หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน ประธานจัดการแข่งขัน
2 นางธมลวรรณ แพงศรี ครู โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ควบคุมการแข่งขัน English Impromptu Speech ป.1-3
3 นางเสาวนีย์ ทองผล ครู โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ควบคุมการแข่งขัน English Impromptu Speech ป.1-3
4 นางสาวกรวิภา พวงสาลี ครู โรงเรียนบ้านตะเกราทอง ควบคุมการแข่งขัน English Impromptu Speech ป.1-3
5 นางดวงพร นิลสดใส ครู โรงเรียนนิคมฯ 8 ควบคุมการแข่งขัน English Impromptu Speech ป.4-6 และ ม.1-3
6 นางสาวเพชรมณี จันทะนี ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ ควบคุมการแข่งขัน English Impromptu Speech ป.4-6 และ ม.1-3
7 นางสาวศิริยา สุบินศิริ ครู โรงเรียนนิคมฯ 6 ควบคุมการแข่งขัน English Impromptu Speech ป.4-6 และ ม.1-3
8 นางผ่องศรี อินทวงษ์ ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก ควบคุมการแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3
9 นางวนิดา เยื่อใย ครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย ควบคุมการแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3
10 นางสาวพัชราพรรณ ชุมมาก ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา ควบคุมการแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3
11 นางสุภาพร พรหมเจริญ ครู โรงเรียนวััดสระแก้ว ควบคุมการแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 และ ม.1-3
12 ว่าที่เรือตรี บดินทร์ วรรณเกตุ ครู โรงเรียนวัดโขดหินฯ ควบคุมการแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 และ ม.1-3
13 นางสาวธิราพร กุมแก้ว ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก ควบคุมการแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 และ ม.1-3
14 นางศุภลักษณ์ พงศ์กสิกิจ ครู โรงเรียนวัดมาบข่า ควบคุมการแข่งขัน Story telling ป.4-6 และ ม.1-3
15 นางน้ำค้าง ไกรลาศ ครู โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ควบคุมการแข่งขัน Story telling ป.4-6 และ ม.1-3
16 นางสาวบงกชธร หอมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพยูน ควบคุมการแข่งขัน Story telling ป.4-6 และ ม.1-3
17 นางเสาวลักษณ์ โฉมศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง ควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 และ ม.1-3
18 นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเนินพระ ควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 และ ม.1-3
19 นางธนาภรณ์ เดชพ่วง ครู โรงเรียนนิคมฯ 1 ควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 และ ม.1-3
20 นางสาวบุญเกื้อ ชาญกิจ ครู โรงเรียนบ้านสำนักทอง ควบคุมการแข่งขัน Skit ม.1-3
21 นางสาวขนิษฐา คงดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน ควบคุมการแข่งขัน Skit ม.1-3
22 นางลักษมณี จ่าแท่นทะรัง ครู โรงเรียนนิคมฯ 5 ควบคุมการแข่งขัน Skit ม.1-3
23 นางสุรีย์ คชรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ควบคุมการแข่งขัน การพูดภาษาจีน ป.4-6และ ม.1-3
24 นางสาวปณิตา ชะบา ครู โรงเรียนนิคมฯ 9 ควบคุมการแข่งขัน การพูดภาษาจีน ป.4-6และ ม.1-3
25 นางสาวสุรภา สำเริง ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน ควบคุมการแข่งขัน การพูดภาษาจีน ป.4-6และ ม.1-3
26 นางจุฬารัตน์ โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง ควบคุมการแข่งขันการตอบปัญหา ASEAN QUIZ ป.4-6
27 นางสาวมัทรี กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ควบคุมการแข่งขันการตอบปัญหา ASEAN QUIZ ป.4-6
28 นางทิพวัลย์ ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนบ้านยายจั่น ควบคุมการแข่งขันการตอบปัญหา ASEAN QUIZ ป.4-6
29 นางสาวธิติมา วิเชียรเสนาะ ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา ควบคุมการแข่งขันการตอบปัญหา ASEAN QUIZ ม.1-3
30 นางสาววรรณดา พรหมดี ครู โรงเรียนวัดแกลงบน ควบคุมการแข่งขันการตอบปัญหา ASEAN QUIZ ม.1-3
31 นางวิพาวดี เทียนงาม ครู โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ควบคุมการแข่งขันการตอบปัญหา ASEAN QUIZ ม.1-3
32 นางสาวสาวิตรี กันนุลา ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
33 นางสุพรรษา สาสังข์ ครู คศ.2/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระกอท./ปฐมวัย
34 นางรุ่งนภา คำต่อ ครู คศ.2/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระกอท./ปฐมวัย
35 นางสาวกาญจนา ทองคำ รองผู้อำนวยการ คศ.2/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระกอท./ปฐมวัย
36 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา เ้จ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
37 นางสาวเสาวลักญ์ ธรรมเกษร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคลองขนุน เ้จ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
38 นางสาวสาวิตรี กันนุลา ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว ครู โรงเรียนบ้านบ้านสะพานสี่ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
40 นางสาวศนิชา ไกรลพ นักวิชาการศึกษา เทศบาลนครระยอง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
41 นางสาวศศิธร โยคาพจร นักวิชาการศึกษา เทศบาลนครระยอง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
42 นางรุ่งนภา คำต่อ ครู คศ.2/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนข้อมูลกลุ่มสาระกอท./ปฐมวัย
43 นางสุพรรษา สาสังข์ ครู คศ.2/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนข้อมูลกลุ่มสาระกอท./ปฐมวัย
44 นางสาวกาญจนา ทองคำ รองผู้อำนวยการ คศ.2/โรงเรียนวัดห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนข้อมูลกลุ่มสาระกอท./ปฐมวัย
45 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์
46 นายยงยุทธ ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์
47 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์
48 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์
49 นางจิญภัทธ โอทาน ผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
50 นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น ผอ.โรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
51 นางทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ ผอ.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
52 นายเชษฐา ชาญพานิชย์ ผอ.โรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
53 นายเทวินท์ ก้องเสนาะ ผอ.โรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
54 นายศุภกฤต ปิยะสุข ผอ.โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
55 นายสุบรรณ วราชุน ผอ.โรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
56 นายชัยวัฒน์ รุทธโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
57 นายพงศ์สาร พันธุ์ลิกะ ผอ.โรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
58 นายทวีชัย ปิยะสุข ผอ.โรงเรียนบ้านเขายายชุม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
59 นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
60 นางสาวปิยภัทร ทองพรม ผอ.โรงเรียนวัดแกลงบน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์
61 นางสาวปาณิศรา สิงห์แขก ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
62 นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้น ครูโรงเรียนวัดในไร่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
63 นางสาวนิศารัตน์ เก่งเดช ครูโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
64 นางณัฐกานต์ ผัดผ่อง จนท.ธุรการโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
65 นางสาวศิณี สมศรี จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านสำนักทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
66 นางสาวฐานวีร์ ไข่ติยากุล จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านไร่จันดี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
