รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองภาษา 1. เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์
 
1. นางสมพิศ  มาตขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ขันทอง
 
1. นางสุภาพร  เมตตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กหญิงยลลดา  ดวงบุปผา
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วีระนนท์
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กหญิงณกมล  ลีรัตน์เสถียร
 
1. นางสาวสุนันทา  ประพุสโร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  พรมอุดม
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กชายกันทรากร  วงศ์สิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  นันทพานิช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงนลินี  นภาลัย
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยงรัมภ์
2. เด็กหญิงศุทธินี  ถี่ถ้วน
 
1. นางผกาวดี  พันธุ์สมบัติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. นางสาวปาลิดา  สรรเสริญ
2. นายพัชรพล  ชะนะค้า
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ไทยสีหราช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง
 
1. ดร.ปณัฎฐา  ศรเดช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1. เด็กชายพัฒนา  ศรีนิล
 
1. นางรุ่งราตรี  พานิช
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงจารวี   เสริมศิริ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   สมุติรัมย์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปัดถา
 
1. นายวราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
2. นางสาวศิริพร  เพ็งพา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 1. เด็กหญิงชลิตา  วิภูษณะ
2. เด็กชายฐิติพันธ์  ชะคำรอด
3. เด็กหญิงลภัสรดา  วิเศษศรี
 
1. นางกุหลาบ  กว้างมาก
2. นายพันเทพ  ธีรทยากร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงชิดตะวัน  กาชัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฉิมใหม่
3. เด็กหญิงเทียนมณี  ปุ่มกิ่ง
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
2. นางสาวศิริพร  เพ็งพา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายชยพล  สีดา
2. เด็กชายธนโชติ  โตบึงกอก
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. นายณัฐพนธ์  ธรรมชาติ
2. นายสิวาไล  เพ็ชรนคร
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงสาธินี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายพงศ์บดินทร์  หมวดมณี
 
1. ดร.ปณัฎฐา  ศรเดช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวธีรภรณ์  สุ่มมาตย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกณิศ  เพชรมณีล้ำค่า
2. เด็กหญิงกัญธิชา   ไตรศรี
3. เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
 
1. นางปะฐะนี  แสงพรต
2. นางรัตนาภรณ์   เปี่ยมพงษ์สานต์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงปณิฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุริยาภร  แสงอภัย
 
1. นางพุทธิตา  สีมาด
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กหญิงภรภัทร์  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  แจ่วเสียง
3. เด็กหญิงแพรทอง  โพธิบัวทอง
 
1. นางทศพร  พะวรรัมย์
2. นางเคียงเดือน  คชสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กชายกีรติ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายชญานนท์  หวานเสนาะ
3. เด็กชายวีรยุทธ  แซ่เฮ้ง
 
1. นายวีระวัฒน์  เรืองหิรัญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1. เด็กชายบูรพา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายพิชิตชัย  พิจารณ์
3. เด็กหญิงศุภธิดา  คำมูล
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สีมาโลฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  แก้วศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กชายกฤษณะ  สีภูมิ
2. เด็กชายดิศยศักดิ์  นิเต็ง
3. เด็กชายสุรวุฒิ  วิสุทธิสาย
 
1. นายกิตติคุณ  โชติมงคล
2. นางสาววารุณี  มะโนขันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุทธสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรรพษา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ทองน้อย
 
1. นางรัชฎาพร  ทองดี
2. นางสาววันเพ็ญ  ประสานทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิณณวัตร  ปลีทุ่ง
2. เด็กหญิงชาลินี  พลอยบุตร
3. เด็กหญิงวรัมพร  หนองขอน
 
1. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงนภัสกร  วะทันติ
2. เด็กชายพันกร  แกนทอง
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายสถาปวิทย์  วงศ์โกศลจิต
2. เด็กหญิงอนันดา  อยู่เทศ
 
1. นางปรัศนียาภรณ์  ไชยเสนา
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลำพา
2. เด็กชายศุภกร  ปูเต๊ะ
 
1. นายปราเมตร์  วงษ์พันธ์
2. นางสาวสหนันท์  สุขคุ้ม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กชายภูถเนตร  ศรีจันทวงค์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วิมาละ
 
1. นายชูชีพ  กลั่นวารี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายพงษ์พนา  หนองหารพิทักษ์
2. เด็กชายศรุต  ลาจันทึก
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันคง
2. เด็กชายวงศกร  คูณแก้ว
 
1. นางณิชาภา   รัตนะอมรภัทร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ศิลปาโน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  สาวิระ
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แท่นทอง
2. เด็กหญิงพรนิภา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรภร  ขันโพธิ์
4. เด็กหญิงศศิพร  เสาวภาคย์กุล
5. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมชื่น
 
1. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
2. นางเพลินพิศ  มณีโชติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ใจคิด
3. เด็กหญิงอมราพร  ใบทอง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเดือน
5. เด็กหญิงเวธนี  สำอาง
 
1. นางปิยรมย์  หมานเหตุ
2. นางสมศรี  พูลศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดังก้อง
2. เด็กหญิงดาราพร  ทรัพย์ศิริ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนภาวรรณ์
4. เด็กหญิงสินินนาถ  ยอดสุบรร
5. เด็กหญิงโศรดา  พ่วงพงษ์
 
