รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ ศูนย์การแข่งขัน สพป.ปทุมธานี เขต2
ระหว่าง วันที่ 6 - 26 เดือน กรกฎาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงพรวี  จวนสาง
 
1. นางประพิน  เวฬุวนารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางคลองสิบ 1. เด็กชายปวริศร์  ศรีษาพันธ์
 
1. นางสมร  สนั่นเสียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงสุภาศิริ  เรืองธรรมวัฒน์
 
1. นายอำนาจ  จงเทพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล
 
1. นางรัชนีย์  ยังวิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์แก้วฟ้า
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  โปรดปราน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ตะนะสุข
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงศรีวิมล  ไชยฤทธิ์
 
1. นางจันทร์ยอง  ยืนยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสาริศา  จุลจงกล
 
1. นางอัจฉรา  รงค์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่งมีสิน
 
1. นางเสาวณิต  เสาร์สมยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิวพร  นามประเสริฐ
 
1. นางชาลิสา  ชัยพิพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายศุภกานต์  สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ไพโรจน์อมรชัย
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
2. นางสาวหทัยรัตน์  โปรดปราน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุวรรณสิงห์
2. เด็กหญิงอมาวดี  อ่อนวัน
 
1. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
2. นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์
 
1. นายประชิด  แสนพระพล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายกฤตภาส  ธนภาสวัฒน์
 
1. นางนิตยา  เก่งประสบการณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงศิริพร  ประทีปไพศาล
 
1. นางสาวบังอร  สวนพลู
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงณิชากร  ธัญธรรมรัตนะ
2. เด็กหญิงนันทฐิตา  พิเศษพงษา
3. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีหงษ์
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  ริศตะ
2. นายรชต  ยงพรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกิดทอง
2. เด็กหญิงพรธิตา  ดีเรือก
3. เด็กหญิงวาสนา  อุบลสุข
 
1. นางชลิตตา  สีเสือ
2. นางนิลุบล  จันทร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พวงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรกมล  วิเศษชัยวรรณ
3. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์เงิน
 
1. นางดวงพร  ถีรสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม  ตรองติรัมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงจริยา  เปล่งอรุณ
2. เด็กหญิงวรรชลี  นาคน้อย
3. เด็กหญิงสารดี  นาคสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ  ภู่ด้าย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญรัก  ท้วมบริบูรณ์
2. เด็กหญิงโชติรส  อาพรรัมย์
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัช  รุ่งเรือง
2. เด็กชายวีรพงศ์  ไปวันเสาร์
 
1. นายเฉลิมพล  เงินกระโทก
2. นายเสน่ห์  พารอด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงทิพย์อำภา  รามัญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  อ่วมทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นางสาววิภา  จันทร์ประเสริฐ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายธิติ  เพียรธัญการ
 
1. นายณภชล  ฤกษ์วิรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงภัทราพร  เดชนคร
2. เด็กหญิงสุกุมาภรณ์  วิจิตรเกษม
3. เด็กหญิงเกณิกา  โชติวารานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เปล่งรัศมี
2. นางลำพอง  ภาพน้ำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สมุห์นวล
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  โอรักษ์
3. นางสาวรุ่งรวี  ท้วมแก้ว
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  คำทา
2. นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กหญิงชัญญา  สุขุมเดชะ
2. เด็กหญิงญาณิกา  ศรีมุกดา
3. เด็กชายศุภกร  ช่วยเกิด
 
1. นางสาวกฤษณา  โสนนิล
2. นางอารีวัน  น็อตติ้งแฮม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกิตติยา  สังข์อ่อน
2. เด็กหญิงพราว  หะทะยัง
3. นางสาวมัลลิกา  สืบถิ่น
 
1. นางวนิดา  หวังวิวัฒนา
2. นางสาวอัจฉราพร   วงศ์เกียรติขจร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองพูลอุทิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลายระหาญ
2. เด็กหญิงปนัสนา  กองสุขผล
3. เด็กหญิงพัชรี  แสนแก้ว
 
1. นางสาววิภาภรณ์  บุญนะฤทธิ์
2. นางสาววิภารัตน์  ลามทุม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงพร  ผายเงิน
2. เด็กชายเดช  บูณระกรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  ไชยทอง
 
1. นางสาวจามจุรี  เกตุมี
2. นางอุไร  กองนาค
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  ตันติจารุกร
2. เด็กหญิงนวภัส  วิจิตรพงษา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางภัทราพร  พงษ์โพฺธิ์
2. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงษ์ชมภู
2. เด็กหญิงวรนุช  ลือพอก
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุวรรณชัย
 
1. นายธีระนันท์  สัมฤทธิ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ดีวาส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 1. นายสมบัติ  ใจสุข
2. นายเกียรติศักดิ์   สิงคะเวหน
 
1. นายศิวะพร  สุนทรเกตุ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายฐนานนท์  ศิริตัน
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดำสนิท
 
1. นางสาวรัชเนศ  กันขุนทศ
2. นางสาวอนุชรา  ธิติชาตรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสุเมธ  รื่นสุข
2. เด็กชายอาณัต  ซะหะมัน
 
1. นางสาวอัมพร  พลสิทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  สุทธิโยชน์
2. เด็กชายนรภัทร  ม่วงมูลตรี
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พ่วงขำ
2. นางเยาวเรศ  สุวรรณโท
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายวงศธร  ศรีพันธ์เดช
2. เด็กชายวิทวัส  โชติจิตร
 
1. นางลำพอง  ภาพน้ำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายพชรพล  วรรณศรึ
2. เด็กชายสุรวุฒิ  พิมนณ์
 
1. นายรัชพล  ผลพูล
2. นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายวีระ  สุขใส
2. เด็กชายเอกราช  สายลมรัก
 