67 นางสาวปาริชาติ สุขโข จนท.ธุรการ รร.สามัคคีราษฎร์บำรุง-วัดตะเคียนทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
68 น.ส.อนุสสรา ประกอบนันท์ จนท.ธุรการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
69 นางสาวขวัญสิริ กลิ่นพะยอม รองผอ.โรงเรียนบ้านสำนักทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/วิทยาศาสตร์
70 นางสาวกรรวี เพิ่มพูล จนท.ธุรการโรงเรียนวัดในไร่ กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
71 นางสาวฉฎาธร เมืองมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
72 นางศรีสุดา เปรมบำรุง พนักงานราชการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
73 นางสาวมาลินี แวววับ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านยายจั่น-วัดแกลงบน กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
74 นายภารพ ไตรวงศ์ย้อย จนท.ธุรการ รร.วัดธรรมสถิต-บ้านเขายายชุม กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
75 นางจุฑารัตน์ หว่างแสง จนท.ธุรการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
76 นางสาวนิยดา มาพบสุข จนท.ธุรการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง กรรมการรับรายงานตัว/วิทยาศาสตร์
77 นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ผอ.โรงเรียนนิคมฯ5 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่/วิทยาศาสตร์
78 นายพัชรพงษ์ ผิวขุนทด ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่/วิทยาศาสตร์
79 นางมาลินี ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่/วิทยาศาสตร์
80 นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่/วิทยาศาสตร์
81 นางสาววราภรณ์ ลวงสวาส ครูโรงเรียนนิคมฯ5 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่/วิทยาศาสตร์
82 น.ส.วรางคณา วัฒนพานิช ครู ร.ร.บ้านเขายายชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
83 นางสุดารัตน์ ใจบุญ ครู ร.ร.บ้านไร่จันดี คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
84 นางวราภรณ์ อุปชัย ครู ร.ร.วัดตะคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
85 นางนาถฤดี สารสอน ครู ร.ร.วัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
86 นางศิริรัตน์ สกลหล้า ครู ร.ร.บ้านเขายายชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
87 นางเรณู เอี่ยมวิจิตร ครู ร.ร.วัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
88 นางพรรณี รุ่งเดช ครู ร.ร.วัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
89 นางนิตยา จิมถาวร ครู ร.ร.วัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
90 นางจันทนี ยงยุทธ ครู ร.ร.วัดธรรมสถิต คณะกรรมการฝ่ายบริการฯ/วิทยาศาสตร์
91 นายอิทธิพล พูลเพิ่ม ครู ร.ร.บ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ / วิทยาศาสตร์
92 นายจารึก ธงสุวรรณ ครู ร.ร.วัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ / วิทยาศาสตร์
93 นางมัณฑนา ปาปะคัง ครู ร.ร.อนุบาลระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
94 นางวันเพ็ญ แก้วศรี ครู ร.ร.มาบยางพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
95 นางจารุณี สะมะจิตร์ ครู ร.ร.วัดบ้านดอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
96 นางกาญจนา แก้วต่าย ครู ร.ร.วัดแกลงบน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
97 น.ส.สายสุดา สุพรรณสาย ครู ร.ร.บ้านปลวกแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
98 นางนาตยา ธงสุวรรณ ครู ร.ร.วัดท่าเรือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
99 น.ส.นิสารัตน์ เจริญประโยชน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฆ้อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
100 นายธีระ เสลี ครู ร.ร.วัดตะพงนอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
101 นายปฏิพัทธ์ ศรีสวาท ครู ร.ร.บ้านยายจั่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
102 น.ส.สุภาพรรณ สายหรุ่น ครู ร.ร.บ้านบึงตาต้า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
103 นายอานนท์ สระมณี ครูโรงเรียนวัดยายตา กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
104 นางปะฐะนีย์ แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
105 นายอนุกูล เกตุทอง ครูโรงเรียนนิคมฯ 1 กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
106 นางสาวพวงทอง ศูนย์กลาง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
107 นางพิญชมญช์ พงษ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
108 นายวีระวัฒน์ เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
109 นางสาวหนึ่่งฤทัย มาลาทอง ครูโรงเรียนนิคมฯ 4 กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
110 นางสาววรนันท์ แสงกล้า ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
111 นางสาวสุกานดา รอดสุโข ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
112 นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
113 นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
114 นายมานิตย์ ปรุงแต่ง ครูโรงเรียนวัดหนองแฟบ กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
115 นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มละมัย ครูโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
116 นายวิศวกร เชิดชู ครูโรงเรียนนิคมฯ 2 กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
117 นางสาวมลวดี สายจำปา ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
118 นายเดชา นามงาม ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
119 นางสาวลลดา กุลบูรณะงพศ์ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
120 นายวิฑูรย์ ธรรมเชียง ครูโรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
121 นางสุมนา หนูเอ็นดู ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
122 นางพุทธิตา ทิมสันเทียะ ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
123 นางวันดี สิงห์ตา ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
124 นางกมลวรรณ อ่อนกลั่น ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
125 นายโยธิน สุขขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
126 นางพวงทอง ศรีเกษตรสรากุล ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
127 นางวรรณา เวชศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
128 นายจุลเกียรติ หงส์ษา ครูโรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
129 นางสาวิตรี บุญนุกูล ครูโรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
130 นายวิสุ ทองย้อย ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
131 นางสำรวล ศิริล้น ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
132 นางกิตติคุณ โชติมงคล ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมฯ 3 กรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
133 นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6
134 นายสมควร วีระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านยายจั่น กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6
135 นางสาวอัจฉรา แสนอินตา ครูโรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6
136 นายธนู แสวงผล ครูโรงเรียนบ้านชะวึก กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6
137 นายเทวิน ยมจินดา ครูโรงเรียนวัดตาขัน กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6
138 นายสัญชัย สายกลาย ครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
139 นางสุขิตา ประจง ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 2 กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
140 นายกิจเกื้อ ส่งกลิ่น ครูโรงเรียนบ้ืานเขาลอย กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
141 นายอัตถวิชญ์ โพธิอ่อง ครูโรงเรียนบ้านหนองมะปริง กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
142 นางปิยฉัตร สุทธิส่งา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
