หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 3 ห้อง บริบาล 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 3 ห้อง บริบาล 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารแก้วมุกดา ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง วิชาการ 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง วิชาการ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง ดนตรี 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง ดนตรี 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง วิชาการ 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง วิชาการ 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 20 พ.ย. 2556 9.00-10.30 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 20 พ.ย. 2556 10.30-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) ห้อง ดนตรี 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารเฟื่องฟ้า (ดนตรี) 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 โรงยิม 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ปัญญา 089-9349400


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]