1. นางปิ่นอุทัย  อภิชิต
2. นางสาวฟาเตมา  คานสกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาขัน 1. เด็กหญิงณัชชา   สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปรียา   ศิริคง
3. เด็กหญิงวรกานต์   ปันศิริ
4. เด็กหญิงวิภาดา   แสวงทรัพย์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สุตตะมะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  หมวดไธสงค์
2. นางภัสสภร  มาเผือก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กชายวีรพล  จันทร์ทองพันธ์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุดโยธา
3. เด็กชายสหฤทธิ์  ปรางมาศร์
4. เด็กหญิงอริสรา  มรรคผล
5. เด็กหญิงอโรชา  สุกใส
 
1. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
2. นางสุวรา  สุขสมบูรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วงหิน 1. นางสาวกมลลักษณ์  นาคประสม
2. เด็กหญิงวิภาวดี   พาหุนันต์
3. เด็กหญิงสุธัญญ   อักษรพจน์
4. นายอภิวัฒน์  ปัญญาสัมพันธ์
5. นางสาวเจตสุภา  พรมจันที
 
1. นายชาญ  เนื้อสะอาด
2. นางสุนทร  เวทวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชีเปรม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เลิศนา
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขโฉม
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดีหัส
5. เด็กหญิงศศิธร  ปิดตาทะนัง
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางสาววณิชชา  ขอบเขต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนันต์ศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คงรวย
2. เด็กหญิงดวงกมล  พวงวงศ์ตระกูล
3. เด็กหญิงพชรกมล  ผิวบาง
4. เด็กหญิงศวัสรุจา  เกตุพิพิจ
5. เด็กหญิงสุรินันท์  ผดุงไทย
 
1. นางชณัฎฐภรณ์  โทสูงเนิน
2. นายสุภโชค  เขียวสะอาด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคอก 1. เด็กหญิงญาดา   อดิศร
2. เด็กหญิงณิชากร  ภูมมิพันธ์
3. เด็กหญิงธนธรณ์  พ้นภัย
4. เด็กชายธนโชติ   ใจดี
5. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์สูง
6. เด็กหญิงปณาลี  พฤกษชาติ
7. เด็กหญิงปณิดา  รอดกร
8. เด็กหญิงฝันฤทัย  พึ่งฉ่ำ
9. เด็กหญิงพรรณิภา  ยืนยงค์
10. เด็กหญิงพรไพลิน   อรรถจินต์
11. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวงษ์ฝัน
12. เด็กชายวิศรุต    ดอนเจดีย์
13. เด็กหญิงสุทธิกานต์   บำรุงรักษ์
14. เด็กชายอัศวิน  คุ้มสะอาด
15. เด็กหญิงเพียงขวัญ   แจ่มปัญญา
 
1. นางสาวชลลดา  วรวงษ์
2. นางสาวมาลา  ปราณบุรี
3. นางวรรณิภา   บุปผาวัลย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองใย
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  ทะริยะ
 
1. นางสาวนันนภา  เพียวสูงเนิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายฐนกร  นุชแดง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมอนันต์
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางเกื้อจิต  แสงสว่าง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รัตนมณี
2. เด็กชายจิรกาล  ชมภู
 
1. นางจงรักษ์  อ่อนละออ
2. นางโสภา  มีรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงนันทิตา    เปี่ยมพงษ์สานต์
2. นายวรากร   รักษาวงศ์
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
2. นางมยุรี  เรืองหิรัญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ทองโทน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายเพชร
3. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ซื้อ
4. นางสาวชัญญา  เชียงกา
5. เด็กหญิงบังอร   เวฬุวนารักษ์
6. นางสาวรักษิณา  สังคละ
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีคะชา
8. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์พันธ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ขนานไทย
10. เด็กหญิงอธิชา  อยู่่ถมยา
 
1. นายพงศ์พันธุ์  วรรณุสิทธิ์
2. นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ
3. นายสมยศ  เวชชิรารัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เตี้ย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ภู่กัน
3. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์แรง
4. เด็กชายธนวัฒน์   ปักกะสีลัง
5. เด็กหญิงปฏิญญา  อาจวิชัย
6. เด็กชายพงศธร   ด่าวดึก
7. เด็กชายพีรพงค์ภัค   ภู่ถาวร
8. เด็กชายอนันต์   ชุมคต
9. เด็กหญิงอรวี  พงษ์คำ
10. เด็กหญิงแก้วมณี  อุ่นหล้า
 
1. นางสาวกรีลภา  ไชยธงรัตน์
2. นางนิตยา  ศักดิ์ศรี
3. นางสุขิตา   ประจง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เคนประจง
2. เด็กหญิงณภัสสฬาภา  คำบริบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสมัย
4. เด็กหญิงธนพรรณ  สินทรพรพิชัย
5. เด็กหญิงปพรภัก  ดอนบุรมย์
6. เด็กหญิงผไทมาศ  สืบสวน
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ประพัฒน์
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่เย็น
9. เด็กหญิงภาวินี  กิ่งทอง
10. เด็กหญิงลักษณา  ภูมิมาโนช
11. เด็กหญิงวารุณี  บุญพิมพ์
12. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงแก้วเรือน
13. เด็กหญิงสุนทรียา  ป่าสน
14. เด็กหญิงเกวลิน  คงวงศ์ญาติ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญชัยยง
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
2. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
3. นางวราภรณ์  ประทีปชัชวาล
4. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกีรติ  แสงเพิ่ม
2. เด็กชายณัฐพล  สระทองคำ
3. เด็กชายทินกร  อามาตย์เสนา
4. เด็กชายธวัธชัย  หนูสลัด
5. เด็กชายปรเมษฐ์  เบือนขุนทด
6. เด็กชายพงศกร  เลาะสันเทียะ
7. เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วคำสอน
8. เด็กชายมาโนช  ภูแดนไกร
9. เด็กชายวรพล  อินเลี้ยง
10. เด็กชายวรายุทธ  แสนโท
11. เด็กชายวศิน  ชมชายผล
12. เด็กชายสุทิวัส  ทองเจริญ
13. เด็กชายสุรศักดิ์  มากสาคร
14. เด็กชายหัสชัย  นราอาจ
15. เด็กชายโกวิทย์  น้ำรักษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
2. นางถาวร  กายดีสุด
3. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
4. นายโอฬาร  บุญมี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลอยฟ้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่ยแดง
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   ชุนทอง
 
