หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางอำไพพรรณ ไฝดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายถวิล เกลี้ยงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวนุชรา เพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถาศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางจารุรัตน์ เข็มลาย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 ว่าที่ ร.ต. นันทเดช โชคถาวร ศึกษานเทศชำนาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวอติพร บุญบาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายบัญชา จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางวีรวัลย์ จิตร์เพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสมพร กฤตศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพิษณุ คนซื่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายอุดม โพธินำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางไสว เครือรัตนไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุภาวดี ปานสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายลำพอง เชียงสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
26 ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสันติ หวั่นวะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายมังกร แจ่มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายบัญชา จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายอุดม โพธินำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายทรงวุฒิ สุขนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายวิชัย ภู่พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายวัชระ วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธัญญะผล คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายถวิล เกลี้ยงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสอาด น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางพัชรี เหลืองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสุภาวดี ปานสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางยุพิน น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางอำไพพรรณ ไผดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางฐาปณิต สมัครกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางนุชรา เพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางธัญชพร ฉิมพลอย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางอรพิน มีวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางปราณี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางรัชฎาพร ไชยรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
55 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายวันชัย ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวไอลดา คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายวิจารณ์ ดานุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายชนวรรชฎ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางภาวนา มหาวัตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายวริทธ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
69 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
77 ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกศูนย์ คณะกรรมการอำนวยการ
78 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
79 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
80 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายวันชัย ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
84 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
85 นายวิเชียร น้อยสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางจรา เจียมกมล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
88 นายอำนาจ จงเทพ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
89 นายณรงค์วิทย์ นากสุก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
90 นายบุญเรือน สีลาสม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
91 นางกาญจนา มณีอินทร์ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
92 นางชไมพร ยังสนอง ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
93 นางมาลีวรรณ มณีโชติ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
94 นางสาวรุ่งทิวา เคยอาสา ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
95 นางสุรีพร พลเจริญ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
96 นางดวงฤทัย รัตนคุณากร ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
97 นางศิริอาภา เจติกานนท์ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
98 นางกานต์รวี เกิดสมศรี ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
99 นางสุภาพร พลัดเกตุ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
100 นางภิญญดา รักษาเมือง ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
101 นางนพรัตน์ พลศักดิ์ขวา ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
102 นางสาวควรพิศ โปนะทอง ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
103 นางวรงค์พร ทองในธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
104 นายถวัลย์ ประวันเณ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
105 นางบังอร สาลี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
106 นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
107 นางประณยา เอกญาติ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
108 นางเจริญศรี ผาพงษา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
109 นางอังคณารักษ์ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
110 นางโสภา สังวาล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
111 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
112 นางสาวสิริรัตน์ สังสุทธิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
113 นางสาวจริยา จันทร์เต็ม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
114 นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
115 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
116 นายราชินทร์ ศิริผลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
117 นายวรวุฒิ จุทานุต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
118 นายวรรัตน์ เทพมะที ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
119 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
120 นายวรชาติ รังสีธรรมปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
121 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
122 นางสาวสมฤดี ตราชู ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
123 นางสาวพนิตา แขสันเทียะ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
124 นางเกษร สุขสมทรง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
125 นางสาวกนิษฐา ไวแสน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
126 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
127 นางสาวจันทิมา ชารีธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
128 นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
129 นายชวลิต แช่มเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
130 นางรัศมี วงษ์เฉลิม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
131 นางพัชมณ กัลยาศิลปิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
132 นางสาวบุปผา พละกุล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
133 นาศูภสิน เจียมเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
134 นายสราวุธ อรรถกฤษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
135 นายนิสิต สารเนตร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
136 นางสาวภัทธีพันธ์ พรหมปองสุข นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
137 นางสาวอังสุมา อบภิรมย์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
138 นางสาวมัทนา สดแสงจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
