หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   30 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
18 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
20 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
21 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
22 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
23 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
24 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
26 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
27 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
32 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
33 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
34 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
35 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
36 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
37 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556
38 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 27 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]