หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา มณีอินทร์วัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธชาติ พันธุ์เวียงวัดขุมแก้วกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ชุตินันท์วัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางชไมพร ยังสนองวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวดอกลักษ วรยศวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ เสนาวัดปทุมนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมาลีวรรณ มณีโชติวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา โคตรสมบัติชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา เข็มสมวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วารีวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
5. นางสาววัฒนา ช้างเผือกวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวชลิดา ภารังวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสินชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา พันธุ์ชัยชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางวิรวรรณ สุภานันท์วัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งทิวา เคยอาษาวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสอนศรี สิงหพงศ์วัดกลางคลองสี่กรรมการ
3. นางพนมวัลย์ วรดลวัดนาบุญกรรมการ
4. นางสุรีพร พลเจริญวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์วัดกลางคลองสี่กรรมการ
6. นางพัชรี องค์เพลาเพลิดวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์วัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางราณี พึ่งสกุลวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
3. นางศิริมา สุขเสดาะวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสมจิตร์ สาสารวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
5. นางทิพวรรณ์ ลาวรรณวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางสุภาพร พงษ์ปวโรภาสธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี วิมลศิลปินชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางดวงฤทัย รัตนคุณากรวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางกุุหลาบทิพย์ ปิ่นหิรัญวัดคลองชันกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ มุกดอกไม้วัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริอาภา เจติกานนท์วัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางจันทร์ยอง ยืนยงวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางวรุณพร รัตนโทวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ทองเหลือวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
6. นางสาวภัทรีภรณ์ เปลื้องทุกข์วัดประยูรธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล อภิปัญญานนท์วัดคลองชันประธานกรรมการ
2. นางพัทธมน บัวงามสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปลื้มจิตร์ ทองเล็กวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
5. นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์ธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
6. นางสาววรรณา เฟื่องฟูวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ กิจเมธีชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ทองอยู่ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ นัยนาวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ขำบุญวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนรัชต์ ลิมาภิรักษ์วัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสุมนา น้อยวรรณะชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์วัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ โปรดปรานวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางภัณฑิลา นามวงษ์ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอารี เชี่ยวสิทธิไชยวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางกานต์รวี เกิดสมศรีวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวนุชรา เพิ่มพูนโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายสุเมธ วรรณหัดโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวนงนุช สูญยี่ขันธ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐชยา อาจทวีกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสายสุณีย์ ไหวติงโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
8. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองตริรัมย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายณัฐรินทร์ ศิริจรูญเรืองโรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
4. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นายศุภชัย ยอดดีโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
6. นางจำนงค์ เงินมากโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
7. นางสาวสมร ประดับญาติโรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคีกรรมการ
8. นายธนชัย จูสนิทโรงเรียนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
9. นางสาวทิพวรรณ์ อ่วมทองโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
10. นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
11. นายประสิทธิ์ บุดดีโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรดา อิ่มพงษ์โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายปราโมทย์ แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นายทรงพล เวียงวิวัฒน์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นายมานิจ ไกยสุทธิโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูลกรรมการ
6. นายนิมิต ภูมิทองโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
7. นางสาวควรพิศ โปนะทองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
8. นางสาวพรนลัท พลเสนาโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตกรรมการ
9. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางนันธิดา ปักกังเวสังโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ หงทะนีโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายธนพล มหากาลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางศุภกานต์ ชะโกทองโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท1 ป.1-ป.3
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางนันธิดา ปักกังเวสังโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ หงทะนีโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางนันธิดา ปักกังเวสังโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางนางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ หงทะนีโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายธนพล มหากาลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางศุภกานต์ ชะโกทองโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.1-ป.3
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางนันธิดา ปักกังเวสังโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ หงทะนีโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางฐาปณิต สมัครกิจโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงศ์ศิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เงินกระโทกโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางธนัญญา บันลือโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
5. นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสมฤดี ใจมาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวลฎาภา นาคคูบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เป้าประจำเมืองโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวทย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นายไพรินทร์ ละครเขตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรศักดิ์ จิตร์แน่นโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยนโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
7. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
8. นางสาวมธุรส เหมโสโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.1-ป.3
1. นางฐาปณิต สมัครกิจโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงศ์ศิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เงินกระโทกโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางธนัญญา บันลือโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
5. นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสมฤดี ใจมาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสดชื่น ตันดีโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ปานประสงค์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางมาลี เอี่ยมรัตนโยธินโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางนางจุทัย พัทสารโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางนวลฉวี ถิรกานต์โรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
6. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
8. นางสาวทองหล่อ โพธิ์ทองโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้ายโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
10. นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ยโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
11. นางกรณิกา คุ้นกลางโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
12. นางสมศรี กล่ำเชยโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
13. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศกรรมการ
14. นายณภชล ฤกษ์วิรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
15. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสดชื่น ตันดีโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ปานประสงค์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางมาลี เอี่ยมรัตนโยธินโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางจุทัย พัทสารโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางนวลฉวี ถิรกานต์โรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
6. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
8. นางสาวทองหล่อ โพธิ์ทองโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้ายโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
10. นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ยโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
11. นางกรณิกา คุ้นกลางโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
12. นางสมศรี กล่ำเชยโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
13. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศกรรมการ
14. นายณภชล ฤกษ์วิรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
15. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงค์มณีโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุภากรณ์ เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ทาต่อยโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจงกล ทานัธยพงศ์โรงเรียนแย้มสอาดรังสิตกรรมการ
6. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางชลิดา สีเสือโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตศิลป์ 1 ระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ เสาะหายิ่งโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เสนาโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางจินตนา แสงกรดโรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางจิรารัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตศิลป์ 1 ระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เสาะหายิ่งโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางจินตนา แสงกรดโรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางจิรารัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางนงนุช เสนาโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตศิลป์ 2 คำนวณแล้วระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
3. นางสาวยุพิน อินทรีโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
4. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
6. นางอำนวยพร งามสวยโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตศิลป์ 2 คำนวณแล้วระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
3. นางสาวยุพิน อินทรีโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
4. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
6. นางอำนวยพร งามสวยโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตศิลป์ 3 สร้างภาพด้วยเส้นด้าย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน น้อยพันธุ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ จิตรัตน์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เลิศศิลโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางจิรกาล จันทันโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคณิตศิลป์ 4 สร้างภาพขาวดำด้วยรูปเรขาคณิต ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เงินมากโรงเรียนวัดพวงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจำลองลักษณ์ สุระเสนโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นายสุชาติ ชูสติโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นายบุญเลิศ เย็นทรวงโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายสมมาศ กลิ่นถือศีลโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากฮอส ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ แสงนิลโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาลี วัฒนเขจรโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นายจรัส แก้วหนองแสงโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูลกรรมการ
4. นางอัญชนา สินสมศักดิ์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
6. นายยงยศ ศรีภิรมย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากฮอส ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แสงนิลโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาลี วัฒนเขจรโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นายจรัส แก้วหนองแสงโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูลกรรมการ
4. นางอัญชนา สินสมศักดิ์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
6. นายยงยศ ศรีภิรมย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากฮอส ม.1-ม.3
1. นายปานเทพ กรรณสูตรโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ไชยกาลโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
3. นายถาวร เก่งการณ์โรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุเทพ อาสนเสวตร์โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
5. นายมานิจ ไกยสุทธิโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม 24 ป.1-ป.3
1. นายวัชระ วงศ์ปราชญ์โรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นางสาววศินี ดีที่สุดโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจันทร์นิกร บงแก้วโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นายกริชนรินทร์ สิงคเวหนโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ พ้นภัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวเสาวณีย์ พงษ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
7. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม 24 ป.4-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์ปราชญ์โรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นางสาววศินี ดีที่สุดโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจันทร์นิกร บงแก้วโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นายกริชนรินทร์ สิงคเวหนโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ พ้นภัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวเสาวณีย์ พงษ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
7. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3
1. นายสันติ หวั่นวะดีโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พารอดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางอำภาพันธ์ แก้วอินทร์โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
4. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นายวงษ์เดือน ทองคำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกีรติ ศรีสะเทือนครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายองอาจ แสนมาโนชครูโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ เดชเสน่ห์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ คุณาวันครูโรงเรียนศรีสโมสรกรรมการ
5. นางภิญญดา รักษาเมืองครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นายรัชพล ผลพูลครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ บุญวงษ์ครูโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร แจ้งไพรครูโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางกัญญาวดี ณรงค์ฤทธิไกรครูโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. นางสุนันท์ จันทร์วีนุกูลครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ เปล่งรัศมีครูโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
6. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
7. นางสมร วงศ์ปานครูโรงเรียนโชคชัยรังสิตกรรมการ
8. นางสาวปราณี ดวงจันทร์ครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนงนภัส ชีวะกลิ่นศักดิ์ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นายศิวะพร สุนทรเกตุครูโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนพพร ชัยยนต์ครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจุมจินต์ สลัดทุกข์ครูโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี นุชนวลครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิครูโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
4. นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึงครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นางวนิดา หวังวิวัฒนาครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ คงวรรณะครูโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บุญยงค์ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ระว้าครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา ศุภานุสรครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ปาคำสีครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางภัทราพร พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ลิ้มบุญเจริญโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นางสาวเนตรหทัย ดีเป้าโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสนองวรรณ ช้างเชื้อครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ จุฑานุตครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดีวาศครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางขวัญใจ วิเศษทรานนท์ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ แก้วหาญครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพยอม ภูผินผาครูโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร นุ่มยองใยครูโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุษบา วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร กลิ่นกระจายครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.สุเนตร มณทลครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางวิวัธนี ไตรธาตรีครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขาครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา ปฐพีดุสิตครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุไร กองนาคครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวผกา ภูผาครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ ถือธรรมครูโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทองรอดครูโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ พงษ์ทองครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองลักษณ์ศิริครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ สุวรรณโทครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น แพทย์หมัดครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางสาวสุชัญญา สารประสพครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ เสือจุ้ยครูโรงเรียนวัดพืชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑา ไม้ทรัพย์ครูโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางศรีไพล เกษรครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ คงจรูญครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุชัญญา สารประสพครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ รุจาคมครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นายสมคะเน โตวัฒนาครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณิสา พิมพ์พันธ์ครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวรินทร์ ใจกระเสนครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
3. นายสมคะเน โตวัฒนาครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบังอร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ระดมเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจินตนา แสงกรดโรงเรียนวัดพืชอุดมประธานกรรมการ
2. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางสุทธิกาญจน์ ดิษฐระหาญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประมวล ศิริวรรณโรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา จิตตะเสนีย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเบญจวรรณ ภู่ด้ายโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรุ้งดาว บุนนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เปรมชื่นโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
3. นายสมชาย พึ่งสุขโรงเรียนวัดเกตุประภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภัทราพร พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดดอนใหญ๋ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ สุวรรโณโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางภิรมย์พร เมืองเกษมโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก สร้อยระย้าโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายศศิกานต์ ค้อสกุลโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทรรศน์มน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดพวงแก้วประธานกรรมการ
2. นายศิวะพร สุนทรเกตุโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุหัส ทองนพคุณโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายพิทักษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดพวงแก้วประธานกรรมการ
2. นายศิวะพร สุนทรเกตุโรงเรียนสมุหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุหัส ทองนพคุณโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวริยดา ทองสว่างโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ไทยประเสริฐโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์โรงเรียนวัดดอนใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวริยดา ทองสว่างโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ไทยประเสริฐโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์โรงเรียนวัดดอนใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกสิณ ปี่ทองโรงเรียนวัดปัณจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางพัชรี องค์เพลาเพลิดโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายกสิณ ปี่ทองโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางพัชรี องค์เพลาเพลิดโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรัตนา แตงอ่อนโรงเรียนกลางคลองสิบประธานกรรมการ
