาญ  ชื่นเจิญ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มชู
2. เด็กหญิงจิดาภา  ป่องเป็น
3. นายธนนันท์  ลือเจริญ
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  คืดนอก
5. นายวรายุส  รอดสงฆ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
2. นางสาวณัฐนิช  ปานหอม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงชรินทร   เกตุอุดม
2. เด็กหญิงชุติพล   ศรีพิณ
3. เด็กชายดนุสรณ์  เหมือนอ่วม
4. เด็กชายนพนัฐ   เปรี้ยวน้อย
5. เด็กหญิงพริริสา   เกตุอุดม
 
1. นายณรงค์วิทย์  พึ่งพงษ์
2. นางสาวศิริลดา  ช่วยศรีนวล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายกันทรากร  ทองคำ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พันแตง
3. เด็กชายจิระพงษ์  แก้วไทรหาญ
4. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เพิ่มสุขเมฆา
5. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครื่องทิพย์
7. เด็กชายธีรวัต  ทองทา
8. เด็กหญิงนันทิตา  แตงอ่อน
9. เด็กหญิงนิภาวรัตน์  เอี่ยมเพชร
10. เด็กชายพงษ์เทพ  ห่วงนาค
11. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
12. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
13. เด็กชายศิรวิชญ์  เต็กศรี
14. เด็กชายสาธิต  ชมชื่น
15. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ปักษิณ
16. เด็กชายสุรศักดิ์  อำภาพรรณ
17. เด็กหญิงอธิติยา  คำเนตร
18. เด็กชายอรรถพล  แจ่มจันทร์
19. เด็กหญิงอารียา  อัคนิจ
20. เด็กชายเจริญพงศ์  นิโลทัศน์
 
1. นายธเนศร์  เจริญเนือง
2. นายวิชาญ  ชื่นเจิญ
3. นายสมหมาย  สุขศรี
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลี
2. เด็กหญิงชลธิดา  ชื่นเจริญ
3. เด็กหญิงณชะเล  เสือบุตร
4. เด็กหญิงณัฐกมล  เกษมสุวรรณ
5. เด็กชายต้นตระการ  นิสัย
6. เด็กชายธนธรณ์  บัวนิ่ม
7. เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีหาฤทธิ์
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  อิ่มทั่ว
9. เด็กชายรัชพล  บันเทิงสุข
10. เด็กชายศรัณย์ภัทร  แกมไทย
11. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศรีแก้ว
12. เด็กหญิงศุจินทรา  อ่อนนุ่ม
13. เด็กชายศุภโชค  ขันสิงห์
14. เด็กหญิงสุกรรยา  ผึ้งหลวง
15. เด็กชายสุจินดา  สีระกาล
16. เด็กหญิงสุลัดดา  อ่อนนุ่ม
17. เด็กชายอนุวัต  มังคะแย
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ผาลี
19. เด็กหญิงเมรีย์  กะโห้
20. เด็กหญิงเมสินี  เอมโอช
 
1. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
2. นางสาวปิยนุช  ปักษี
3. นางสาวยุวากร  ประดิษฐ์พงษ์
4. นางสาวสุกัญญา  ลิ้มตระกูล
5. นางสาวอนงค์นารถ  เทวฤทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายกิตติ  เชยนิยม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
4. เด็กหญิงญาณิศา  เกษตรสินสมบัติ
5. เด็กชายณรงศักดิ์   เจริญยศ
6. เด็กชายณัฐพล   สีธิกัณฑ์
7. เด็กชายปฎิพัฒน์  คล้ายแก้ว
8. เด็กหญิงปนัดดา  รอดไป
9. เด็กหญิงปาลิตา  มะลาทอง
10. เด็กชายภูบดินทร์  พโยม
11. เด็กชายวิสิทธิ์  รอดไป
12. เด็กชายวีรภัทร  เอมกมล
13. เด็กหญิงสวรส  พุกเปลี่ยน
14. เด็กหญิงสุตาภัทร  สร้อยพวง
15. เด็กชายอดิศร  สุขเสงี่ยม
16. เด็กหญิงอภิริษา  สุขเสงี่ยม
17. เด็กชายอภิวัฒน์  ทั่งจันทร์
18. เด็กหญิงอรวี  ทับสีนวล
19. เด็กหญิงอังศุมาลี  เชยเอี่ยม
20. เด็กชายอำพล  พรมชาติ
 
1. นายพงศ์พัทธ์  เจริญลาภลอย
2. นางรจนา  เกตุเตี้ย
3. นางวิไล  ชมชื่นใจ
4. นางศศิวิมล  นุชสวัสดิ์
5. นายเกษม  ม่วงนาค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงสุพรรษา   แก้วเกตุ
 
1. นางสาวสุรีวรรณ   จันทร์ศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พวงเ็พ็ชร
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  สินหมู่
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียมเทศ
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 1. เด็กหญิงอรปรียา  พาบัวพา
2. เด็กชายเกษม  พาบัวพา
 
