หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเกษร ศิริคำโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ 6กรรมการ
3. นางสุมาลี ฉายารัตน์วัดมาบข่ากรรมการ
4. นางขวัญใจ ฉายาถิรจิตโตวงศ์วัดกระเฉทกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชูศรี รอบรู้โรงเรียนวัดปลวกเกตุประธานกรรมการ
2. นางบุหงา มั่นบุญแย้ม โรงเรียนวัดสมบูรณารามกรรมการ
3. นางณัฐกานดา แก้วทนโรงเรียนนิคม 2กรรมการ
4. นางกันต์สุดา ทวีวรรณโรงเรียนเภตราสุขารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลากรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์โรงเรียนนิคม ฯ 3กรรมการ
3. นางสมทรง ขาวแจ้งโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
4. นางคนึงนิจ สีดาโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิดา แตงเทพทองโรงเรียนบ้านปลวกแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ทองนาทโรงเรียนวัดตากวนกรรมการ
3. นางสาวยุพิน อัฐโสโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางยุพา พุกดีโรงเรียนบ้านหนองระกำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพัชรีย์ ฉายารัตน์โรงเรียนชุมชนวัดคอกหมูประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วิลัยเลิศโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ รักษาวงศ์โรงเรียนนาตาขวัญกรรมการ
4. นางบุษบา รัตนมงคลโรงเรียนชุมชนนิคม ฯ 7กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางธัญญลักษณ์ บุษบาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางยุวดี บรรหาญโรงเรียนบ้านมาบตองกรรมการ
3. นางทองดี จันทร์แป้นโรงเรียนชุมชนทับมากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ มณีโชติโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางเกศรา เจรฺญวัฒนวิญญูโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
3. นางเกื้อจิต แสงสว่างโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวรรณธร สาครจันทร์โรงเรียนวัดยายดาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หน่ายนวมวัดห้วงหินกรรมการ
3. นางนงนุช เกษมพิณโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
4. นางปิยวรรณ รักเผ่าโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา สุขเจริญโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
2. นางมณฑา ห่างภัยโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางพรรณี พวงเกาะโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ชินทองโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิภา วาจาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชชา สุขเกิดโรงเรียนวัดปทุมมาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา หินจิตร์โรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ชมชื่นโรงเรียนนิคม 7กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาววัลลภา พจน์สุภาพโรงเรียนนิคม ฯ 6ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา แพงสีชาโรงเรียนบริษัทน้ำตาลตะวันออกกรรมการ
3. นางมยุรา ณ วงศ์โรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นางสมหมาย ผ่องพักตร์โรงเรียนวัดปทุมมาวาสกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางกิติมา บุญมาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา คงคาประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นายจตุรงค์ พุทธรักษาโรงเรียนวักชากหมากกรรมการ
4. นางสาวภคพร พิลาบโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสาวลักษณ์ ไทยสีหราช ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลา ปราณบุรี ครูโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
3. นางกุลจิรา ปิยะสุข ครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง กรรมการ
5. นางสุวรรณา ซึมทราบ ครูโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
6. นายนพดล แสนผูกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพานที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปณัฏฐา ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางรุ่ง รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางอุไร ตะเวทีกุล ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นายสงเคราะห์ คชรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
5. นางสาวพรธพรรษ แก้วปานกัน ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการและเลขานุการ
6. นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา สำราญจิตร์ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางเอื้องคำ ชัยกุลเสรีวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางสายน้ำผึ้ง บัณฑิตธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
4. นางสาวธาริณี ธารทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง อาสาเสน ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการและเลขานุการ
6. นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอกที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายมานพ จันทร์บัว ครูโรงเรียนนิคมฯ 1ประธานกรรมการ
2. นายพันเทพ ธีรทยากรครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญกรรมการ
3. นางรัชนีกร บ้งชมโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
4. นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน กรรมการ
5. นางปราณี อารีมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการและเลขานุการ
6. นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขันที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ เสวครบุรี ครูโรงเรียนวัดพลา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราสาท ศิริจรรยา ครูโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
4. นายชัยญา คำภูเมือง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
5. นางสาวจำเริญ ประทุม ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบกที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายมานพ จันทร์บัว ครูโรงเรียนนิคมฯ 1 ประธานกรรมการ
2. นายพันเทพ ธีรทยากร ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ กรรมการ
3. นางรัชนีกร บ้งชมโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
4. นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพานกรรมการ
5. นางปราณี อารีมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการและเลขานุการ
6. นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขันที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ เสวครบุรี ครูโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปราสาท ศิริจรรยา ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ครูโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
4. นายชัยญา คำภูเมือง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
5. นางสาวจำเริญ ประทุม ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบกที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุทัย สำเริง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา ประธานกรรมการ
2. นางสาวภริมน กล่อมสุข ครูโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการ
3. นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ กรรมการ
4. นายสุวรรณพร ปินะถาครูโรงเรียนนิคมฯ 5 กรรมการ
5. นางสาววัชรี เจือจันทร์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 7กรรมการ
6. นางสาวศศนนท ดิลกสุนทร ครูโรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการและเลขานุการ
7. นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนายอุทัย สำเริง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นางสาวภริมน กล่อมสุข ครูโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการ
3. นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
4. นายสุวรรณพร ปินะถา ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 กรรมการ