2. นางธัญดา สุวรรณดลโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีทอง ทองเจริญโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร ทรัพย์เภาโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ คงวรรณะโรงเรียนวัดอดิศรกรรมการ
5. นางสาวสิริพัชญ์ อนันทนุพงศ์โรงเรียนวัดลานนากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิภาดา วาปีสาโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ป้อมคำโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร สังข์รัมย์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริวรรณ เสนาโรงเรียนวัดปทุมนายกประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ภู่พรายงามโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ อุทโทโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางนงค์คราญ อรรถานิธิโรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
5. นางสายสุณีย์ ไหวติงโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
6. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาภรณ์ แก้วพลงามโรงเรียนกลางคลองสิบประธานกรรมการ
3. นายอังศุธร จุ้ยเจริญโรงเรียนวัดดอนใหญ๋กรรมการ
4. นางสาวฐิติพันธุ์ มากนกโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นางรัตนา ม้าสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิยะดา ดามาพงษ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรียา แก้วมณีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา เยี่ยงวิญญูโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ศรีมีโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายปัญญา แก้วมณีวัดทศทิศารามประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นายสมชาย ไตรสโมสรโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายปัญญา แก้วมณีวัดทศทิศารามประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นายสมชาย ไตรสโมสรโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยะรังษีนุกูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯกรรมการ
2. นางรัชพันธ์ คุณตาโรงเรียนกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายอิทธิพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
6. นางสาวอนิตยา บัวสุนทรโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสาวศาตพร เภาจันทึกโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
8. นายชวลิต แช่มเจริญโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
10. นางอิสราภรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
11. นางนิทิวดี พารอดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ติยะรังษีนุกูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯกรรมการ
2. นางรัชพันธ์ คุณตากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอิทธิพงศ์ ทองอยู่กรรมการ
5. นายณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพิชิตปิติยารามกรรมการ
6. นางสาวอนิตยา บัวสุนทรโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสาวศาตพร เภาจันทึกโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
8. นายชวลิต แช่มเจริญโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
10. นางอิสราภรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
11. นางนิทิวดี พารอดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางไสว เครือรัตนไพบูลย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มะลิลำโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สายเนตรโรงเรียนทิพพากรวิทยาการกรรมการ
5. นายสุพัฒนา สารศรีโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางไสว เครือรัตนไพบูลย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มะลิลำโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สายเนตรโรงเรียนทิพพากรวิทยาการกรรมการ
5. นายสุพัฒนา สารศรีโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจรา เจียมกมลโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายตะวัน มงคลชูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายพรศิลป์ ศรีเรืองไรโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นายมงคล กันเผือกโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นายเที่ยง เซ็งแซ่โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)กรรมการ
6. นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปรานโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นายพิทักษ์ แก้วทองมาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจรา เจียมกมลโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายตะวัน มงคลชูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายพรศิลป์ ศรีเรืองไรโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นายมงคล กันเผือกโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นายเที่ยง เซ็งแซ่โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)กรรมการ
6. นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปรานโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นายพิทักษ์ แก้วทองมาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทร์คงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพชรมาลีครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวันชนะ ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาววงษ์อนันต์ คงศรีครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและราชิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพชรมาลีครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวันชนะ ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและราชิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีครูชำนาญการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาววงษ์อนันต์ คงศรีครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและราชิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพชรมาลีครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวันชนะ ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและราชิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีครูชำนาญการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพชรมาลีครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและราชิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพชรมาลีครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวันชนะ ฤกษ์สมุทรสถาบันวิจัยพัฒนาและราชิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีครูชำนาญการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาววงษ์อนันต์ คงศรีครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณรงวิทย์ พฤกษาศิลป์โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยาวิทยาลัยนาฎศิลศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อินทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อินทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อินทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อืนทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อินทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อืนทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อินทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา อืนทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ถือธรรมโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางยุพา มีหกวงศ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นายสรรเพชร นุ่มยองใยโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมาลีวรรณ กิ่งก้านโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางปลื้มจิตร์ ทองเล็กโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร กงเพชรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ชัชมนมาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แสงเงินโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ เดชมณีโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางจินตนา แสงกรดโรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