1. นางพรทิพย์  สุมาลี
2. นางอำไพ  ทับทิมแดง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญชู
2. เด็กชายติณณภพ  หอมกลิ่น
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีนุช
2. เด็กชายเอกลักษณ์  จินเงิน
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมพร้อม
2. เด็กหญิงจิราวัฒน์  ภูจอมขำ
3. เด็กหญิงพรกนก  พลอยปฐม
4. เด็กหญิงพรพิมล  เทียมเทศ
5. เด็กหญิงรักคณา  เทียมเทศ
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ภูตะวัง
7. เด็กหญิงศิลาวัลย์  พลับใหญ่
8. เด็กหญิงสมใจ  ถั่วกระโทก
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์   กล่องแก้ว
10. เด็กหญิงอุรชา  อิ่มชื่น
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นายเศรษฐา  คำลอย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกฤติยา  หาญกล้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับใหญ่
3. เด็กหญิงณิชากร  บุญกอง
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฝุ่นเงิน
5. เด็กหญิงปภาพินท์  พุทอินทร์
6. เด็กหญิงพริมา  สลับศรี
7. เด็กหญิงรสริน  คงกระพันธ์
8. เด็กหญิงวรดา  มิ่งมิตร
9. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดเรียน
10. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เทพทอง
 
1. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
2. นางสาวอมรรัตน์  ข้อออ
3. นางอัญชลี  หนูสวี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงธวัลพร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  มูสิกพันธ์
3. เด็กหญิงบุญญณัฐ  สายน้ำเขียว
4. เด็กหญิงภาคิณี  อิ่มทั่ว
5. เด็กหญิงมธุริน  พ่วงตรง
6. เด็กหญิงมานิตตา  พันธ์บัว
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ประยูรศิริ
8. เด็กหญิงวริศรา  นวลจันทร์
9. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  สายน้ำเขียว
10. เด็กหญิงศุทธหทัย  เกิดสมจิตร
11. เด็กหญิงสาธวี  หนูน้อย
12. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมี
13. เด็กหญิงอักษิกา  แย้มเพชร์
14. เด็กหญิงอัญชิสา  น้อยทอง
15. เด็กหญิงเกษร  โคตรสีบัน
 
1. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
2. นางราตรี  ชุมมะ
3. นางวาสนา  ยังสุ่ม
4. นางสาวอมรรัตน์  ข้อออ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดงทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรายแก้ว
3. เด็กหญิงชลลดา  เรืองศิลป์
4. เด็กหญิงฐิติมา  สีเมฆ
5. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
6. เด็กหญิงน้ำเพชร   หลิววิเศษ
7. เด็กหญิงปานนรินทร์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงปิยะดา  หนองน้อย
9. เด็กหญิงวนิดา  ทับทิม
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีเมฆ
11. เด็กหญิงสลุตา   หอมเนียม
12. เด็กหญิงสาธิตา  อินฉิม
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวชอุ่ม
14. เด็กหญิงสุวภัทร  น้ำกลั่น
15. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ชื่นมณี
 
1. นายคมกฤช  วัฒนาพันธุ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  รักศรี
3. นางปราณีต  โสภา
4. นางสุวารี   จงธีระธรรม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงวรรณิกา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  พุ่มโพธิ์งาม
3. เด็กชายศุภณัฐ  พรมลา
 
1. นางสาวดวงตา  นาเมือง
2. นายสนอง  ผิวนิ่ม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงอรสา  เจาจารึก
2. เด็กหญิงเกศินี  ภูสิทธิ์
3. เด็กหญิงไพรลิน  แกมสุวรรณ
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางนันท์นภัส  ศรีพรหมทอง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ฆังคัสสะ
2. เด็กชายศิวาภพ  พิรุณโปรย
 
1. นางธัญกร  จังพานิช
2. นางสาวโสภา  ขันติศรีสกุล
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงรักษิณา  คงมาก
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  นิมาลา
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางนันท์นภัส  ศรีพรหมทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  นุ่มสุข
 
1. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงพัชรพร  งามขำ
 
1. นายศิริชัย  สามบุญรอด
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงทิพย์จันทร์  มณีวงศ์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายอัครินทร์  แสงหาด
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามขำ
 
1. นายศิริชัย  สามบุญรอด
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงปาริชาต  บัวล้อม
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูบุญมี
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงอ่อนนุช  ดีพิมาย
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เทียมเทศ
2. เด็กชายวรพรุต  วรศิริ
 
1. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
2. นางบังอร  ทองย้อย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภาวิดา  มูลทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จิตต์ถนอม
 
1. นางสาวก็  หน่อทิม
2. นางสาวอรพิน  น้อยเมือง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงฑิตยา  พัฒนวม
2. เด็กหญิงภาคินี  เงินทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  สุขประเสริฐ
2. นายมัด  จอสูงเนิน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ระย้า
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงปวรินทร์  เทียนนาค
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงศร
3. เด็กชายเนติธรรม  เดชรอด
 
1. นางสาวมณิฐชญาณ์  อินธิเดช
2. นางสมคิด  โคมเมือง
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1. เด็กหญิงชุลีพร  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนาพร  โมกข์บุรุษ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวปุณณิมา  อ่อนท้วม
2. นางพิชญาภัค  ไตรภพ
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายกรณินทร์  คำช่วย
2. เด็กชายธนดล  จันทร์ลอย
3. เด็กชายภาราดร  นามแสง
 