1. นายมานิต  เหลืองอ่อน
2. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหะวงค์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงกนกพร   สมศรี
2. เด็กหญิงชลิตา  ศักดิ์เขียว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซื่อตรง
 
1. นางสาววัชรี  เจือจันทร์
2. นายสมรัก  เกตุชาติ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงปริญญา  วิชาจาร
2. เด็กหญิงอพัชชา  พูลเผ่า
 
1. นายวชิระ  จวงด้วง
2. นางสาวเทพธิดา  กลีอิ่ม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงรติยา  สุทธิมาลย์
2. เด็กหญิงอารียา  ริตตา
 
1. นายวินัย  ทนศิริ
2. นายไพฑูรย์  สดใส
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงอรนิชชา  ทองบุ
 
1. นางสาวจีรภา  สุอุตะ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงชญานิศ  กมลวรกุล
 
1. นางสาวจีรภา  สุอุตะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงพัชรี   ม่วงมั่งมี
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงหาน  สร้อย
 
1. นางวีณา  อินศิริ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  ทาเพียรทุ
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนัน  ทาเพียรทุ
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. นายรัฐพงษ์  ตระวงค์
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีลารักษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก
 
1. นางนิดา  แตงเทพทอง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงนภัสสร  คำมุงคุณ
2. เด็กชายนิต้า  ยิ่งรัมย์
 
1. นางณัฐพร  หิรัญมาศ
2. นางสาววิภาพร  ลาไธสง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ลาบสาน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สังวรณ์
 
1. นายชำนาญ  ถนอมมิตร
2. นางวีณา  อินศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กชายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายทัตระวี   เพ็ชรฉ่ำ
2. เด็กหญิงพรธิมา  ควรหา
3. เด็กหญิงสุภัสรา   เนินธรรม
 
1. นางวีณา  อินศิริ
2. นางสิริวิภา  แสงจันทร์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงพนิดา  ญาติบำรุง
3. เด็กหญิงสาธิตา  สายทองคำ
 
1. นางวีณา  อินศิริ
2. นางสิริวิภา  แสงจันทร์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 1. เด็กชายนรากรณ์  นวลทิม
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เลิศชาญ
3. เด็กชายอภิชาติ  เครือเนตร
 
1. นายชยวัชร  ตันยุกูล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงธวัลพร  ใบบ้ง
 
1. นายสกล   วิทยานุกรณ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงปณิดา  สุวรรณนุรักษ์
 
1. นายสุรเดช  คงสวน
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงเกศรามณีรัศมิ์  บุญวัฒนาสิริกร
 
1. นายสุรเดช  คงสวน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพพรม
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
 
1. ดร.ประสิทธิ์  ศรเดช
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุโข
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรเจริญ  อิสระ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิรดา  พ้นภัยพาล
 
1. นายประภาส  เมฆลอย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงเนตรสุดา  มั่นมาก
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพัสรวี  ฤกษทวี
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะวึก 1. เด็กชายอนิรุต  สินคุ้ม
 
1. นายธนู  แสวงผล
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  หอมเฮ้า
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษรศิริ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงสถิตย์
3. เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกษร
4. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
5. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
6. เด็กหญิงชาคริยา  แสงกระแสร์
7. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
8. เด็กหญิงรดา  เมธาวิกุล
9. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
2. ดร.ประสิทธิ์  ศรเดช
3. นายสมโชค  สำเร็จกิจ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
4. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรณัน  มีโพธิ์
6. เด็กหญิงอานิสง  สิงหาคม
7. เด็กหญิงเกษริน  มิ่งมิตร
 
1. นายคะเน  สุวรรณพิทักษ์
2. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงสถิตย์
2. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
3. เด็กหญิงชจีรัตน์  สุคนธเกษร
4. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
5. เด็กหญิงชาคริยา  แสงกระแสร์
6. เด็กหญิงฐานิยา  ชาญชัย
7. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
8. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
9. เด็กหญิงพศิกา  พงศาวดาร
10. เด็กชายพันธกานต์  แสวงสวัสดิ์
11. เด็กหญิงรดา  เมธาวิกุล
12. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
13. เด็กหญิงรุจรุจี  มีลา
14. เด็กหญิงวรชล  อิณชิต
15. เด็กชายศุภวิชญ์  พรพงษ์ธรรม
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
2. ดร.ประสิทธิ์  ศรเดช
3. นายวิโรจน์  สุภาลูน
4. นายสรพงษ์  จันทร์พราหมณ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกษร
2. เด็กหญิงจุฑามาส  จัตตุพร
3. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
4. เด็กชายนิทัศน์  น่าชม
5. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
6. นายพงศธร  สุธรรม
7. เด็กชายพันธกานต์  แสวงสวัสดิ์
8. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
9. เด็กหญิงวรชล  อิณชิต
10. เด็กชายศุภวิชญ์  พรพงษ์ธรรม
11. เด็กชายสีหราช  เกษรศิริ
 