5. นางพรพรรณ บุญยงค์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา ชัชมนมาศโรงเรียนวัดโพสพผลเริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แสงเงินโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ เดชมณีโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางนางจินตนา แสงกรดโรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
5. นางพรพรรณ บุญยงค์โรงเรียนวัดพิรัณศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวประเทือง อังกูรวัฒนาโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติวรรณ เฉลิมชวลิตโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประมวล ศิริวรรณโรงเรียนธัญญะผลกรรมการ
4. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ตราชูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประเทือง อังกูรวัฒนาโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางประมวล ศิริวรรณโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี ตราชูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางกิตติวรรณ เฉลิมชวลิตโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางประพิน เวฬุวนารักษ์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี วงษ์เฉลิมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนารินทร์ มีอนันต์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางภิญญดา รักษาเมืองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมเดช วรศิริโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เจริญสุขโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางรจนา ชมภูทองโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ แก้วบางโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายถาวร เก่งการโรงเรียนร่วมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิน อินทรีโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ไพเราะโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางธัญทิพย์ คงมีธนาเศรษฐ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ไพเราะโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพย์ คงมีธนาเศรษฐ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวยุพิน อินทรีโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา วรศิริโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา พละกุลโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางเบญจมาศ เจริญสุขโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ สารทอสีโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
2. นางพวงทอง พุ่มระย้าโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางจินตนา แสงกรดโรงเรียนวัดพืชมงคลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข คนซื่อโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ โรจนสุพรโรงเรียนปัญจทายิกาวาสกรรมการ
4. นางปิยมณฑ์ สาสุนทราโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางบัวผัน เนียมสวรรค์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยมณฑ์ สาสุนทราโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญสุข คนซื่อโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ โรจสุพรโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพัชมณ กัลยาศิลปินโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงค์คราญ อรรถานิธิโรงเรียนวัดกลางคลองสิบกรรมการ
3. นางละเอียด บุญคำโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
4. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวโสภิดา กระต่ายนาคโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชมณ กัลยาศิลปินโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละเอียด บุญคำโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
3. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา กระต่ายนาคโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางนงค์คราญ อรรถานิธิโรงเรียนวัดกลางคลองสิบกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธนกฤษ พรมทองข้าราชการบำนาญ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ดาวแจ้งโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์โรงเรียนดอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
5. นางสาวทินนภา วัฒนะเหลาโรงเรียนปัญจฑายิกาวาสกรรมการ
6. นางสาวประภาศรี บุญศิริโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
7. นางสาวดาริน ฮกซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสายสุณีย์ ไหวติงโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
9. นางสาวเกศินี ยอดแก้วโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
10. นางสาวอุดมศรี ตรีทิพย์ศิริศีลโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
11. นางสุทธิพร แก้วหนองแสงโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
12. นางสาววิยดา เกตุตากแดดโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
13. นางจำลองลักษณ์ ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
14. นายภานุวัต อิสระพงศ์เผ่าโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยากรรมการ
15. นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
16. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิโรงเรียนชุมชนประชาธิปัติย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นายเถลิงเกียรติ ไวกยีโรงเรียนวัดสมุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐิดา สีชานิลโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
5. นายประสิทธิ บุดดีโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไร กองนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทดโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสวรส พึ่งสว่างโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชรโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พันธ์ สินผดุงผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล คุ่ยต่วนโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางศุภางค์ แก้วมณีโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางสาววิยะดา ดามาพงษ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นายสุรเดช พุ่มวันโรงเรียนวัดแสงมณีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ บุญวงศ์โรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา โฉมสมโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวนารินทร์ มีอนันต์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. นางพัชรี องค์เพลาเพลิดโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
5. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา ช้างน้อยโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช แก้วเก้าโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ ปกัมพลโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสกรรมการ
4. นางสาวสุมามาล อุ่นขำโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
6. นายสันติชัย เกษมสุขโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางถาวร จินดาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินทริงโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวพรรษชล ฉลาดเขียวโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัติย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวชาตรี บวรเวสสะโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ แสงทองโรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฎร์บำรุง"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์โรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอิศรา วันหมัดโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ ก้านบัวโรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
6. นางสาวศิริสวรรณ เสนาโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