1. นายอนุชา  ภาผล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดำนา
2. เด็กหญิงกุลยา  สังขพิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงพันหา
4. เด็กหญิงนิตา  เชื่อมวงศา
5. เด็กหญิงสรสิชา  สกุลโต
 
1. นางกุลริสา  ณธัชพงศ์
2. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศิริวงค์
2. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณชาติ
3. เด็กหญิงภัครดา  สุภาสูรย์
4. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหญ่
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาติชำนิ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทศทิศ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ลาจังหรีด
2. เด็กหญิงนันทวัน  คำทองสุข
3. เด็กหญิงภัสฎาภรณ์  เพ็ชร์อินทร์
4. เด็กหญิงวรี  เรืองฤทธิ์
5. เด็กชายสุวัฒน์  พันธุ์ภักดี
 
1. นางสาวณิชกานต์  แย้มนาม
2. นางวรางคณา  รักตวัตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเทศน์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  อิ่มไพร
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตโอบอ้อม
3. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสุข
4. เด็กหญิงสายธาร  อักษรพิมพ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ดีกระจ่าง
 
1. นางปัณวรรธน์  เดชกล้า
2. นางอำนวยพร  งามสวย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนธัส  วิบูลย์ธนากุล
2. เด็กชายธีรธร  วิบูลย์ธนากุล
3. เด็กหญิงนาฏศิลป์  แสงหงษา
4. เด็กหญิงรัตติยา  จันเทพา
5. เด็กหญิงลดารัตน์  โชติมณี
 
1. นางดุษฎีบัณฑิต  อินทร์หอม
2. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  สิงห์สาย
2. เด็กหญิงทิพาพร  พุกวาน
3. เด็กหญิงพีรดา  หอมทรัพย์
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปิ่นมณี
5. เด็กชายเพ็ญพิษษา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นางสาววิชุตา  บุณยะตุลานนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงบุษกร  ภู่หัวไร่
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
3. เด็กหญิงวริศรา  สมบุญ
4. เด็กหญิงสายธาร  ปริโพตัง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ป้อมหิน
 
1. นางสาวถาวร  จินดา
2. นางสาวปนัดดา  แก้วศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หวังเผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญสิริ   เจริญสม
3. เด็กหญิงชลธิชา   วรานนท์
4. เด็กหญิงฑัฎฑิรา  ภูมิรักษ์
5. เด็กหญิงณิชกมล  บรรลือวงศ์
6. เด็กหญิงทิวาพร  วัยฉายา
7. เด็กหญิงนฤมล   เพ็งสอน
8. เด็กหญิงปิยธิดา  เกิดบรรดิษฐ์
9. เด็กชายเกรียงไกร  โพธิ์ไข
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นเพชร
11. เด็กหญิงเนตรนภา  กมลกลาง
12. เด็กหญิงเวทิดา  วาสุชาติ
 
1. นางชุติมา  เดชจรัสศรี
2. นางทรรศน์มน  สุขประเสริฐ
3. นางธิติกานต์  กอแก้ว
4. นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์
5. นางปิยาภรณ์  ธรรมรักษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกชกร  กรมดารา
2. เด็กหญิงกนกพร   หรั่งเผ่าพันธ์
3. เด็กชายกฤดิ์ทรัพย์   สิริปัญจนนท์
4. เด็กชายกฤษตวัน  พูลทวี
5. เด็กหญิงจิรัชญา  ตนเต่งผล
6. เด็กชายชนะชัย   จันทร์คนา
7. เด็กชายณัชพล  ไชยนอก
8. เด็กชายธนดล  เกิดปั้น
9. เด็กชายธีรเมษฐ    เอี่ยมสำอาง
10. เด็กชายนิรันทร์   จันทร์ชูผล
11. เด็กหญิงปวเรศ   ทองเทศ
12. เด็กหญิงพรชนัญญ์  อ่อนมาก
13. เด็กชายศรวิชญ์   ศิริจรรยา
14. เด็กหญิงศิริกัญญา  แก้วเหลี่ยม
15. เด็กหญิงสุจิรา  นุ่นแก้ว
16. เด็กหญิงสุชานุช  ชื่นยะปลอก
17. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีไกร
18. เด็กชายอิศรายุทธ   อุ้มบางตลาด
19. เด็กหญิงเมธินี   มณีแสง
20. เด็กชายไกรวิชญ์  ถิ่นพุทรา
 
1. นางชุติมา  เดชจรัสศรี
2. นางรุ่งฤดี  ทรัพย์เพิ่ม
3. นางสาววาสนา  ผิวบาง
4. นางสาวสุคนธ์  สุวรรณขำ
5. นางสุทธิกาญจน์  ดิษฐระหาญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกนต์รพี  ปัญญานาค
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์  วัฒนะเลิศไมตรี
3. เด็กชายชวิศ  เลิศวิริยจิตต์
4. เด็กชายชุญไชญศักดิ์  ศักดิเดชอุดม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิมจาด
6. เด็กชายธนวัฒน์  สิริธนาภักดี
7. เด็กชายธีรพล  มาลีวงศ์
8. เด็กชายธีระนันท์  เปรมจิตร
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เอี่ยมท้วม
10. เด็กชายภีมเดช  อุรุกิตติพงศ์
11. เด็กชายรณกฤต  นครจินดา
12. เด็กชายวิษรุต  อามาตยกุล
13. เด็กหญิงวิสสุตา  คงสิน
14. เด็กหญิงศราภรณ์  นิติวัฒนานุกุล
15. เด็กชายศิริพงษ์  นิยมมาก
16. เด็กหญิงศุจินธร  บังเกิดฤทธิ์
17. เด็กชายอภิภู  เตชะอาภรณ์ชัย
18. เด็กชายอรรถพล  รัตนพันธ์
19. เด็กชายออมสิน  บัวศรี
20. เด็กหญิงอุมาพร  กระแชงขาว
 