5. นางสาววัชรี เจือจันทร์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการ
6. นางสาวศศนนท ดิลกสุนทร ครูโรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการและเลขานุการ
7. นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ พรหมนิยม ครูโรงเรียนวัดมาบข่า ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง บำรุงศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บึงราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านชะวึกกรรมการ
4. นางชูจิต พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
5. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ ครูโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
6. นางสาวนิภาพร บุญทวี ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
7. นางสาวงามตา ดีบาง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กรรมการ
8. นางอุบล มีสุข ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
9. นายพานิช หวานระรื่น ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก กรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี นภาลัย ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า กรรมการ
11. นางจุฑามาศ ชูโชติ ครูโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
12. นางราตรี ดีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบกกรรมการและเลขานุการ
13. นายนพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนินที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ พรหมนิยม ครูโรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง บำรุงศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บึงราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านชะวึก กรรมการ
4. นางชูจิต พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ กรรมการ
5. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ ครูโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
6. นางสาวนิภาพร บุญทวี ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
7. นางสาวงามตา ดีบาง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
8. นางอุบล มีสุข ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
9. นางจุฑามาศ ชูโชติ ครูโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี นภาลัย ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
11. นายพานิช หวานระรื่น ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก กรรมการ
12. นางราตรี ดีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก กรรมการและเลขานุการ
13. นายนพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน ที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประพัทธ์ คีรีแลง ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ผ่องพักตร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส กรรมการ
5. นางนัญญลักษณ์ ปลื้มเกษร ครูโรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการ
6. นางสาวรุ่งราตรี พานิช ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคล ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
8. นางนิสรา สิมพรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
9. นายไกร ขันขาว ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
10. นายอิทธิพล บรรจง ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก กรรมการ
11. นายกีรติ ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการและเลขานุการ
13. นางจุฑามาศ ประเสริฐสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณี ถนอมรอดโรงเรียนวัดในไร่ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ เจริญประโยชน์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
4. นายธีระ เสลีโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ ศรีสวาทโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
6. นางบุญเรือง ถ้ำมณีโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
7. นางฐิตารีย์ ปิยะสุขโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
8. นางสาวมาลินี สุวรรณโชติโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
9. นางณิชาภา รัตนะอมรภัทร์โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
10. นางเอี่ยมจิรา เดชกัลป์หาโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
11. นายสุกิจ ทองลือโรงเรียนบ้านสะพานสี่กรรมการ
12. นางสาวสุภาพรรณ สายหรุ่นโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
13. นางพิทยา อินทุรัตน์โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
14. นางทิพยาภรณ์ เตียวเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา ปาปะคังโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางโชติกร ม่วงศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านฉางรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แก้วศรีโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการ
4. นางจารุณี สะมะจิตร์โรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางกาญจนา แก้วต่ายโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
6. นางวราคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
7. นางนิธิดา สุขกรโรงเรียนบ้านพยูนกรรมการ
8. นางสาวจิราพร มรรคผลโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
9. นางดวงเดือน ริมสมุทรโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
10. นางสาวพิชญดา ชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดงกรรมการ
11. นางกวางทอง ภูครองทุ่งโรงเรียนบ้านหนองไร่กรรมการ
12. นางสาวนัชยา แสนดีโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
13. นางสาวสายสุดา สุพรรณสายโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
14. นางรัตนาภรณ์ เปี่ยมพงษ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการและเลขานุการ
15. นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์โรงเรียนบ้านไร่จันดีที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางปะฐะนี แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล เกตุถาวรโรงเรียนนิคมฯ๑กรรมการ
3. นางพิชามญชุ์ พงษ์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวพวงทอง ศูนย์กลาง โรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
5. นายอานนท์ สระมณีโรงเรียนวัดยายดากรรมการและเลขานุการ
6. นายทวีชัย ปิยะสุขโรงเรียนบ้านเขายายชุมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ เรืองหิรัญโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รอดสุโขโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
4. นางสาววรนันท์ แสงกล้าโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์โรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการและเลขานุการ
6. นางจิญภัทธ โอทานโรงเรียนบ้านเขาสำเภาทองที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลลดา กุลบูรณะพงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเดชา นามงามโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ธรรมเชียงโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นางสาวสุมนา หนูเอียดโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
5. นางพุทธิตา สีมาดโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปิยภัทร ทองพรมโรงเรียนวัดแกลงบนที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ์โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ ปรุงแต่งโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่กรรมการ
4. นายวิศวกร ชัยเชิดชูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