1. นางบุษราภรณ์  พิทักษ์ชลทรัพย์
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายจรัลชัย  เกิดโพชา
 
1. นายศุภชัย  อินทศร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ด่านปาน
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นายศุภชัย  อินทศร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิงกิตติยา  แสงปก
 
1. นายพุทธบุตร  ภิญญชิต
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วหลวง
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กชายนิธิกร  ผลประเสริฐ
 
1. นายพุทธบุตร  ภิญญชิต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
 
1. นายศุภชัย   อินทศร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงอารียา  ภูฆัง
 
1. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นางทัศนีย์   อินทศร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายอิทธิพงศ์  รามัญอุดม
 
1. นายธีระ  กันตพฤกษ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางทัศนีย์   อินทศร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสุธาวี  นกงาม
 
1. นายธีระ  กันตพฤกษ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
 
1. นางทัศนีย์   อินทศร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ผิวผาด
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงญาณิศา  เกษตรสินสมบัติ
 
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนิรชา  สนสาขา
 
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร    
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจี้ยตั๊ก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชื่นวารี
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แดงเลือด
4. เด็กชายก้องภพ  รอดพยุง
5. เด็กหญิงชนัฐชิดา  จงเจริญ
6. เด็กชายชาตรี  หมั่นทำ
7. เด็กหญิงฐานิตา  เลือดแดง
8. เด็กชายธนพงษ์  เมฆขยาย
9. เด็กชายนพรัตน์  แย้มขยาย
10. เด็กชายปริพัฒน์  แซ่โค้ว
11. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  อบเชย
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดาวัลย์
13. เด็กหญิงภูษณิศา  แพใหญ่
14. เด็กชายรตน  ทิมแท้
15. เด็กชายวรายุทธ์  เมฆขยาย
16. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เลียบมา
17. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภู่ระย้า
18. เด็กชายวีรพงศ์  เจริญจิตร์
19. เด็กหญิงศกลวรรณ  มีชื่น
20. เด็กชายศรัณยู  อินทร์อ่อน
21. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัชพิชัย
 
1. นายฉัตรชาย  ดวงศิริ
2. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ชูกลิ่น
3. นางรัชนี  บุญรอด
4. นายโชคชัย  โพธิ์มีสี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กชายธาดา  ทองเทพ
 
1. นายชาญณรงค์  แย้มดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายบัณฑิต  รูปสังข์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงสิรินภา   ใหมเกิด
 
1. นายเกษม  ม่วงนาค
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงสุนิศา  เชาวดี
 
1. นางดวงฤดี  วิชัยสงค์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์
 
1. นายธีรกูล  เชื้อเมือง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ชื่นอารมณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์โพธิ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกร  เจียมอยู่
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  สายะวารานนท์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายหรรษา  (พม่า)
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิชฌนันทน์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงมณีกานต์  คาวตัน
 
1. นายธีรกูล  เชื้อเมือง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กชายปรมินทร์  คงกระเรียน
 
1. นางสาวนิรดา  ดวงเดือน
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายชัยลักษณ์  อิ่มชู
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญเรือง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เนตรสว่าง
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงบัญธิตา  ดวงจันทร์
 
1. นางดวงฤดี  วิชัยสงค์
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามกระทาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หญ้าเล็ก
2. เด็กชายจารุเดช  โชคคีรีกร
3. เด็กชายจิรพัฒน์  พงศ์เพ็ชร
4. เด็กหญิงจิราพัชร  หนองมีทรัพย์
5. เด็กหญิงฐิตาภา  เอมโอษฐ
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยิ้มใย
7. เด็กชายณัฐนนท์  ปัญจมหาคีรี
8. เด็กชายดนุนันท์  ยิ้มใหญ่
9. เด็กชายธนาธร  หอมกลิ่น
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  กลิ่นหอม
11. เด็กชายนที  วรพิน
12. เด็กชายปณชัย  ถือแก้ว
13. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทองรอด
14. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเหลือ
15. เด็กชายพลพล  รวดเร็ว
16. เด็กชายยอดยิ่ง  รวดเร็ว
17. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองรอด
18. เด็กชายวิวัฒน์  จิตมั่น
19. เด็กชายวิศรุต  ยิ้มใหญ่
20. เด็กชายวีรพงค์  ชูวงศ์วาลย์
21. เด็กชายศรัณยู  กล่อมจิตต์
22. เด็กหญิงสิธิพร  พุ่มแจ้
23. เด็กหญิงอรนิพา  แดงโชติ
24. เด็กหญิงอรพิน  ห้วยแก้ว
25. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกษร
26. เด็กชายอุเทน  นิลประดับ
27. เด็กชายเดชาวัต  รวมทอง
 