1. นางควรพิศ  เขียวแก้ว
2. นางสาวภคินี  ทุ่งสุกใส
3. นางสาวมาสลดา  ฉิมงาม
4. นางสาวยุพิน  สอนสตรี
5. นางสมคิด  ครุฑฉ่ำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงวราลี  ครุรัฐปิยสกุล
 
1. นางสาวหัสนี  อโณทัยเรืองรอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางดุษฎีบัณฑิต  อินทร์หอม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เฉลยภพ
 
1. นางสาวสุนันทา  จิตตะเสนีย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองก๋า
2. เด็กหญิงปาริตา  สมพงษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ระโหฐาน
2. นางศรีรัตน์  อรรถพรพิมล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขะเสน
2. เด็กหญิงพีรพร  บุญสนิท
 
1. นางชุติมา  มาระเนตร
2. สิบเอกศุภกฤตธิพงษ์  อาษาธง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศักดานนท์
2. เด็กชายวจพัฒน์  โกสลานนท์
 
1. นางชุติมา  มาระเนตร
2. สิบเอกศุภกฤตธิพงษ์  อาษาธง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลิตา  ขุนจำนงค์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงนวภัส  วิจิตรพงษา
4. เด็กหญิงวรัญญา  ขำส่งา
5. เด็กหญิงวิกานดา  สดาพงษ์
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  คละวงศ์
7. เด็กหญิงศุภักษร  อาลัยสุข
8. เด็กหญิงอดิศา  ว่องถิ่นภู
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่หลี
10. เด็กหญิงแพรวา  รุมา
 
1. นางสาววรัญญา  สมัยมาก
2. นางวิมล  ไพศาลจิตร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  นิมมาณวัฒนา
2. เด็กหญิงกันต์ชนินาถ  ศรีอักษร
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ดุสิตบุตร์
4. เด็กหญิงชวัลญา  พรหมเพชร
5. เด็กหญิงชัชญา  เหลืองทิพากร
6. เด็กหญิงฑิณัฎฐา  ปัญญาเกิด
7. เด็กหญิงณดา  มาดีสุขสถิตย์
8. เด็กหญิงณภัทร  สวนศรี
9. เด็กหญิงธนภร  อัมรินทร์
10. เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า
11. เด็กหญิงบุณญาพร  อุตตรนคร
12. เด็กหญิงพิราวรรณ  มีเสนา
13. เด็กหญิงวรพิชชา  สถาวรสมิท
14. เด็กหญิงศดานันท์  งามเพิ่มศรีแพร
15. เด็กหญิงสุชาดา  เหมือนแดง
 
1. นางสาวอรัญญา  คำสมหมาย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนประดิษย์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ป้องพิมาย
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมี
4. เด็กหญิงชนัญญา  ทองอ่อน
5. เด็กชายดลภพ  กาหลง
6. เด็กชายธนพล  ศรีคำดอกแค
7. เด็กหญิงธันยากร  อินทวงค์
8. เด็กหญิงธิติสุดา  ศรีราชา
9. เด็กหญิงนุชธิดา  ขันธไกรฤทธิ์
10. เด็กหญิงปวีณนุช  คลังแสง
11. เด็กหญิงภัทราวดี  เทียนแก้ว
12. เด็กหญิงมินตรา  เดชสมบุญ
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สาสังข์
14. เด็กหญิงศศธร  ช่างฉลาด
15. เด็กชายเมธา  มุ่งเงิน
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางนิทิวดี  พารอด
3. นางยุพา  มีหกวงศ์
4. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกณิกา  ทาระทรัพย์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  มิ่งสำแดง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขผล
 
1. นายอภิชัย  พันธ์แตง
2. นางเพลินพิศ  บุญวงศ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ลับภู
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ถนอมชื่น
3. เด็กหญิงเอมมิกา  พงษ์สระพัง
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางสาวอานิตตยา  บัวสุนทร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงชนิสรา  มหาชนก
2. เด็กหญิงปุณณภา  ขันธวิชัย
 
1. นายศักดา  เครือทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงพัสนันต์  ไหล่ประดิษฐวงศ์
2. เด็กชายไพสิฐ  บำรุงศรี
 
1. นายณรงค์วิทย์  นาคสุก
2. นายบรรเทิง  ชินวงศ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงภัตติญา  กุลประเสริฐ
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายทัพฟ้า  อัมพวา
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เติมใจ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปทุมวรรณ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
 
1. นายเอกพันธ์  พยัคฆ์ภูมิภักดี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  อ่ำคำ
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  หวายสุด
 
1. นางสาวกัณฐภรณ์  นามฉิม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วชะมอญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปทุมวรรณ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายวรโชติ  เวียงจันทร์
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปาณิศา  สุนทรพรรักดี
2. เด็กหญิงศกุนิชญ์  อ่ำคำ
 
1. นางสาวณิชาภา  อาจสิงห์
2. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปณิตา  บุตรดี
2. เด็กหญิงวิมลมณี  วิเชียร
 
1. นางสาวณิชาภา  อาจสิงห์
2. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุขเทียมสุวรรณ
2. เด็กชายพัฒนชัย  วัฒนา
 
1. นางสาววัศยา  แก้วทอง
2. นางสาวอัจฉรา  ปทุมวรรณ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายรัฐพงศ์  คำหอม
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  จันทร์สมบูรณ์
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์สมบรูณ์
3. เด็กหญิงวีรยา  อินทรมา
 
1. นายวิษณุ  พันธุ์จันทร์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1. เด็กหญิงพีรภร  บุญสนิท
2. เด็กหญิงอภิชญา  บัวชมภู
3. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลวงษ์
 