143 นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
144 นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
145 นายสมชาย ชุมนุมพร ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
146 นายมานัส สัตย์อุดม ครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
147 นายวิจัย สุรกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
148 นายพรชัย สุขเจริญพร ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตร กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
149 นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
150 นายครรชิต ชำนิประโคน ครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
151 นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
152 นางกฤษณี ถนอมรอด ครูโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
153 นางบุญเรือง ถ้ำมณ๊ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
154 นางฐิตารีย์ ปิยะสุข ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
155 นางสาวมาลีนี สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
156 นางณิชาภา รัตนะอมรภัทร์ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
157 นางเอี่ยมจิรา เดชกัลป์หา ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
158 นายสุกิต ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านสะพาน 4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
159 นางพิทยา อินทุรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
160 นางโชติกร ม่วงศิริกุล ครู ร.ร.วัดบ้านฉาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
161 นางวราคณา ยมจินดา ครู ร.ร.บ้านหนองละลอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
162 นางนิธิดา สุขกร ครู ร.ร.บ้านพยูน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
163 นางจิราพร มรรคผล ครู ร.ร.วัดหนองพะวา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
164 นางดวงเดือน ริมสมุทร ครู ร.ร.วัดท่าเรือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
165 น.ส.นัชยา แสนดี ครู ร.ร.วัดหนองพะวา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
166 นางกวางทอง ภูครองทุ่ง ครู ร.ร.บ้านหนองไร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
167 นางรัตนาภรณ์ เปี่ยมพงษ์ศานต์ ครู ร.ร.อนุบาลรยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
168 นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
169 นายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
170 นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
171 นายธิรัตน์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
172 นายสมเดช วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
173 นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
174 นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นางรำพึง ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
176 นายโอฬาร บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
177 นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
178 นายศิวเทพ สมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
179 นางสุนีย์ หอมระรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
180 นางรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
181 นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
182 นางสาวกาญจนา ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
183 นางบำเพ็ญ การพาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
184 นางสาวชมพูนุช สิงห์สาคร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
185 นางจรัสพร มหาเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
186 นายมานิตย์ ปรุงแต่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
187 นางสีมาภรณ์ เกียรติสมบัติ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
188 นางสาวมณีรัตน์ สาแช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
189 นายรัฐพล บุตรโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
190 นางสาวณัชชา พิมศร ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
191 นางรุ่งนภา คำต่อ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ประกาศผลและสรุปผลในการแข่งขัน
192 นางสุพรรษา สาสังข์ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ประกาศผลและสรุปผลในการแข่งขัน
193 นางสาวไปรยา ดาสมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ประกาศผลและสรุปผลในการแข่งขัน
194 นางสาวสุมาลี คิมหันตา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตากวน คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ประกาศผลและสรุปผลในการแข่งขัน
195 นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ประกาศผลและสรุปผลในการแข่งขัน
196 นายโอฬาร บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
197 นายอารีย์ กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
198 นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า รองประธานกรรมงานดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
199 นายวรา งามเสงี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 5 รองประธานกรรมงานดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
200 นายเทียน เสงี่ยมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
201 นายสมนึก สุขจำรัส ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
202 นางเบญจา เสงี่ยมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
203 นางสุภาวดี จารัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
204 นางสาววันเพ็ญ ประสานทอง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
205 นางรัชฎาพร ทองดี ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
206 นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
207 นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
208 นางสาวจรรยา ชินทอง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
209 นางสาวศศิธร นิลเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระภาษาไทย
210 นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
211 นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
212 นายวรา งามเสงี่ยม รอง ผอ.ร.ร.นิคมฯ 5 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
213 นางศิิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
214 นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ รอง ผอ.ร.ร.นิคมฯ 7 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
215 นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ ครู ร.ร.นิคมฯ 3 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
216 นางอรสา บุญประเสริฐ ครู ร.ร.วัดกระัเฉท คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
217 นางบุหงา มั่นบุญแย้ม ึครู ร.ร.วัดสมบูรณาราม คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
218 นางสาวสุพิชญา หินจิตร์ ครู ร.ร.บ้านหนองละลอก คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
219 นางสาวภคพร พิลาบ ครู ร.ร.บ้านปากแพรก คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
220 นางสุชาดา บุญประคม ครู ร.ร.บ้านไร่จันดี คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
221 นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์ ครู ร.ร.บ้านหนองจอก คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
222 นางสาวปิยภรณ์ รังกลาง ครู ร.ร.นิคมฯ 5 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
223 นางขวัญใจ ฉายาถิรจิตโตวงษ์ ครูโรงเรียนวัดกระเฉท คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
224 นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 3 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
225 นางบุญเรือน มาลาทอง ครูโรงเรียนนิคมฯ 6 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
