หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิไล พจนากรภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า เส็งสายโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสาวลำจวน แสนคลังโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
4. นางสมศรี ลิ้มชื่นโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
5. นางดวงแข ตันหลงโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี ลาเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัถธมาพร อ้นทองโรงเรียนบ้านหนองสีนวลกรรมการ
3. นางสาวดวงตา โต๊ะเด็นโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
4. นางสมศรี สังข์เขียวโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการ
5. นางสมสุข ศรีโยธินโรงเรียนนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา เจริญลาภโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภนุช กำลังหาญโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นายธวัช เวชการโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางศิริพร วิยาภรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายมานะ โทสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางบังอร มณีวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
4. นางสาวฐิตารีย์ เสาร์ม่วงมีสุขโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
5. นางสาวนวพร นุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพุบอนบนกรรมการ
6. นางสาวพรนภา รุ่งโรจน์นภากรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
7. นางอรอนงค์ มะลิขาวโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรทัย นุตรดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึง กะนีจิตรโรงเรียนบ้านยางคู่กรรมการ
3. นายสุวิช ช้างเพชรโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เพชรคงโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นางสาวเกตุสุดา ศรีสารากรโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาสกรรมการ
6. นางศิรินาถ กิตติยายามโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
7. นางน้ำค้าง เพชรนิลโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ตัณฑพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ลดารัตน์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางสุทิน สิงห์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกมลทิพย์ เพิกโสภณโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ลดารัตน์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางปาวีณา อยู่กำเนิดโรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยากรรมการ
4. นางจรวยพร เลิศสุชาตวนิชโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางศุภาวีร์ ใจหวังโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพจนา รื่นปานโรงเรียนวัดหัวป่าประธานกรรมการ
2. นายพิชญา ช่อชูศรีโรงเรียนบ้านยางคู่กรรมการ
3. นางสาคร แดงใหญ่โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสาวโนรี กล้าหาญโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
5. นายพิทยา ชมดาราโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทิฆัมพร สุทธิสารโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ นะทองโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
4. นางศุภาวีร์ ใจหวังโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปรางทิพย์ อุ่นเรือนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางฐิตาพร ขวัญเพชรโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
3. นางสุมนา สุคนธรสโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวานโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางละออ ศาลานิยะธรรมโรงเรียนวัดโพธิ์ดกประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจา งามละม่อมโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางกอบกุล เยาวรักษ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางมะลิฉัตร ภู่เพชรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางอภิญญา พูลสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
6. นางนิตยา จงเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางศุภางค์ ภูสท้านโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางสาวศิศ์ลันดา จินดามณีโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
3. นายวิรัช เจริญรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
4. นางเรณู พลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางดวงใจ เหลื่อมเมฆโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รอดวัณโณโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการ
3. นางอรทัย ชาลีโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
4. นางสาวมญช์ปริยา ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพนิดา ศรีเจริญโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงมงคลโรงเรียนกองทัพบกฯ"โยธินวิทยา"กรรมการ
3. นางสิริรัชฎ์ แจ้งใจโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางสมพร ยังกองแก้วโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นายปฏิคม สุขานนท์โรงเรียนวัดใหม่นครบาลกรรมการ
6. นางอุมาพร กฤตยโสภณโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี ศรีมณีโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดอนน้อยโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
4. นางเชาวนี รัตนสุนทรโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
5. นางนริศา เทพสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรวี ยกสงวนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี อนันโทโรงเรียนวัดช่องลาภกรรมการ
3. นางเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ไทยเจียมอารีย์โรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
5. นายอาคม เฮงจิตตระกูลโรงเรียนวัดหัวป่ากรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสนโรงเรียนบ้านห้วยผากกรรมการ
7. นางพรรณี เครือมูลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
8. นายสมพร ตุ้มระหงษ์โรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสิริรัชฎ์ แจ้งใจโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นางราตรี พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
3. นางสาวปราณีต ธรรมโลกาโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรวี ยกสงวนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี อนันโทโรงเรียนวัดช่องลาภกรรมการ
3. นางเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ฐากูลวงศ์โรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
5. นายอาคม เฮงจิตตระกูลโรงเรียนวัดหัวป่ากรรมการ
6. นางสาวอารีรีตน์ ห้าวแสนโรงเรียนบ้านห้วยผากกรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ สุทธิบูลย์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
8. นางสาวแสงระวี มีสัตย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
9. นายสมพร ตุ้มระหงษ์โรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ป้องลมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ แก้วคชชาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นายสำอาง บรรเทิงจิตรโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาววันวิสาข์ ไพศาลนันทน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิศา จรัสรักษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วิจิตรโชติโรงเรียนบ้านพบอนบนกรรมการ
4. นางสาววันดี ขำสำราญโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
5. นายรัตนศักดิ์ ปัญญธรรมาภรณ์โรงเรียนวัดปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุชิน เต็มพร้อมโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ฐากูลวงค์โรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นายทองดี สายบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเรณู ธัญญะรักษ์โรงเรียนวัดหนองตาหลวงประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ บุตรอยู่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการ
3. นายเสน่ห์ เพ็งผลาโรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
4. นางเจริญศรี วงศ์ตันโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวณี ช่างเสียงโรงเรียนวัดเกตุน้อยประธานกรรมการ
2. นายสำอาง บรรเทิงจิตรโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการ
3. นางวิจิตรา ไพศาลนันทน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางอุษา ยอแซฟโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
5. นางสาวภคมน แสงโรจน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านแม่ประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ ลักษิตานนท์โรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ บุญเพ็ญโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นายเสน่ห์ เพ็งผลาโรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
4. นางสาวสมพร เอี่ยมขำโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. นางอรทัย ชาลีโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริวรรณ จันทร์ตรีโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสุพจนีย์ แก่นทับทิมโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นายฉวี ประสานคำโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
4. นางประจวบ ประคองจำมั่นโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ พิณพงษ์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรณี ปานจันทร์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางญาณินี จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
3. นายฉวี ประสานคำโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
4. นางวัชรี ศรีษะโคตรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางกฤติยาณี ขุนไชยโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พุ่มลำเจียกโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา ศิลปธารากุลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสมถวิล กุลสอนนานโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางใยยอง พญาเครือโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนา จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรษา ธรรมวิชิตโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แจ่มจันทร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางจิราพร ฝีมือช่างโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
4. นางมุทิตา ดาปานโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)กรรมการ
5. นางนวลอนงค์ เรืองศรีโรงเรียนมหาราช 7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีญาณิศา พุกท่าไม้โรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางกฤติยาณี ขุนไชยโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นายชาตรี ทองแดงโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์จิต คำพุกโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวสมพร ทำประเสริฐโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุชิน เต็มพร้อมโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา สันธิศิริโรงเรียนวีดยอดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางสาวนงพงา สุรพิศโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายชฎาธาร โทนเดี่ยวโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นางสาวนุชจิรา โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา วสุวัฒนกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ หงส์แก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางชมพูนุช กาบสุวรรณโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ คงประทีปโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุลโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา ซุ่นทรัพย์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรรัตน์โรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวแก้วตา อู่สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ พันธ์ชาตรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
5. นางจุไร พูลผลโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพรปวีณ์ เภารัศมีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เกตุสวัสดิ์สมครโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางสาวณิชมน เข็มสุวรรณกุลโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเดชา ชิตตะขบโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
5. นางพรพิมล แจ่มจันทร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน พงษ์เพ็ชร์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ อุทัยฉายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
3. นางสุพิชชา ตรีคามโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
4. นางจริญญา เลขาณุการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
5. นางสาววรัญตรี การะเกตุโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสราวุธ ใจแดงสมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายปริญญา วิลัยกรวดโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางธนวรรณ พลายรักษาโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการ
4. นายจำเริญ เพลากรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นางสาวภมรวรรณ แป้นทองโรงเรียนวัดช่องลาภกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนศักดิ์ สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุพล กองน้อยโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
3. ส.ต.อ.ไพฑูรย์ เฉลิมดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ฉิมพาลีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางสุวรรณา คนชมโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ ใจแดงสมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ ฉิมพาลีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. นางสาววารุณี สงวนพงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
5. นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อยโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายสุรพร ปัญจนนท์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. นายสุนทร อุ่นตาโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายสุรพร ปัญจนนท์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. นายสุนทร อุ่นตาโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายรัชภูมิ ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายสมภพ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการ
3. นายสุภาพ สมหวังโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชิดชม เปลื่องชนะโรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นายวิราศ พลอยงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นางศุภิสร ฮวบขำโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี อนันตโทโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นางอรอนงค์ ณ พัทลุงโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.โสภณ ฤทธิสารโรงเรียนวัดช่องลาภประธานกรรมการ
2. นางลำภา หอมยกโรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยากรรมการ
3. นายกฤตภาส มัยรัตน์โรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ณ พัทลุงโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เงินเจือทองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นายอำนวย จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านหนองลังกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ โสภานิชโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นายอมร หลังคำโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวจิณณพัต ทัดอุบลโรงเรียนวัดป่าไก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธวัชวงค์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เจิมโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ธนูศรีโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางนิมิตร พลอยงามโรงเรียนวีดสนามสุทธาวาสกรรมการ
3. นายพรหม ทองดีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา ชัยสนามโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการ
3. นางสาวพัชรา กลิ่นชมชื่นโรงเรียนสีวะรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกมลลักษณ์ เอี้ยวสุวรรณโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางนวพร อึ่งทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
3. นางอภิรดี อนันตโทโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรัชนี เจิดสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
2. นางสาคร ยงค์อำนวยโรงเรียนวัดช้ฏใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพันธุชา สืบวงศ์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศุภิสร ฮวบขำโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนประธานกรรมการ
2. นายนิรุจน์ นำพาโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวผกาวดี ชุมพรโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอนันต์ กำแพงแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล สาลีผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่นโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญช่วย จันทร์คำโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวการย์กรณ์ กัลป์จิราพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายประเสริฐ เลิศวนัสบดีโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ อิ่มอุทรโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เสือดาวโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
4. นางรัตนา พลจันทร์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นายปัญญา มณีวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหวัต)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ จันทร์เจิมโรงเรียนวัดพเนินพลูประธานกรรมการ
2. นางชิษณุชา อำนวยชัยโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางนารินทร์ ทองลิ่มโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางปัถยา วิเศษรจนาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ แก้วคชชาโรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยากรรมการ
3. นางไข่มุก สุดสาครโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
4. นายอำพล กังสุวรรณรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางนันทพร เครือเช้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางปัถยา วิเศษรจนาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ โพธิ์งามโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางประเสริฐศรี ศรีสมพรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดม ชูชาติโรงเรียนบ้านโกรกสิงขรประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ ธัญญะรักษ์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นายศิลป์ชัย เจิดสกุลโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยยัญญ์ ใจมุ่งโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี คำสงฆ์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นายฉลอง คงมั่นโรงเรียนมหาราช 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ ศรีนิลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ โลดโดดโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ คล้ายทองโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
4. นายธงชัย ผลพิบูลย์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
5. นายปรัชญา ฟองน้ำโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สาระคงโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศิริอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นายธงชัย ผลพิบูลย์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. นายเสนอ จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดหนองตาหลวงกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เหลือลมัยโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางบุศรา มีอนันต์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เทพทิตย์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางกิตจาวดี แก้ววันนาโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เก่งทวีการโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุศรา มีอนันต์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ แสงประสาทโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมาน ศิลปคงโรงเรียนบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางสุดา บูรณศิริโรงเรียนชุมชนวัดคูบัวกรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร มั่งมีโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ศรีมงคลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส บุญเสาโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนัน ประชุมศรีโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการ
4. นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ศรีมงคลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เสือดีโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นายสมเกียรติ อ๊อกจินดาโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
5. นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายชาลี บุญโตโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
4. นางพงศ์จันทน์ เนตรขำโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการ
5. นายปรเมนทร์ สามนครโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
6. นางทิพย์วรรณ สามเรืองศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอธิราช นาคศิริโรงเรียนบ้านร่องเจริญประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ มุ่นพลายโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวบังอร วรรณฤกษ์งามโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)กรรมการ
4. นางพัทธมน พรมสุขโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นายกิติพล สาลีผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บำรุงชนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการ
3. นางนฤมล วงศ์ปานโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
4. นางสาวนันทิดา กิจเจริญถาวรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บำรุงทรัพย์โรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวทรงฤดี สะอาดโรงเรียนบ้านหินสีกรรมการ
4. นางพรพิมล เวชสุวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางละเมียด สนธิวรชัยโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางศศิธร กฤษคุปต์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ฉิมมะโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
5. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางกรรมการ
6. นางสาวนันทิดา กิจเจริญถาวรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จันทร์เจิมโรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศรีวิลัยโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
4. นายจักรกฤษ ศิริมังคโรโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางอุบล แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ เล้าเรืองตระกูลโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นายระนอง กันเกลาโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นายบุญมี แสงเพ็ชรโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาสกรรมการ
5. นายวรภัทร ประชาอาทรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายปรเมนทร์ สามนครโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย บุญโทนโรงเรียนวัดสันติการามกรรมการ
3. นางสาววัชรีวรรณ วงศ์ทองดีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. นางเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางสาววรรณภา บุญใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรีวรรณ วงศ์ทองดีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นายวินัย บุญโทนโรงเรียนวัดสันติการามกรรมการ
4. นางอัญชลี พุทธวิบูลย์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นางอุบล แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
6. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสุนัน น้อยแสงโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการ
3. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางสุนัน น้อยแสงโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการ
4. นายสมชาย หะลีบุตรโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
5. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสุนัน น้อยแสงโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการ
3. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางสุนัน น้อยแสงโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการ
4. นายสมชาย หะลีบุตรโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
5. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสุนัน น้อยแสงโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการ
3. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางสุนัน น้อยแสงโรงเรียนวัดดอนตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พัฒนะวิริยะศิริกุลวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นายปรีชา ปรีชาโชติโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
6. นายสุขโข เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล 2(วัดช่องลม)กรรมการ
7. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางบุณฑริก คงเพชรบุคคลภายนอกกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พัฒนะวิริยะศิริกุลโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นางสุวดี พิณประภัศน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางบุณฑริก คงเพชรบุคคลภายนอกกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พัฒนะวิริยะศิริกุลโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นางสุวดี พิณประภัศน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางบุณฑริก คงเพชรบุคคลภายนอกกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พัฒนะวิริยะศิริกุลโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นางสุวดี พิณประภัศน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางบุณฑริก คงเพชรบุคคลภายนอกกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ สามเรืองศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา บุญคุ้มโรงเรียนบ้านพุเกตุกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ สามเรืองศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา บุญคุ้มโรงเรียนบ้านพุเกตุกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางสุวดี พิณประภัศน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หะลีบุตรโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสุวดี พิณประภัศน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หะลีบุตรโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสุวดี พิณประภัศน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หะลีบุตรโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พัฒนะวิริยะศิริกุลโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้างสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวินิจ ประสิทธิ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ทองจีนโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
4. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิทยา ทองใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวินิจ ประสิทธิ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ สามเรืองศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทองจีนโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
5. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ศิริ ปัญญาสัทโทโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวประภา ติปปคุปต์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
4. นายปรีชา ปรีชาโชติโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ศิริ ปัญญาสัทโทโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวประภา ติปปคุปต์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
4. นางละมัย กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการ
5. นายพิทยา ทองใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สรรสมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายศิรยุทธ์ ธำรงโชติโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
3. นายมนตรี กลิ่นคงโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพร รวิยะวงศ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย เกิดทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางสุชญา มณีโชติโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สรรสมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายศิรยุทธิ์ ธำรงโชติโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
3. นายมนตรี กลิ่นคงโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร รวิยะวงศ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย เกิดทรัพย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางสุชญา มณีโชติโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายเกษม ปะวะกุลโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)กรรมการ
4. นายสว่าง ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสว่าง ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสว่าง ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสว่าง ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ ณ วังขนายโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วิทยาคมโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ณ วังขนายโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วิทยาคมโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ ณ วังขนายโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วิทยาคมโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ณ วังขนายโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วิทยาคมโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ ณ วังขนายโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วิทยาคมโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายประจักษ์ โชติช่วงโรงเรียนบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา อิ่มเจริญโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์ไกรโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ สังข์สกุลโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา บุญคุ้มโรงเรียนบ้านพุเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์ไกรโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ สังข์สกุลโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่้งแฝกกรรมการ
5. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนบ้านหนองสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา อิ่มเจริญโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนบ้านหนองสีนวลกรรมการ
