รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มใย
 
1. นางสุรัตน์  ศรีอรุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 1. เด็กหญิงปดิวรัดดา   เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางกัญฐณา  แป้นสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์อากาศ
 
1. นางสาวรุจิรา  เจริญลาภ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายฐากูร  อินทรเทวา
 
1. นางสาวกาญจนา  นาคอ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงนวินดา  กล่ำสมบัติ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โตล้อม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นาน้อม
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนุสรา  อ่อนศิริ
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เข็มทอง
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุวีนา  ชลาสินธุ์
 
1. นางวิชุตา  ผึ้งทัศน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  โคยามา
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปลิปลื้มโอฐ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงเจริญ
 
1. นางมะลัตร  ภู่เพชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กหญิงกวินนา  สามศรีเผือก
2. เด็กหญิงดวงกมล  ยะเชษฐา
 
1. นางพิณใจ  เกษณีย์บุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายภีษมะ  องอาจ
 
1. นางดวงพร  ปัญติภาณุวัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
 
1. นางดวงพร  ปัญติภาณุวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์คำอินทร์
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงพรผกา  ฤทธิจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขนพพรรัตน์
3. เด็กชายสรอรรถ  คำสิ่งห์
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
2. นางสาวอรพินท์  หิรัญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเลิศ
2. เด็กชายพาสกรณ์   เชื้อกลับ
3. เด็กหญิงสิริกร   สำเนียงดี
 
1. นางบานเย็น    ชูฝา
2. นางสาววันดี  ขำสำราญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิยมพันธ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  เมฆาลัย
2. นางรัตนาภรณ์  ทองดอนน้อย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนภกมล  ไทยถานันดร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุกเกลี้ยง
2. เด็กชายวันชัย  หมั่นหา
 
1. นางรัตติยา  เกตุกร
2. นางสาวสุภาวดี  จันทร์แดง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนะชัย  มะลิชัง
 
1. นางใยยอง  พยาเครือ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1. เด็กชายกันตพงศ์  พิริยะธรรม
 
1. นางอมรรัตน์  ขมสวัสดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. นายสุรศักดิ์  วงศ์เปีย
 
1. นางกวินญาดา  ชัยเดช
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสริตา  คงเมือง
3. เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์
 
1. นางวาสนา  ชยาภิวัฒน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ไพฑูรย์
2. เด็กชายพงศกร  ทองพวง
3. เด็กชายพงศกร  แก่โอ๊ก
 
1. นายบรรพต  วรรณศิริ
2. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กหญิงปิยพัชร  ปานคง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อุไรพันธุ์
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ลี้เทียน
 
1. นายโสภณ  พุ่มลำเจียก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงนิตยา  ปาทาน
2. เด็กหญิงรุ่งศรีศิริ  ร่มโพธิ์รีย์
3. เด็กหญิงศยามล  หมอทรัพย์
 
1. นางสาวนวียา  สืบทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ราษีส่อง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คำแสง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เสน่ห์เสาวรส
 
1. นายโสภณ  พุ่มลำเจียก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนพมาศ  เสียงเอก
2. เด็กชายพัชรพล  ฐานาพิชัยศักดิ์
3. เด็กหญิงศศิธร  นันยา
 
1. นางสาวพันธุชา  สืบวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  พลอยชุม
2. เด็กหญิงประวีณา  สุรณาภรณ์ชัย
3. เด็กหญิงพรชิตา  เทียมสุวรรณ์
 
1. นางฐิติมา  อุดมพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทองเสือ
2. เด็กหญิงธิดาพร  จอมชู
3. เด็กหญิงวริษฐา  เจริญอุดมศักดิ์
 
1. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
2. นางสาวภรณี  ปานจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจิรพงษ์  รัตนากร
2. เด็กชายอณุลักษ์  อินทนิล
 
1. นางสังเวียน  พงษ์เพ็ชร์
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทร์ตรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดาวทอง
2. นางประภาพร  หงส์แก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 1. เด็กชายบุญช่วย  แสงดี
2. เด็กชายไม้  ใจรัก
 
1. นางสาววารุณี  สงวนพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายภาคิน  เสนาธรรม
2. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีเมือง
 
1. นายสุวิทย์  สุจริตรังษี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายทักษิณ  เกศทองคำ
2. เด็กชายมารุต  เปลี่ยนแพ
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาวภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ศิล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีสงคราม
 
1. นายศิรยุทธ์  ธำรงโชติ
2. นางเนตรทราย  บุญเรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายนริศ  แก้วพลอย
2. เด็กชายวัลลภ  มารยาท
 
1. นายประจวบ  ประคองจิตมั่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงจิตรศินี  บุญเชิญ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ตลับทอง
3. เด็กหญิงรวิปรียา  สงกรานเสงี่ยม
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  งามปลอด
5. เด็กหญิงวัชชิรา  ธรรมน้อย
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
2. จ.ส.ต.โสภณ  ฤทธิสาร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิ๋วเชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงปรรณพัชร  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  พรหมศรี
4. เด็กหญิงศุภนิดา  ตลับทอง
5. เด็กหญิงอภิชญา  เล้าอรุณ
 
1. นางพรนิภา  แจ่มจันทรา
2. จ.ส.ต.โสภณ  ฤทธิสาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกนกอร  บรรจงรัตน์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   ศรีวรานนท์
3. เด็กหญิงฉันทนา  คงทัพ
4. เด็กหญิงลักษมี  บุญฤกษ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตั้นมณีกุล
 