1. นางดุจเดือน  สุภาลูน
2. ดร.ประสิทธิ์  ศรเดช
3. นายวิโรจน์  สุภาลูน
4. นายสมโชค  สำเร็จกิจ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ผลศิริ
2. เด็กหญิงกานติมา  จันทร์พิทักษ์
3. เด็กหญิงคฑามาศ  ครูหมื่น
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชลศิริ
5. เด็กชายณัฐพล  ขวนขวาย
6. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์โตทอง
7. เด็กหญิงนฤชา  ดิษฐ์ปรีชา
8. เด็กหญิงนูรอารีซา  มาหะ
9. เด็กชายบรรพต  หมายซ่อนกลาง
10. เด็กหญิงพรเพชร  สุริยะ
11. เด็กหญิงพัชลดา  นามโคตร
12. เด็กชายพัทนันท์  บำรุงพงษ์
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บัวเทพ
14. เด็กหญิงวรัมพร  บุญเหลือ
15. เด็กหญิงวิลาสินี  กว้างนอก
16. เด็กหญิงศศิภา  จันทร์พิทักษ์
17. เด็กหญิงสุพรรษา  อุ่นทานนท์
18. เด็กหญิงเกตน์ศิรี  จันทร์พิทักษ์
19. เด็กหญิงเปรมวดี  บุบผาเต
20. เด็กหญิงเพียงตะวัน  เอกสุวรรณ
 
1. นายทินกร  จันทร์พิทักษ์
2. นางพรรณิภา  มนยฤทธิ์
3. นางรำไพ  ผลศิริ
4. นางวิภาดา  ผ่านชมภู
5. นางศิริลดา  ตัวสระเกษ
6. นางแสงศศิ  บุญช่วยเหลือ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุมทอง
2. เด็กชายกฤตพรต  เนตรประไพกุล
3. เด็กชายกันตวิทย์  เกตุจันทร์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  มิ่งมิตร
5. เด็กหญิงชนิกานต์  สุนทร
6. เด็กชายชัยชนะ  พิกุลทอง
7. เด็กชายชัยชนะ  พิกุลทอง
8. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนเกตุ
9. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาล
10. เด็กหญิงบุญสิตา  นรินทร์นอก
11. เด็กหญิงพิมผกา  ชนุรัมย์
12. เด็กชายภานุพงศ์  สามัคคี
13. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
14. เด็กชายภูมินทร์  ชาญชัย
15. เด็กหญิงรักษาวรรณ  งามสงวน
16. เด็กหญิงรัตติยา  พิมพ์งาม
17. เด็กชายวงศกร  คงคาประเสริฐ
18. เด็กหญิงวรรณิศา  ห่อทรัพย์
19. เด็กชายวิทวัส  แสงทอง
20. เด็กหญิงวิยดา  อักเคย
21. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศิริโส
22. เด็กชายวีระศักดิ์  ผันกลาง
23. เด็กหญิงศศิมา  อาจหาญ
24. เด็กหญิงศุภนิดา  ทวีสัตย์
25. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภิรมย์
26. เด็กหญิงสุพรรณษา  โคตรทอง
27. เด็กหญิงสุพรรษา  สารารัตน์
28. เด็กหญิงสุพัตรา  สมศิริ
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจริญสุข
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สมสอง
31. เด็กหญิงอัตธิดา  ภัควัน
32. เด็กหญิงเชิดชู  เฉลิมพันธ์
33. เด็กหญิงเนตรนภา  นาคทอง
 
1. นายกรณัฏท์  ทรัพย์ชื่น
2. นายคะเน  สุวรรณพิทักษ์
3. นายจตุพล  เชิงกราย
4. นายธัญญา  อิ่มศรี
5. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
6. นายสามารถ  จันทร์รอด
7. นายสุรศักดิ์  ฝาสันเทียะ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กชายตะวัน  ล้ำเลิศ
 
1. นายนคร  สวัสดิ์ล้น
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. นายชิราวุธ  บัวย้อย
 
1. นางพัชราภรณ์  สำเร็จกิจ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  รัตน์นุ่มน้อย
 
1. นายวิทยา  เทาประโคน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หมั่นเพียร
 
1. นางสาวไพลิน  ประดับรัตน์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายพลอธิป  โพธิ์ทอง
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงชลดา  พรหมเกิด
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายกรรชัย  แทนเกาะ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หมั่นเพียร
 
1. นางสาวไพลิน  ประดับรัตน์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายณัชภัทร  เกษมสันต์
 
1. นางจารุวรรณ  สำเร็จกิจ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักภาษา 1. เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  ท้วมลี้
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากหมาก 1. เด็กหญิงภาวิณี  น่าชม
 
1. นางสาวสุพิชชา  จันทรสมบัติ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สฤษดิสุข
 
1. นายสมโชค  สำเร็จกิจ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายณัฐ  วัฒนเจริญ
 
1. นายสมโชค  สำเร็จกิจ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิภูงาม
 
1. นางสาวไพลิน  ประดับรัตน์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กหญิงชัชชิฎา  เทพสมบัติ
 