139 นางสาววรัญญา กลิ่นจู นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
140 นางสาวชุติกาญจ์ คงยืน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
141 นางสาวมะลิวัลย์ บุญสำรวย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
142 นางสาวอารีรัตน์ ช่างบรรจง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
143 นางสาวมัณฑนา สมัครเขตการณ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
144 นางสาวดวงเนตร สุขสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
145 นางสาวมัลลิกา พ่อค้าไพ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
146 นางสาวนภาวรรณ อินทร์บริสุทธิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
147 นางสาวสุภาพร ท้วมลี้ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
148 นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
149 นางนุชนาฏ โพธินำแสง ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
150 นางสาวดวงกมล ครองธานี ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
151 นางนุงนุช จุลประสิทธิ์พงษ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
152 นางทิวาพร อภิสิฏฐาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
153 นางดำรงค์ เจียระนันท์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
154 นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
155 ว่าที่ร.ต.หญิงยุวดี เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
156 นางสาวสุริยา อุทิศผล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
157 นางสุกาญจน์ดา สมนาม ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
158 นางสาวธนภัสสรณ์ จันทร์สุคนธ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
159 นางพูลสุข คันธอุลิส ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
160 นายธรรมนูญ เสนาะคำ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
161 นางสุรีย์ มุกดอกไม้ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
162 นางทิพวรรณ เลิศศิล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
163 นางพวงผกา บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
164 ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ ใจหาญ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
165 นางสาวทองสุข วรรณกุล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
166 นางลัดดา ลาภหลาย ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
167 นางรุ้งดาว สมบูรณ์นิตย์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
168 นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
169 นางสาวเขมจิรา สีลา ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
170 นางสาวพิมพ์รัก ทองอ่อน ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
171 นางสาวภัททิยา เข็มสม ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
172 นางเยาวเรศ สุวรรณโท ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
173 นางดารา เกิดสุข ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
174 นางดวงพร ถีรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
175 นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปราณ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
176 ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองติรัมย์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
177 นายเสน่ห์ พารอด ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
178 นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
179 นางสาวสุนันทา จิตตะเสนีย์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
180 นางยุพา มีหกวงศ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
181 นางนิทิวดี พารอด ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
182 นางคนึง พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
183 นางสาววันเพ็ญ ดีวาส ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
184 นางอุไร กองนาค ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
185 นายสมชาติ มุกดอกไม้ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
186 นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
187 นางสาววิภาลัย ทองดี ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
188 นายภาษิต แฉ่งคร้าม ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
189 นางสาวนภาลัย ชัยวงษา ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
190 นางสาวอรอนงค์ เดชเสน่ห์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
191 นายวิวัฒน์ บดีรัฐ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
192 นางสาวอนิตยา บัวสุนทร ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
193 นายเฉลิมพล เงินกระโทก ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
194 นางสาวสุนิสา บุญชัยยัง ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
195 นางสาวนงนุช สุทธิ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
196 นางสาวอัมพร จักรกรวย ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
197 นายอรรถพล ใยอิ่ม ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
198 นางพยอม ภูผินผา ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
199 นางจรรยา พรสิงห์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
200 นายสมชาย ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
201 นางสาวนิภา ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
202 นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
203 นายจาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
204 นายวิเชียร น้อยสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
205 นายสมเดช วรศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
206 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
207 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
208 นายปัญญา แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
209 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
210 นายสุหัส ทองนพคุณ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
211 นางสุพรเพ็ญ เกียวจันทึก ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
212 นางสุนทรี แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
213 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
214 นางวัฒนา วรศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
215 นางวรางคณา รักตวัตร ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
216 นางสาวขวัญหทัย ทองวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
217 นางสาวณิชกานต์ แย้มนาม ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
218 นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
219 นางสาวประภาศรี บุญศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
220 นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
221 นายวริทธ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
222 นายวิชัย ภู่พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
223 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
224 นางจีรณัทย์ สมบัติทองคำ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
225 นายวิสุทธิ์ สุทธิเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
226 นางฐาปณิต สมัครกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
227 นางสาวสินีนาฏ เทศชู ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
228 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
229 นางสาวณฐพร ชำนิ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
230 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
231 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
232 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
233 นายบัณฑูร สายสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
234 นางนงนุช เสนา ครูโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
