งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงสุวิชาดา    สุขีสิงห์
2. เด็กชายธรรมปพน    เมืองโคตร
1. นางกมลลักษณ์    เอี้ยวสุวรรณ
2 โรงเรียนวัดท้ายเมือง เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายสุธี    วัดแย้ม
2. เด็กหญิงอัญชลี    บุญเจริญ
1. นางมาลี    ภคาพัลย์
3 โรงเรียนบ้านหนองลังกา เครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงศลิษา    ญาติดุสดี
2. เด็กชายสุรชาติ    เจริญสุข
1. นางพิศมร    จันทร์เพ็ญ
2. นางรัตนาภรณ์    โรยดี
4 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก เครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายนทีเทพ    สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    เพียร์ไพโรจน์
1. นางประทุม    ทองดี
2. นางมาลัย    ธรรมจักร
5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายภัทรวุฒิ    รัตนขวัญปภา
2. เด็กหญิงศรุตยา    นิ่มสำราญ
1. นางสาวนฤมล    สุดสงวน
6 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    โสภา
2. เด็กชายณัฐเมศร์    ฤกษ์ศักดิ์ศรี
1. นางจองทอง    โชติช่วง
2. นางสาวมัลลิกา    เอี่ยมชื่น
7 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ เครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายกีรติ    อินหนองตาสาม
2. เด็กหญิงกันตา    ชนะศิลศรีโยธิน
1. นางสาวนิศากร    โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางหทัยรัตน์    ขาวอ่อน
8 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงอรอุมา    เกิดศิริ
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ทายทอง
1. นางสุมณฑา    อินทนิล
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายภัสวัฒน์    แววเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    วิบูลย์เจริญสุข
1. นางสุชญา    มณีโชติ
2. นางเพชรรัตนภรณ์    บุญยัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................