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช  แสนภูวา
2. นางสาวจิราภรณ์  คีรีนิล
3. นางถนอม  เปลี่ยนปราณ
4. นายรณรงค์  เปลี่ยนปราณ
5. นางอำพร  เกลี้ยงกลม
6. นางสาวอำพร  หนองมีทรัพย์
7. นายไพโรจน์  อ่อนท้วม
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ดีตลอด
2. เด็กหญิงชลิตา  เชื้อกสิกรรม
3. เด็กชายณัฐกร  อินทะศร
4. เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวเรือง
5. เด็กชายปิยชาติ  อยู่สวัสดิ์
6. เด็กชายภาณุวัตน์  ชูจิต
7. เด็กชายสหรัฐ  เพ็งสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุภัก   แซ่ตัน
9. เด็กชายอภิรัตษ์  ชูจิต
10. เด็กหญิงเต็มสิริ  ภมรสูตร
 
1. นางสาวฌานิกา  คูเจริญทรัพย์
2. นางสาวสินีนาถ  ชื่นจิตต์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายกันตพงศ์  เจี้ยแสนสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลชัย
3. เด็กชายชโยดม  สาริกา
4. เด็กชายทศพร  สุดประเสริฐ
5. เด็กชายธนากร  บุญฤทธิ์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พูลสิน
7. เด็กหญิงธิดาพร  หอมรื่น
8. เด็กหญิงสุนิษา  ช่อชั้น
9. เด็กหญิงสุมิตตา  เทพทิพย์
10. เด็กชายอนุชา  สินสอน
 
1. นางสาวปราณี  ชูศรี
2. นางพัชรี  จิตแจ้ง
3. นายมัด  จอสูงเนิน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมรัศมี
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์   แท่นทรัพย์
3. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็ชรโยธิน
4. เด็กหญิงวิภาพรรณ  นาคลอย
5. เด็กหญิงศรัณย์  จันทร์สง่า
6. เด็กหญิงสิริธาร  กุลานาม
 
1. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
2. นางสาวณัฐฏ์นันท์  ฐานเจริญ
3. นายสังเวียน  รักษาดี
4. นางอุไร  บุญทรัพย์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงนฤมล  ลุมา
3. เด็กหญิงนิรชา  สนสาขา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ไสโยธา
5. เด็กหญิงมัลลิสา  สำราญราษฎร์
6. เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณชาติ
7. เด็กหญิงหทัยภัทร  สิงห์โตทอง
8. เด็กหญิงอรพรรณ  มณีนิล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย
2. นางสาวยุวกร  ประดิษพงษ์
3. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
4. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงถวัลพร  บุษบา
2. เด็กหญิงปารวีย์  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กหญิงปิยนุช  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  เอี่ยมเทศ
5. เด็กหญิงอาทิตญา  เผ่าพงษา
6. เด็กหญิงเอมิตรา  พานแพน
 
1. นางน้ำค้าง  สุขชู
2. นางสาววันวิษา  โรจน์ทนง
3. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
4. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  กัญโคตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นใจ
3. เด็กหญิงนภสร  เหลืองวิลัย
4. เด็กหญิงปัทมา  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงรุจาภา  ห่วงไทย
6. เด็กหญิงวนิดา  มีแก้ว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วนา
8. เด็กหญิงสายชล  หมื่ินหาร
 
1. นางสาวกฤษณพร  ศิริโชติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย
3. นางสาวยุวกร  ประดิษพงษ์
4. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1. เด็กชายคมสัน  จันทร์มาก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ลี้
3. เด็กชายทัพเพชร  แก้วทอง
4. เด็กหญิงธารินี  มีทรัพย์
5. เด็กหญิงนันทิพร  นวลผ่อง
6. เด็กหญิงนันท์กมล  ภู่ระย้า
7. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตแจ่ม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ละมูญมอญ
9. เด็กหญิงวลัยพร  แสงทอง
10. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เอี๊ยว
11. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าหาญ
12. เด็กหญิงสกลสุภา  อ่อนสุกใส
13. เด็กหญิงสุธิตา  กลิ่นทิพย์
14. เด็กหญิงอริสา  จิตพลีชีพ
 
1. นางสาวณัชรินทร์  ศิริพากุล
2. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
3. นางสาววรรณภา  เอรวรรณ์
4. นางสาววริญญา  ขลุ่ยนาค
5. นางอุษา  ลาวรรณา
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลวยศรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ซ่อนยิ้ม
3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ทองเกิด
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  สกุลครอง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุสุข
6. เด็กหญิงน้ำฝน  รักอู่
7. เด็กหญิงพรรณิดา  เนตรสน
8. เด็กหญิงพัชรพร  เซ่งเครือ
9. เด็กหญิงพิมานมาศ  ดวงเดือน
10. เด็กหญิงรัชธิดา  ชมสน
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขมวิเศษ
12. เด็กหญิงอทิตยา  เกียรติศ้กดิ์
13. เด็กหญิงอำไพ  เผ่าพงษา
14. เด็กหญิงเกตสรินทร์  นิลม่วง
 
1. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
2. นางสาวณัฐกฤตา  นาคสุข
3. นางสาวนวรัตน์  เทศกูล
4. นางนารีรัตน์  สาครขำ
5. นางสาวบุษบา  รักดี
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 61.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายทักษิณ  ชูช่วย
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญรอด
3. เด็กชายบารมี  จึงเจริญ
4. เด็กชายปฏิพล  เชียงฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  สุขประเสริฐ
2. นายมัด  จอสูงเนิน
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนกฤต  ทับแพ
2. เด็กชายบวรทัต  เกตุศิริ
 