7. นายศรัณย์ สิทธิ์น้อยโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
8. นางสาวนาตยา ปาลพันธุ์โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
9. นางสาวปณิชา ปั่นสุ่นโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
10. นางเสาวนีย์ อ่วมเกตุโรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยากรรมการ
11. นางศรีนิล ชินนารักษ์โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลกรรมการ
12. นางสาวภาวินี เกตุมอญโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป ดำทิพย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ CCDKMประธานกรรมการ
2. นางสาววริยา พันวิสูโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาววาสนา รื่นสุขโรงเรียนวัดมงคลรัตน์กรรมการ
4. นางสาวมนพร สถาพรพงศ์โรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
5. นายสมชาย ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานัด เหล็งนุ้ยโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
3. นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานนท์โรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา สีลาโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกษร โพธิ์ชัยโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกร ธนะสารโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทยโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
4. นางสาวบุญเรียม จันทวรนันทวิชโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นางสาวสายสุดา ดีไชยรัมย์โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
6. นายศราวุฒิ บาลีโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอนุชา ภาผลโรงเรียนวัดศรสโมสรประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ประภาสะวัตโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ชนะชัยโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
4. นางสาวมัทนา ทรงกลิ่นโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
5. นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มีแย้มโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกนก ฉัตรแก้วมณีโรงเรียนวัดเจริญบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรชนก พวงแก้วโรงเรียนกลางคลองสี่กรรมการ
3. นางธนันต์พร สุขประดิษฐ์โรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
4. นางมัณฑนา ปานเถื่อนโรงเรียนวัดเกตุประภากรรมการ
5. นายนิรุตติ์ สุขเจริญโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิมิตร ภูมิทองโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจาริณี พันธ์น้อยศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ดงน้อยโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา มาศภูธรโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นายประเสริฐ ภัทรเลอพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์กรรมการ
6. นางสาวยุพา เห็มรัตน์โรงเรียนคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร พูนประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เนียมสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นายพิชิต วงศ์ชนกนันท์โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นายนพสิทธิ์ พุทธโรงเรียนวัดอดิศรกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี เพ็งรัศมีโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
6. นายนคร เข็มนาคโรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. Mr.Eric de Guzmanครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา สุขเกษมครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ ประวันเณครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางคนึง พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางบุญญาภา ปานลักษณ์ครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. MissStephanie Brummettครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. MissJuliet Gayamoครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางบุญญาภา ปานลักษณ์ครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางวริษฐ์ฐาวรรณ กลั่นบิดาครูโรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์กรรมการ
5. Mr.Ray Edword Reinertครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. Mr.Corhelio Bliseoครูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณา วรรธณะบูรณ์ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสีนวล เนตรเขมาครูโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญเกื้อ พินิจกลางครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. Mr.Eric Gasta Wallabdasครูโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางปรียนันท์ เจษฎางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา มหาเกตุครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสุภัชชา ศิริวรรรณครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามรองประธานกรรมการ
3. MissMercedes M.Ordoniaครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจริยา จันทร์เต็มครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิลาพร มงคลครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. Mr.Adohis Bolorครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวอาภาภรณ์ ยิ้มย่องครูโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีเล็กโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางมนทิพ ณ กาฬสินธิ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
3. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. MissNarisa Imprasertโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. Mr.Geoffery Kwesiโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมาส แสงรักษ์ครูโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นางประณยา เอกญาติครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. Mrs.Grace Abalos Ocongครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
5. Mr.Adonis Nido Bolorครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
6. นางวริษฐ์ฐาวรรณ กลั่นบิดาครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา สุรเวชครูโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวพรโสพิศ อวยชัยครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางมัลลิกา ฟูตระกูลครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ขันธ์แก้วครูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. Mr.Edmond Paul Leblancครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
6. Mr.Andre Garantครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางมัลลิกา ฟูตระกูลครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท์ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร สาลีครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางพิมพ์อร เสรีพัฒนานนท์ครูโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
5. Mr.Jason Alaviครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางณภัค สุขพินิจครูโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ ประวันเณครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัชนี เสียงแหลมครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางนิศากร เอี่ยมสายครูโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นางสารภี เพ็ญประพัฒน์ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Ivan James Telfordครูโรงเรียนวัดธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
7. Mr.Gareth Bairdครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวดุจดาว วรแสนครูโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ บุญผ่องศรีครูโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สิงหราครูโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา พงษ์ผ่องพูลครูโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