3. นางสาวภัทรวรรณ สังข์สกุลโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
4. นางกาญจนา จันทร์ไกรโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา วิโรจนะโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นางพัณณ์ชิตา เทพธรรมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางกฤษณา เอี่ยมสง่าโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการ
5. นางสาวธัญวรรณ จีนขาวขำโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา วิโรจนะโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นางพัณณ์ชิตา เทพธรรมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางกฤษณา เอี่ยมสง่าโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการ
5. นางสาวธัญวรรณ จีนขาวขำโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางษนัยนันท์ ชุณห์วิจิตราโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี มีจำรัสโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางโสพิศ มากเมืองโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พวงคำไพโรจน์โรงเรียนวันครู 2503กรรมการ
5. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางษนัยนันท์ ชุณห์วิจิตราโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี มีจำรัสโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางโสพิศ มากเมืองโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พวงคำไพโรจน์โรงเรียนวันครู 2503กรรมการ
5. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิไลรัตน์ ประดิษฐ์ผลโรงเรียนบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน ศิรรัตน์ประภาโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว กาประโคนโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
4. นางอรุณ เยาวมาลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวสมศรี มีจำรัสโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสำราญ เหรียญบุบผาโรงเรียนวัดบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี แขวงโสภาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง บูรณะโรงเรียนบ้านหนองแร้งกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดชโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
4. นางดาวเรือง สุขพ่วงโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวารีย์ แสงทับทิมโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เอี่ยมชื่นโรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางสุรินีย์ จุติเวชโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา เทียมแพโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร กฤตยโสภณโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์โรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นายประสงค์ หนูเขียวโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรพิน นาคใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นางพจนพร จิตเจริญทวีโชคโรงเรียนรุจิรพัฒน์ประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามีโรงเรียนบ้านหนองลังกากรรมการ
4. นางพัทธมน พรมสุขโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางไสว ปรางงามโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ค่ายหนองสวงโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมรัตน์ คชชาโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการ
3. นายชาตรี ตันหลงขจรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ โกมลเปรินโรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
5. นางกรวรรณ เสียงเสนาะโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
6. นางสาวสำราญ เหรียญบุบผาโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ตันตระกูลศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางพูนศิริ สุพงศ์โรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
5. นางสาววรินทร กาบสนิทโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไร เจริญศุขโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์กมล โกสุขโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
3. นางผกามาศ ทนุวัฒนพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอธิวัฒน์ บัวงามโรงเรียนวัดนาคอก(มิตรภาพ 104)ประธานกรรมการ
2. นายคงเดช ศรีอาทารวงศ์โรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
3. นายยงยุทธ ธวัชวงษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางสาวศุภาพิชญ์ เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
5. นางอำพร โคตะขุนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี วัฒนสุนทรโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ กลิ่นมงคลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัญชัญ เพ็ญตระกูลโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
4. นางบายเย็น ชูฝาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
5. นางสุนทรี แสนยาอุโฆษโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
6. นางนัยนา สวัสดิภาพโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวพิชญ์สินี สุนันท์พงษ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา บัวงามโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการ
3. นางสุทารัตน์ สุริวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตนภรณ์ บุญยังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางยุภา เปลี่ยนมณีโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางวรรทนา พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
4. นางสมศรี อินทร์ชำนาญโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ มะลิขาวโรงเรียนวัดบางกระประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เจิดสกุลโรงเรียนบ้านชัฏเจริญกรรมการ
3. นางพิสมัย ภู่พิจิตรโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
4. นางศิริวรรณ แจ้งมุขโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนาฎยา เทียมแพโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางวรรณี กราบเคหะโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสาววรสา สำเภาเงินโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหินสีกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา พันธุ์ทัดโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสิราลักษณ์ ตูวิเชียรโรงเรียนวัดบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ แป้นโพธิ์กลางโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวกาญจนี พินิจลำดวนโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา แหวกวารีโรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ห้วยกรุดโรงเรียนบ้านพุตะเคียนกรรมการ
3. นายนิคม ชนะอินทร์โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
4. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
5. จ.ส.อ.ธันวา วาจะปกาสิตโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์โรงเรียนบ้านตะโกล่างประธานกรรมการ
2. นายฑีฆายุ ปรางจันทร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นายคมกฤต สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
4. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
5. นางดวงพร เกลี้ยงปราณีตโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านสันดอนประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายสมโชค ปัญญาวรพงศ์โรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
4. นางดวงพร เกลี้ยงปราณีตโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
5. นางชลลดา จารุภาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางรุ้งนภา ปรีชาโชติโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางดวงชนก กลัดทรัพย์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีดอนไผ่โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการกรรมการ
4. นายอนุวัต ทวีผลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นางสาวรวิกานต์ ประจวบวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดำนิลโรงเรียนสีวะราประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานีโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางบงกช ศิริคำโรงเรียนวัดศาลเจ้ากรรมการ
5. นางสาวกุลยารัตน์ บุญยังโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เหมันต์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นายภาวัต กันตศรีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
3. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์โรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
4. นางอำพร โคตะขุนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
5. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นายอนุวัต ทวีผลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางสาวศุภาพิชญ์ เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ตรีสาทรโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัส พรหมเกษโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธวัชวงษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
4. นางสิริวิมล นำนะระโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
5. นางสุรพา พงษ์พานิชโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ ใจมุ่งโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ เหวันต์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นายวรพจน์ มุสิกวัตรโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นายเสกสรร ศักดาคารโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
5. นางสาวดารุณี มิ่งสมรโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานีโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านสันดอนกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ดำนิลโรงเรียนสีวะรากรรมการ
4. นายพิทักษ์ คำแว่นโรงเรียนวัดดอนแจงกรรมการ
5. นางบงกช ศิริคำโรงเรียนวัดศาลเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา จันทร์แม้นโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ทวีพฤกษสกุลโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการ
4. นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
5. นางสาวปริณา ครุธงามโรงเรียนวัดเวียงทุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางรวงอรุณ ศรีประเสริฐโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู คงยิ่งโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
3. Mr.Benjamin Kyle Afhbyโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ นิยมศาสตร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
5. นายเขมภูมิ ประพันธ์พจน์โรงเรียนบ้านแม่ประจันกรรมการ
6. นางนจลักษณ์ วิระนะโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์กรรมการ
7. นางกันย์สินี ปิจวงค์โรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ชัยพฤกษยะนนท์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mr.Sander van Lankveltโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายสุเทพ เกิดผลโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ
4. นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา วังพิบูลพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยผากกรรมการ
6. นางสาวชาลิณี ขาวสุวรรณโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
7. นางณัฐมณฑน์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางดวงดาว มะยุราโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. Mr.Khemik Maharajanโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสมพิศ แก้วคชชาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
4. นางสุกัญญา มูลวารีโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
5. นางชมชนก ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
6. นางสาวเฉลิมขวัญ สว่างจิตรโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
7. นางสาวมนิสา จันทร์มากโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางภาวินี บรรณสารโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. MissEmily Sutcliffeโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณี ตัณฑกุลนินาทโรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
4. นางสมพร คำนุชโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา พันธุ์ทัดโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการ
6. นางวารุณี ยะปานโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
7. นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพรรณี นาคสาทาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mr.Scott Wadeโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัชชา มะลิสุวรรณโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการ
4. นางลัดดา พุฒเอกโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
5. นางกัญญา แย้มพยัคฆ์โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
7. นางสราญรัตน์ เกตุกุญชรโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางฬุริยา อยู่จันทร์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. MissRhey Ann Patong Maghnoyโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางพรศิลป์ เหวันต์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
4. นางศรีสมร ภมรโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
5. นางอาจารีย์ งามสุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางบัวระพัน สำราญรัตน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. MissDaniclle Wohenโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอรุณ ศิริผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นางเบญจรัตน์ คมขำโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
5. นางภาวนา โค้วถาวรโรงเรียนวัดศาลเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี นิตยาโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางเธียรธารา อ้นน้อยโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
3. นางปราณี ใยบัวโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
4. นางสาวภัคศุภร วิชูชุลีโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายไกรสร วิเศษชาติโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางดารณี ตันติวิญญูพงศ์โรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. Mr.Michael Andrew Pronkโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ จันทะสอนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางอริศรา หงส์ทองโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
5. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้วโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. MissMarilyn Autentico Lumahangโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางเอมมิกา อ่วมประเสริฐโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางนืรมล ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
5. นางสาวภัทราภรณ์ สินสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยผากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพนิดา ทำเสร็จโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mr.George Joseph Maddenโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ จะนะจินาโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
4. นางสาวนุชจรี ชูฝาโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนชนก เมืองเชียงหวานโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. MissLi Qianlingโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. MissPeng Luโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. นายวชิร แพสอาดโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ชนะโพธาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