5. นางสาวมลวดี สายจำปาโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายชัยวัฒน์ รุทธโชติโรงเรียนบ้านสำนักทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวันดี สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ อ่อนกลั่นโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายโยธิน สุขขาโรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการ
4. นางพวงทอง ศรีเกษตรสรากุลโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
5. นางวรรณา เวชศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
6. นายทนง สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านยายจั่นที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจุลเกียรติ หงษาโรงเรียนวัดแกลงบนประธานกรรมการ
2. นายวิสุ ทองย้อยโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสาวิตรี บุญนุกูลโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการ
4. นางสำรวล ศิริล้นโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นายกิตติคุณ โชติมงคลโรงเรียนนิคมฯ3กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุบรรณ วราชุนโรงเรียนวัดในไร่ที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายสมควร วีระพันธุ์โรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แสนอินตาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นายธนู แสวงผลโรงเรียนบ้านชะวึกกรรมการ
5. นายเทวิน ยมจินดาโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการและเลขานุการ
6. นายเทวินท์ ก้องเสนาะโรงเรียนวัดตะเคียนทองที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางสุขิตา ประจงโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42กรรมการ
3. นายกิจเกื้อ ส่งกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาลอยกรรมการ
4. นายอัตถวิชญ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นางปิยฉัตร สุทธิสง่าโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
6. นายเชษฐา ชาญพานิชย์โรงเรียนวัดท่าเรือที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณโรงเรียนวัดหนองพะวารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายวิจัย สุรกรินทร์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพรโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายปวเรศ มุดไธสงโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการและเลขานุการ
10. นายศุภกฤต ปิยะสุขโรงเรียนเภตราสุขารมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณโรงเรียนวัดหนองพะวารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการ
5. นายวิจัย สุรกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพร โรงเรียนบ้านสมานมิตร กรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร โรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคน โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการ
9. นายปวเรศ มุดไธสง โรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการและเลขานุการ
10. นายศุภกฤต ปิยะสุข โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจารึก ธงสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองพะวา รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพร โรงเรียนบ้านเขายายชุม กรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดม โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการ
5. นายวิจัย สุรกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพร โรงเรียนบ้านสมานมิตร กรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร โรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคน โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการ
9. นายปวเรศ มุดไธสง โรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการและเลขานุการ
10. นายศุภกฤต ปิยะสุขโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเรือ ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองพะวารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพร โรงเรียนบ้านเขายายชุม กรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการ
5. นายวิจัย สุรกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพร โรงเรียนบ้านสมานมิตร กรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร โรงเรียนวัดตะพงนอก นกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคน โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการ
9. นายปวเรศ มุดไธสง โรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการและเลขานุการ
10. นาย ศุภกฤต ปิยะสุข โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณโรงเรียนวัดหนองพะวารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายวิจัย สุรกรินทร์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพรโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายปวเรศ มุดไธสงโรงเรียนนิคมฯ 9กรรมการและเลขานุการ
10. นายศุภกฤต ปิยะสุข โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพงศ์พันธุ์ วรรณุสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ประธานกรรมการ
2. นางอรสา บุญประเสริฐโรงเรียนวัดกระเฉทกรรมการ
3. นางสมหมาย จิตรบรรเทาโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
4. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
5. นางนิศา บุษปธำรงโรงเรียนวัดเกาะฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพงศ์พันธุ์ วรรณุสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ประธานกรรมการ
2. นางอรสา บุญประเสริฐโรงเรียนวัดกระเฉทกรรมการ
3. นางสมหมาย จิตรบรรเทาโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
4. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
5. นางนิศา บุษปธำรงโรงเรียนวัดเกาะฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธุ์ วรรณุสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8ประธานกรรมการ
2. นางอรสา บุญประเสริฐโรงเรียนวัดกระเฉทกรรมการ
3. นางสมหมาย จิตรบรรเทาโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
4. นายสดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
5. นางนิศา บุษปธำรงโรงเรียนวัดเกาะฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัค ศรีสุวรรณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกกรรมการ
3. นายเมคิน เทียนเอ็นโรงเรียนบ้านคลองยายเมืองกรรมการ
4. นางสุขิตา ประจงโรงเรียนวัดโขดหินกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวลโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
6. นางสาวนภัส จันทร์ทองโรงเรียนวัดเขาลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัค ศรีสุวรรณโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกกรรมการ
3. นายเมคิน เทียนเอ็นโรงเรียนบ้านคลองยายเมืองกรรมการ
4. นางสุขิตา ประจงโรงเรียนวัดโขดหินกรรมการ
5. นายพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวลโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
6. นางสาวนภัส จันทร์ทองโรงเรียนวัดเขาลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ชลมาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายเอนก สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ คงความสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3กรรมการ
4. นางสุมาลี บันเทิงสุขโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
5. นายสัญญา สิงห์ประเสริฐโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุธี เอนกพงษ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางยุพินธุ์ นิทจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีนามาตย์โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงกรรมการ
4. นายชวลิต วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุธี เอนกพงษ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางยุพินธุ์ นิทจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีนามาตย์โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงกรรมการ
4. นายชวลิต วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางสาวบูษยา กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ สมชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6ประธานกรรมการ
2. นางดารา บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการ
3. นางโสภา มีรัตน์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เจริญธนะโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ สมชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6ประธานกรรมการ
2. นางดารา บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการ
3. นางโสภา มีรัตน์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เจริญธนะโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายภูสิต ภิญโญโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางเครือทิพย์ กังวาลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณ์วิชัยโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นายทิวากรณ์ มากะเตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายภูสิต ภิญโญโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางเครือทิพย์ กังวาลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณ์วิชัยโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นายทิวากรณ์ มากะเตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นายมานพ วรวงษ์โรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นางสุวัฒนา คำมณีย์โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดีโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นายมานพ วรวงษ์โรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นางสุวัฒนา คำมณีย์โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดีโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นายมานพ วรวงษ์โรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นางสุวัฒนา คำมณีย์โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดีโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทรโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ฝึกฝนโรงเรียนวัดธงหงส์กรรมการ
4. นางสุวิญชา สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทรโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ฝึกฝนโรงเรียนวัดธงหงส์กรรมการ
4. นางสุวิญชา สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทรโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ฝึกฝนโรงเรียนวัดธงหงส์กรรมการ
4. นางสุวิญชา สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายทศพร ตีรณเวคินโรงเรียนวัดชากหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ เตชะทวีกุลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางนวลศรี ภิลัยวรรณโรงเรียนบ้านสะพานสี่กรรมการ
4. นางรัชนี พรมรงค์โรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการและเลขานุการ
5. พระสมุหดำรงห์ ฐิตเตโมรองเจ้าอาวาสวัดตะพงนอกที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายทศพร ตีรณเวคินโรงเรียนวัดชากหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ เตชะทวีกุลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางนวลศรี ภิลัยวรรณโรงเรียนบ้านสะพานสี่กรรมการ
4. นางรัชนี พรมรงค์โรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการและเลขานุการ
5. พระสมุหดำรงห์ ฐิตเตโมรองเจ้าอาวาสวัดตะพงนอกที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวินัย รัตนประสาทโรงเรียนวัดบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายวีรจิตร สมัครพันธ์ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการ
4. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วครูโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการ
5. นางวิไล น้อยสมมิตรโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวินัย รัตนประสาทโรงเรียนวัดบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางลัษมีลาวัณย์ วงษ์น้อยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายวีรจิตร สมัครพันธ์ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการ
4. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วครูโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการ
5. นางวิไล น้อยสมมิตรโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวินี ชลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
2. นางอรพิน นิยมการโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นางพิมพ์ชญา เกิดมาดีโรงเรียนเภตราสุขารมย์กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายมานิต เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิญภัทร โอทานโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการ
2. นางสินีนาถ เอี่ยมปิ่นโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นายสมชาย มาสมภพโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายสมรัก เกตุชาติโรงเรียนนิคมฯ 7กรรมการ
5. นายเสถียร แสนสายครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ มนต์ประสิทมธิ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีทองดีโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
3. นายสุริยะ จวนสางโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายศรชัย เกียวพันธ์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
5. นายวชิระ จวงด้วงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรสวัสดิ์ วรังษีโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
2. นายชยารักษ์ บุญยะพุกะนะโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นายอเนก บุญเฟรื่องโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการ
4. นาย มนัส สุวรรณถาวรโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการ
5. นายวินัย ทนศิริโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สุขปัต ครู โรงเรียนวัดหนองพะวาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ มนต์อินทร์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7กรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมาย ครู โรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ รุ่งเรืองบางชัน ครูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมือง ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านเขาวังม่านประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ รุ่งเรืองบางชัน ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมือง ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ วิเชียรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ มณีแสง นักประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์ ครู โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มะลิขาวครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ประธานกรรมการ
2. นายนายสมศักดิ์ หวานฤดี ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นายประเทือง ครุฑอรัญครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มะลิขาว ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดี ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นายประเทือง ครุฑอรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ปิ่นกระจัน ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา กรรมการ
3. นายสุทัศ รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สวัสดี ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธานกรรมการ
2. นายวินัย แสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประพันธ์ สินถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ ธิแปลง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ เสงี่ยมงาม ครู โรงเรียนบ้านเขาคลองซองกรรมการ
3. นายเทียน เสงี่ยมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุจิต วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการ
3. นางปิยนุช สวัสดิ์ล้น ครู โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุจิต วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางปิยนุช สวัสดิ์ล้น ครู โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวช ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สนิทราษฎร์ ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการ
3. นายสุทัศ รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวช ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ นะวะมะโรจน์ ครู โรงเรียนวัดสำนักกระท้อน กรรมการ
3. นางทองใบ พวงมาลี ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดนาตาขวัญประธานกรรมการ
2. นายบำรุง สุขล้น ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษา ครู โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดนาตาขวัญประธานกรรมการ
2. นายบำรุง สุขล้น ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอย กรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษา ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
3. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
4. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
5. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายนายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอยครูโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนบ้านตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร สุธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูน ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ ครู โรงเรียนบ้านมาบเตยกรรมการ
5. นายแก้ว ผสมธรรมศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูน ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ ครู โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นายแก้ว ผสมธรรมศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูน ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาดครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ ครู โรงเรียนบ้านมาบเตยกรรมการ
5. นายแก้ว ผสมธรรมศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูน ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ ครู โรงเรียนบ้านมาบเตยกรรมการ
5. นายแก้ว ผสมธรรมศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางดุจเดือน สุภาลูน ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ ครู โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นายแก้ว ผสมธรรมศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง กรรมการ
4. นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
5. นายจิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายทิม บุญรอด ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายคนึง คร้ามสมอ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอำไพ บุญรอด ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ แสนโท ครู โรงเรียนวัดในไร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทิม บุญรอด ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายคนึง คร้ามสมอ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายอำไพ บุญรอด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ แสนโท ครู โรงเรียนวัดในไร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทิม บุญรอด ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายคนึง คร้ามสมอ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายอำไพ บุญรอด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ แสนโท ครู โรงเรียนวัดในไร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทิม บุญรอด ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายคนึง คร้ามสมอ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายอำไพ บุญรอด ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ แสนโท ครู โรงเรียนวัดในไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางศรีนคร ครเมฆ ครู โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
4. นายจตุรงค์ พุทธรักษา ครู โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางศรีนคร ครเมฆ ครู โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
4. นายจตุรงค์ พุทธรักษา ครู โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางศรีนคร ครเมฆ ครู โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
4. นายจตุรงค์ พุทธรักษา ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สำเร็จกิจครู โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางศรีนคร ครเมฆ ครู โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
4. นายจตุรงค์ พุทธรักษา ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศรัณย์ สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดกรอกยายชาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสสร สอนใหม่ ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
3. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการ
4. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ครูโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ สาครเสถียรครูโรงเรียนวัดกรอกยายชาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสสร สอนใหม่ ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
3. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศรัณย์ สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดกรอกยายชาประธานกรรมการ
2. นายนุสสร สอนใหม่ ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
3. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ สาครเสถียรครูโรงเรียนวัดกรอกยายชาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสสร สอนใหม่ ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการ
3. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ ครูโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นายโพธิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดพลา ประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร สมศิลา ครู โรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ ครูโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลา ครู โรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
4. นายพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ ครูโรงเรียนวัดพลาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลา ครู โรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ ครูโรงเรียนวัดพลา ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลา ครู โรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการ
3. นายโพธิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุปัญญา สรรพจักร์ ครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ประธานกรรมการ
2. นายอดินันต์ กองกาญจน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 กรรมการ
3. นายนครินทร์ เจษฎารมย์ ครู โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
4. นายสฤษดิ์ วัฒนาวารินทร์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการ
5. นายเกรียงไกร สมศิลา ครู โรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัย ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร กิจดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สุขสบาย ครู โรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัย ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาส ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร กิจดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย ครู โรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมลักษณ์ สุธรรม ครู โรงเรียนวัดชุมชนวัดหนองคอกหมู ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา สุขสบาย ครูโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวกอบกุล คชเดช ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
4. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ สุธรรม ครู โรงเรียนวัดชุมชนวัดหนองคอกหมู ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา สุขสบาย ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
3. นางสาวกอบกุล คชเดช ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
4. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิภา จันทรคีรีเขต ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ งามประยูร ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอย กรรมการ
3. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่ ครู โรงเรียนชมชนนิคมฯ 7กรรมการ
4. นางชุติมา ชวนเชย ครู โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา จันทรคีรีเขต ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย กรรมการ
2. นางประภาพรรณ งามประยูร ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
3. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่ ครู โรงเรียนชมชนนิคมฯ 7 กรรมการ
4. นางชุติมา ชวนเชย ครู โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพยอม สาครเสถียร ครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศิลปะวิโรจน์ ครู โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
3. นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหรา ครู โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายกายเพชร สมเพชร ครูโรงเรียนนิคมฯ 1 กรรมการ
6. นางนิศารัตน์ พานทอง ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ชลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี สมุทรเสน โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางระเบียบ ล้อมวงศ์โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการและเลขานุการ
4. นายศิวเทพ สมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ชลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี สมุทรเสน โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางระเบียบ ล้อมวงศ์ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการและเลขานุการ
4. นายศิวเทพ สมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชาที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ รุ่งรัตน์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางชลธิชา มีชาญ โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
4. นายศิวเทพ สมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชาที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากร โรงเรียนวัดตาขัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ รุ่งรัตน์โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางชลธิชา มีชาญ โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการและเลขานุการ
4. นายศิวเทพ สมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ธาราดลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการและเลขานุการ
4. นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิต โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ธาราดลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการและเลขานุการ
4. นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมาที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ สาคะรัง โรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางภัสพร มาเผือก โรงเรียนวัดตาขัน กรรมการ
3. นางสาวมงคล ประเสริฐผล โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
4. นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สาคะรัง โรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางภัสสภร มาเผือกโรงเรียนวัดตาขัน กรรมการ
3. นางสาวมงคล ประเสริฐผล โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
4. นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าที่ปรึกษา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิรุฬห์ ทิพนาคโรงเรียนบ้านเนินเสาธง ประธานกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมาที่ปรึกษา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ ทิพนาคโรงเรียนบ้านเนินเสาธง ประธานกรรมการ
2. นายเริงศักดิ์ นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการและเลขานุการ
4. นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมาที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนวลนาถ พงษ์วารินทร์ โรงเรียนวัดยายดาประธานกรรมการ
2. นางนิลรัตน์ ขวัญดี โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัย โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
4. นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าที่ปรึกษา
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการ
3. นางจูลจิรา บุญเจริญ โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
4. นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด ที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนวลนาถ พงษ์วารินทร์ โรงเรียนวัดยายดาประธานกรรมการ
2. นางนิลรัตน์ ขวัญดี โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัย โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
4. นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางนิลรัตน์ ขวัญดี โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน มาลาทอง โรงเรียนนิคมฯ 6กรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
4. นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42ที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนิลรัตน์ ขวัญดี โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ 6กรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
4. นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42ที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางณัฐดา มหามิตร โรงเรียนวัดตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วัลย์ เดชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางสาวิตรี มะลิขาว โรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการและเลขานุการ
4. นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42ที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฐดา มหามิตรโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์วัลย์ เดชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางสาวิตรี มะลิขาว โรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการและเลขานุการ
4. นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42ที่ปรึกษา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริ โรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางสุชญา บุญศิริธนา โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
4. นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42ที่ปรึกษา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริ โรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางสุชญา บุญศิริธนา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา กรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนวัดบ้านค่าย กรรมการและเลขานุการ
4. นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42 ที่ปรึกษา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้า ครูโรงเรียนนิคมฯ 8ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา จันทร์ส่อง ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
4. นายนายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวนที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
