สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  วงษ์เวียน
 
1. นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภัทร  อุ่นภักดิ์
 
1. นางกรรณิกาภรณ์  วงแหวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาริศา  สีหาบง
 
1. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  พึ่งพันธ์
 
1. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงเหมมาภรณ์  นันทวิสิทธิ์
 
1. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเลิศ
2. เด็กชายพาสกรณ์   เชื้อกลับ
3. เด็กหญิงสิริกร   สำเนียงดี
 
1. นางบานเย็น    ชูฝา
2. นางสาววันดี  ขำสำราญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธกานต์   สอสอาด
2. เด็กชายภูบดินทร์   สูงกิจบูลย์
 
1. นางพรรณเพ็ญ   แสงดาว
2. นางสาววันดี    ขำสำราญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา   จูฑะศร
2. เด็กหญิงพรรณวษา   เติมอารมณ์
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์   ภาศรีรัตน์
 
1. นายประยงค์   ยงค์อำนวย
2. นางสาวรัตนวรรณ   พรรุ่งเรืองกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพย์วดี  องอาจ
2. เด็กหญิงยุวดี  แฉล้มนงนุช
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยชุ่มเงิน
 
1. นายประยงค์   ยงค์อำนวย
2. นางพเยาว์   สุธาพจน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บัวศิริ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายไม้สัก   ธรรมลักขณา
 
1. นางพเยาว์   สุธาพจน์
2. นางสาวรัตนวรรณ   พรรุ่งเรืองกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุวิทย์   หุ่นคล้าย
2. เด็กชายศักดิ์ขจร   สุขใจ
 
1. นางพเยาว์   สุธาพจน์
2. นางสาวรัตนวรรณ  พรรุ่งเรืองกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรภร   จาวผลิผล
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   แสงแจ่ม
4. เด็กชายสีหศักดิ์   ซ่อนกลิ่น
5. เด็กหญิงอรปรียา   แก้วพฤกษ์
 
1. นางจิตอารี   ลินลา
2. นางสาวประภา   ติปปคุปต์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  จีนประชา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขันหลาบ
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายอนัส   อูเซ็ง
 
1. นางดวงตา  โต๊ะเด็น
2. นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.64 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกนันท์   บุญมาส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงเวียน
3. เด็กหญิงขวัญชนก   จำเหล่
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   ขันทอง
5. เด็กหญิงชลลดา   ชูอิฐ
6. เด็กหญิงดวงกมล   สุวรรณประเสริฐ
7. เด็กหญิงธัญษา   น้ำฉ่ำใจดี
8. เด็กหญิงวรรณกร   บัวหอม
9. เด็กหญิงศศิวิมล   ม่วงงาม
10. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทินแนวรบ
 
1. นางยุพา   สมบูรณ์แก้ว
2. นางหทัยกาญจน์   จ่าเมือง
3. นางอรุณ   เทพพิทักษ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิยะพร   ปักษา
2. เด็กชายสหรัช   อร่ามหนุน
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ลายคล้ายดอก
 
1. นายนิธิศ   พวงคำไพโรจน์
2. นายวาสนา   โคตะขุน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธนพร   บุตรราช
2. เด็กหญิงสุนิสา   พาชีรักษ์
 
1. นายนิธิศ   พวงคำไพโรจน์
2. นายวาสนา   โคตะขุน
 
17 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   หนองทราย
 
1. นางกัลยา  เสือดี
 
18 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉริยาภา   หนองทราย
 
1. นางกัลยา  เสือดี
 
19 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายสุขสันต์   ชารีพันธ์
 
1. นางกัลยา  เสือดี
 
20 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญพัชชา   รักสมัย
2. เด็กหญิงญาณิศา   อ่วมสิน
 