5. Mr.Nixon Heanandeaครูโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
6. Mrs.Aloha Naudagapครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจารุรัตน์ เข็มลายศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์พัฒน์ เอื้อเทพตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิภาษาจีนกรรมการ
3. นายปฏิจักร ประขันธ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาวหลิวซิ่วเหมย ครูสอนภาษาจีน (อบจ.)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณผู้บริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ หวั่นวะดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายสกล ศิริบุตรลูกจ้างสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายบัณฑูร สายสงเคราะห์โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
8. นายอิศรา สีสันโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
9. นายกำพล ซอสูงเนินโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีกรรมการ
10. นายศราวุธ จินดาสุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
11. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
12. นางสาวพูนสุข เลิศไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
13. นายสมยศ วงษ์รักสันติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
14. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
15. นายเถลิงศักดิ์ มานุชานนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
16. นายปริญญา แช่มชมดาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทองกรรมการ
17. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
18. นางวันทนา สุขษาสุณีสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
19. นางสาวอัลชลี สังข์ทองโรงเรียนสระเตย สปป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
20. นายโยธิน ฉายแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามกรรมการ
21. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
22. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ หวั่นวะดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายสกล ศิริบุตรลูกจ้างสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายบัณฑูร สายสงเคราะห์โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
8. นายอิศรา สีสันโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
9. นายกำพล ซอสูงเนินโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีกรรมการ
10. นายศราวุธ จินดาสุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
11. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
12. นางสาวพูนสุข เลิศไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
13. นายสมยศ วงษ์รักสันติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
14. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
15. นายเถลิงศักดิ์ มานุชานนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
16. นายปริญญา แช่มชมดาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทองกรรมการ
17. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
18. นางวันทนา สุขษาสุณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
19. นางสาวอัลชลี สังข์ทองโรงเรียนบ้านสระเตย สปป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
20. นายโยธิน ฉายแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามกรรมการ
21. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
22. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ หวั่นวะดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายสกล ศิริบุตรลูกจ้างสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายบัณฑูร สายสงเคราะห์โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
8. นายอิศรา สีสันโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
9. นายกำพล ซอสูงเนินโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีกรรมการ
10. นายศราวุธ จินดาสุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
11. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
12. นางสาวพูนสุข เลิศไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
13. นายสมยศ วงษ์รักสันติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
14. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
15. นายเถลิงศักดิ์ มานุชานนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
16. นายปริญญา แช่มชมดาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทองกรรมการ
17. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
18. นางวันทนา สุขษาสุณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
19. นางสาวอัลชลี สังข์ทองโรงเรียนบ้านสระเตย สปป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
20. นายโยธิน ฉายแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามกรรมการ
21. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
22. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางปราณี กรุณวงษ์โรงเรียนวัดปทุมนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ยอดเแก้วโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
4. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดกลางคลองสี่่กรรมการ
5. นายสรายุทธ ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิระศักดิ์ เมืองคงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางปราณี กรุณวงษ์โรงเรียนวัดปทุมนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ยอดเแก้วโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
4. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดกลางคลองสี่่กรรมการ
5. นายสรายุทธ ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิระศักดิ์ เมืองคงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ สโรบลโรงเรียนปัญจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ คุณาวันโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นางจรา เจียมกมลโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นายยงยศ ศรีภิรมย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวพัชรี ลาวิลัยโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพนมวัน วรดลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ระดมเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ดงน้อยโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
4. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาววนิดา วิสารทวิศิษฏ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา เคยอาษาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ทองวิวัฒน์โรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชยโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววรรณ์นิษา อ่อนท่าลาดโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปืตยารามกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปืตยารามกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา พงศ์ผ่องพูลโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
4. นายถวัลย์ ประวันเณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางเสาวภา สุรเวชโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสารภี เพ็ญประพัฒน์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. Miss Diana Mandy Javanโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา พงศ์ผ่องพูลโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
4. นายถวัลย์ ประวันเณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางเสาวภา สุรเวชโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
7. นางสารภี เพ็ญประพัฒน์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. Miss Diana Mandy Javanโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ หงทะนีโรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางสาวบังอร สวนพลูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ทองสุขโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
5. นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ยโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ หงทะนีโรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางสาวบังอร สวนพลูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ทองสุขโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
5. นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ยโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุธาธินี ไชยกาลโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางศิรินทร์ สุดคะนึงโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางทิพวรรณ์ ลาวรรณโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุธาธินี ไชยกาลโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางศิรินทร์ สุดคะนึงโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางทิพวรรณ์ ลาวรรณโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์เดือน ทองคำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ปาคำสีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ สินชูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นางสาวควรพิศ โปนะทองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวงษ์เดือน ทองคำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ปาคำสีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ สินชูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นางสาวควรพิศ โปนะทองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายชาลี วัฒนเขจรโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ มีเดชโรงเรียนวัดลานนากรรมการ
3. นางรสรินทร์ ชาประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ลาวิลัยโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรณกร พานิชย์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายชาลี วัฒนเขจรโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ มีเดชโรงเรียนวัดลานนากรรมการ
3. นางรสรินทร์ ชาประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ลาวิลัยโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรณกร พานิชย์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์โรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ใจอิ่มสินโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นางกิตติมา ศรีพรหมมาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรมโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางจำลองลักษณ์ ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนุชนาฏ โพธินำแสงโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บัวเที่ยงโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ผลเจริญโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางปิยมณฑ์ สาสุนทราโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิราพร เลี้ยงพันธุ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ภมรานนท์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางณณัท ไทยประคองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์โรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นายประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
6. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชาลิสา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางนงพงา ศรีปินตาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปี่ยนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางดวงพร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ชุตินันท์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางมุนนี ธรรมรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางฐินรา พุฒตาลโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
6. นางศิริพร มาเดชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ รักษาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ชุตินันท์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางมุนนี ธรรมรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางฐินรา พุฒตาลโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
6. นางศิริพร มาเดชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ รักษาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ชุตินันท์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางมุนนี ธรรมรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางฐินรา พุฒตาลโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
6. นางศิริพร มาเดชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ รักษาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ชุตินันท์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางมุนนี ธรรมรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางฐินรา พุฒตาลโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
6. นางศิริพร มาเดชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ รักษาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ชุตินันท์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางมุนนี ธรรมรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางฐินรา พุฒตาลโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
6. นางศิริพร มาเดชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ รักษาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวนฤมล นกเทศโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
7. นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวนฤมล นกเทศโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
7. นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวนฤมล นกเทศโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
7. นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวนฤมล นกเทศโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
7. นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวนฤมล นกเทศโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
7. นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ทิมยองใยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางสาวนฤมล นกเทศโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
7. นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางกัลยา พรมโนนศรีโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา อาจสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นายวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นายวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นายวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพืทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่มาลาโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ หอมทองโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจิญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่มาลาโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นายวีรภัทร ภู่ดุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการมกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบครู โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศครู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางประไพ คงชุมครู โรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางประไพ คงชุมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิพร พุ่มเกษมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิพร พุ่มเกษมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิพร พุ่มเกษมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวณปภา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมรักนันท์ อภิปัญญาเลิศโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางลำเจียก ฉินนะโสตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]