1. นายประเชิญ  เพลินจิตต์
2. นางสาวเกศรี  เพลินจิตร์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายสุภชา  เหมือนสุวรรณ์
2. เด็กชายสุรชัย  ได้รูป
3. เด็กชายเมธัส  สามเกลียว
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยอดทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญสม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สีโลหะ
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นายสุบิน  โกษาแสง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายชนน  แสงศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  เทศผ่อง
3. เด็กชายพีรพล  จิ๋วโต
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาววีระยา  มิชสิน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายพีรภัทร  สีดา
2. เด็กชายสิทธินนท์  สมบุญ
3. เด็กชายอานันย์  แซ่ผ่าน
 
1. นางนิภาภรณ์   มุ่งผล
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มูลทองชุน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ตั้งขยัน
3. เด็กหญิงธันยพร  เกศโกมล
4. เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
5. เด็กชายวัชรพล  เพชรพ่วง
6. เด็กหญิงอภิชยา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
2. นางสาวศริญดา  เทียมหมอก
3. นางอารีย์  ถือแก้ว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  มานพ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก้วไข่
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่อื้อ
5. เด็กหญิงณัฐพร  เพ็ชรประดับ
6. เด็กหญิงอนัญญา  เสนะวีรกุล
 
1. นางกมลรัตน์  อ่อนทรัพย์
2. นางพรทิพย์  ทองศรีสืบสกุล
3. นางมาริษา  ชื่นสุราษฎร์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงปาจรีย์   ขยันหา
2. เด็กหญิงปิยะดา   อ่อนสำอางค์
3. เด็กหญิงสุชาดา   ทองจีน
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  มุ่งมี
2. เด็กหญิงฐิติพร  นาคพี่น้อง
3. เด็กหญิงอรทัย  สายตา
 
1. นางสาวสาคร  เกิดศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงชไมยพร   ผันผ่อน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โห้หาญ
 
1. นางดวงฤดี  วิชัยสงค์
2. นางรจนันท์  เผือกประคอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายจันทร์  โคสินธ์
2. เด็กชายพงศกร  เกิดศรี
3. เด็กชายสุทธิชัย  คำคล้าย
 
1. นางสาวประภัสสร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวสุวิชา  พูลจนะกิจ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายกรกวรรต  เปีย่มพอดี
2. เด็กชายพรชัย  จำศีล
3. เด็กชายวรายุทธ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายเชษฐา  เพลินจิตต์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายพงศกร  สมเสนาะ
2. เด็กชายพรเทพ  ฉิมสะอาด
 
1. นายดุสิทธิ์  ลีลากร
2. นางสาวยุพารัตน์  แปลงต่อม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคชำนาญ
2. เด็กหญิงสมัชญา  กันหา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เพชรอยู่
 
1. นางรัชณี  เสือเหลือง
2. นางสาวสุคลทิพย์   หุ่นเก่า
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  กล่อมศรี
2. เด็กหญิงสาริยา  หมื่นนารถ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่หลู่
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชูแก้ว
2. นางสาวอังคณา  ภู่สุนทรธรรม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกริษฐา  ตาละลักษณ์
2. เด็กหญิงสมิตา  คงเพ็ชร
3. เด็กหญิงอรณี  ปั้นก้ม
 
1. นางกาญจนา  สองสี
2. นางอารียา  ฉลองขวัญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  โฉมยง
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เสือเหลือง
3. เด็กหญิงอรจิรา  คุ้มมั่น
 
1. นางชนาพร  ชำนาญศิริ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  กังวล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ประดับเงิน
2. เด็กหญิงปวีณา  เชื้อปรางค์
3. เด็กหญิงวรรณพัชร  บัวทอง
 
1. นางกาญจนา  สองสี
2. นางอารียา  ฉลองขวัญ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  พงษ์สานิล
2. เด็กหญิงวนัชพร  สมจิต
3. เด็กหญิงสิริยากร  อิทสุวรรณ
 
1. นางสาววาสนา  เกษโกศล
2. นางอัญชลี  น้อยหมื่นไวย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นาคดี
2. เด็กหญิงบุญยาพร   อุปราช
3. เด็กหญิงอรอุมา   พุกเทศ
 
1. นางสาวจินตนา   แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร   เสาวรส
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชื้อปรางค์
2. เด็กหญิงมีนตรา  มั่งคั่ง
 
1. นายพลพรรธน์  พลสระคู
2. นางอุไร  บุญทรัพย์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กชายบดินทร์  แสนยาเกียรติคุณ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  หมั่นทะเล
 
1. นางพรสุรีย์  รอดสิน
2. นายศราวุธ  แสนสำราญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ไพรรัตน์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ระย้า
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายสุทธินันท์   จะรดรัมย์
2. เด็กชายโกพิว   (ชาวพม่า)
 