1. นางสาวพัชรมัย  เกษรบัว
2. นายอัมรินทร์  ภางาม
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  นามกร
2. เด็กชายปฏิภาน  จันทร์วงค์
3. เด็กชายพิษณุ  อ่วมอิ่ม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นายอรรถพล  ใยอิ่ม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายศุภณัฐ  คำภักดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกรวีร์  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิรัณ  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงวรินธร  พฤกษชาติ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรินรดา  คุชิตา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  ต่ายฝอย
 
1. นางสาวพัชรี  ลาวิลัย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมาธรรม
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ศิลาอ่อน
2. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สว่างพรม
5. เด็กหญิงนันทิภรณ์  ใจเย็น
6. เด็กชายภูตะวัน  คำพวงเพ็ชร
7. เด็กหญิงเวธินี  หล้าพรหม
8. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
9. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นายทวีโชค  ฐิตมงคล
2. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  หาญกำจร
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
3. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
4. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
6. เด็กหญิงณัฐรดา  สุขรัตน์
7. เด็กหญิงธัญชนก  สว่างพรม
8. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่หลักแก้ว
9. เด็กหญิงนันทิภรณ์  ใจเย็น
10. เด็กหญิงพิชญาณี  โพธิ์เข็ม
11. เด็กชายภูตะวัน  คำพวงเพ็ชร
12. เด็กชายวันชนะ  เหมเกิด
13. เด็กหญิงสุชานันท์  เกิดทวี
14. เด็กหญิงแพรตะวัน  แสงแดงชาติ
15. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
 
1. นายทวีโชค  ฐิตมงคล
2. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คาสะธรรม
4. เด็กหญิงชฎาพร  ชัยวงศ์
5. เด็กชายชลาดล  สายสุวรรณ
6. เด็กชายธวัชชัย  ศรีบุญเพ็ง
7. เด็กชายนครินทร์  โทนใหญ่
8. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มสบาย
9. เด็กชายปริญญา  เอมชะอุ่ม
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  รถจันทร์
11. เด็กหญิงพรพิมล  ละอองขวัญ
12. เด็กหญิงรุจิรัตน์  บุญมี
13. เด็กหญิงวรรญาดา  ผลเตย
14. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
15. เด็กชายสุกฤษฎิ์   แป้นกลัด
16. เด็กหญิงสุชาดา  นนท์ตา
17. เด็กหญิงสุทธิดา  งวงกระโทก
18. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขาว
19. เด็กชายเจษฎา  บุญสุข
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชษา  เค้าชะเอม
 
1. นางศรีประไพ  พลสันศรี
2. นางสาวสุวรรณา  สุวลักษณ์
3. นางสาวอภิญา  อึ๊งบำรุงพันธุ์
4. นายอุทัย  พลสันศรี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีดอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวันทา
3. เด็กหญิงดรุณี  ปั้นสนิท
4. เด็กหญิงนิตยา  ใจทิพย์
5. เด็กหญิงนุชนารถ  อาตม์ประสิทธิ์
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
7. เด็กหญิงปณิศรา  จอมกลิ่น
8. เด็กหญิงปาริชาติ  เอมชะอุ่ม
9. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  น้อยสนิท
10. เด็กหญิงพรศิริ  ดีนวนพะเนา
11. เด็กชายภครินทร์  บุญมี
12. เด็กชายวรัญญู  สมพริ้ง
13. เด็กหญิงวราการ  บุญมา
14. เด็กชายวรายุทธ  ช้างเชื้อวงษ์
15. เด็กหญิงศลิษา  เห็นทั่ว
16. เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม
17. เด็กหญิงศิริกัลยา  ป้ันทองสุข
18. เด็กหญิงสุทัตตา  ดีประเสริฐ
19. เด็กชายเฉลิมชัย  หลิมสกุล
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  มัชมณฑล
21. เด็กหญิงเพชรพัชรา  กรุดเงิน
 
1. นางศรีประไพ  พลสันศรี
2. นางสาวสุวรรณา  สุวลักษณ์
3. นางสาวอภิญา  อึ๊งบำรุงพันธุ์
4. นายอุทัย  พลสันศรี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรชาติไพบูลย์
2. เด็กชายกรวีร์  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
3. เด็กชายกล้าณรงค์  วีระ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  พาลธุระ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภิชัย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญช้าง
7. เด็กชายธันวา  ราชานนท์
8. เด็กชายปานชัย  มุ้งทอง
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สีแดง
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  สวัสดิ์ชัย
11. เด็กหญิงพรรณราย  นุขุนทด
12. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  วงศ์สุวรรณ
13. เด็กชายราชศักดิ์  กล้าหาญ
14. เด็กหญิงวรกมลวรรณ  บุญที่สุด
15. เด็กหญิงวรินรัตน์  เฉลิมนนท์
16. เด็กหญิงวาสนา  บุตรดี
17. เด็กหญิงวิภาดา  กล่ำช้าง
18. เด็กชายวีรภัทร  โคตรนรินทร์
19. เด็กชายศรีศุภรัตน์  แสนยากร
20. เด็กชายศศิวิมล  ภูมิลา
21. เด็กหญิงศิญาภรณ์  โป๋เหมือน
22. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งเพิ้ง
23. เด็กหญิงสกุณตะรา  ฉวีวงษ์
24. เด็กชายสาลิณี  บุญเจริญพรสุข
25. เด็กหญิงสาวิตรี  ยาสี
26. เด็กหญิงสุกัญญา  โตกอง
27. เด็กหญิงสุนิชา  ยอดสิงห์
28. เด็กชายอดิศร  คุณประทุม
29. เด็กชายอนิรุต  กลัดทองกร
30. เด็กชายอนุชา  ยวดยิ่ง
31. เด็กชายอนุภาพ  กาญจนคณิต
32. เด็กชายอภิลักษณ์  ทองจันทร์
33. เด็กหญิงอินทิรา  วงศ์ศิริ
34. เด็กหญิงอินทุอร  วิเศษสัตย์
35. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชาวสี่ร้อย
 