4. นาย กัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ ที่ปรึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านยายจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อำนวย ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดช ครูโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวนที่ปรึกษา
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาค โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย วงษ์ช่าง โรงเรียนวัดตากวน กรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ หล้าชมภู โรงเรียน อนุบาลระยอง กรรมการและเลขานุการ
4. นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูดที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ บุญมาก โรงเรียนนิคมฯ 5ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ วันคำ โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวรชัย อภัยโส โรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ
4. นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ ที่ปรึกษา
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เกษมโอภาส โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธานกรรมการ
2. นายนิภาพรรณ โอภาปัญญโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชล โรงเรียน วัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
4. นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูดที่ปรึกษา
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจารี เส็งหนองแบน ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางฉันทนีย์ จันทร์พล ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางสาวพชรพรรณ ธีรทยากรครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
4. นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูดที่ปรึกษา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้า ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา จันทร์ส่อง ครูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
4. นายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวนที่ปรึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มครูโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อำนวย ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดช ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการและเลขานุการ
4. นายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวนที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมาโนช พึ่งพิมาย ครูโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร มหาชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองระกำ กรรมการ
3. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการและเลขานุการ
4. นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพยนต์ ชาญเชี่ยวครูโรงเรียน อนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการและเลขานุการ
4. นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ เกษมโอภาส โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พึ่งพิมาย โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชล โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
4. นายสมเดช วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เกษมโอภาส โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พึ่งพิมาย โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชล โรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
4. นายสมเดช วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา สมชาติ ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดช ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการและเลขานุการ
4. นายธิรัตน์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา สมชาติครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดช ครูโรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
4. นายธิรัตน์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตาพุดที่ปรึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวัชรี โฆษิตจาตุรนต์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
2. นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุลโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
3. Mr.Gareth Parryโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางทิพย์พรรณ สำราญจิตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. Mr.Christopher Luebbeโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางทิพย์พรรณ สำราญจิตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. Mr.Christopher Luebbeโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเรณู หาญนิรันดร์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
2. นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. MissGenevym Pilapilโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
2. นางฉัตรมน อินทศรโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลฯกรรมการ
3. Mr.Oliver Bersetโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
2. นางฉัตรมน อินทศรโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลฯกรรมการ
3. Mr.Oliver Bersetโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกรกนก เอกทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
2. นายปัทธิพงษ์ พีรภัทรสกุลโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. MissLorlie Arazaโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกรกนก เอกทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
2. นายปัทธิพงษ์ พีรภัทรสกุลโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. MissLorlie Arazaโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
2. MissMaribel Mayolaโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสมบัติ เมธาชวลิตโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
2. MissMaribel Mayolaโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสมบัติ เมธาชวลิตโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑิรา บุญจันทร์โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
2. นายวิวรรชน์ เชื้อจิตรโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
3. นางสาวศิริภัณฑ์ สุริวรรณ์โรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
4. นางสาวมะณี จันทร์โสภาโรงเรียนบ้านสะพานสี่กรรมการ
5. Mr.Dany Artenolโรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissDong Tingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissDong Tingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช โฉมศิริโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
2. นางอรอุมา อินทเอิบโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงกรรมการ
3. นางนวพร น้อยมิ่งโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวมัตติกา พรมวงศ์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
2. นางสาวอุทัย อินศิริโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการ
3. นางศิริพรรณา สิทธิชัยโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
4. นางสาวพนอจิต จั่นทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวรรณวิภา เทียนทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางยุพิน ก๋งอิ่มโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายวิรัช เปยะกังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
8. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
9. นายจำเนียร ทนศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
10. นายนิติกร ประเสริฐโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนพดล แสนผูกโรงเรียนบ้านหนองสะพานประธานกรรมการ
2. นายมณฑล โซ่เจริญธรรมผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านพยูนกรรมการ