1. นางดวงใจ  วัดปาน
2. นางมุกดา  เสมสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ทองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  เกษี
3. เด็กหญิงพรรณธิภา   เพ็งปาน
4. เด็กหญิงอรนภา   ชื่นใจ
5. เด็กหญิงอุษณี   ปิ่นเกตุ
 
1. นางสุพจนีย์   แก่นทับทิม
2. นางอรทัย   ชาลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  รักขุมแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยกกลิ่น
4. เด็กหญิงอารียา  อ่อนศิริ
5. เด็กหญิงเดือน  ชูสาย
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิกุล  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เปรมดิลก
3. เด็กหญิงมาริสา  สินทวี
4. เด็กหญิงอรวรรณ  โพล้งน้อย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ลายคล้ายดอก
 
1. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
2. นางพรศิลป์  เหวันต์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นพกุล
2. เด็กหญิงธัญญ่า  ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงนัดดา  เสมอจิตร์
4. เด็กหญิงปารมี  ศิริวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์คอม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางอรอนงค์  ณ พัทลุง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงจิตสิณี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บริรักษ์
3. เด็กชายธนกร  เกิดโภคา
4. เด็กชายนันตชัย  แก้วสกุล
5. เด็กหญิงปวีณา  เก็งแป๊ะ
 
1. นางพัชฎาพร  วิลัยกรวด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 1. เด็กชายจิรายุ  พิมพ์บุญมา
2. เด็กชายชานนท์  ลิ้มทราบประกอบ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรา
4. เด็กชายทศพร  หอยขาว
5. เด็กชายนราวิชญ์  ปัญจันตา
6. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
7. เด็กชายปฏิภาณ  โคตคำ
8. เด็กหญิงปวีณา  สตาร์สิทธิ์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทอง
10. เด็กหญิงผ่องนภา  ปัญจันตา
11. เด็กหญิงลักษมี  มูลถวิล
12. เด็กหญิงวริศรา  นพศรี
13. เด็กชายศราวุธ  พรมบุตร
14. เด็กหญิงศุภจิรา  ลิ้มทราบประกอบ
15. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญครอง
16. เด็กหญิงสุชญา  ฤทธิ์จันทร์
17. เด็กชายอมรเทพ  บุญศิริ
18. เด็กหญิงอริสา  ผาสุข
19. เด็กหญิงอักษิกา  คงทะเล
20. เด็กหญิงเกวลี  เกษาพรม
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
2. นางสาวปราณี  สำรวมจิตต์
3. นางสาวพรเพ็ญ  อรรถสินธุ์เดชา
4. นางสาวศศิธร  คเชนทวา
5. นายโสภณ  ยิ่งทวี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กชายกฤษฎา  บุ้งกี๋
2. เด็กชายกาญ  ยูมิ
3. เด็กชายชยันต์  ขันถม
4. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
5. เด็กชายธนาวุฒิ  เต้าทอง
6. เด็กชายนนทนันท์  บาบู
7. เด็กชายประสงค์  ช่วยหล้า
8. เด็กชายพินใจ  บุ้งทอง
9. เด็กชายราชศักดิ์  บุญสน
10. เด็กหญิงวันวิสา  ต้นตระกูลนิธิ
11. เด็กหญิงวิลัยพร  สวนผึ้ง
12. เด็กหญิงศรุตา  ขาวแก้ว
13. เด็กหญิงศรุตา  สวนผึ้ง
14. เด็กหญิงสุกัญญา  จี้ช่วย
15. เด็กหญิงสุรษา  คะเชนทร
16. เด็กหญิงอรณิชา  กะดี้
17. เด็กชายอัครชัย  กะดี้
18. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับถิ่น
19. เด็กชายเสวก  สาล่า
20. เด็กชายเอิญ  ช่วยหล้า
 
1. นายชาตรี  ทองแดง
2. นางวรีวรรณ  วัฒนาณรงค์
3. นางสาวศิริอร  เพชรปานกัน
4. นายสาธิต  แย้มเกษตร
5. นายเกษม  ปะวะกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สมอตอน
 
1. นางณัฐฐิญา   นันท์รัตน์ไกร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงเจนจิรา   พงษ์ศกรสุนทร
 
1. นางกรวรรณ   เสียงเสนาะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงสมพร  หนูพรม
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธรรมปพน  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขีสิงห์
 
1. นางกมลลักษณ์  เอี้ยวสุวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  โพธิ์ดอกไม้
2. เด็กชายรพีพัฒน์  สุทธิวิรัช
 
1. นางสุนันท์  เจริญสุข
2. นางสุภาพร  สุทธิวรรณา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธนกฤต  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  สุดสวงค์
 
