งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2
2 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรพล    เที่ยงเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณวิลัย    เจนจิตร
3. เด็กหญิงวารุณี    ทิมศรี
4. เด็กหญิงจรัสศรี    ภู่เปี่ยม
5. เด็กหญิงอรนิชา    ยินดี
1. นายถวัลย์    ประวันเณ
2. นางอังคณารักษ์    จันทร์ทอง
3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐติพงษ์    บุญสาตร์
2. เด็กหญิงปิยะนาถ    ศิริมี
3. เด็กชายเปรม    สายสวาท
4. เด็กหญิงปาลิตา    ทองมาก
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศิริบูรณ์
1. นางรมัยาภรณ์    สุขเกษม
2. นางสุดาพร    สิงห์สุข
4 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายจุลดิศ    กอเกียรติไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ไหล่ประดิษฐวงศ์
3. เด็กหญิงสุวรา    ชุติชัยศักดา
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    ดวงสุภา
5. เด็กหญิงอินทิรา    ประเสริฐโสภา
1. Mrs.Aloha    Pagaduan
2. นางสาวสุธีรา    ศุขเขษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................