1. นางสาวกอบกุล  คชเดช
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนันต์ศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  แต้มพงษ์
2. เด็กหญิงขนิดา  นะภูโต
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  นวลเสน
4. เด็กชายชานนท์  สอนรักษ์นาม
5. เด็กหญิงฐาปนี  เพชรสังหนู
6. เด็กชายฐิติศักดิ์  กลมสะอาด
7. เด็กชายณภัทร  สนธิ์หอม
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อุตมา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตราช
10. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สีอินทร์มนต์
11. เด็กชายทัตพงศ์  งามดี
12. เด็กชายทิวากร  สวัสดี
13. เด็กชายธนกร  เกาะกลาง
14. เด็กชายธนดล  ลวดลายดี
15. เด็กชายธนพัทต์  เร่งรีบ
16. เด็กหญิงนลิญา  ช่องเจริญ
17. เด็กหญิงนัชชา  ระหงษ์
18. เด็กหญิงนันทพร  บุตรจ้อม
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขียวขำ
20. เด็กหญิงประภัสชา  โลเกศกระวี
21. เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญพร
22. เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แสง
23. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ฝึกฝน
24. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองนาค
25. เด็กหญิงวราวรรณ  ฝึกฝน
26. เด็กหญิงวันวิสา  ไวยคำ
27. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีสว่าง
28. เด็กชายศรชัย  เมืองซอง
29. เด็กหญิงศศิวรรณ  พูนศิริคช
30. เด็กชายศุภศิลป์  จันทร์เรือง
31. เด็กหญิงสกุลตรา  อุตสาหะ
32. เด็กชายสหรัฐ  แสวงมิตร
33. เด็กชายสิทธิโชค  พันธ์ฆ้อง
34. เด็กชายสุริจักร  บุญมา
35. เด็กชายสุรเดช  เขตคีรี
36. เด็กหญิงหทัยภัทร  โพธิ์แสง
37. เด็กชายอณุพงษ์  อุปชิต
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุ้มญาติ
39. เด็กชายแอนดริว  คอสเต้
40. เด็กหญิงโศจริรัตน์  แซ่ล่อย
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  เกิดมณี
2. นายธนัชทัศน์  แก่นจำปา
3. นางสาวธนัตพร  เมฆอรุณ
4. นางนิตยา  นีละจินดา
5. นางสาวนิลรัตน์  ภักมี
6. นางสาวพิมพ์วิกา  สุรินทร์
7. นายสำราญ  ขันทะสาร
8. นายสุภโชค  เขียวสะอาด
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กหญิงจีรัชฎา  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ต่างเชื้อ
3. เด็กชายธนิสร  สุขมหา
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญธรรม
5. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
6. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณพิทักษ์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาวงศ์
8. เด็กชายวีรวิชญ์  สำเร็จกิจ
 
1. นางสมลักษณ์  สุธรรม
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กหญิงนฤมล  บางช้าง
2. เด็กชายพิทักษ์  สวยกลาง
3. เด็กชายภวินท์  เมฆวัน
4. เด็กหญิงวรัชยา  กลองกลางดอน
5. เด็กหญิงวริศรา  กลองกลางดอน
6. เด็กหญิงอรนิภา  บุญเอก
7. เด็กชายอำนาจ  เอมโอช
8. เด็กชายเอกลักษณ์  บำรุง
 
1. นางสาวปวีณา  คำมูล
2. นางสาวมยุรี  แสงจันทร์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญพร  กลีอิ่ม
3. เด็กหญิงบุญญิสา  ในพิมาย
4. เด็กหญิงสุวณีญา  สุขสายบัว
5. เด็กหญิงสุวรรณี  โพธิ์ใหญ่
6. เด็กหญิงแก้วมะลิสอน  นะวินสาย
 
1. นางสาวภาวิณี  สุขเกษม
2. นางวัทนีย์  จิตรีวรรณ์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. นางสาวกฤติยากรณ์  พิมเสน
2. นางสาวชนิภา  เจริญทรัพย์
3. นางสาวชลธิชา  บุษบาศรี
4. นางสาวชลิดา  ประทุมพฤกษ์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้นทม
6. นางสาวอรจิรา  สีดาจันทร์
 
1. นายจิตติชัย   งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต  อินทร์อุปถัมภ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1. เด็กหญิงจิราพัชร์  จัตุกูล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุกูล
3. เด็กหญิงพันพษา  สามอญ
4. เด็กหญิงภัสรา  พรหมดำรง
5. เด็กหญิงศศิธร  โพธิจักร
6. เด็กหญิงอรัชภรณ์  เสนสาย
 
1. นางสาวศิรินันท์  ทองทรัพย์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  นามจันทร์
2. เด็กหญิงญานิสา  แก้วจรัสฉาย
3. เด็กหญิงพิมชนก  บรรเทิงจิตร
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  นางสูงเนิน
5. เด็กหญิงวรรณภา  สุธรรม
6. เด็กหญิงสโรชา  บัวพันธ์
7. เด็กหญิงอภิยดา  กฤษชินวงศ์
8. เด็กหญิงอัญชลี  คำรัตน์
 