235 นายประจันทร์ อาชวราคม ครูโรงเรียนวัดสุขบุณฑริการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
236 นางจรา เจียมกมล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
237 นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
238 นางจินตนา คำอาจ ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
239 นายนิรุตต์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
240 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
241 นายสุพัฒนา สารศรี ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
242 นายคชกฤช สาสนะสุข ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
243 นางสาวมาเรียม แสงสีนิล ครูโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
244 นางสาวสุวรรณา พงษ์ผ่องพูล ครูโรงเรียนวัดสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
245 นางนงนุช ทองรอด ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
246 นางสาวพิมพ์รัก ทองอ่อน ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
247 นายบรรเทิง ชินวงศ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
248 นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
249 นางสาวศิริพรรณ จันทร์แรม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
250 นางสุวรรณ๊ แดงน้อย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
251 นางสาวธัญพร แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
252 นายสุรชัย ปั้นสนิท ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
253 นายประเสริฐ อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
254 นางสาวชุติมา ทองมาก ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
255 นางสาวณิน เจดีย์กัน ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
256 นางสาวสุชัญญา พันธ์ทับ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
257 นางพรสวรรค์ จันทกลิ่น ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
258 นายสอาด น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
259 นายสิทธิโชค คล่องณรงค์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 นายพัฒนา โรจนดุล ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นายอมรพันธ์ ชูผล ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
262 นายตะวัน มงคลชู ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
263 นายดานุวัฒน์ ประกิ่ง ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นายเกษฎา วงษ์สุขะ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายสมยศ สีหมากสุก ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายทวี เครือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 นายนิรัน นิลทองหลาง ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นายปัญญา แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 นายสมเดช วรศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 นายสุหัส ทองนพคุณ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นางสุนทรี แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
274 นายวิชัย ภู่พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
275 นางฐาปณิต สมัครกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
276 นายวิเชียร เย็นทรวง ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
277 นายสรายุทธ ทุมเชื้อ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
278 นายวิระศักดิ์ เมืองคง ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
279 นางสาวรณกร พานิชย์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
280 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
281 นายวงษ์เดือน ทองคำ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
282 นายสุพัฒนา สารศรี ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
283 นายสำนวน พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
284 นางพัชรี เหลืองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
285 นางสาวนิภา ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
286 นางสาววิภากร ทรัพย์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
287 นางสาวศุจิทิพย์ เพียรไธสง ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
288 นางสาวรัตนพร ทิพปันนา ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
289 นางสาวกนกวรรณ บุญไชยแสน ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
290 นายสมชาย ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
291 นางธัญชพร ฉิมพลอย ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
292 นางสาวทานวีร์ สุกใส ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
293 นางวรางคณา รักตวัตร ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
294 นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
295 นางสาวณิชกานต์ แย้มนาม ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
296 นางกีรติ ศรีสะเทือน ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
297 นางนันธิดา สายสงเคราะห์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
298 นางสาวสาริณี บัวราช ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
299 นางสาวอัญชลี นุชนวล ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
300 นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
301 นางนงนภัส ชีวะกลินศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
302 นางกิตติวรรณ เฉลิมชวลิต ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
303 นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
304 นางสาวอุไรวรรณ จิตรัตน์ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
305 นางสาวนาตยา ศรีมันตะ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
306 นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
307 นางสาวชิดชนก วันทวี ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการรับรายงานตัว
308 นางสุภาพ แสงเงิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
309 นางสาวบุษบา บุษมาลี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
310 นางทวีทรัพย์ เกษรศรี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
311 นางสาวทองคำ หาญชัยทวีกิจ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
312 นางอุไรวรรณ คงจรูญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
313 นางสาวประภาพร คำภูเวียง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
314 นางพันงาม อ่อนหวาน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
315 นางอุไรวรรณ แก้วบาง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
316 นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
317 นางภัณฑิลา นามวงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
318 นางจันทรา ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
319 นางเลขา แอนิหน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
320 นางพัชราภรณ์ ระว้า ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
321 นางสาวสุรีย์พร รุ่งวิทยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
322 นางสุภาภรณ์ บุญยะแสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
323 นางสาวกัญญา โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
324 นางสาวนันทนา วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
325 นางรัตนา พันธ์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
326 นางสาวธิราลักษณ์ บุรินทร์โกษฐ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
327 นางกรัณฑรัตน์ นิติอัครพัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
328 นางจงกลนี ธรรมบำรุง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
329 นางพันงาม อ่อนหวาน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
330 นางอุไรวรรณ กิจเมธี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
331 นางสาวทองคำ หาญชัยทวีกิจ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
332 นางสาวสุภากรณ์ เสียงเพราะ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