1. นางจรัญญา   พรมมะณี
2. นางสาวทิวา  ฟักเขียว
 
21 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภร  ถึงแสง
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
22 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองลิ่ม
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีนวลจันทร์
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
24 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุนทรวิภาค
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ทองลิ่ม
2. เด็กชายกานต์ดนัย   ใจบุญ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทรวิภาค
4. เด็กหญิงจิดาภา   เชฎฐะ
5. เด็กหญิงจิราพัชร   สอสอาด
6. เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีนวลจันทร์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  อู่ตะเภา
8. เด็กหญิงวาสนา   เขียวบุญมา
9. เด็กหญิงศุภร   ถึงแสง
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
2. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
3. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
26 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลกานต์   สมโสดา
2. เด็กชายฐปกรณ์   มั่นคง
3. เด็กชายตันติกร   เทพสวัสดิ์
4. เด็กชายธนาธิป   สระทองเทียน
5. เด็กหญิงธันยพร   ปานแปลง
6. เด็กชายปกรณ์   ยงค์อำนวย
7. เด็กชายปรีชา  อุ่นทินกร
8. เด็กชายพีระศักดิ์   อุ่มอารมย์
9. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ขันหลาบ
10. เด็กหญิงภริยา  หนูทิพย์
11. เด็กหญิงศศิวิมล   รสหวาน
12. เด็กหญิงศิรภัสสร   สาตร์เวช
13. เด็กหญิงสุภัชชา   สงนอก
14. เด็กหญิงอภิชญา   ทองดี
15. เด็กชายไชยวัฒน์   คงสุคนธ์
 
1. นางกรรณิกาภรณ์  วงแหวน
2. นางนิอร   ศรีนวลจันทร์
3. นายประจักษ์   ศรีนวลจันทร์
4. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
 
27 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์   ท้าวทัญ
2. เด็กหญิงทัศนีย์   อิ่มบัวจันทร์
3. เด็กชายธีรชาติ   ชายสิงขรณ์
4. เด็กหญิงนภาพร   อ่อนทะเล
5. เด็กหญิงปนัดดา   แหวนอ่อน
6. เด็กหญิงปวริศา   อยู่เย็น
7. เด็กชายปัญญวัต  โคตะขุน
8. เด็กหญิงพรพิมล   พลพิทักษ์
9. เด็กหญิงมุขมณี   คงอยู่
10. เด็กหญิงมุธิตา   สร้อยทอง
11. เด็กชายยุทธพงศ์   ฤากำลัง
12. เด็กชายวรพล   สระทองคำ
13. เด็กหญิงสุพรรษา   อาจธานี
14. เด็กหญิงสุภาวดี   คล้ายสิน
15. เด็กหญิงสุมิตา   เงินทอง
16. เด็กชายสุรวิช   แสงวิเศษ
17. เด็กหญิงอรัญญา   จันทร์ชิต
18. เด็กหญิงอารีย์รัตน์   รอดผล
19. เด็กชายเอกชัย   สระทองเทียน
20. เด็กหญิงโชติกา   กิ่งไทร
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
2. นายประจักษ์   ศรีนวลจันทร์
3. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
4. นางสาวรัตนวรรณ  พรรุ่งเรืองกุล
5. นางสาววันดี  ขำสำราญ
6. นายวาสนา  โคตะขุน
 
28 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุพงษ์   ก้านทอง
 
1. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
 
29 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุพงษ์   ก้านทอง
 
1. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
 
30 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรสา   แม่นแท้
 
1. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
 
31 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.65 ทองแดง 5 1. เด็กชายภัทรศักดิ์   หมื่นหาญ
 
1. นางจิตอารี  ลินลา
 
32 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรประภา   ทิพยอรุณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล็กดี
 
33 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขวัญมี
 
1. นางสายใจ   แคล้วเครือ
 
34 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนิสา   แจ่มจันทร์
 
1. นางสายใจ  แคล้วเครือ
 
35 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  แก้วมณี
2. เด็กชายฐาปกรณ์   ฟักเขียว
3. เด็กชายณัฐธวัช   พวงพิลา
4. เด็กหญิงดิษยา  พุ่มฉายา
5. เด็กชายปรรณพัชร์   กระจ่างตา
6. เด็กชายรัตนพงษ์   พรามนาม
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ช่วยเนื่อง
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  หลวงบุญมา
9. เด็กชายสุภัทรชัย   นามเตียน
10. เด็กหญิงโมนิก้า   โควัช
 
1. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
2. นางสุขศิริ  เทียนมนต์
3. นางสุภาภรณ์  ศรีนวลจันทร์
 
36 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรัฐิติกาล   แก้วมณี
2. เด็กหญิงดิษยา   พุ่มฉายา
3. เด็กหญิงพิชญธิดา   จิตร์ใจ
4. เด็กหญิงลักขณา   คงกระพันธ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี   ช่วยเนื่อง
6. เด็กหญิงสุพรรณษา   หลวงบุญมา
7. เด็กหญิงอินทิรา    แสงจันทร์
8. เด็กหญิงโมนิก้า  โควัช
 
1. นางสาวพรพรรณ   กรังพาณิช
2. นางวีรวัลย์   ไผ่สมบูรณ์
3. นางสุขศิริ   เทียนมนต์
4. นางสุภาภรณ์   ศรีนวลจันทร์
 
37 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล   แก้วมณี
2. เด็กหญิงดิษยา   พุ่มฉายา
3. เด็กหญิงพิชญธิดา   จิตร์ใจ
4. เด็กหญิงลักขณา   คงกระพันธ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี   ช่วยเนื่อง
6. เด็กหญิงสุพรรณษา   หลวงบุญมา
7. เด็กหญิงอินทิรา   แสงจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ   กรังพาณิช
2. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
3. นางสุขศิริ  เทียนมนต์
4. นางสุภาภรณ์  ศรีนวลจันทร์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไทยใหม่
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   บุตรเกตุ
3. เด็กหญิงดวงกมล   สอนมีศรี
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไทยแท้
5. เด็กหญิงผกาวลี   ชื่นชม
6. เด็กหญิงพันวสา   แก้วทิม
 
1. นางดวงตา   โต๊ะเด็น
2. นางลัดดา    พุฒเอก
3. นางศศิธร   เทพสวัสดิ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปฐมา   สามคุ้มพิมพ์
2. เด็กหญิงสิริญญา   พานอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาณี   ยะถาคาร
 
1. นางบานเย็น   ชูฝา
2. นางพรรณเพ็ญ   แสงดาว
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เรืองนก
2. เด็กหญิงปรัชญาพร   กิจวิจิตร์
 
1. นางชมัยภรณ์   เพชรเทียนชัย
2. นายสมชาย   ศิริเอก
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.33 ทอง 8 1. เด็กชายกนกพล  มหันตรัตน์
2. เด็กชายกมลภพ   มหันตรัตน์
 
1. นางชมัยภรณ์   เพชรเทียนชัย
2. นายสมชาย   ศิริเอก
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนากานต์   สงกรานเสงี่ยม
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล็กดี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภาสุรีย์  พุฒเอก
 
1. นางลัดดา  พุฒเอก
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ   สีทานันท์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล็กดี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุภา   ชากระโทก
 
1. นางลัดดา   พุฒเอก
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรดา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวกัญญาวรรณ  โชติช่วง
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทยิดา   ภูอืด
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  บัวขาว
3. เด็กหญิงสิรภัทร   จันตรี
 
1. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
2. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เรืองนก
2. เด็กหญิงพัชราภา  ทองลิ่ม
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ลิ้มติ้ว
 
1. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
2. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐธีร์  เชาวน์อภิวัฒน์
 
1. นางสาววันดี  ขำสำราญ
 
50 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฎฐพล    อุ่มอารมณ์
2. เด็กชายภัทรวัฒน์   ราชเจริญ
3. เด็กหญิงแอนนา  แสงจันทร์
 
1. นางจรัญญา  พรมมะณี
2. นางสาวทิวา  ฟักเขียว
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเทพ   วิลานันท์
 
1. นางหทัยกาญจน์   จ่าเมือง