1. นายจิตติชัย   งามแสง
2. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
3. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
4. นายลิขิต   อินทร์อุปถัมภ์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีรุ่ง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองผา
3. เด็กหญิงชนิกานต์  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ถนอมจิตร
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประทีปชัชวาล
6. เด็กชายธนกฤต  คงงาม
7. เด็กชายธนพงษ์  พันคอง
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทราช
9. เด็กชายธีราพร  อินธิแสง
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงบัน
11. เด็กหญิงพิรดา  ปิยะลังกา
12. เด็กหญิงวิรัญญา  ณ ลำปาง
13. เด็กชายสหัสวรรษ  จินดาวงศ์
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทองยศ
15. เด็กชายอแม็ก  หมั่นเขตรกิจ
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
2. นายพรอนันต์  นนทโคตร
3. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
4. นางวราภรณ์  ประทีปชัชวาล
5. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 1. เด็กชายธีรเจต  จัทมาลา
2. เด็กชายวันศุกร์  ศิริผล
3. เด็กชายสารัช  มากนอก
 
1. นางนันทนิจ  ห่อมณี
2. นางเรไร  ใจคิด
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 1. เด็กชายธนากร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายวรกิจ  กิจดี
3. เด็กชายสำเริง  แก้วแดง
 
1. นายธนเดช  เมืองโคตร
2. นายไชยพร  สายวงค์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาขัน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงปภาวดี   ภูพลผัน
3. เด็กหญิงศุภนิดา   จันทร์นคร
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางสาวพิชญาภา  หมวดไธสงค์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวจสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณรญา  สุขมาก
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ค่ำคูณ
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มากศิริ
2. เด็กหญิงจิดาภา  สอนสุข
3. เด็กหญิงบัว  กานพู
4. เด็กหญิงมานิตา  จุลฑา
5. เด็กหญิงอติมา   ทาแจ่ม
6. เด็กหญิงอัญชลี  ภู่พิมล
 
1. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
2. นายสมัคร์  ภูมิประเสริฐ
3. นางสาวเล็ก  พลเยี่ยม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวจีบ
2. เด็กหญิงธัญรดาพร  สุรินธรรม
3. เด็กหญิงนริศรา  หลงหา
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่อพยอม
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองกลิ่น
6. เด็กหญิงภาชญา  ศัสตรศาสตร์
 
1. นางบุญส่ง  เมนเกล
2. นางวรรณี   ทองคำ
3. นางสังวาลย์  ลาภสูงเนิน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาขัน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ชิณวงษ์
2. เด็กชายศศิประภา   หอมรื่น
3. เด็กหญิงศุภนิดา   จันทร์นคร
 
1. นางพวงเพ็ญ  ธีรทยากร
2. นางสาวอรพิณ  ธรรมยิ่ง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายภัทรพล  บุคจำปา
2. เด็กชายภานุพงศ์  ภาคนาที
3. เด็กหญิงวรรณิกา  วงษ์เสงี่ยม
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นายวรรณธร  สาครจันทร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กหญิงประภัสรา  จดจำ
2. เด็กหญิงปรียาพร  เพ็ชรสังหาร
3. เด็กหญิงอรสา  บุญมีรอด
 
1. นางสาวศศนนท   ดิลกสุนทร
2. นางสาวอรอนงค์  ฉายาลักษณ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุขอยู่
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทุยเจริญ
 
1. นางสาวนารี  ทองเรือง
2. นายเชิงชาย  ยิ้มแย้ม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 1. เด็กหญิงจารวี  สวัสดิ์มาก
2. เด็กหญิงนงนุช  คำน้อย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางทองหลอม  เมฆฉิม
2. นางสาวอัญชลี  สารีสุข
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาทฟัก
2. เด็กชายธนศิลป์  ทองสว่าง
 
1. นางสาวกนกพลอย  ชัยศรี
2. นางสาวปิยนุช  ห้อมแก้ว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1. เด็กชายธนธรณ์  ไชยมาตย์
2. เด็กหญิงธัญษธร  พรมเสน
3. เด็กหญิงศิริธร  กายแก้ว
 
1. นางสาวจงกลนี  ญาติ
2. นางสาวอัญชุลี  ฟุ้งมาก
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนภัสสร  สนทา
2. เด็กหญิงอริสรา  ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงเบ็จรัตน์  พิลา
 
1. นางสาวสนิตา  เต็มพร้อม
2. นางสมพิศ  ม่วงไหมทอง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ไวกล้า
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตั้งมั่นคววรกุล
3. เด็กหญิงอารญา  โพธินาค
 
1. นางระเบียบ  คงเขียว
2. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกุลนารี  ขำเกื้อ
2. เด็กหญิงชุติมา  เวชทำมา
3. เด็กหญิงพรธิดา  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
2. นางเตือนใจ  เผือกพวง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ประพัศรางค์
2. เด็กชายธนกฤต  อรรคปทุม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  มีสบาย
 
1. นายพิทยา   บุตราช
2. นายอรวรรณ   บุตราช
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงนุชจรี  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวชิรา  คีรีวงษ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
2. นายสมยศ  เวชชิรารัตน์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 1. เด็กหญิงธาริณี   เจริญผล
2. เด็กหญิงปณิดา  ธานี
3. เด็กหญิงวันวิสา  มัศยานันท์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
2. นายสมยศ  เวชชิรารัตน์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กชายธนทัต  เขตสมุทร
2. เด็กชายภูวดล  ขึงโพธิ์
 
1. นายพาทิศ  เหล็กกนก
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายธนพล  บุญเล็ก
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
2. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุรุษชาติ
2. เด็กชายอนุชา  ภาษาชิฏิ
 
1. นายยุธทนา   ศรีสงคราม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทวยมา
2. เด็กชายอัครพงศ์  ขันทะสีมา
 
1. นางวัลลภา  คำอินทร์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายณัฐพล  ชมภูรัตน์
2. เด็กชายอิสระพงษ์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญอนันต์
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญมาก
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายปฎิภาณ  อุบลบาล
2. เด็กชายสวภัทร  ศรีช่วย
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นิยมพงษ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  นวลภูมิวันท์
 