1. นางธีราพร  คนบุญ
2. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กระแสร์สาย
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนิยดา  นาคคล้ำ
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นางสาวรัตนา  รัตนานุภาพ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายพัชรพงษ์  เผ่าพงษา
2. เด็กชายอลงกรณ์  ภู่ผาสุก
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นางศิริกาญจน์  กล่อมสกุล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สำเภาเงิน
2. เด็กหญิงอังคณา  ไทรวัน
 
1. นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสมพงษ์  แย้มพราย
2. เด็กชายอนิรุธ  กลิ่นปาน
 
1. นายสมบัติ  ถวิลอ่อน
2. นางหัสณีย์  สังขศิลปชัย
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายฐาปนา  กลิ่นอุบล
2. เด็กชายภานุพันธ์  พุฒอ่ำ
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางนิภาภรณ์   มุ่งผล
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนวันต์  วิไลประเสริฐ
2. เด็กหญิงปรียานุช  สุทธิรักษ์
 
1. นายสมบัติ  ถวิลอ่อน
2. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายณัฐพนธ์  หลี่เกษม
2. เด็กชายปริญญา  ทองเพ็ชร์
 
1. นางสาววรรณา  อ่ำศรี
2. นายสิปปกร  ศรีพรหมทอง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพล  คล้ายแก้ว
2. เด็กชายพิพัฒน์   ลาภส่งผล
3. เด็กชายวิศรุต  บุตตะ
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจนิตา  กิ่งนอก
2. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นลำภู
3. เด็กชายรัตนากร  จิ๋วใย
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยศรี
 
1. นางสาวนงลักษณ  ชัยศรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชาฌรังสี
 
1. นางปัญจมาพร  ดาราวงษ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช้างแก้ว
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ปรีดีบูรณ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กชายอชิระ  เล้าวงษ์
 
1. Mr.Callum Wade  Anderson
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายสำราญ  ลุมภู
 
1. Mr.Roel  Pascual
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรจิรา  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทรักษา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุกมล  กนกรัตนุกูล
 
1. นางนภาพร  เกษตรพูนสุข
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  วงวาล
 
1. นางณัฐยา  พงศ์ไพศาลศรี
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงเอมี่ เจย์  แคลลี่
 
1. Mrs.Geetanjali  Dhekane
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทรักษา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงกัณทิมา  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงฑิตยา  พัฒนวน
3. เด็กหญิงนุสรินทร์  พูลการุณ
4. เด็กชายวิภาส  ครอบครบุรี
5. เด็กหญิงเบญจภร  เอื้อถาวรกุล
 
1. นางศิริกาญจน์  กล่อมสกุล
2. นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองแท่ง
 
1. นายจรัส  สุทธางคกูล
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐฑางกูร  ทองปาน
2. เด็กหญิงภัทรภันย์  ใจต้อม
 
1. นางณัฐนาต  บุญยเชิญสุข
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงชาลิสา   อุดมปัญญาวิทย์
2. เด็กหญิงพิชามญช์  ปัญญาคะโป
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอี่ยมสอาด
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทองใส
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   ทรัพย์มา
3. เด็กชายมาโนช  แวงโพธิ์ษา
4. เด็กชายวรุตน์   หวานจริง
5. เด็กชายวรเมธ   ช่อสกุล
6. เด็กชายสถาพร  ศรีพิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชูใจ  ใหญ่ประเสริฐ
2. นางวาสนา  พันแสง
3. นางอารมณ์  จันทร์กระจ่าง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายด.ช.จิรพันธ์  อินทรกำแหง
2. เด็กชายด.ช.ณัฐพล  เการัมย์
3. เด็กชายด.ช.สุรศักดิ์  ถอยกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์ทวี
5. เด็กชายสิทธิชัย  จุ้ยมาลัย
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวกาญจนา  เผื่อนพิทักษ์
2. นางสาวรัทรินทร์  โฮมแพน
3. นางศรีสุภา  ศรีวิฑูรย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ก่ำพุฒธา
2. เด็กชายชานนท์  บุญดาสา
3. เด็กชายตะวัน  ศรีไชย
4. เด็กชายนที  นุชนารถ
5. เด็กชายวาริช  ศรีบัวอ่อน
6. เด็กชายหาญณรงค์  รอดสะใภ้
7. เด็กชายอดิศร  อรุณเล็ก
8. เด็กชายอาทิตย์   สีนากสุก
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์  สร้อยประเสริฐ
3. นายมัด  จอสูงเนิน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพอแอะป้า  จันทร์อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงมรกต  รัตนอาษา
4. เด็กชายรณชิต  ปัญญาหาญ
5. เด็กหญิงศิวาพร  กลมเกลี้ยง
6. เด็กหญิงอรอุมา  กล่ำชื่น
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจกล้า
8. นายอิของ  จงเจริญ
9. เด็กหญิงเพ็ญกวี  มะริด
10. นายเล่บัตร  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นายพิเศษ  จันทร์แสงทอง
2. นางสาวใจทิพย์  มั่นคง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงศร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรเปลี่ยน
3. เด็กชายนิติภูมิ  เดชรอด
4. เด็กหญิงปภาวี  ขำสุวรรณ
5. เด็กชายวีรวิชญ์  แก้วรัก
6. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วเผือก
7. เด็กหญิงสุธารัตน์  ด้วงพิมพ์
8. เด็กหญิงอรณี  พุฒซ้อน
9. เด็กหญิงเนตรนพิศ  เสาโพธิ์งาม
10. เด็กชายเนติธรรม  เดชรอด
 