6. นายนิสัน เสภาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
7. นางสาววศินี หนุนภักดีโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนชนก เมืองเชียงหวานโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. MissLi Qianlingโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาววศินี หนุนภักดีโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
4. นายวชิร แพรสอาดโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
5. นายนิสัน เสภาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิจ สอาดโฉมโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Khemik Maharajanโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สว่างศรีโรงเรียนบ้านมณีลอยกรรมการ
4. นายชาติณรงค์ สุขนาโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
5. นางมาลีวรรณ บุญสร้างสมโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
6. นางศรีสมร ภมรโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนมหาราช 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mr.Samuel Mbogo Marchariaโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวยุรฉัตร รอดจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ ชมพูนุชโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ศรีสังเวทย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
6. นางอารยา กันก๋งโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
7. นายชาติณรงค์ สุขนาโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อโรงเรียนวัดยางงามประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้งโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
4. นายกิตติพล ราชเจริญโรงเรียนบ้านสันดอนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ธนันทาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทันทิตย์ ชอบธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายก้องกังวาลย์ แก้วอุยโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองกรรมการ
3. นายนิพนธ์ แก้วสุจริตโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
5. นายสมเกียรติ กลิ่นวนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พจนประทุมโรงเรียนวัดบางกระประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
3. นายเทียนชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
4. นายรังสรรค์ โลดโดดโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
5. นายจรูญ ฟากฟื้นโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายปัญญา คณาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สมพงษ์อินทร์โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นายประยงค์ ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปัญญา คณาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สมพงษ์อินทร์โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวกริศรา ชะแลวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพิสชา แซมเขียวโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางปวีณา รอดพันธ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางดรุณี อ่วมเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ อนุกูลวงศ์สกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒน์ คุ้มสินโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางรานี พันธุ์วนิชกุลโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ พบครุฑโรงเรียนวัดดอนตะโกประธานกรรมการ
2. นายภาณุ สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางชนัญญา ลักษณะวีระโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาคร โรจนสาครบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ร้ายไพรีโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางชนัญญา ลักษณะวีระโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางอาจารีย์ งามสุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. MissJaniz V.Limโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ทองสง่าโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางชูศรี จิรชวาลวิสุทธิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางพนัชยา ชนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวภวันตี เจริญวงศ์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางโสภี เบญจมานุกูลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันทพร วิเศษรจนาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดด่านทับตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจตุพร มณีจันทร์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ สุทธิบูลย์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ จิรชัชวาลกุลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา เปรมยิ่งโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
3. นางสุมทอง ประเสริฐจิตต์โรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง ลักษิตานนท์โรงเรียนวัดบางกระประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล ทองเอียโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสุชาดา ภักษาแสวงโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พันธ์เจริญโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายชนัตถ์ สาภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการ
3. นางสุพัตรา เกิ้งพิทักษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธีรทัศน์ ตรงสกุลโรงเรียนวัดเวียงทุนประธานกรรมการ
2. นางประภาพร หงส์แก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายสรากรณ์ เพชรนิลโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวปณิตา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ปรัชญาดำรงพลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกรรณิกา กระกรกุลโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา แสงทับทิมโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นางวารุณี ปุริสารโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุนทรียา แก้วพิจิตรโรงเรียนวัดเวียงทุนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ อัมพรสินธุ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางนิตยา ชูศิลป์โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรงโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรงโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช แก้วคำโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช แก้วคำโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช แก้วคำโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐนิช โยธาธิติกุลโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางนางสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ อยู่่สบายโรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำจียกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ สายหมึโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑน์ อาจโยธีโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ สายหมีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑน์ อาจโยธีโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติกาญจน์ เจิมจุลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ โตอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางญาณินี จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติกาญจน์ เจิมจุลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ โตอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางญาณินี จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]