1. นางสาวณัฏฐกมล  สิงห์วงษ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำสิงห์
2. เด็กชายพลรัตน์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐกมล  สิงห์วงษ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. นายทักษิณ  จรรยา
2. เด็กหญิงไพรินทร์  โดดสู้
 
1. นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน์
2. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อหอม
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไปใกล้
 
1. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
2. นายธนภัทร  ประดับวงศ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายศุภราช  อินทรโสภา
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางสุภาพ  วันคำ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกรินทร์  เกษรแพทย์
2. เด็กชายกวีวัธน์  เมธีศิระศักดิ์
3. เด็กชายปรัตถ์  เกษรแพทย์
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์   ชาญเชี่ยว
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายจักรภัทธ  บุญมา
2. เด็กชายวิษณุ  ศรีผ่อง
3. เด็กชายอภินัทธ์  สุดแสง
 
1. นางทิพยา  อินทุรัตน์
2. นายมาโนช  ศิริชล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกฤชเมธ  เพ็งเปิ้น
2. เด็กชายธาดา  กลิ่นสุทโธ
3. เด็กชายบุรัสกร  หาญนิรันดร์
 
1. นายนิรัตน์  แสงพรต
2. นายพยนต์   ชาญเชี่ยว
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เปาป่า
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เพชรป้อ
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ดวงขวาง
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กหญิงภานรินทร์  แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวธิติมา  วิเชียรเสนาะ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางวัชรี  โฆษิตจาตุรนต์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิสาขา
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายปาณัสม์  ประสงค์สำเร็จ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เรืองแสง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายเอกดนัย  สมานุหัตถ์
 
1. นางเรณู  หาญนิรันดร์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 1. เด็กหญิงสุภัคพร  ประทุมเนตร
 
1. นางสาวนุสสร  สอนใหม่
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์มาศ
 
1. นางสาวปราณีต  ศรีรัตนโช
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูผา
 
1. นางณภัทร  มะอาจเลิศ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. เด็กหญิงปาลิดา   ยิ่งวัชระ
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายณัชภัทร  เกษมสันต์
 
1. นางรัตนา  จิวเหยียน
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  พรหมภิบาล
2. เด็กหญิงพรไพลิน  รวยกระบือ
3. เด็กหญิงสมพร  จิตประไพ
4. เด็กหญิงสิริกาณดา  พักกระโทก
5. เด็กหญิงอนันญา  ชาดก
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. เด็กหญิงวรกานต์   สนธิไชย
 
1. MissHuang  jing
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ตรีวิจิตรไพศาล
 
1. นางนงนุช  โฉมศิริ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซัวเกษม
2. เด็กหญิงสุภาวี  คำคองแก้ว
 
1. นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากกุญชร
2. เด็กหญิงทิพย์เกษษร  จันดาเวียง
3. เด็กชายบารมี  โคตรปลาบู่
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีไสว
5. เด็กชายรจเรข  วื่อปรัชญากุล
6. เด็กหญิงวิภวานี  อันตา
 
1. นางสาวณญาดา  พันธ์กกค้อ
2. นายเมืองมนต์  ทองจันทร์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงนิชกานต์  วิเชียรโรจน์
2. เด็กหญิงนึง  รุง
3. เด็กหญิงปวีณา  ศิลาธารา
4. เด็กหญิงพิมพิศา  บุตรวงษ์
5. เด็กหญิงสิริยา  อัตตภาพ
6. เด็กหญิงเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นายธีระ  ไชยสิทธ์
2. นางพวงทิพย์  มิ่งมิตร
3. นางศรีสุดา  เปรมบำรุง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายชนาธิป  พ้นพาล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพัฒน์
3. เด็กชายนุกูล  โปยทอง
4. เด็กชายพงศธร  นิยมบุญ
5. เด็กชายพีรุยุทธ  ทิศก๋า
6. เด็กชายศุภกิตติ์  จันทศรี
7. นายสุริยะ  ทองนิล
8. นายอภิสิทธิ์  แสงทอง
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
2. นายสุวรรณพร  ปินะถา
3. นายอาทิตย์  วงศ์สกุล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กุเลารัมย์
2. เด็กหญิงจีรภัญญา  สงนอก
3. เด็กหญิงญาดา  ฉายกี่
4. เด็กหญิงณัฐชา  กงโบราณ
5. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อ่อนทะเล
6. เด็กหญิงวันทิวา  บุญน้อย
7. เด็กหญิงศิริพร  สงนอก
8. นายสุรเดช  เกตุกิ่งแก้ว
9. เด็กหญิงหฤทัย  ศรีเพียงจันทร์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาธรรมกวี
 
1. นางสาวคุนัญญา  พานัด
2. นายวรา  งามเสงี่ยม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อุตมาน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เปียลัดดา
3. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยัง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตรเสงี่ยม
5. เด็กหญิงบุปผา  คิง
6. เด็กชายพินิติกร  ศรีลา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยโม
8. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
9. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มชาติ
10. เด็กหญิงอรณิชา  สุขอยู่
 
1. นางจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. นายมานพ  จันทร์บัว
3. นายวิธวินท์  ศรีสุข
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวชนิสรา  คุณล้าน
2. เด็กหญิงปิยะพรรณ  ถุงเกตุที
3. นายวีรภัทร  เฮ้าเส็ง
4. เด็กหญิงอรณิช  ยอนรัมย์
5. นางสาวไอลดา  โคตุลามา
 