1. นางปาริษา  แตงจุ้ย
2. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจิตตมาส  แซ่เซียน
3. เด็กหญิงชไมพร  ผันผ่อน
4. เด็กหญิงวิราสิณี  จิวฮั้ว
5. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วกุย
 
1. นางดวงฤดี  วิชัยสงค์
2. นางรจนันท์  เผือกประคอง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ด้วงทวี
2. เด็กชายอภิมุข  นาคโต
3. เด็กหญิงอริสรา  ด้างทวี
 
1. นางสาวทิพย์ณิชชากร  แสงน้อย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาวะทอง
2. เด็กหญิงภัทริยา  ดีล้อม
3. เด็กหญิงไอริณ  ศรีใส
 
1. นางสาวกัณทิมา  ชอบชู
2. นางปิยะนันท์  เที่ยงทัน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   โคตรแสง
2. เด็กหญิงลักขิกา  ปัญญารักษ์
3. เด็กชายออ   (ชาวพม่า)
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นุชนารถ
2. เด็กชายบัณฑูร  บุญมี
3. เด็กชายเตชภณ  มินา
 
1. นางสาวกัณทิมา  ชอบชู
2. นางปิยะนันท์  เที่ยงทัน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชุติมา  ขำอินทร์
2. เด็กชายทินภัทร  ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
2. จ่าโทวิทยา  บุญละดี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิติศักดิ์  นามยี่
2. เด็กหญิงพู่กัน  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นางลภัสลดา  จิระพัชรวงศ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชลดา  ลีอร่าม
2. เด็กหญิงปภาพินท์  อรุณสว่าง
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
2. นางสาวสุภาวดี  เอียดสี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุยบุรี 1. เด็กชายธนาภรณ์  ทับซ้อน
2. เด็กชายพีระพงศ์  เกษมสุขไพศาล
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญเกิด
2. นายศิวดล  ปักษา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  จันทร์ประจวบ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ยังละออ
 
1. นางพัชรี  จิตแจ้ง
2. นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขปลั่ง
2. เด็กชายศราวุธ  แสนพยุง
 
1. นางพัชรี  จิตแจ้ง
2. นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงนิษฐา  เลียบมา
 
1. นางสายฝน  เทพทิตย์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายเจนณรงค์  ยิ้มใหญ่
 