4. นายจำเนียร ทนศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายอานัติ ชุมเจริญโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางวรสุดา บุญศรีโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
8. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
9. นายสุวิทย์ สิทธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นายกรุง ม่วงนาครองโรงเรียนวัดตากวนกรรมการ
11. นางผาสุก วงศ์ระวีโรจน์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
4. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นางรุสนี บุญเรืองโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
6. นายวิรัช เปยะกังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นายพนอจิต จั่นทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวรรณวิภา เทียนทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายนิติกร ประเสริฐโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพรสวัสดิ์ วรังษีโรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ เดชกุญทองโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางมยุรี วิสูตราศัยโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดีโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นายสงบ ปะตังถาโตโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเธนศ บันลือเขตต์โรงเรียนนิคมฯ 4ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร หอมจันทร์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการ
3. นางผาสุก หิรัญโรจน์โรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. นายเรวิทย์ วงเวียนโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
5. นางวารี ศิริรัตนอำพรโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวรา งามเสงี่ยมโรงเรียนนิคมฯ 5ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางกัลดา แสงมณีโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นายจิตประเสริฐ สุทธิชีวะโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
5. นางสาวศิริยา เป๋าอยู่สุขโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฉัตรชยา ทิมโพธิ์โรงเรียนวัดยายดาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาพร หงส์พิลาโรงเรียนนิคมฯ 9กรรมการ
3. นางสุมาลี เมฆโหราโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
4. นางภาวินี ทองสุขโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปริณดา อินทรสดโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ วัยวุฒิโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการ
4. นางวัทนีย์ จิตรีวรรณโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ รื่นรมย์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางฉัตรชยา ทิมโพธิ์โรงเรียนวัดยายดาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการ
3. นางสาวปรียาพร หงส์พิลาโรงเรียนนิคมฯ 9กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวัทนีย์ จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฌา สินสมบัติโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
3. นางปรีดา เงินทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร พรหมเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตชดาพร แสนสุขโรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการ
3. นางสาวพันทิพา หลักแน่นโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
4. นางสาวกุหลาบ สะอาดโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
5. นางอุไร ขุนสิทธิ์เจริญโรงเรียนนิคมฯ 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางรัตนา จิวเหยียนโรงเรียนนิคมฯ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา บัวประภัสสรโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
3. นางกชพร อินทร์พญาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา แสงกาวินโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา อวยพรโรงเรียนนิคมฯ 7กรรมการ
6. นายวิวรรชน์ เชื่อจิตรโรงเรียนบ้านหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสำเนา สำราญจิตโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา บุญเลี้ยงโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
3. นายสลวย เกาะถ่านโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
4. นางราณีย์ ลิ้นทองโรงเรียนนิคมฯ 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวภริมน กล่อมสุขโรงเรียนนิคมฯ 4ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เอมชูโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
3. นางสาวฑาริกา บุยพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร ไทยากรณ์โรงเรียนกวงฮั้วประธานกรรมการ
2. นางสุวิน มาโนชโรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการ
3. นางละเอียด ลาภเวทีโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ รังกลางโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางทองหลอม เมฆฉิมโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เพียรสร้างโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางปพิชญา กมลเลิศโรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสงชมภูโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
5. นางสำราญ เมียงมากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
6. นางสาวบุญธิดา สมทวีศิลป์โรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสำเนาว์ สมชิตโรงเรียนวัดกระเฉทประธานกรรมการ
2. นายวิศวกร ชัยเชิดชูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสาววนิดา ทิพจินดาโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
4. นางสาวฐิรกานต์ ก้อนคำโรงเรียนอรวินวิทยากรรมการ
5. นางนฤมล ชูพลโรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พรหมนิยมโรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ พึ่งโพธิ์โรงเรียนสมคิดวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิระกานต์ ก้อนคำโรงเรียนอรวินวิทยากรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ องอาจณรงค์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
5. นางสาวหทัยชนก วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1กรรมการ
6. นางดุลยรัตน์ สุขร่วมโรงเรียนวัดกระเฉทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสรวุฒิ แสวงดิลกโรงเรียนวัดหนองกรับประธานกรรมการ
2. นายภัทร พูลสาทรกูลโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายนภดล ดิษสงวนโรงเรียนวัดเชิงเนินประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เทาประโคนโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางเรือนงาม แพงศรีโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางผานิต ชนนีบำรุงโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการ
3. นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
4. นางวิสาห์ สิทธิเวชโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางทับทิม กุณโฮงโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศุภวรรณ งาเจือโรงเรียนบ้านคลองขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรชนิทต์ ก้องกำไกโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
3. นางสาววนิดา สมุทรรัตน์โรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
4. นางกฤตษณา โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่กรรมการ
5. นางเอมอร สาขามุละโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจงรัก อ่วมมีเพียรโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ท้วมพงษ์โรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการ
3. นายจิตรกร มาแก้วโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
4. นางสุณีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวนันทนา หอมหวลโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]