333 นางเพ็ญสุข คนซื่อ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
334 นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
335 นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
336 นางสาวนงนุช โมงขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
337 นางสาวจำลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
338 นางธัญชพร ฉิมพลอย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
339 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
340 นางนวลพรรณ สังข์เงิน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
341 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
342 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
343 นางสาวณัฐกฤตา ขันธ์แก้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
344 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
345 นางสาววงนภา ประกิ่ง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
346 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
347 นางสาวนงลักษณ์ รักษา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
348 นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
349 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
350 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
351 นางสาวนงลักษณ์ รักษา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
352 นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
353 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
354 นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
355 นางสาวสุกัญญา ยอดวัน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
356 นางสาวสุวภา รังษีภโนดร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
357 นางสาวขวัญหทัย ทองวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
358 นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
359 นางสาวประภาศรี บุญศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
360 นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
361 นางสุนทรี ทองอยู่ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
362 นางสาววรรณ์นิษา อ่อนท่าลาด ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
363 นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
364 นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
365 นางณณัท ไทยประคอง ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
366 นางสาวพึ่งบุญ เจรุวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
367 นางลักขณา ทุมเชื้อ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
368 นางรสรินทร์ ชาประเสริฐ์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
369 นางวิมลมาศ พงศ์ชนะ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
370 นางชุติมา ใจใหญ่ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
371 นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
372 นางประภา พันธ์บัวหลวง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
373 นางสาวนงนุช สูญยี่ขันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
374 นางสาวกานญจา ไชยสะอาด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
375 นางสาวณัฎฐนิช โชติณิชกุล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
376 นางศิรินทร์ สุดคนึง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
377 นางศิริพร บุญมี ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายบริการ
378 นางบุญเกื้อ พินิจกลาง ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายบริการ
379 นางอันธิกา แสงมณี ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายบริการ
380 นางจริยา ปฐพีดุสิตา ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายบริการ
381 นางสาวรัชดาพร สังข์รัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
382 นางกิตติมา ศรีพรหมมา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
383 นางสาววรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
384 นางกุสุมา อาพรรัมย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
385 นางสาวสุทิสา เมืองทองหลวง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
386 นางสาวศิริพร เพียรเก็บ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
387 นางสาวนภัสสร บูรณัน เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
388 นางสาวปาริชาติ แซ่เตียว เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
389 นางปรียาพันธ์ อารียาพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
390 นางสุมามาลย์ ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
391 นางสาวณิชาภา อาจสิงห์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
392 นางธัญชพร ฉิมพลอย ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
393 นางสุพรเพ็ญ เกียวจันทึก ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
394 นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
395 นางสาวสินีนาฏ เทศชู ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
396 นางสาวณฐพร ชำนิ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
397 นางสาวประภาศรี บุญศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
398 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
399 นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
400 นางจีรณัทย์ สมบัติทองคำ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
401 นางวัฒนา วรศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
402 นายโกเมน บุญโนน นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
403 นายวิกรม นุ่มเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
404 นายพีรพล ภักดีมาก นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
405 นายพงศกร อู่แก้ว นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
406 นายอนุรักษ์ เลิศสินสุภัค นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
407 นายพันธุ์วุฒิ แสงเวหาสน์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
408 นายณัฐวุฒิ กวางทอง นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
409 นายอานนท์ ขำวิชัย นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
410 นางสาวหทัยกานต์ โตแฉ่ง นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
411 นางสาวธัญลักษณ์ โพติยะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
412 นางสาวทิภาพร ปัดถาวะโร นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
413 นางสาวสุจิรัตน์ สาสีมา นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
414 นางสาวธีรจฉรา แจ่มโถง นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
415 นางสาววรรณิภา สุวรรณจันทร์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
416 นางสาวสุดารัตน์ ปฏิทานโต นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
417 นางสาวประภัสสรา วรรณพงษ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
418 นางสาวศุภารักษ์ จันทร์อบ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
419 นางสาวภาริดา ลาภผลพูนทวี นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
420 นางสาวรัตนาภรณ์ โป๊ะแก้ว นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
421 นางสาวสาธิตา พุ่มอยู่ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
422 เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปิ่นมณี นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
423 เด็กหญิงธนัชพร อนุสรรัมย์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
424 เด็กหญิงสุธิดา พลเสน นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
425 นางสาวน้ำฝน คุ้มเที่ยง นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
426 นางสาววุฒิภา ศิลาวงษ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
427 นางสาวจิราพร บัวมาตร์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
428 นางสาวกิ่งกานต์ จงใจงาม นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