1. นางกัญลดา  แสงมณี
2. นางสายรุ้ง  ดัชถุยาวัตร
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงชนภรณ์  นิคมคาย
2. เด็กหญิงพรชนก  ขวัญบุรี
3. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรฉกรรจ์
 
1. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
2. นางรุจลักษณ์  นัทธีประทุม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรวม
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ศรีน้อย
3. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงถิรนันท์  คงลือรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  สีแสด
3. เด็กชายโชคตระการ  สิงห์คำ
 
1. นายกฤษณ์สกร  ชัยวีระพันธ์เดช
2. นางสาวงามตา  ดีบาง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายกิตติพงธ์  หว่างเจริญ
2. เด็กหญิงดารินทร์  สุวรรณเวียง
3. เด็กหญิงสวรรยา  อินทะสร้อย
 
1. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
2. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กหญิงพรรณพักตร์  บุตรดี
2. เด็กหญิงสุกานดา  ช่วยนางเดียว
 
1. นายปวเรศ  มุดไธสง
2. นางสาวสุนิศา  อวยพร
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กชายรัชฌานนท์  ไกลทุกล้าง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองดุน
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบังอร  ผาดี
2. เด็กหญิงเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางจำเริญ  ประทุม
2. นายไกร  ขันขาว
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช
 
1. ดร.ปณัฎฐา   ศรเดช
2. นางอุษณีย์   เมธาอรรถพงศ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงชาลินี  เจียมฮวดหลี
2. เด็กหญิงสุภวรรณ์  จันทร์โท
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ   รุ่งรัตน์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอนันต์ยศ  ไชยพฤกษ์
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   แสนชนะ
 
1. นางนิสรา   สิมพรักษ์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์สิริพาณิชย์
 
1. นางปราณี  อารีมิตร
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงนิรชา  อินแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1. เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด
2. เด็กชายธัญธร  เดชธศร
3. เด็กชายศิรวิทย์  ศรีมะณี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สังข์ศิริ
2. นางสาวผ่องอำไพ  เพ่งพิศ
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชาวดง
2. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์เทียม
3. เด็กหญิงศิริรัฐราภรณ์  กรวิจิตร
 
1. นางสาวรัตญา  งามชัด
2. นางอัญชลี  มีชัย
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายอนุชา   ฤกษ์โรจี
 
1. นายจตุรงค์   พุทธรักษา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายสุรชัย  แนบสำโรง
 
1. นางสมศรี  พูลศิริ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชลดา  คล้ายจินดา
2. เด็กชายพงศกร  สุวรรณภูมิ
3. เด็กชายวรวุฒิ  เจิมดี
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางเกื้อจิต  แสงสว่าง
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เหมือนโพธิ์
2. เด็กชายจิรายุทธิ์  สว่างวงศ์
 
1. นางรัชนีกร   บ้งชมโพธิ์
2. นางรัตนา  มุกดา
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วรธนพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  โพธิ์แพงพุ่ม
 
1. นางสาวธนกฤตา  ฉวีพิศาล
2. นางสาวมณัชณา  สังวาลวงค์
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายนคร  อนันต์ก้านตง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พานเงิน
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี่ยง
2. นางรำพึง  บุญสุทธิ
 
197 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายคเณศ  แสงกล้า
2. เด็กชายจิรภัทร  ใจเอื้อ
3. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  เหมือยฝน
4. เด็กชายวรพล  ขุนหาญ
5. เด็กชายสุรเกียรติ  พัดน้อย
6. เด็กชายเดชาวัต  ยังเจริญ
 
1. นางนงนุช  เกษชม
2. นางสมศรี  พูลศิริ
3. นางเกตุแก้ว  แป้นจันทร์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มุขประดับ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ฆ้องชัย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเจริญสุข
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  น้ำผึ้ง
4. เด็กหญิงพรพิมล  อารามพงษ์
5. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
6. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
3. นางสำอาง   ศรีใส
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ฟักปั้น
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ประสานศักดิ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พวงพยอม
4. เด็กหญิงรัศมา  อุรุมปานนท์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  พานเงิน
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นางประไพ  ในเมือง
3. นางสาวเขมจิรา  นาวรัตน์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายกรณ์  พงษ์อภัย
2. เด็กชายดนุนันท์  นุชนวล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
 
1. นางจิราพร  ชัยสายัณห์
2. นางพัชราภรณ์  ศรีนามาตย์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดคำรงค์
2. เด็กชายทีปกร  แซ่อ๊วง
3. เด็กชายสิทธิพล  ขจัดภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  นอบน้อม
2. นางปรียนุช  ประทุมณี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กชายรหัท  พันธุ์วัฒนา
2. เด็กชายอชิระ  สายนทีทิพย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  สง่างาม
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาทะจันทร์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ไพเราะ
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางสุภาพ  วันคำ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายชโนชัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายนพดล  บุญยะพานิช
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
2. นางอุรุพร  คล้ายกล่ำ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กหญิงพันวสา  สาสิงห์
2. เด็กชายสุวรรณโณ  คำมี
3. เด็กหญิงสุวิพา  หลวงเมือง
 
1. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
2. นายอนุกูล  เกตุถาวร
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เจตสิทธิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จันลา
3. เด็กชายอัชฌา  แปนนาค
 
1. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์
2. นายอนุกูล  เกตุถาวร