1. นายณัฐวัตร  จักกร
2. นายดนัย  สมศิริ
3. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
4. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
5. นายลำพอง  เชียงสิน
6. นางสาวสายฝน  สุขจิต
7. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
8. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเทศน์ 1. เด็กชายพงศธร  สอนเนย
 
1. นางปัณวรรธน์  เดชกล้า
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงปนัดดา  เท่าสิงห์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บรรลือทรัพย์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุุลศักดิ์
 
1. นายชัยเชษฐ์  ประภาสะวัต
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วกันเนตร์
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่ลอ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ทองแดง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายอานนท์  จีบแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณ์ธิกาญจน์  ไพบูลย์เกษม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  อนุสรณ์รัมย์
 
1. นางสาวสมฤดี  ตราชู
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายอนวัช  มีเพียร
 
1. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุภัศรัตนะ  วงศ์นาม
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงนลิน  โลหชลิตานนท์
 
1. นายราชศักดิ์  สามไพบูลย์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายยสินท์  กุหลาบ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  เจริญเศวตหิรัญ
 
1. นายราชศักดิ์  สามไพบูลย์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวพรนิภา  สีห่มจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชาย ชิติพัทธ   พานิชพึ่งรัถ
2. เด็กชายกณิน  ทัพมี
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพ็งยา
4. เด็กชายกันดิศช์   หงส์ชูเกียรติ
5. เด็กหญิงกาญจนา  ชาแฮ
6. เด็กหญิงกิตติธัญญา    กรสวัสดิ์ธำรง
7. เด็กหญิงจิตรชญา  มุจรินทร์
8. เด็กหญิงจินต์จุฑา   สังข์สุวรรณ
9. เด็กหญิงญาณิศา  โฮ
10. เด็กหญิงณัชยา  ผดุงแสง
11. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แสนแก้ว
12. เด็กชายธนพล  แสงบำรุงทรัพย์
13. เด็กชายธราเทพ   พุฒิเสถียร
14. เด็กหญิงธัญดา    อุชิมูระ
15. เด็กชายนภทีป์  จันทราชา
16. เด็กหญิงนัทชา  ยศพิมพ์
17. เด็กหญิงนันทนภัส  วรรณะพาหุณ
18. เด็กหญิงนาดา   พรหมนา
19. เด็กชายนิรัติศัย  จงมี
20. เด็กหญิงปัณณารีย์  จันทร์เพชร
21. เด็กหญิงปาณิศาล  เปียมี
22. เด็กหญิงปินัดดา    สุภะษร
23. เด็กชายพงศ์พิทักษ   ศรีวิชัย
24. เด็กหญิงพรพรรณ  ธิตะสัจจา
25. เด็กหญิงพริมา  สุขสม
26. เด็กชายพัศภูมิ   เดชสคราม
27. เด็กชายพิชิตพล  สัมมาอรรถ
28. เด็กชายภัทรพล  นิมสุวรรณ
29. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อยู่ดี
30. เด็กชายภูวิศ  สุพรรณพงศ์
31. เด็กชายภูษินันท์  ปริศวงศ์
32. เด็กหญิงรวิภา  ผ่องใส่
33. เด็กหญิงลลิตา    พุทธา
34. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ธิติสิริเวช
35. เด็กชายวีรภัทร  ลิขิตวิวัฒน์ทูล
36. เด็กหญิงสุชานรี   แก้วขุนน้า
37. เด็กหญิงสุรีพรรณ  ศิริ
38. เด็กชายสุรเดช  เรืองศรี
39. เด็กชายอลงกต    แจ่มจันทร์
40. เด็กหญิงเมธาวี   เกตุทอง
 
1. นายคชเศียร  ภูมิประเทศ
2. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
3. นายธนาวัฒน์  ทองคำวรรณ
4. นายนิติกร  วังปรัชญานนท์
5. นางปราณีตา  ทองคำวรรณ
6. นางสาวปรีญาอร  กิมาคม
7. นางรัชนี   ไชยแสน
8. นายหฤทธิ์  ฉิมสิน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกมลดา  จรณะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นกมล
3. เด็กหญิงนภัสกร  สมประสงค์
4. เด็กชายพงศกร  การุณวงษ์
5. เด็กหญิงพรรณปพร  แตงเผือก
6. เด็กหญิงรุจิมา  รุ่งวชิรา
7. เด็กหญิงลาวัณย์  ทองอินทร์
8. เด็กชายวรเมธ  ลีสี
9. เด็กหญิงสุกัญญา  คนึงเหตุ
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญโย
 
1. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
2. นายภาคภูมิ  ร่มพยอม
3. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
 
111 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  นาคสุข
2. นายธีระ  ประนมรัมย์
3. นางสาวนุชนรา  โภคานนท์
4. เด็กหญิงปนิดา  โฉมสุข
5. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ช่วยคูณ
6. นายพงษ์เพ็ชร  ตะถา
7. นายวรวิธ  น้อยเพิ่มพูล
8. เด็กชายวัชรากร  จันทร์ดี
9. นายศักดิ์ณรงค์  แตงหนู
10. เด็กหญิงสุนิษา  ชูรัตน์
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองม่วง
2. เด็กหญิงปริชญา  ชาลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิรันพันธ์
4. เด็กหญิงรจนา  บุญชิต
5. เด็กหญิงอภิญญา  มุ่งปั่นกลาง
6. เด็กหญิงอภิญญา  คำมี
 
1. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
2. นายภาคภูมิ  ร่มพยอม
3. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายจิระธรรมรงค์  ธรรมจักร์
2. เด็กหญิงชนากานต์  น้อยเมืองเปลือย
3. เด็กชายชัยภัทร  ขำวิชัย
4. เด็กชายธนพล  แก้วประเสริฐ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลคูหา
6. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเชิด
7. เด็กชายเปรมสรรญ  อัศพิมพ์
8. เด็กชายเอกชัย  สงเคราะธรรม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นางสาวสุนิศา  พุ่มน้อย
3. นายอรรถพล  ใยอิ่ม
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงฌิชกานต์  สีหพันธ์
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  บุญมีประภา
3. เด็กหญิงพิชชาพร  บุตนุ
4. เด็กหญิงพิณสวรรค์  สายสินธุ์
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรประดิษฐ์
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำสุขุม
7. เด็กหญิงอชิรญา  โอซาวา
8. เด็กหญิงอรจิรา  ประสมสัตย์
 
1. นางภัทรา  ประตังทะสา
2. นายเอกสิทธิ์  วงศ์มิตรแท้
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงจักขุมา  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงอรดา  มาราช
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เนียมโพล้ง
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายชลธิชา  บุญจำลอง
2. เด็กหญิงปรารถนา  รอดไพ
3. เด็กหญิงอารียา  พิดานปัน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  แพทย์รัตน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สัทธาธรรมกุล
2. เด็กหญิงธีรนาถ  โกมลมุสิก
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สมแก้ว
 
1. นางสาวขวัญจิต  น้อมนำทรัพย์
2. นายบัณฑิต  สีอ่อน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายตะวัน  ชิดหอระดี
2. นางสาวนฤมล  เซี่ยงจิ๋ว
3. เด็กชายสมพล  สิงห์วิเศษ
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นางสาวรุ้งฟ้า  มารศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  กนกนาค
2. เด็กหญิงชนิสรา  บำรุงจิตต์
3. เด็กหญิงธารทิพย์  สีสุรัตน์
4. เด็กหญิงพลอยทิพย์  โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงศยากัณน์  นิลวงศ์
6. เด็กหญิงเปมิศา  ไตรสุวรรณ์
 
1. นางดวงเนตร  เรืองสระ
2. นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล
3. นางสาวสัญห์นรี  ผ่องศรีสุข
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกัมพล  ดำเนินงาม
2. เด็กหญิงยุวดี  ล้อมเพชรพลอย
3. เด็กหญิงวณิชานันท์  บุญวันต์
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  จิวโฮฮวด
5. เด็กชายวราวัศน์  พิรธนาพัฒน์ดำรง
6. เด็กชายวัชรากร  จันทร์ดี
 
1. นางดวงเนตร  เรืองสระ
2. นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล
3. นางสาวสัญห์นรี  ผ่องศรีสุข
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  รัศมีจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสรา  อินมา
3. เด็กหญิงประภาพร  คำเปรม
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐา  โสประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐมณฑ์  นาคทองดี
3. นางสาวนุจรีย์  นาคครุฑ
 
1. นางรัศมี  วงษ์เฉลิม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมกลิ่น
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  หมู่เจริญ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  หาญสวัสดิ์
 
1. นางสาวชิโนรส  กวางแก้ว
2. นายภูริภัทร์  เกื้อประโคน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศศิธร  อัญญโพธิ์
2. เด็กหญิงอังสุมา  พุ่มไสว
3. เด็กหญิงอุษาวดี  ผาช้างเผือก
 
1. นางดวงเดือน  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  ศิวิลัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอ่อน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ฤทธิ์บุรี
 
1. นางดรุณี  น้อยนงเยาว์
2. นางศิริพร  พงษ์เนตร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงนฤมล  มณีสวัสดิ์
2. เด็กชายสุริยา  แตงประดิษฐ์
3. เด็กหญิงใบเตย  มีศิลป์
 
1. นางสมร  คงชยณัฐ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายมนเทียน  ฟองสวรรค์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  บุณรอด
3. เด็กชายวัน  ศรีเมือง
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นายเอกวิทย์  แก้วผลึก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก๊กศรี
2. เด็กหญิงภาสินี  โตนิล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปึกขาว
 
1. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชัยพร
2. เด็กหญิงอนัลติยา  จันทศร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิษา  ศรีม่วง
 
1. นางดวงเนตร  เรืองสระ
2. นางสิริรุ่งโรจน์  รักษายศสกุล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองขุนทด
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  เล้าวาลิต
3. เด็กหญิงอรสา  พิมพ์พวง
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายชานนท์  ศรีเหมือน
2. เด็กหญิงสุธิรัตน์  วงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอริยะดา  คงสมกาย
 
1. นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล
2. นางสาวสัญห์นรี  ผ่องศรีสุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกันยากร  เกรียงศักดิ์พิชิต
2. เด็กหญิงสัพยา  บุญภักดี
 
1. นางสาววรัญญา  สมัยมาก
2. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายลัทธชัย  เรืองฉาย
2. เด็กชายโสภน  นนท์ตรี
 
1. นางสาวกิตติยา  ฉิมดี
2. นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายชินวัฒน์  พันธ์สมอน
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  กิจสดวก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  จันทรเสนา
2. นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วังสันติ
2. เด็กหญิงบุญญิษา  วงศ์เจริญปัญญา
 
1. นายอำนาจ  อินทโลหิต
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงสุข
2. เด็กชายชนายุทธ  ชาวสมุทร
 
1. นางสาวจามจุรี  เกตุมี
2. นางอุไร  กองนาค
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงนีรกานต์  อมรวรพันธ์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ยาดีวิชัย
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายจิโรธ  รอดประชา
2. เด็กชายรัตนชัย  พิทักษ์หมู่
 
1. นางสาวนันทพร  สุขทวี
2. นายพันศักดิ์  เสริฐศิริกุล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 1. เด็กหญิงจิราภา  พุ่มประสพ
2. เด็กหญิงวรภร  บัวเทศ
 