429 นายเมธานนท์ คงมี นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
430 นายธวัชชัย ส่งสมบุญ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
431 นายสกุลเพชร หลวงพันธ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
432 นายสุริยา ป้อมวิสาน นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
433 นายณัฐวุฒิ ถาวร นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
434 นายศักดิ์นรินทร์ กุตัน นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
435 นายณัฐพงษ์ ราศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
436 นายสรณะ จันทร์วีนุกูล นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
437 นางสาวจรินทิพย์ ประคำนอก นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
438 นางสาวทัศนีย์ ชอบสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
439 นางสาวเพชรลดา จบศรี นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
440 นางสาวชยาพร นวลแก้ว นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
441 นางสาวลลิตา ปันทะสืบ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
442 นางสาวจันทกานต์ หัดสิม นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
443 นางสาวพวงเพชร ธัญญดี นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
444 นางสาววรรณกานต์ ผาริวงศ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
445 นายมงคล แพพิพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
446 นายวุฒิชัย นาแก้ว นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
447 นายวีรกรณ์ จำปาทอง นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
448 ณันฐวุฒิ พรมอยู่ นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
449 นางสาวสาวิตรี เพียรเก็บ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
450 นางวีณา อินทร์คำ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทบยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
451 นางวีณา ชำนิสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
452 นางสาวพรพิมล ประดิษฐ์พัฒนชาญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุชมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
453 นางสาวสุทิสา ทองเมืองหลวง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
454 นางสาวชนนิกานต์ ธัญญเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
455 นายวรพันธ์ ไขว้พันธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
456 นายกฤษฎากรณ์ เนียมพลกรัง นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
457 นายวิทยา ทัพขวา นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบริการ
458 นางสาวภาวินี เกตุมอญ ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
459 นางอุดมศรี ตรีทิพศิริศีล ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
460 นางสาวถาวร จินดา ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
461 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
462 นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
463 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
464 นายวรรัตน์ เทพมะที ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
465 นางสาวอนุสรา สำเร็จทรัพย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
466 นางสาวพนิตา แขสันเทียะ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
467 นางสาวสมฤดี ตราชู ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
468 นางเกษร สุขสมทรง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
469 นางสาวกนิษฐา ไวแสน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
470 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
471 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
472 นางสาวนิภา ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
473 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
474 นางสาวรัตนพร ทิพปันนา ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
475 นางสาวกนกวรรณ บุญไชยแสน ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
476 นางสาวณัฐกฤตา ขันธ์แก้ว ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
477 นางสาววิภากร ทรัพย์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
478 นางสาวศุจิทิพย์ เพียรไธสง ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
479 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
480 นางสาววิลัยรัตน์ ปรี่เอี่ยม ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
481 นางสาวณัฏฐา จันทรวิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
482 นายสมชาย ศิริจร ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
483 นางสาวนงลักษณ์ รักษา ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
484 นางสาววงนภา ประกิ่ง ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
485 นางสาวฟ้าทิพย์ บุดดาวงษ์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
486 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
487 นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
488 นางสาวสุกัญญา ยอดวัน ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
489 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
490 นางสาวสายฝน สุขจิต ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
491 นางวรางคณา รักตวัตร ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
492 นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
493 นางสาวประภาศรี บุญศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
494 นางจีรณัทย์ สมบัติทองคำ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
495 นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
496 นางฐาปณิต สมัครกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
497 นายคชกฤช สาสนะสุข ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
498 นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
499 นางสาวนริศรา บัวบุตร ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
500 นางสาวสาริณี บัวราช ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
501 นางสาวกนกวรรณ อยู่สุข ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
502 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
503 นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
504 นายสุหัส ทองนพคุณ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
505 นายสมเดช วรศิริ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
506 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
507 นางสุนทรี แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
508 นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
509 นางสาวพิมพร สามารถตรา นักฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
510 นางวงศ์สิริ เทพหนู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
511 นางสาวนิภาภรณ์ โนนคล้อ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
512 นางจริยา วัชโรบล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
513 นางสาวศุภกานดา จรดล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
514 นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
515 นางวรรณภา เที่ยงแท้ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
516 นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
517 นายสามารถ ปุ้งโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
518 นางนิลุบล จันทร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
519 นางสาววันเพ็ญ รัตนเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
520 นายกรรวี ผมหอม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
521 นางมณี เงินยวง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
522 นางสาวพัชราภรณ์ หนูกระโทก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
523 นางสาวอรัญญา นามมุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
524 นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
