งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 033
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    ยอดทอง
2. เด็กหญิงบุษบา    สุริยะ
3. เด็กหญิงพรชนก    ยี่ภู่
1. นางสาวบุปผา    พละกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ชูชาวนา
2. เด็กหญิงนราวัลย์    ดอกคำแดง
3. เด็กหญิงนันตชา    สืบเพ็ง
1. นางสาวชุติมา    ทองมาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายวัน    ศรีเมือง
2. เด็กชายมนเทียน    ฟองสวรรค์
3. เด็กหญิงรวิวรรณ    บุณรอด
1. นางสุวรรณา    ปราบพินาจ
2. นายเอกวิทย์    แก้วผลึก
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................