1. นางดวงกมล  นวมมณีรัตน์
2. นางบุญช่วย  จันทร์คำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปาเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
3. เด็กหญิงถิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงธารวิมล  สีเขียว
5. เด็กหญิงบุญญิสา  เหล่าศรี
6. เด็กหญิงมโนชา  เมฆปั้น
7. เด็กหญิงสรัญญา  มิ่งโพธิ์เตี้ย
8. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุจิรนันท์  สระทองแก้ว
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สีบุบผา
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
2. นางสาวสุนทรี  อนันโท
3. จ.ส.ต.โสภณ  ฤทธิสาร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงกานดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงจีนี่  ซาลามู
3. เด็กหญิงชิณวรรณ  ลำโพง
4. เด็กชายทูบี  ซาลามู
5. เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์ษา
6. เด็กหญิงพัฒนากร  นอก้า
7. เด็กหญิงมธุรา  พุกุม
8. เด็กหญิงลากะปอ  ดาโพ
9. เด็กหญิงวัชรภรณ์  พุกุม
10. เด็กชายวันทู  ซาลามู
11. เด็กหญิงวันนิภา  วงศ์ทอง
12. เด็กหญิงวันนิสา  วงศ์ทอง
13. เด็กหญิงวารี  สุขสวัสดี
14. เด็กชายอนนต์  ทองแดง
15. เด็กชายเลมู  ช่วยมา
 
1. นายธรรมศักดิ์  จัตุรบุตร
2. นายวณิชนันท์  แก้ววงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มีสุข
2. เด็กหญิงชลิตา  สุขพร้อม
3. เด็กหญิงชุติมา  พวงแฉล้ม
4. เด็กหญิงทิวารัตน์  บำเรอจิตร
5. เด็กหญิงนันทิพร  วงษ์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงน้องหนึ่ง  ค้นหาสุข
7. เด็กหญิงพรสุดา  บุญเกิด
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  สนุกช่วย
9. เด็กหญิงสาธิมา  บุญเชิด
10. เด็กหญิงสิรีธร  ศิลป์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงสุชาดา  ชะชาตย์
12. เด็กหญิงสุดาภรณ์  คลังศิริ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  คมส่าห์
14. เด็กหญิงอัญชนก  จุลเจิม
15. เด็กหญิงเกตุมณี  พวงไธสง
 
1. นางจรรยา  ตัณฑพงษ์
2. นายวีระศักดิ์  ตันเจริญรัตน์
3. นางสมพิศ  แก้วคชชา
4. นางอัญชัญ  เพ็ญตระกูล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 1. เด็กหญิงพัชญา  กล่ำมอญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  วินเหมือน
3. เด็กหญิงสุนารี  จันทร์เจริญ
 
1. นางวิภาวรรณ์  สุุระพันธ์
2. นางสราญรัตน์   เกตุกุญชร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  รุณนุช
2. เด็กหญิงประภัสสร  สระศรี
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวคัทลียา  ธรรมจง
2. นางสาวบุปผา  ทิมอ่อน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่คู
2. เด็กชายธนโชค  แสงสวัสดิ์
 
1. นายธีรพล  สูตะบุตร
2. นายธีรศักดิ์  แสงดิษฐ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิรภัส  บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิวศร  ศรีระอุดม
 
1. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
2. นายสุรศักดิ์  สาระคง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงพนิดา  จานุ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงสาริน  สุวรรณศรี
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้ายศิริ
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงวรรณ  ทุมบะ
 
1. นางสุกัญญา  อังกุรวิโรจน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงนฤกวิน  ดวงจันทร์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายพีระพงศ์  องอาจ
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง  ใจอ่อน
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วทอง
 
1. นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายวินัย  บุญทอง
2. เด็กหญิงแอนนา  สีชาติ
 
1. นางกฤษณา  เอี่ยมสง่า
2. นางสาวนลินี  สังข์นัครา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายจอ  กลุ่มน้อย
2. เด็กหญิงดา  ทับไกรสกล
 
1. นางกฤษณา   เอี่ยมสง่า
2. นางสาวขวัญตา  มั่นใจ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงพจมาตร์  อาจศึกรังษี
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  ใจทา
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายภูเบศร์  โยธา
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายละว้า  บุญทอง
2. เด็กชายศรัณย์  เทพี
3. เด็กชายแป๊บซี่  บุญช่วย
 
1. นางพจนารถ  สินสุวรรณ์
2. นางสาวพรนภา  อู๋ทอง
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำเหนิดเหนือ
2. เด็กชายชาตรี  พินอยู่วงษ์
3. เด็กหญิงปฏิญา  ทองคำ
 
1. นางศศิธร  กฤษณคุปต์
2. นางสาวสมใจ  อุ้มไกร
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงสุพัตตา  คำใจจิตร
2. เด็กชายอภิบาล  แสงทอง
3. เด็กชายเต่า  แสงวงษา
 
1. นางนาฎยา  เทียมแพ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระย้าย้อย
 
1. นางวาสนา  บุญยงค์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คุณูปถัมภ์
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงนลินี  สีแสง
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  น้อยพานิช
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงมัญฑิรา  สุขุมจารี
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงศุภร  ถึงแสง
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงเสาวรส  สุขพอสม
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเมือง 1. เด็กหญิงอนัญญา  ฟักสุมณฑา
 
1. นางพรรณี  พัฒนะวิริยะศิริกุล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ลืมกลืน
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงลลิตา  หว่านพืช
 
1. นายกรเอก  เจริญชินวุฒิ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุนทรวิภาค
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 1. เด็กหญิงนวภัทร  เอ๊าเจริญ
 