1. นางสาวจินตนา  เอกอำนวย
2. นางพรรณประไพ  บัวเทศ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัชรวดี  แก้วเซือง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดิษฐเกษร
 
1. นางสาวดาริน  ฮกซุ่นเฮง
2. นางสาวเกษร  โพธิ์ชัย
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชุลิตา  แฟงรอด
2. เด็กหญิงดารียา  อู่วิเชียร
 
1. นางสาวรัตติกร  ธนะสาร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  วารินทร
2. เด็กหญิงวาริษา  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงญดา   โรจน์เจริญชัย
 
1. MissRaezelle  Manzano
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกานติชนน์   ธรรมกุล
 
1. Mr.Jan Christian  Sander
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาววิมลณัฐ  แก้วกิริยา
 
1. นางณภัค  สุขพินิจ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายRalph Arren  Ilaw
 
1. นางสาวทิวา  เพียรทรัพย์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเรืองศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ถุงนอก
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปริญญา  ร่มรื่น
 
1. นางรมัยาภรณ์  สุขเกษม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงแทมมารี่  นิยมเทศ
 
1. Mrs.Jinky C.  Dabon
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พลเสน
 
1. นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายเรย์  เชิดชัยชูสกุลชัย
 
1. MissHelen V.  Hermoso
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายจักรวาล  อยู่เจริญ
 
1. นางณภัค  สุขพินิจ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายจุลดิศ  กอเกียรติไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไหล่ประดิษฐวงศ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงสุภา
4. เด็กหญิงสุวรา  ชุติชัยศักดา
5. เด็กหญิงอินทิรา  ประเสริฐโสภา
 
1. Mrs.Aloha  Pagaduan
2. นางสาวสุธีรา  ศุขเขษม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่โล้ว
 
1. นายศุภชัย  ริรัตนพงษ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางคลองสิบ 1. เด็กหญิงกระดี้  -
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บานเย็น
3. เด็กหญิงรจนา  เฮ้าปั้ง
4. เด็กหญิงสินิต  สิเน็นเปา
5. เด็กหญิงสุวพัชร  เขียวชอุ่ม
6. เด็กหญิงอริสา  สุขประเสริฐ
 
1. นางจิตรลดา  สุทธิภักดี
2. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วพลงาม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจุฑานันท์   ธาราโยชน์
2. เด็กหญิงชญานิศ  กันทา
3. เด็กชายชนิดา   ชาญสูงเนิน
4. เด็กหญิงทรรศยา  มาสยะ
5. เด็กหญิงปภัสรา  แหยมพรรณ์นัย
6. เด็กหญิงแพรพลอย  โกมลศรี
 
1. นายปาริชาต   วรรณทอง
2. นางรุ่งฤดี   ทรัพย์เพิ่ม
3. นายศราวุธ    จินดาศุย
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  นีระมนต์
2. เด็กชายธหวัฒน์  แสงอาษา
3. เด็กชายยิ่งคุณ  ใยสะอาด
4. เด็กชายวิทวัส  แซ่คู
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเกียรติ์ดำรงค์
6. เด็กชายสถาพร  ศรีแก้วกูล
7. เด็กชายอนันต์  อิ่มสะอาด
8. เด็กชายเมธิชัย  บุญส่ง
 
1. นายปราโมทย์  กลิ่นหอมชื่น
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กะดีแดง
2. นางสาวนฤมล  เซี่ยงจิ๋ว
3. เด็กหญิงนวพร  อิ่มละมัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ไพศรี
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุวรรณ
6. เด็กชายพิษณุ  พรรณขาม
7. เด็กหญิงราตรี  ปุราชะโน
8. นางสาวศศินา  องอาจ
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ลม้ายกุล
10. เด็กหญิงสุภัศรัตนะ  วงศ์นาม
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
3. นางสาวอำนวยพร  จันทร์ไพศรี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขแสน
2. เด็กหญิงกีรนันท์  ทองจัด
3. เด็กหญิงคลิตา  เครือดี
4. เด็กชายชินวัตร  สิริปรีดากุล
5. เด็กหญิงณิชนันทน์  แถมมั่น
6. เด็กหญิงณิชากร  สำราญราษฎร์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีธเนศสกุล
8. เด็กหญิงพสชนัน  รุ่งกำจัด
9. เด็กหญิงภัคจิรา  สิริปรีดากุล
10. เด็กหญิงวาสนา  มะโนศรี
 
1. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
2. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
3. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ดิษฐ์ระหาญ
2. เด็กหญิงณิชากร  คำมาวงษ์
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ปรัชญสุนทร
4. เด็กหญิงวิภาวี  บุตรโสม
5. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุสรรัมย์
 
1. นายวาทิต  อิสสะอาด
2. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกติยา   บุตรเพชร
2. เด็กหญิงณัชาพร  ร่วมสำลี
3. เด็กหญิงปริศนา  เปียซ้าย
 
1. นางสาววนิดา  วิสารทวิศิษฏ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงทัศนันท์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงพิศมัย  จันก้อม
3. เด็กชายศุภชัย  ชากระโทก
 
1. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
2. นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ลานทอง
2. เด็กหญิงน้องมล  น้อยสุข
3. เด็กหญิงรัตนากร  เสวกวงษ์
 
1. นางสาวศรีเวียง  เต่าสุวรรณ
2. นางสาวสาริณี  บัวราช
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายพงศาวิชญ์  จันทรา
2. เด็กชายวีรพงษ์์  วิบาบูร
3. เด็กหญิงสุรักคณา  เพ็งสอนบุตร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชะ
2. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาววิมลณัฐ  แก้วกิริยา
2. นางสาวศิรภัสสร  ดวงสุภา
 
1. นางณภัค  สุขพินิจ
2. นางเสาวภา  สุรเวช
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กชายจิรทีปต์  ศิริวิลาวัณย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นภักดี
 