226 นางณัฐกานดา แก้วทน ครูโรงเรียนนิคมฯ 2 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
227 นางอรสา บุญประเสิรฐ ครโรงเรียนวัดกระเฉท คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
228 นางบุหงา มั่นบุญแย้ม ครูโรงเรียนวัดสมบูรณาราม คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
229 นางสาวสุพิชญา หินจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
230 นางสาวภคพร พิลาบ ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
231 นางทองดี จันทร์แป้น ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
232 นางสุชาดา บุญประคม ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
233 นายวรา งามเสงี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 5 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
234 นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
235 นางสาวปิยภรณ์ รังกลาง ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
236 นายสมัคร ภูมิประเสริฐ ครูโรงเรียนนิคมฯ 7 คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
237 นางสาวปัทมา สุขสบาย ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
238 นางสุวิมล งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
239 นางสาวชัชฎาวัลย์ ยาสมุทร ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
240 นายพงษ์ศักดิ์ เย็นใจ ประธานกลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ประธานกรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
241 นายสรพัฒน์ ปถมอำพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบเตย รองประธานกรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
242 นายอรุณ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
243 นายสมยศ เวชชิรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมฯ 8 กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
244 นายนัฏพันธ์ ดิศเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
245 นายจวง ปะปุ่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
246 นายประกาสิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมฯ 13 กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
247 นายพีรวัส ก้องกำไก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
248 นายศิริพงษ์ เสาวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
249 นายวิสูตร ชลนิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานสี่ กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
250 นายอนนท์ โอนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่ กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
251 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
252 นายไพรัตน์ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมฯ 10 กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
253 นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนุบริษัทน้ำตาลฯ กรรมการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
254 นายสมยศ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรำ กรรมการและเลขานุการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
255 นางขวัญเรือน เสรารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
256 นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
257 นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกแดง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
258 นางขวัญเรือน เสรารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางแอโรบิก
259 นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางแอโรบิก
260 นายอรุณ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางแอโรบิก
261 นายก้องหล้า เศษจำปา ครูโรงเรียนบ้านมาบเตย ประธานกรรมการแอโรบิก ป.1-6
262 นายสุเนตร เผื่อนงูเหลือม ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง ประธานกรรมการแอโรบิก ป.1-6
263 นางนงลักษณ์ บุญมี ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการแอโรบิก ป.1-6
264 นายประเวช ทองโอภาส ครูโรงเรียนบ้านสะพานสี่ กรรมการแอโรบิก ป.1-6
265 นายวรพล ไทยประโคน ครูโรงเรียนนิคมฯ8 กรรมการและเลขานุการแอโบิก ป.1-6
266 นายอนนท์ โอนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
267 นายพีรวัส ก้องกำไก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
268 นายศิริพงษ์ เสาวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
269 นายสุเทพ พิมพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก ประธานกรรมการการโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
270 นายเสถียร เสนสาย ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการโครงงานสุศึกษาและพลศึกษา
271 ว่าที่ร.ต.หญิง สุกัญญา ปะดี ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการโครงงานสุศึกษาและพลศึกษา
272 นายพรเทพ มีเวชสม ครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการและเลขานุการโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
273 นายวิสูตร ชลนิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
274 นายจวง ปะปุนไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
275 นายประกาสิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ13 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
276 ว่าทีีเรือตรีปรีชา นอบน้อม ครูโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
277 ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ โง่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
278 นางสาวสุพิชญา ทองดารา ครูโรงเรียนบ้านหนองอน กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
279 นายเมืองมนตร์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
280 นายพิทักษ์ ทางทอง ครูโรงเรียนบ้านมาบยางพร กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
281 นายวินัย รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย ประธานกรรมการการแข่งขันแอโรบิก
282 นางลักษมีลาวัลณย์ วงษ์น้อย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
283 นายวีระจิตร สมัครพันธ์ ครูบ้านไร่จันดี กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
284 นางสาวบุษยา กำแพงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านมาบยางพร กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
285 นางวิไล น้อยสมมิตร ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันแอโรบิก
286 นายณรงค์ มนต์ประสิทธิ์ ครูวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
287 นายพิทักษ์ ศรีทองดี ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
288 นายสุริยะ จวนสาง ครูโรงเรียนวัดช้างชนฯ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
289 นายศรชัย เกียวพันธ์ ครูดรงเรียนวัดเนินพระ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
290 นายวชิระ จวงด้วง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
291 นายพรสวัสดิ์ วรังษี ครูโรงเรียนชุมชนวัดมาบข่า ประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
292 นายชยารักษ์ บุญยะพุกะนะ ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
293 นายอเนก บุญเฟรื่อง ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
294 นายมานัส สุวรรณถาวร ครูโรงเรียนนิคมฯ4 กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
295 นายวินัย ทนศิริ ครุโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
296 นางสาววันวิสา สมสะกิด ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง โรงเรียนบ้านเขาหวาย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
297 นางอัญชนา ยมหา ครูธุรการโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน โรงเรียนวัดห้วงหิน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
298 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าเสา โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