1. นางวีณารัตน์  เกิดเสมอ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ทองลิ่ม
2. เด็กชายกานต์ดนัย   ใจบุญ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทรวิภาค
4. เด็กหญิงจิดาภา   เชฎฐะ
5. เด็กหญิงจิราพัชร   สอสอาด
6. เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีนวลจันทร์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  อู่ตะเภา
8. เด็กหญิงวาสนา   เขียวบุญมา
9. เด็กหญิงศุภร   ถึงแสง
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
2. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
3. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชลกานต์   สมโสดา
2. เด็กชายฐปกรณ์   มั่นคง
3. เด็กชายตันติกร   เทพสวัสดิ์
4. เด็กชายธนาธิป   สระทองเทียน
5. เด็กหญิงธันยพร   ปานแปลง
6. เด็กชายปกรณ์   ยงค์อำนวย
7. เด็กชายปรีชา  อุ่นทินกร
8. เด็กชายพีระศักดิ์   อุ่มอารมย์
9. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ขันหลาบ
10. เด็กหญิงภริยา  หนูทิพย์
11. เด็กหญิงศศิวิมล   รสหวาน
12. เด็กหญิงศิรภัสสร   สาตร์เวช
13. เด็กหญิงสุภัชชา   สงนอก
14. เด็กหญิงอภิชญา   ทองดี
15. เด็กชายไชยวัฒน์   คงสุคนธ์
 
1. นางกรรณิกาภรณ์  วงแหวน
2. นางนิอร   ศรีนวลจันทร์
3. นายประจักษ์   ศรีนวลจันทร์
4. นางสาวประภา  ติปปคุปต์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  ทองกิ้ม
3. เด็กชายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชา  วัฒนพงษากุล
5. เด็กหญิงธมลนัท  บุษปฤกษ์
6. เด็กชายนัทธพงษ์  เนื้อเกลี้ยง
7. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คุณูปถัมภ์
8. เด็กหญิงมัญฑิรา  สุขุมจารี
9. เด็กหญิงวริสรา  แสงพร
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เผยเผ่าเย็น
11. เด็กชายวีระวุฒิ  บุญยัง
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
2. นางวัชรีวรรณ  วงศ์ทองดี
3. นางสาวสมศรี  มีจำรัส
4. นายโชคชัย  แคใหญ่
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายณัฐนนท์   ท้าวทัญ
2. เด็กหญิงทัศนีย์   อิ่มบัวจันทร์
3. เด็กชายธีรชาติ   ชายสิงขรณ์
4. เด็กหญิงนภาพร   อ่อนทะเล
5. เด็กหญิงปนัดดา   แหวนอ่อน
6. เด็กหญิงปวริศา   อยู่เย็น
7. เด็กชายปัญญวัต  โคตะขุน
8. เด็กหญิงพรพิมล   พลพิทักษ์
9. เด็กหญิงมุขมณี   คงอยู่
10. เด็กหญิงมุธิตา   สร้อยทอง
11. เด็กชายยุทธพงศ์   ฤากำลัง
12. เด็กชายวรพล   สระทองคำ
13. เด็กหญิงสุพรรษา   อาจธานี
14. เด็กหญิงสุภาวดี   คล้ายสิน
15. เด็กหญิงสุมิตา   เงินทอง
16. เด็กชายสุรวิช   แสงวิเศษ
17. เด็กหญิงอรัญญา   จันทร์ชิต
18. เด็กหญิงอารีย์รัตน์   รอดผล
19. เด็กชายเอกชัย   สระทองเทียน
20. เด็กหญิงโชติกา   กิ่งไทร
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
2. นายประจักษ์   ศรีนวลจันทร์
3. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
4. นางสาวรัตนวรรณ  พรรุ่งเรืองกุล
5. นางสาววันดี  ขำสำราญ
6. นายวาสนา  โคตะขุน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนครินทร์  บุษปมงคล
 
1. นางมณฑา  ประเดิมชัย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. นายวินัย  ท่าผา
 
1. นางสาวรัติยา  ชมภูพันธ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงปวีณา  แสงจันทร์สี
 
1. นางสาวปาริชาต  จงดี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กชายภควัชร  ศรีเมือง
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นางสุรภา  พงษ์พานิช
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงโสรญา  ทองป้อม
 
1. นางพรรณี  ชื่นนาคะกุล
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นางสุรภา  พงษ์พานิช
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กชายภควัชร  ศรีเมือง
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  สุดใจนาค
 
1. นางสาวสมจิตต์  บุญลา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงชวิกา  พรพยนต์
 
1. Mrs.Pelma  M. Nuestro
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายฐปนพงษ์  สุดาโมกข์
 
1. นายประยุทธ  ณ วังขนาย
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทรศร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  เวนะ
 
1. นางสุรภา  พงษ์พานิช
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  เขจรลาภ
2. เด็กชายคณาวิสว์  บารมีพิทยาธรณ์
3. เด็กหญิงชลิตา  เศรษฐมานพ
4. เด็กชายชินาธิป  ใช่รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงฐานภา  ทรัพย์เกรียงไกร
6. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีมงคล
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองแก้ว
8. เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมจำรัส
9. เด็กชายต่อลักษณ์  ชุติชัยศักดา
10. เด็กหญิงธนพัชร์  เลิศประเสริฐพันธ์
11. เด็กหญิงนรมน  รักวงศ์
12. เด็กหญิงนัคนันท์  กล้าผจญ
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  เศรษฐกูลวิชัย
14. เด็กหญิงนิชาดา  เลิศเลอพงศ์
15. เด็กหญิงนิชานันท์  เลิศเลอพงศ์
16. เด็กหญิงบุษรัตน์  อยู่ดี
17. เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณวีระ
18. เด็กหญิงพิชญานิน  เอี่ยมจำรัส
19. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
20. เด็กหญิงภรณ์ชนก  พิณนุวัตร
21. เด็กหญิงภัสมนต์  เรืองรุ่ง
22. เด็กหญิงรชยา  อธิชลินทร
23. เด็กชายรภัทรวัฒน์  โจสรรค์นุสนธ์
24. เด็กชายรัชพล  น้อยเอก
25. เด็กหญิงศรันย์พร  ทางทอง
26. เด็กหญิงอนัญญา   วงศ์วรรณ
27. เด็กหญิงอรัญญา พอลล่า  สุขคานนท์
 