1. นางสาวพรพิไร  ตันติวรธรรม
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย    
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญอาจ
2. เด็กหญิงกมลพร  ทองย้อย
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ครูตระกูล
4. เด็กหญิงกฤติธร  ลิ้มทอง
5. เด็กชายกฤษกร  มีถาวร
6. เด็กชายกฤษณะ  ชุ่มจิตต์
7. เด็กชายการัณย์  สินปราณี
8. เด็กชายกิตติ  ด่านป้อม
9. เด็กชายกิตติพงศ์  เหลืองสอาด
10. เด็กชายกิตติพล  แซ่ตั๊น
11. เด็กหญิงกิตติยา  รังษีสัตยาโสภิศ
12. เด็กหญิงขนิษฐา  คีรีวงษ์
13. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลายแจ้ง
14. เด็กชายคมสัน  กิ่งเกตุ
15. เด็กชายจิรพัส  แจ้งฉาย
16. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมอนทอง
17. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ปราบภัย
18. เด็กหญิงชนิตา  ยอดแฉล้ม
19. เด็กหญิงชนินาถ  โยไธสง
20. เด็กชายชลสิทธิ์  อุดมดัน
21. เด็กชายชัยมงคล  ขุนพิทักษ์
22. เด็กชายชัยลักษณ์  อิ่มชู
23. เด็กหญิงชิดชนก  ปิ่นทอง
24. เด็กชายญาณภัทร  เขียวไสว
25. เด็กหญิงณัฎฐา  ตั้งจินดารัตน์
26. เด็กชายณัฐเดช  อ่อนละมูล
27. เด็กหญิงทวินันท์  สีคังไพ
28. เด็กชายทัศน์พล  การทองคำ
29. เด็กชายธนบัตร  คล้ายแก้ว
30. เด็กชายธนพล  มีวรรณะ
31. เด็กชายธนวัฒน์  จำหัน
32. เด็กชายธนวัต  แจ่มบูชา
33. เด็กชายธนาคาร  สรรพการ
34. เด็กชายธนาทิพย์  งาหอม
35. เด็กชายธนาธร  ตรงฉาก
36. เด็กชายธราธร  วสุทรัพย์ไพโรจน์
37. เด็กชายธีรนันท์  สิงกาโม้
38. เด็กชายธีรภัทร  เกตุแก้ว
39. เด็กหญิงนฤมล  สมพันธ์
40. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์สุวรรณ
41. เด็กชายนุกูล  เจริญสุข
42. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองพงศ์
43. เด็กชายปฐม  กองแก้ว
44. เด็กหญิงปนัดดา   เกี้ยมหู้
45. นางสาวปรางทิพย์  ยืนยั่ง
46. เด็กหญิงปรายฟ้า  รังสีสัตยาโสภิศ
47. เด็กชายปารมี  เปี่ยมเจริญ
48. เด็กหญิงปิยมาศ  สกุลธนะ
49. เด็กชายพงศธร  แสงสว่าง
50. เด็กชายพงศ์พล  พิพิธธนาบรรพ์
51. เด็กหญิงพนิดา  น้อยซ่อ
52. เด็กหญิงพรชนิตว์  ยุติธร
53. เด็กชายพิพัฒน์  บุญนุช
54. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีนาค
55. เด็กชายภัควัติ  เมืองงิ้วราย
56. เด็กหญิงภาวินี  เชื่อทอง
57. เด็กชายภิรมย์พร  ทารีภาพ
58. เด็กชายภูวลิต  ศรีนาค
59. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขศรี
60. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่เตียว
61. เด็กหญิงรักษิณา  ยังมีมา
62. เด็กหญิงราตรี  เตชะ
63. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แตงอ่อน
64. เด็กหญิงวนิดา  น้อยหนู
65. เด็กชายวรวุฒิ  กิ่งจันทร์
66. เด็กชายวรัญญู  วงษ์สวาท
67. เด็กหญิงวริศรา  พิมวิชัย
68. เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมองค์
69. เด็กชายวิษุวัต  วงษ์สวาท
70. เด็กชายวุฒิพล  สายอาจ
71. เด็กชายศรายุทธ  นุชนาคา
72. เด็กชายศราวุธ  นุชนาคา
73. เด็กหญิงศศิธร  เกิดคำ
74. เด็กหญิงศศิประภา  ทุมะลิ
75. เด็กชายศิริชัย   ใจเจือธรรม
76. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่ยมศรีวรรณ
77. เด็กหญิงสาลิณี  เส่นเพียว
78. เด็กชายสิทธิวัฒน์  กรุงทวี
79. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธิบดี
80. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่อื้อ
81. เด็กชายสุรยุทธ์  ชิวปรีชา
82. เด็กชายสุริยา  พวงพะนวม
83. เด็กชายหรรษวัต  ทิพย์สังวาล
84. เด็กชายอนวัช  สิงกาโม้
85. เด็กชายอนุชิต  มีวรรณะ
86. เด็กชายอนุรักษ์  คำชุม
87. เด็กชายอนุวัตร  เพลงพิณ
88. เด็กชายอภิสิทธ์  อู่เงิน
89. เด็กหญิงอรวรรณ  สีดังไฟ
90. เด็กหญิงอาทิตยา  คำบุญ
91. เด็กหญิงอารียา  มีวรรณะ
92. เด็กหญิงอุษา  วงษ์น้อย
93. เด็กหญิงอุษา  ช้างโก
94. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ประกอบผล
95. เด็กหญิงเกวลิน  ทองย้อย
96. เด็กชายเจษฎากร  หวานสนิท
97. เด็กชายเตชิต  ตุลปันโต
98. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยังมีมา
99. เด็กหญิงแสงวดี  วิจิตรอรพินทร์
 
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กชายปัณวิชญ์  สัมมาชีพ
 
1. นางสาวกันทิมา  ทนยิ้ม
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1. เด็กหญิงชุติสรา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หน่อสุริวงค์
3. เด็กหญิงมากาลี  อานเตอร์เซย์เดน
 
1. นางสาวณัฐวดี  กันชัยต๊ะ
2. นางสาววัชราภรณ์   ทรัพย์มา
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงชนาพร  คีรีนิล
2. เด็กหญิงธัญมาศ  บุญมา
3. เด็กหญิงพิมพ์ณารา  คตะธรรมโม
 
1. นางนีรชา  ตรีสุคนธ์
2. นางสาวสุธามาศ  นกเพชร
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงธันยธร  พรายยงค์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แตงอุดม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  ปรีเปรม
 
1. นางศิรัชญา  เปลี่ยนปราณ
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายพิสิทฐ์  ขุนวิชัย
 
1. นายประสาน  ปะติเพนัง
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อำพลับ
2. เด็กชายทรงพล  จันทร์ชูกลิ่น
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงฉวีผ่อง  ศรีสุขใส
2. เด็กชายนภัส  สีเมฆ
 
1. นางจิตรา  ดิษฐเณร
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธนาธิป  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงสุธิดา  แป้นทอง
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บน 1. เด็กหญิงศศิภา  บุญมา
 
1. นางวาณี  บุญมี
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงไพจิตรา  บวบหอม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แตงอุดม
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงนรกมล  นิลกรรณ์
 
1. นางกาญจนา  โชติช่วง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  พรายแก้ว
 
1. นายวีระยุทธิ์   หอมหวล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายณัฐกาล  เพชรประดับ
2. เด็กหญิงภัทราพร  อ่วมอ้อ
 
1. นางภาวนา  พรมสะอาด
2. นางอรุโณทัย  ช้างเพชร
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายคุณากร  บัวขาว
2. เด็กชายสุรเดช  พุ่มศรีเมือง
 
1. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
2. นางศิวิไล  รักษนาเวศ