299 นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเขาลอย โรงเรียนบ้านหลังเขา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
300 นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
301 นางสาวพิไล ประสพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาส เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
302 ว่าที่ร้อยตรีสายฝน ชำนาญเรียน ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองขนุน โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
303 นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 5 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
304 นายอำนวย ศิริพทย์ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 1 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
305 นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 3 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
306 นายณรงค์ ชื่อกำเนิด ผอ.ร.ร.นิคมฯ 4 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
307 นายอภิชัย ธิณทัพ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 6 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
308 นายรังสรรค์ สุวรรณวงศ์ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 7 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
309 นางสุทธฺนีย์ เรืองฤทธิ์ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 9 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
310 นายไพโรจน์ ห่อมณี ผอ.ร.ร.วัดกระเฉท คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
311 นายวิชัย ฉ่ำมาลัย ผอ.ร.ร.บ้านหนองระกำ คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
312 นายอารีย์ กอเซ็ม ผอ.ร.ร.วัดมาบข่า คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
313 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผอ.ร.ร.นิคมฯ 2 คณะกรรมการการอำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
314 นายสถิต วงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
315 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
316 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
317 ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
318 นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
319 นายนิรุธ ธรรมสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
320 นายจรัญ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
321 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
322 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
323 นางโอวาท วารีสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
324 นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
325 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
326 ว่าที่ รต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
327 นางสาวภคพร ประกายศรี ครูธุรการโรงเรียนวัดปทุมาวาส โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
328 นางสาววรารัตน์ พลพิทักษ์ ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
329 นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
330 นางบุญศรี สุขปัต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
331 นายศิริชัย วิทยาคุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
332 นางสาวศศิธร นิลเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย
333 นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 7 รองประธานกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
334 นางสุภาวดี เดิมสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า รองประธานกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
335 นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาไทย
336 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
337 นางสาววรรณดา พรหมดี ครู โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการร่วมตัดสินกิจกรรม ตอบปัญหาอาเซียน
338 นายธวัยชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
339 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
340 นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตากสิน คณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
341 นายโกเมศ โฉมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
342 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
343 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
344 นางพูนสุข ธรรมสุนทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
345 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตะพงนอก ผู้ดูแลระบบรายงานผลแข่งขันระดับเขต สพป.ระยอง ๑
346 นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตากสิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
347 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
348 นายโกเมศ โฉมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
349 นายมานิ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
350 นางวรรษิกา บุญโชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
351 นายวัลลภ นิมิปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
352 นายประพาส เล็กโล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
353 นางกิริยา พรหมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
354 นายวิชัย สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
355 นายชุมพล ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
356 นายสมศักดิ์ ฐาปนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
357 นายยศชูศักดิ์ วรเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
358 นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
359 นางพิมพ์พร วงษ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเกราทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
360 นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
361 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
362 นางเพลินพิศ มณีโชติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
363 นายจำเริญ ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
364 นายบำรุง สุขล้น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
365 นางพูลสุข ธรรมสุนทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
366 นางสาวณัฐกมล สิงห์วง พนักงานราชการโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
367 นายชวลิต อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
368 นางปนัดดา กอบพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
369 นางดวงฤดี สุวรรณละมัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
370 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
371 นายวิชัย สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
372 นางสาวมุกดา ลับโกษา ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
373 นางสาวโศภชา กุลวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
374 นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านตะเกราทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
375 นางสาวนริสา พลชาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
376 นางสาวชไมพร รัตนเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดยายดา-บ้านเนินเสาธง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
377 นางวิภาดา ผ่านชมพู ครูโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
378 นางสาวปารวี ประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
379 นางสาวสุปราณี รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกลอย-วัดน้ำคอก คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