1. นางสาวปัญจพร  กิจนิตย์ชีวร์
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายธนากร  อุ่นภักดี
2. เด็กชายธนาธร  อุ่นภักดี
3. เด็กชายธวัชชัย  มณี
4. เด็กชายธีรพัทธ์  ชื่นมัจฉา
5. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ญาติมาก
6. เด็กหญิงปารีย์  อุยมา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ค้างคีรี
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์เอื้อน
 
1. นางดาหวัน  วรรณาโส
2. นางนวลฉวี  พณะงาม
3. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลอร่าม
2. เด็กชายธงชัย  ภู่ทอง
3. เด็กชายธราพงษ์  แสนคำ
4. เด็กชายธีรชัย  แก้วมุกดา
5. เด็กหญิงนิรมล  อุ่นทา
6. เด็กหญิงปรียาวรรณ  คันศร
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เกตุมณี
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฟองน้ำ
9. เด็กชายศุภกร  เท่าเทียนตน
10. เด็กชายอนุพล  แซ่ตัน
 
1. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
2. นางพรศิลป์  เหวันต์
3. นางอรวรรณ  ลดารัตน์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงปณิตา  มีล้อม
3. เด็กหญิงปาณิศา  อินทร์พรม
4. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นคง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. นางนวลฉวี  พณะงาม
4. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล   แก้วมณี
2. เด็กหญิงดิษยา   พุ่มฉายา
3. เด็กหญิงพิชญธิดา   จิตร์ใจ
4. เด็กหญิงลักขณา   คงกระพันธ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี   ช่วยเนื่อง
6. เด็กหญิงสุพรรณษา   หลวงบุญมา
7. เด็กหญิงอินทิรา   แสงจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ   กรังพาณิช
2. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
3. นางสุขศิริ  เทียนมนต์
4. นางสุภาภรณ์  ศรีนวลจันทร์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทรา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับไกรสกล
3. เด็กหญิงนีรนุช  ทุมบะ
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  ฉายเเสง
5. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หลวงอี่
6. เด็กหญิงวนิดา  ศิริคุณอนันต์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  สังข์สกุล
2. นายศักดิ์เดช  โมกผา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. เด็กหญิงกานฐิชา  บานเย็น
3. เด็กชายคณิต  คุ้งลึงค์
4. เด็กหญิงจริญญา  บุญยัง
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีพิกุล
6. เด็กชายดนุสรณ์  มงคลวงษ์
7. เด็กหญิงดอกไม้  เบช่วย
8. เด็กหญิงธนวันต์  เชโล่
9. เด็กหญิงบน  หนุ่มพอ
10. เด็กหญิงบรรสิตา  แสวงหาทรัพย์
11. เด็กหญิงปวิชยา  บานเย็น
12. เด็กหญิงปิยะดา  บุญยัง
13. เด็กหญิงปิยาัชร  วงศ์ศิริ
14. เด็กชายยศพัฒน์  จิ้งหรีด
15. เด็กหญิงลักษิกา  จะนุ
16. เด็กหญิงสุวนันท์  นวนงาม
 
1. นางกัลยกร  น้อยเรือง
2. นางนัฏกานต์  สำรวมจิตต์
3. นางอุไรวรรณ  อยู่นาน
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมาะสมัย
2. เด็กชายกฤษณะ  กันกำเนิด
3. เด็กหญิงกฤษณี  น้อยรอด
4. เด็กชายขวัญเพชร  ระดมสูข
5. เด็กหญิงขวัญใจ  จงสวัสดิ์
6. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองคำ
7. เด็กชายฉัตรมงคล  อินทนิล
8. เด็กหญิงดวงกมล  บุตรดีโสภา
9. เด็กหญิงพรยมัล  จันทร์คาม
10. เด็กชายภาคภุูมิ  เสียงเพราะ
11. เด็กหญิงวัชราพร  ทะวีธร
12. เด็กหญิงสุณิสา  เพชรเที่ยง
 
1. นางศนิ  รสเครือ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์   กล่อมจิตร
2. เด็กชายศุภกร   วิสาธร
3. เด็กชายแมน   มานะ
 
1. นางนาฏยา   เทียมแพ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วพฤกษ์
2. เด็กชายสิทธิกร  อัมพรศิริ
3. เด็กชายอภิชาติ  เชียงกา
 
1. นางสาวฐิตินาฏ  เทียมแพ
2. นางนาฏยา  เทียมแพ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 1. เด็กชายธนาคม  จันทร
2. เด็กหญิงปัณณพร  สาดเอี่ยม
3. เด็กชายสุรชัช  พึงลำพู
 
1. นางมณฑา   อุ่มอารมย์
2. ส.ต.อ.ไพรฑูรณ์  เฉลิมดิษฐ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกิตติชัย  เรไร
2. เด็กชายวงศธร  พุมะ
3. เด็กชายวรวัตร  พจน์
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไทยใหม่
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   บุตรเกตุ
3. เด็กหญิงดวงกมล   สอนมีศรี
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไทยแท้
5. เด็กหญิงผกาวลี   ชื่นชม
6. เด็กหญิงพันวสา   แก้วทิม
 
