หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลองสิบ 0 0 0
2 014 โรงเรียนกลางคลองสิบ 39 91 49
3 069 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 0 0 0
4 042 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) 0 0 0
5 043 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 12 19 15
6 044 โรงเรียนชุมชนบึงบา 53 96 79
7 002 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 91 187 111
8 045 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 0 0 0
9 017 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 49 116 51
10 003 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 86 142 113
11 016 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 96 190 139
12 004 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 37 94 52
13 005 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 60 129 85
14 046 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 9 13 11
15 047 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 24 39 28
16 019 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 28 54 37
17 065 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 2 6 4
18 018 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 9 17 9
19 021 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 43 82 67
20 008 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 25 54 32
21 023 โรงเรียนวัดคลองชัน 101 190 138
22 048 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 23 39 23
23 049 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 13 23 16
24 025 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 34 94 40
25 026 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 31 75 47
26 027 โรงเรียนวัดทศทิศ 6 17 11
27 068 โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผล 0 0 0
28 028 โรงเรียนวัดธัญญะผล 21 48 25
29 066 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 0 0 0
30 010 โรงเรียนวัดนาบุญ 31 63 39
31 029 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 34 82 55
32 051 โรงเรียนวัดปทุมนายก 17 27 24
33 030 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 16 24 23
34 020 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 46 87 64
35 031 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 36 72 41
36 053 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 20 29 26
37 032 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 29 71 47
38 033 โรงเรียนวัดพืชอุดม 14 31 14
39 035 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 15 23 15
40 011 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 47 83 61
41 054 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 15 25 23
42 070 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 10 20 11
43 036 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 101 189 116
44 037 โรงเรียนวัดลานนา 19 31 29
45 055 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 1 2 1
46 056 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 58 103 65
47 038 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 20 40 30
48 007 โรงเรียนวัดสระบัว 20 44 24
49 057 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 20 53 22
50 058 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 10 15 10
51 039 โรงเรียนวัดสุวรรณ 31 58 31
52 040 โรงเรียนวัดอดิศร 7 28 14
53 013 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 91 203 136
54 022 โรงเรียนวัดเกตุประภา 0 0 0
55 009 โรงเรียนวัดเขียนเขต 130 341 211
56 050 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 6 8 8
57 024 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 18 39 24
58 059 โรงเรียนวัดแสงมณี 11 21 16
59 012 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 101 189 147
60 052 โรงเรียนวัดโปรยฝน 9 16 12
61 034 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 51 92 74
62 060 โรงเรียนศาลาลอย 16 22 15
63 041 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 32 53 44
64 071 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0 0 0
65 063 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 7 21 13
66 064 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 14 25 17
67 015 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 44 113 75
68 061 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 10 17 14
69 062 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 0 0 0
70 067 โรงเรียนโสภณาราม 0 0 0
71 094 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 3 3 3
72 112 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 19 29 21
73 072 โรงเรียนตวงพรวิทยา 17 27 20
74 075 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 56 100 70
75 076 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 52 105 65
76 006 โรงเรียนธัญวิทย์ 1 8 2
77 116 โรงเรียนนานาชาติสยาม 0 0 0
78 077 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 32 75 35
79 078 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 74 152 106
80 088 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 23 39 32
81 096 โรงเรียนประสานมิตร 25 38 32
82 079 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 18 30 22
83 097 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 8 9 8
84 098 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 34 54 37
85 099 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 11 14 11
86 113 โรงเรียนพุทธารักษ์ 0 0 0
87 101 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 25 32 25
88 115 โรงเรียนยุวบัฒฑิต 0 0 0
89 103 โรงเรียนระเบียบวิทยา 34 68 48
90 080 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 29 46 29
91 081 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 5 7 6
92 118 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 2 4 4
93 104 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 0 0 0
94 091 โรงเรียนวนิษา 0 0 0
95 105 โรงเรียนศรีจิตรา 58 103 75
96 106 โรงเรียนสวนอักษร 38 50 41
97 092 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 3 3 3
98 110 โรงเรียนสีวลี 20 35 24
99 111 โรงเรียนอนุบาลทีปกร 0 0 0
100 087 โรงเรียนอนุบาลธราดล 0 0 0
101 082 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 0 0 0
102 090 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ 0 0 0
103 107 โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส 0 0 0
104 083 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ 0 0 0
105 084 โรงเรียนอนุบาลรังสิต 0 0 0
106 108 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ 0 0 0
107 085 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา 0 0 0
108 109 โรงเรียนอนุบาลศุภสร 0 0 0
109 089 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 0 0 0
110 086 โรงเรียนอุดมวิทยา 46 80 52
111 095 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 33 66 49
112 114 โรงเรียนเปรมฤทัย 23 45 33
113 100 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 62 129 75
114 073 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 0 0 0
115 102 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 67 195 104
116 074 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 36 59 45
117 093 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 9 19 10
118 117 โรงเรียนไตรพัฒน์ 0 0 0
รวม 2912 5799 3860
9659

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]