380 นางสาววไลพร โกสิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดอน คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
381 นางกุหลาบ กว้างมาก ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
382 นางสาวขวัญเรือน ฟูนิลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจอก-วัดปลวกเกตุ คณะกรรมการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
383 นางสาวอัญชลี ฟุ้งมาก ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและเลขานุการจัดทำเอกสาร บันทึกคะแนน และรายงานผลการแข่งขัน
384 นายพงศ์พันธุ์ วรรณุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
385 นายสดายุ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
386 นางอรสา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดกระเฉท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
387 นางสมหมาย จิตรบรรเทา ครูโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
388 นางนิศา บุษปธำรง ครูโรงเรียนวัดเกาะฯ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
389 นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
390 นางสาวนภัค ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
391 นายเมคิน เทียนเอ็น ครูโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
392 นางสุขิตา ประจง ครูโรงเรียนวัดโขดหิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
393 นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล ครูโรงเรียนวัดบ้านดอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
394 นางสาวนภัส จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดเขาลอย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
395 นางเสาวนีย์ ชลมาศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
396 นายเอนก สุวรรณรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
397 นางเครือวัลย์ คงความสุข ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
398 นางสุมาลี บรรเทิงสุข ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
399 นายวารินทร์ ศรีนามาตย์ ครูโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
400 นายสัญญา สิงห์ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
401 นายสุธี เอนกพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
402 นางยุพินธุ์ นิทจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
403 นายชวลิต วิไลลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
404 นางสาวบุษยา กำแพงแก้ว ครูโรงเรียบ้านมาบยางพร กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
405 นายอรรณพ สมชาติ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
406 นางดารา บึงราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
407 นางโสภา มีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
408 นายสมศักดิ์ เจริญธนะ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
409 นายภูสิต ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
410 นางสาวสมพร สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
411 นางเครือทิพย์ กังวาล ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
412 นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณ์วิชัย ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
413 นายทิวากรณ์ มากะเต ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
414 นายชลิต จิตรีวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
415 นายมานพ วรวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
416 นางสุวัฒนา คำมณีย์ ครูโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
417 นางสาวิตรี ถาวระ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
418 นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
419 นางพูลสุข ธรรมสุนทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
420 นางสาวกอแก้ว มั่นทอง ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
421 นางสาวสมบัติ ฝึกฝน ครูโรงเรียนวัดธงหงส์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
422 นางสุวิญชา สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดบ้านดอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
423 นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3
424 นายทศพร ตีรณเวคิน ครูโรงเรียนวัดชากหมาก ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนตร์แปล ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
425 นางสาวจงรักษ์ เตชะทวีกุล ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนตร์แปล ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
426 นางนวลศรี ภิลัยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสะพานสี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนตร์แปล ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
427 นางรัชนี พรมรงค์ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสวดมนตร์แปล ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
428 พระสมุหดำรงห์ ฐิตเดโม รองเจ้าอาวาสวัดตะพงนอก ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนตร์แปล ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
429 นางสาวเภารัมย์ภา อาสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
430 นางฤดี ศรีสุโข ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
431 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
432 นางยุวดี ดิษยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
433 นางชูศรี ศรีวงศ์กรกฏ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
434 นางสาวเภารัมย์ภา อาสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
435 นางฤดี ศรีสุโข ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
436 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
437 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
438 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
439 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
440 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
441 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
442 นายนพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
443 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
444 นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
445 นายณรงค์ จิรารัตน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
446 นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
447 นางสาวพรทิพ บุญการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
448 นางเรณู วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
449 นางพยอม สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
450 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
451 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
452 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
453 นางสาวธาริณี ธารทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
454 นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
455 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
456 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
457 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
458 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
459 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
460 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
461 นายนพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
462 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
463 นางนิศาชล แจ้งประจักษ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
464 นายณรงค์ จิรารัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
465 นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
466 นางสาวพรทิพ บุญการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