1. นางดวงตา   โต๊ะเด็น
2. นางลัดดา    พุฒเอก
3. นางศศิธร   เทพสวัสดิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  พุท้อเเท้
2. เด็กหญิงผกา  คุโบ๊ะ
3. เด็กหญิงมู้พอ  ด้วย
4. เด็กหญิงรัชดาพร  บุญเชิญ
5. เด็กหญิงศุภมาศ  กัวพู่
6. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวกาญจณี  พินิจลำดวน
2. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช
3. นางเบญจมาศ  เอี่ยมภูมิ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กชายพีรพัฒน์   กิจพร้อมผล
2. เด็กหญิงภัทรวดี   คนบุญ
3. เด็กหญิงศิริญา   คำวัด
 
1. นางดาวเรือง   สุขพ่วง
2. นายสมหวัง  สุขพ่วง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงทอง
3. เด็กชายสิริไชย  ไชยครุฑ
 
1. นายประยูร  สามชูศิลป์
2. นายวินัย  บุญโทน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายธรรนธรณ์  กลั่นขำ
2. เด็กชายปริญญา  เสนาธรรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นเกตุ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเกตุ
2. นางน้ำค้าง  เพชรนิล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายนพรัตน์  น้อยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  ทองน้อย
3. เด็กชายอริญชย์  นาคขำ
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
2. นางอุบลพรรณ  ใจอ่อน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทราภร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเอมอร  พริ้งชัยภูมิ
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายจิม  จะบ้ง
2. เด็กหญิงชลัดดา  พัฒนะสายสกุล
 
1. นางสาวมนัญญา  แย้มอรุณ
2. นางสาวอัญชัญ  บุญยะวาศรี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 1. เด็กหญิงกันตินันท์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงประภาพร  เหลี่ยมแก้ว
3. เด็กหญิงยุพดี  กันตานนท์
 
1. นางสาวสมยา  สุริวรรณ์
2. นางสาวอุดมรัตน์  คชชา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กรีธาธร
2. เด็กหญิงนันทิพร  พลละเอียด
3. เด็กหญิงพิชญา  พิศนุย
 
1. นางนิภาวรรณ  นรินทร์
2. นางรพี  โกมลนุสิต
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงฐาปนี  พรหมชาติ
2. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีชั้น
3. เด็กหญิงอังคณา  จีนแช่ม
 
1. นางรจนา  งามดี
2. นางรัตติกาล  เกิดฤทธิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงจามรี  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงดาว  ทินี
3. เด็กหญิงลักษณพร  อูทู
 
1. นางสาวจีราพร  ปสันนาการ
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทรักษ์  ทูลัง
2. เด็กหญิงพุทรา  บุ้งทอง
3. เด็กชายภานุเดช  ศรีสุข
 
1. นางสาวจีราพร  ปสันนาการ
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กหญิงกระแต  -
2. เด็กหญิงนันทิตา  คังพุ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นายช่า
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาววรินทร  กาบสนิท
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงธันยพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บังวัด
3. เด็กชายสุรีรัตน์  จันโท
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เรืองนก
2. เด็กหญิงปรัชญาพร   กิจวิจิตร์
 
1. นางชมัยภรณ์   เพชรเทียนชัย
2. นายสมชาย   ศิริเอก
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลายคล้ายดอก
2. เด็กชายอดิศร  ปิ่นเกตุ
 
1. นายวัลลภ  เหวันต์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เกษสุวรรณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กหญิงกนกพร  อัวทู
2. เด็กหญิงศศิภา  บุญชู
 
1. นางสาวนาถชนก  วังซอ
2. นางสาวมนัญญา  แย้มอรุณ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพีรพร  รวมทรัพย์
2. เด็กชายอนุรักษ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายสนั่น  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางเกษร  แสนประเสริฐ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงวันนิสา  ผาสุข
2. เด็กหญิงสุธิดา  ต้นบุญ
3. เด็กหญิงอารียา  บัวสุก
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางเรณู  คงยิ่ง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงดาว  ลีซอ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนใส
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางโสภี  สุขเจริญ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายกลวิชร  นุชนงค์
2. เด็กชายราชัย  ฉิมภาลี
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายสุวิชา   วงศ์ตัน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ศรนรินทร์
2. เด็กหญิงไพรวรรณ  สุขจำกัด
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายสุวิชา  วงศ์ตัน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงปริศนา  เชื้อสมุทร
2. เด็กหญิงพัชรพร  น้อยคูณ
 
1. นายวัลลภ  เหวันต์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เกษสุวรรณ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายวัชรินทร์  บัวดี
2. เด็กหญิงสายธาร  เจริญสุข
 
1. นางสาวนนทิวา  รักบางแหลม
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   เสนาธรรม
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   วังก๋าใจ
 
1. นายวัลลภ   เหวันต์
2. นางสาวศุภาพิชญ์   เกษสุวรรณ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายวรุณกาญจน์  เกษรสุวรรณ
2. เด็กชายศุภนาถ  พุ่มกำพล
3. เด็กชายอนันตชัย  วังกุ่ม
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กชายนันทพล  ผลงาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจภิรมย์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  วัฒนา
2. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สาวเสม
2. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์โต
3. เด็กชายเดชาวัต  ทับทิม
 