1. นางสาววาสนา  ภิรมย์ศรี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายกมล  เขียวศรี
2. เด็กชายจักรี  ม่วงสาร
 
1. นางสาวกมลชนก  ฤทธิ์สมบัติ
2. นายวงษ์เดือน  ทองคำ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  หวังทอนกลาง
2. เด็กหญิงรดา  ภัทรธาดา
 
1. นายพิศณุพงษ์  จิรรัตนตรัย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพร  ผมเพชร
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แตงเพชร
 
1. นางพันธุ์ทิพย์   รัตนนิคม
2. นางลักขณา  ทุมเชื้อ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มอญชื่น
2. เด็กหญิงวรากร  วัฒนวิจารณ์
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
2. นางสุพรรณี  ยิ้มใย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ปาคำสี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  หลิว
 
1. นางกนกวรรณ  เรืองประโคน
 
173 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สมเด็จ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชะ
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ขันโท
2. เด็กชายจันดี  ลุ้มพอ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วิจิตร
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายนพวุฒิ  ธนะจักร
2. เด็กหญิงภัทราพร   ดิษฐโชติ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ช่างเกวียนดี
 
1. นางณณัท  ไทยประคอง
2. นางรสรินทร์  ชาประเสริฐ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาวมยุรี  คมขำ
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  วรรณประสพ
 
1. นางวันเพ็ญ  พรมโครตค้า
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานฟ้า  ลูกจันทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หงษ์ศิริ
3. เด็กชายศักดา  ชาวนา
 
1. นางสาวกัญสิตา  ทูลประโคน
2. นางสาววนิดา  วิสารทวิศิษฏ์
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายวิศวะ  คู่ผัด
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ดอกกะฐิน
 
1. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  แถมมั่น
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกิดมั่งมี
 
1. นางนาตยา  บุญประสงค์
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กฤตเมธไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อ้อยหนุน
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงญาดา  มหาเวก
2. เด็กชายศตวรรต  วงศ์ธาตุ
 
1. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นชา
2. เด็กชายชัยนันท์  อุ่นชา
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
184 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  มหาเวก
2. เด็กชายธวัชชัย  ทวนทอง
3. เด็กชายพนุวัฒน์  นิสชัยสงฆ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ทองภู
5. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์คูณ
 
1. นางสาวฟ้าทิพย์  บุดดาวงษ์
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายสมพงษ์  กิ่งบัวหลวง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 1. เด็กชายบิ๊ก  พงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ค้าคุ้ม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายนครินทร์  วงศ์ถาวร
 
1. นางวงศ์สิริ  เทพหนู
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล
 
1. นางเจริญศรี  ผาพงษา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ  คำแปงตัน
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สุมามาลย์
 
1. นางสาวสรณ์นรี    พุ่มเกษม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายชาคริต  ธาราพรรค์
 
1. นางวงศ์สิริ  เทพหนู
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  กมลเดช
2. เด็กหญิงกฤตะวัน  ผลาหาญ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงวิภาดา  นาคถ้ำทอง
 
1. นางทิพยา  เอี่ยมอ่ำ
2. นางสาวสุภรัตน์  รักษาธรรม
3. นางสาวอารัีย์  หอมทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สร้อยทอง
 
1. นางสาวอารีย์  หอมทอง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธัญญะผล 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  หมู่เฮง
 
1. นางชาณิช  รักษาธรรม
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข
 
1. นางสาวอารีย์  หอมทอง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายกันตินันท์  สบายรูป
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
3. เด็กชายทัศนัย  วุ้นก้อน
4. เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
5. เด็กชายธันยบูรณ์  รุ่งเรือง
6. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
7. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นางสาวดวงกมล  ครองธานี
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
3. นางสาววิภาลัย  ทองดี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  กมลเดช
2. เด็กหญิงกฤษตะวัน  ผลาหาญ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  พานทอง
4. เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงมัฑนา  เสวกวงษ์
6. เด็กหญิงศศิกาณฑ์  แดงแพง
7. เด็กหญิงอัฉรา  แก้วชู
 
1. นางทิพยา  เอี่ยมอ่ำ
2. นางสาวสุภรัตน์  รักษาธรรม
3. นางสาวอารีย์  หอมทอทง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปภาวี  คำเขียว
2. เด็กหญิงปลิตา  ยอดยา
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปรุงเกษม
 
1. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงจักรภัทร  อินเอี่ยม
2. เด็กชายวรวุฒิ  หวานฉ่ำ
3. เด็กชายศรันย์  อัจจาครุ
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
2. นางสาวรวิพร  พุ่มเกษม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงรัตนา  สนิท
 
1. นางสาวนาราภัทร  รวมวงค์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณเนตร์
2. เด็กหญิงอรนุช  บังลังโพธิ์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  แก้วสมบัติ
 
1. นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐมน  สุวรรณมาลี
2. เด็กชายนิพนธ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวนงนุช  สุทธิ
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศกรณ์  ธันภัทรชัยสกุล
2. เด็กชายวิศรุต  อินตะวัน
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายทองเอก  กษัตริย์
2. เด็กชายศักรินทร์  เหล่าลุมพุก
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนางสาวนิภา   ศิริจร
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 1. เด็กชายนครินทร์  คำเลิศ
2. เด็กชายนัตพร  ทวีรัตน์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  สังวาลย์สวย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ค้าคุ้ม
2. นางสาวพิชามญชุ์  นวลเปียน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายคมสัน  ถิ่นสุขธนพัฒน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  แท่นนอก
3. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่ขำ
 
1. นางดวงเดือน  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุกิ่ง
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  มะดี
3. เด็กชายสราวุฒิ  คำสาน
 
1. นางสาวนฤมล  นกเทศ
2. นางประเทือง  บุญมั่น