467 นางเรณู วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
468 นางพยอม สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
469 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
470 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
471 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
472 นางสาวธาริณี ธารทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
473 นายอิทธิพล บรรจง ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
474 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
475 นางรุ่ง รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
476 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
477 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
478 นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
479 นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
480 นายอิทธิพล บรรจง ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
481 นางสาวเปรมฤดี นภาลัย ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
482 นางสาวธาริณี ธารทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
483 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
484 นายรุ่ง รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
485 นางทรรศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
486 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครูโรงเรียนวัดหนอกระบอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
487 นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
488 นาย ศิณัฐกุล เสาร์แก้ว ครูโรงเรึยนวัดหนองกรับ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 นางสาวเปรมฤดี นภาลัย โรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
490 นาางสาวธาริณี ธาททอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
491 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
493 นางมณฑา พรเรืองมณีกิจ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นางวารุณี นิยมไทย ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
495 นางสาวศุทาธินี แจ่มใส เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านมาบตอง-บ้านหนองละลอก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
496 นางสาววิชุตา สีขาว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
497 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
498 นางทรรศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
499 นางมณฑล พรเรืองมณีกิจ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
500 นางวารุณี นิยมไทย ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
501 นางสาวศุทาธีนี แจ่มใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมาบตอง บ้านหนองละลอก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
502 นางสาววิชุตรา สีขาว ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
503 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
504 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
505 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
506 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
507 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
508 นายสาธร บำรุงสุนทร ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
509 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
510 นายวิโรจน์ คำแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
511 นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ ครูโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
512 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
513 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
514 นายสมควร เกิดแสง ครูโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
515 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
516 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
517 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
518 นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
519 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
520 นางสาวมณฑาทิพย์ ทองคำ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
521 นายสรุวฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
522 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
523 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
524 นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
525 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง ครูโรงเรียนวัดหนองกะบอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
526 นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
527 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
528 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
529 นายนพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
530 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
531 นางสาววรพิชชา เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
532 นายธนากุล สุบงกช ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
533 นายเอกชัย อรุณศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
534 นางสาวพิชญาภา หมวดไธสงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
535 นายธีรพงษ์ สุวรรณวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
536 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
537 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
538 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
539 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
540 นายนพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
541 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
542 นางสาววรพิชชา เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
543 นายธนากุล สุบงกช ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
544 นายเอกชัย อรุณศรี ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
545 นางสาวพิชญาภา หมวดไธสงค์ ครูโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
546 นายธีรพงษ์ สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
547 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
548 นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
549 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
550 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
551 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
552 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
553 นางวัชรินทร์ โยชิโนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
554 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
555 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
556 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
557 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
558 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
559 นางวัชรินทร์ โยชิโนะ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
560 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
561 นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
562 นายพานิช หวานระรื่น ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
563 นางสาวเปรมฤดี นภาลัย ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
564 นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
565 นายสุวิทย์ ผ่องพักตร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
566 นายพานิช หวานระรื่น ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
567 นางสาวเปรมฤดี นภาลัย ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