1. นายพิเชฐพงศ์  จิตรวัฒน์
2. นายสุชิน  เลิศเจริญธรรม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงแพรวเพชร  ยุทธางกูร
 
1. นางสาวจินตกาญณ์  สุวรรณสิทธิ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มหาขันธ์
 
1. นางวิชุตา  ผึ้งทัศน์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
 
1. นางสาวชนิดา  ทรัพย์อาจิณ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงจารวีทิพย์  รัถยาวงศ์
 
1. นางสาวนิรมล  แก้วยอก
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายภาสกร  ลอออินทร์
 
1. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงปสุตา  ห้วยไพรจิตร
 
1. นางกัญญา  แย้มพยัคฆ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงนันทวัน  พันเพชร
 
1. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายพิริยะ  อรรถเมธากุล
 
1. นางสาวชุติมา  ปาลวิสุทธิ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงโสรญา  ดำรงธรรมวัฒนา
 
1. นางพนิดา  ทำเสร็จ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงกานติมา  บุตรดาวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงภรณ์ฤทัย  วงษ์ราษฎร์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  บุตรดาวงค์
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยมงคล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ปัญญาชัยรักษา
2. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงสุนิสา  จินดาสิงห์
 
1. นางสาวรัตนชนก  เมืองเชียงหวาน
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงค์อุด
 
1. นางสาวรัตนชนก  เมืองเชียงหวาน
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัชชรี  อิ่มทองคำ
2. เด็กชายภาธร  พัทมุข
 
1. นายภาณุ  เทพเกื้อ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายวิชัย  ปิ่นทอง
2. เด็กชายไกรสร  เถาสุวรรณ์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สว่างจิตร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธนภัทร  วิเศษโกสินทร์
2. เด็กชายนุกูล  อ้าว
3. เด็กชายภูมิศาสตร์  มอคู้
4. เด็กชายวงศธร  อินแถลง
5. เด็กหญิงสิริเกศ  มอคู้
6. เด็กหญิงอุูษา  เนียมเพชร
 
1. นายณัทรัณกรณ์  ศรีจันทร์แก้ว
2. นางสาวบุญมา  ชุษณะวัคคีย์
3. นายฬุริยะ   ชัยเดช
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กชายดนุวัศ  สวนทอง
2. เด็กชายธนพล  แก้วคำ
3. เด็กชายธนาธร  ชุ่มนาค
4. เด็กชายภราดร  บัวทอง
5. เด็กชายศุภกิจ  ภู่นาค
6. เด็กชายอุ้มบุญ  นิยมดุษดี
 
1. นายทันทิตย์  ชอบธรรม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายกิตติกร  แก้วสกุล
2. เด็กชายชาญณรงค์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายฐานากร  ขำจา
4. เด็กชายธนวัฒน์  เพไร
5. เด็กชายนิรันดร์  จะเนีย
6. เด็กชายประสพชัย  เก็งแปะ
7. เด็กชายปราโมทย์  หมัดหนัก
8. เด็กชายพีธณะพงศ์  จันทร
 
1. นางสาวดรุณี  มิ่งสมร
2. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
3. นางอมรรัตน์  โสภานิช
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เปรมสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เส็งสมุทร
3. เด็กหญิงนุชนารถ  คุ้มเนตร
4. เด็กหญิงพนิดา  ถิรจันทรา
5. เด็กหญิงรัชนก  เขียนวิมน
6. เด็กหญิงลลิตา  เต็งสกุล
7. เด็กหญิงวิภาดา  วันทยุ
8. เด็กหญิงสุนันทา  คำดี
9. เด็กหญิงเกศมณี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนิตยา  นิชการ
2. นางบุญฉวี  แจ้งกระจ่าง
3. นางพูนศิริ  สุพงศ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหมียนสอาด
2. เด็กหญิงนิตยา  ธิบดี
3. เด็กหญิงปรมา  แก้ววิมล
4. เด็กชายภาคิน  แยบกสิกรรม
5. เด็กหญิงรินรดา  จำปาทิพย์
6. เด็กหญิงศิริราช  อิ่มศรี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  มาลีพันธ์
8. เด็กชายเบิร์ด  วันดี
9. เด็กหญิงเมย์  เวท
 
1. นางนภา  ห่วงทอง
2. นางโสภา  หมื่นศรี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สดใสญาติ
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีบุตร
 
1. นางพิสชา  แซมเขียว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงจูลาย   -
2. เด็กชายชาย  ทองดี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เหมือนคล้าย
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกนกอร  จำปาทอง
2. เด็กหญิงปภาวดี  อรรฆภิญญ์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  บุรีงาม
 
1. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
2. นางสาวสุวนา  พิชญะภาคิน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปานมา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อุ่นภักดิ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ้นทอง
 
1. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
2. นางพรพิมล  แจ่มจันทร์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  จินดาสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เมืองยวง
 
1. นางสิริชลล์  ณ บางช้าง
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายสุรัติธนาคม  เพิ่มสวัสดิ์ชัย
2. เด็กชายเนติพงศ์  โภชน์พันธ์
 
1. นางชูศรี  จิรชวาลวิสุทธิ์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยกกลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณประเสริฐ  ใจซื่อ
 
1. นางจตุพร  มณีจันทร์
2. นางวันวิสาข์  ทรัพย์มั่น
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กชายภควัฒน์  โพธิ์สุวรรณ์
 
1. นางโสภี  เบญจมานุกูล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เหนียวแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศุขรัตน์
 