525 นางจันทร์ยอง ยืนยง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
526 นางสุนันท์ วัฒถากุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
527 นางสาวธนิษฐา ยศสูงเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
528 นางสาวรัตนา โต๊ะทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
529 นางสาวนันทวรรณ จิตตะนันทน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
530 นายพิภพ มุลเมืองแสน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
531 นายเมธี แปนเมือง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
532 นางอนงค์ จิตจรูญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
533 นายพิทักษ์ แก้วทองมา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
534 นายอำนาจ จงเทพ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
535 นายณรงค์วิทย์ นากสุก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
536 นายบุญเรือน สีลาสม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
537 นายณภชล ฤกษ์วิรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
538 นายบรรเทิง ชินวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
539 นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
540 นางสุวรรณี แดงน้อย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
541 นางพัทยา อินพันทัง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
542 นางสาวศิริพรรณ จันแรม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
543 นางสาวกรทอง กรมสุริยศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
544 นางสาวนิชา กรมสุริยศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
545 นางสาวธัญพร แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
546 นางสาวทิพวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
547 นางสาวศรัณย์พร ทองสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
548 นางดวงเนตร เรืองสระ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
549 นางสาวรัตติกร ธนะสาร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
550 นายนิวัฒน์ วีรประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
551 นางสาวฐิติมา กาบแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
552 นางสาวบังอร สวนพลู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
553 นางปริชาติ วรรณทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
554 นางสาวธัญธิญา เทพทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
555 นางสาวพอฤทัย เกล็ดเงิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
556 นางสาวชลธิชา เกษรศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
557 นางสาวพรพรรณ เผือกโภชน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
558 นางสาวพัชรา วงศ์สาขา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
559 นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
560 นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
561 นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
562 นางสาวณัฐชยา อาจทวีกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
563 นางสาวสุรีพร กงเพชร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
564 นางสาวหัสนี อโณทัยเรืองรอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
565 นายภาคภูมิ ร่มพยอม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
566 นางสาวจุฑามาศ คงกะพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
567 นางสาวพัชรวีร์ ครุรัฐปิยะสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
568 นางสาววัศยา แก้วทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
569 นางสาวสัญห์นรี ผ่องศรีสุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
570 นางสาวอัจฉรา ปทุมวรรณ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
571 นางสาวสุพรรษา เทียมประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
572 นางสาวสกาวรัตน์ สนามกลาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
573 นางสาวสุวีณา มุ่งฝอยกลาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
574 นางสาวกัญญลักษณ์ บุญกล้า ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
575 นางสาวศิริพร สินตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
576 นางชลิตตา สีเสือ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
577 นางชุติมา เดชจรัสศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
578 นางศรีสุรางค์ บุญชู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
579 นายเมธี ฮานาฬี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
580 นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์เกียรติขจร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
581 นางสาววรลักษณ์ สุธาเนตร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
582 นางสาวจริญญา ทองคร่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
583 นายบุญมา ฤกษ์ชัย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
584 นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
585 นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
586 นางวรรณา พรกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
587 นางสาวปราถนา ละบุญเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
588 นางสาววาสนา ผิวบาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
589 นางสาวธมนรัชน์ ลิมาภิรักษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
590 นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
591 นางณภัสวรรณ์ ศรีเล็ก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
592 นางสาวฐิติรัตน์ แหล่งสนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
593 นางสาวเพลินตา พรหมบุตร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
594 นางสาวนิตยา วงษ์กันยา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
595 นางดวงเนตร ลาดล่าย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
596 นางสาวสุคนธ์ สุวรรณขำ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
597 นางสาวชลธิกาญจน์ ภูมิศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
598 นายประสิทธิ์ มะลิลำ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
599 นางสาวพรรณรัตน์ ปัตตานัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
600 นางสาวชลิดา ภารัง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
601 นางสาวบุศรา ไชยมงคล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
602 นางสาวพิกุล ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
603 นางอนงค์ จิตจรูญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
604 นายพิทักษ์ แก้วทองมา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
605 นายณภชล ฤกษ์วิรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
606 นางสาวสุภาพร พร้อมเพรียง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
607 นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
608 นางสาวพัชรา วงศ์สาขา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
609 นางสาวพอฤทัย เกล็ดเงิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
610 นางดวงเนตร เรืองสระ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
611 นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
612 นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
613 นางอมรัชญา ชินศรี ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ วิทยากรรับเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
614 นางสาลี่ รัตนมงคล ครูโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า วิทยากรรับเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
615 นางช่อชบา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดนาวง วิทยากรรับเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
616 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ วิทยากรรับเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]