568 นางสาวธาริณี ธารทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
569 นางสาวธารินี ธารทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
570 นายสุวิทย์ ผ่องพักตร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
571 นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอก รองประธาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
572 นายสมบัติ สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ รองประธาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
573 นางเพลินพิศ จันเต็ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
574 นางนันทิยา หมื่นกุดเลาะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
575 นางประไพ ในเมือง พนักงานราชการ คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
576 นางคำมุก ชมภูหลง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดชากหมาก คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
577 นางสายฝน เต็มสงสัย ครู โรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
578 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
579 นายไพฑูรย์ ชมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
580 นายสำเนา สำราญจิตต์ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
581 นางสุกัลญา วงศ์วีระขันธ์ ครูโรงเรียนคีรีภาวนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
582 นางกนกวรรณ พิณเพราะ ครูโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
583 นายทศพร ตีรณเวคิน ครูโรงเรียนวัดชากหมาก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
584 นางประไพ ในเมือง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
585 นางสาวอัจฉรี ธีระราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
586 นางสาวจิราพร ทนผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดชากหมาก คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
587 นายนิธิพัฒน์ เพชรช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
588 นางกาญจนา กุลไทย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสระแก้ว-บ้านคลองบางไผ่ คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
589 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขาห้วยมะหาด-วัดเนินกระปรอก คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
590 นางสาวชัญญานุช หงษ์ตะนุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพยูน-โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
591 นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
592 นางสาวบุญศิริ เนินฉาย ครูโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
593 นางวันเพ็ญ รักพ่วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการบันทึกผลและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
594 นายแสง วิมลรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสมบูรณาราม คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
595 นางสุพัตรา กุศลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
596 นางวิไล น้อยสมมิตร ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
597 นางวราภรณ์ ไม้ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
598 นางชลธิชา มีชาญ ครูโรงเรียนวัดชากหมาก คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
599 นางสมศรี พูลศิริ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
600 นายไพบูลย์ วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
601 นายปรีดา ธีระราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
602 นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
603 นายธัญญา อินทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
604 นายประเสริฐ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยูน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
605 นายประเทือง สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
606 นายปรีดี รัชนีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
607 นางกุลยา ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
608 นางบุศราภรณ์ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
609 นางภัสนันท์ รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
610 นางพิไล ภิบาลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากหมาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
611 นายชำนาญ ท้วมพงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธาน ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
612 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน ประธาน ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
613 นางเพลินพิศ จันเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ รองประธาน จัดเตรียมสถานที่
614 นางสาวคัคนานต์ สมศรี พนักงานราชการโรงเรียนนิคมฯ 5 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
615 นางสาวศศนนท ดิลกสุนทร ครูโรงเรียนนิคมฯ 3 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
616 นางสาวพิไลพร คันธศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนิคมฯ 4 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
617 นายราชวัตร กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
618 นางปวีณา คำมูล ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
619 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
620 นายกิตติธร สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคม2 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
621 นางสาวอุษา ศุภวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนิคมฯ 3 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
622 นางสาวณิชา ไชยพันโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนิคมฯ 5 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
623 นางสาวสุรธัส เทียบเทียม ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
624 นางสาวกุหลาบ สำแดงไพ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
625 นางสาวหทัยชนก วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
626 นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 5 ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
627 นายวันชัย พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเร่ียนอุดมวิทยานุกูล กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
628 นายไพโรจน์ ห่อมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระเฉท กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
629 นายวิชัย ฉ่ำมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระกำ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
630 นายอำนวย ศิริแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 1 กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
631 นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 3 กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
632 นางสุทธินีย์ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 9 กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
633 นายอารีย์ กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
634 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 2 กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
635 นายอภิชัย ธิณทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 6 กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
636 นายณรงค์ ซื่อกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 4 ประธานรับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
637 นายธนภัทร ประดับวงศ์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 7 รองประธานรับรายงานตัวและบันทึกคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]