1. นางดวงใจ  เนี๊ยะอั๋น
2. นางสาวสลิตา  บัวจันทร์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชยธน  ธันย์ชนกพงศ์
2. เด็กหญิงภัคพร  เยื่อปุย
 
1. นางสัณสนีย์  จิรโสภณ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายเฉลิม  จันทร์แจ่มใย
 
1. นางวันวิสาข์  ทรัพย์มั่น
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 1. เด็กชายคณิศร   วราภรณ์วิมลชัย
 
1. นายถนอมศักดิ์  ธรรมจักร
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   หนูอินทร์
 
1. นางวีรยานันท์   วรรณศิริ
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โปรยสุรินทร์
2. เด็กหญิงวิศรุตา  คูณโพธิ์
3. เด็กหญิงศิวา  แพงศรี
 
1. นางอมรรัตน์  วรวงค์
2. นางอมรรัตน์  ใจจริง
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข
2. เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ียมรักษา
3. เด็กหญิงนันท์ทิรา  โรจน์จินตกานต์
 
1. นางวิภา  โกมลกิติศักดิ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายวันชัย  เพิกอ่อน
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อัธยาศัย
 
1. นางอำไพ  อยู่สบาย
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กชายปฐมนันทน์  ทัพยุทธพงศ์
 
1. นางสาวศรินทร์รัตน์  วิเชียรโชติ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลูกเสือ
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดิ์ธนานนท์
2. เด็กชายตะวัน  เริ่มภักดิ์
3. เด็กชายพรเทพ  บัวเทศ
 
1. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  ขุขันธิน
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายกัมปนาท  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายชานน  ฉิมพลี
 
1. นางสาวสุชาดา  ปัญญาสิริพงศ์
2. นายเทเวศ  ไชยภักดี
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชานนท์  ตันสุวรรณนนท์
2. เด็กชายทักษิณ  ปฐมพุทธิธรรม
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
2. นางสาวอำภาภรณ์  นันทมาตย์
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายพรเทพ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงอริสา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
2. นางฉัตรลดา  ไวยพารา
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายนนทชัย  เชิดชู
2. เด็กหญิงวรินดา  พวงทอง
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปุณยาพร   วงศ์สรประเสริฐ
2. เด็กชายหิรัญ   วงศ์สรประเสริฐ
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นางชูใจ  สายหมี
 
201 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1. เด็กชายชยกร  คงเจริญ
2. เด็กชายณัฎฐดล  ยังมีสุข
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  อรรคอุดม
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ดอกพฤกษี
5. เด็กชายภควุฒิ  หมายแม้น
 
1. นางกานดา  ปานรัตน์
2. นางนิตยา  จงเจริญ
3. นายวัชรพงศ์  ทัศนบรรจง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   โภคาเสริมส่ง
 
1. นางชูใจ  สายหมี
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุนิสา   ชื่นอบชม
 
1. นางสุปราณี   พุ่มลำเจียก
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนิรชา  ร้าแร้ง
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1. เด็กชายไกรวิชญ์  มังกรทอง
 
1. นางนิตยา  จงเจริญ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  เรืองเดช
 
1. นางเรณู  พูลสวัสดิ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิลปานันท์
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายยศ  เกรียงไกรโรจน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชิต  โคตมุต
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1. เด็กหญิงสิรินภา  แย้มนัยนา
 
1. นางสาววิภาวี  มีเดช
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงภาวินี  วิเชียร
3. เด็กหญิงมนทิยา  เน้ยเฮียม
4. เด็กหญิงมัณฑา  เฮงสิน
5. เด็กหญิงลักษณ์สิริ  เก่งสนาม
6. เด็กหญิงเกวลิน  คิญชกวัฒน์
 
1. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
2. นางปริศนา  ลักษมิกานต์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1. เด็กหญิงธันยาพร  มีแสงพันธ์
2. เด็กชายสิทธิกรณ์  เปียสวน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขำพินวงษ์
 
1. นางสาวชลธิชา  ชั้นเสมา
2. นางสาววิภาวี  มีเดช
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  จงจัดกลาง
2. เด็กชายสุรเดช  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ชูดวง
 
1. นางมะลิวรรณ  หนูทอง
2. นางสุปราณี  พุ่มลำเจียก
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายภูผา  บุญทิน
2. เด็กชายยอดรักษ์  คำลือ
3. เด็กชายสุชาติ  บุญให้
 
1. นางเอมอร  มุ่นพลาย
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แฉล้มนงนุช
2. เด็กหญิงวริศรา  คำสำอางค์
3. เด็กชายสุรชัย   ทองดี
 
1. นางชูใจ  สายหมี
2. นางสุรีรัตน์  เจริญศรี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สาดี
2. เด็กหญิงสุวิภา  แสงน้ำรัก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองเปลว
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กชายกวิน  พ่วงบุญมาก
2. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายพฤกษ์  นาคะพันธ์
2. นางสาวอุมาพร  ธรรมประเสริฐ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชินวงศ์จุ้ย
2. เด็กชายทยากร  ตรีอินทอง
3. เด็กหญิงสุดา  พันธ์ทา
 
1. นางมยุรี  ภูทองอูบ
2. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ฮ้านจ่า
2. เด็กหญิงณิชา  บุญเลิศ
3. เด็กชายวรเวช  เหมือนเผ่าพงศ์
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาววรินทร  กาบสนิท