หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายบรรเทา เครือวัลย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ประธานกรรมการ
2. นางสมพร สรรเสริญโรงเรียนวัดบุนนาคกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ พึ่งผลโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นางสาวชวิชชา กิจเวชโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการ
5. นางสำราญ เกตุแก้วโรงเรียนวัดกองดินกรรมการ
6. นางสำเนา ศิริแพทย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นางสาวจำปา สุขสว่างโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายฆชาฑร หัวใจโรงเรียนบ้านชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี พันธุ์ทรัพย์สารโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวดี ลี้ปราศภัยโรงเรียนบ้านเขาช่องลมกรรมการ
4. นางสมพร ทองหล่อโรงเรียนวัดท่ากงกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ส่งสมบูรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
6. นางจำเนียร ราญรอนโรงเรียนบ้านท่าลำบิดกรรมการ
7. นางศิริมา จีนกลับโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนารี รัตนวารีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นางโฉมฉาย พรหมจินดาโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ แสงไพบูลย์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นางสาวนาตยา บุนนาคโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
4. นางภัณฑิลา ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสุธารา บำรุงโรงเรียนบ้านชงโคกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา ทิมทองโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ คงลายทองโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายพิสูตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านบึงตากาดประธานกรรมการ
2. นางรสริน ทองเชื้อโรงเรียนบ้านซำฆ้อกรรมการ
3. นางพนารัตน์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
4. นางพิกุล บัวเจริญโรงเรียนวัดเขาสำรองกรรมการ
5. นางจรัญศรี เสนาะโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
6. นางสุวรรณี พุ่มพฤกษาโรงเรียนบ้านทุ่งควายกินกรรมการ
7. นางเล็กน้อย พงศ์รพีรชนีกรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ ตากมัจฉาโรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ก้อนนาคโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นายอดุลย์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเฉลา สุขมหาโรงเรียนบ้านแก่งหวายประธานกรรมการ
2. นางวารี มีบุญโรงเรียนเขากระโดนกรรมการ
3. นายธวัช แสงมณีโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
4. นางนงนุช เกิดมณีโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
5. นางสาวเตือนตา เจริญจิตร์โรงเรียนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นางสาววิภา หงส์ทองโรงเรียนบ้าพลงตาเอี่ยมกรรมการ
7. นางมณทิพย์ เจียวพ่วงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา พวงสวัสดิ์โรงเรียนวัดป่ายุบประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ปรารถนาผลโรงเรียนสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ทองกำเนิดโรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
4. นางวัลลา เจริญกัลป์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ แสงคำอินทร์โรงเรียนวัดพังราดกรรมการ
6. นางวิลาสินี โฉมดีโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์กรรมการ
7. นางสาววาสนา เที่ยงสุนทรโรงเรียนวัดกระแสกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา โชติมงคลโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นประธานกรรมการ
2. นางเกษม ไม้คงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ กันทาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุลี ชัยกฤษโรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางบุษยพัชร์ ดวงผาสุขโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ ชินภักดีโรงเรียนบ้านชะอางคร่อมคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย สิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นางวันดี ดีทนโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางนางบุษยพัชร์ ดวงผาสุขโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางธีรนารถ สินธุนาวาโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
5. นางเรณู องคะเมลืองเมทนีโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นางสาวเรณู วงษ์สูงโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
7. นางสาวศุลี ชัยกฤษโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ดิษฐาพรโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ศึกษาโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พิจารย์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายภมร วงศ์บุปผาโรงเรียนบ้านคลองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัยโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นางวาสนา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
4. นางยุพิน เตชะเทียมจันทร์โรงเรียนวัดโพธ์ทองกรรมการ
5. นางปัทมา ประสานทรัพย์โรงเรียนวัดท่ากงกรรมการ
6. นางสาวรณิดา แสนยะบุตรโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
7. นางสาวอุทัยวรรณ อดทนโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมีโรงเรียนบ้านชงโคประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ญาณวุฒิโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นางสาวจงสฤษด์ บุรพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
4. นายวุฒิ ถนอมวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการ
5. นายการุณ การเจริญดีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
6. นายชัยยะ ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
7. นางสาวลัดดาวรรณ เณนาคะโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายการุณ การเจริญดีโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณลักษณ์ ชื่นอิ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
3. นายวิทยา กล้าหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
4. นางสาวอำพรรัตน์ ขำคมโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นายณรงค์ จันทราโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายฆชาฑร หัวใจโรงเรียนบ้านชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย โอนประจำโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นางนงนุช ประสพสุขโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นางสาวอรุณี ศิริสุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านเนินหย่องกรรมการ
5. นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นายอดิเรก ยมจินดาโรงเรียนวัดพลงไสวกรรมการ
7. นางสาวมัฐณิชา โพธิ์สาลีโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นางปรียาภา สกุลศักดิ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นางรุ่งณภา มิ่งแก้วโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
4. นางสาวเรณู คุณเอนกโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวพิกุล สีนุยเพ็งโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายฆชาฑร หัวใจโรงเรียนบ้านชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย โอนประจำโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นางนงนุช ประสพสุขโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นางสาวอรุณี ศิริสุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านเนินหย่องกรรมการ
5. นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นายอดิเรก ยมจินดาโรงเรียนวัดพลงไสวกรรมการ
7. นางสาวมัฐณิชา โพธิ์สาลีโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางวิภา สายรัตน์โรงเรียนวัดสันติวันประธานกรรมการ
2. นายประมวล งานยางหวายโรงเรียนวัดสันติวันกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา นภาสเวชโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
4. นางยอดขวัญ ถามั่งมีโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ใจยะโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นายสิทธิพงษ์ มีมานานโรงเรียนวัดทุ่งควายกินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวัชรา พรชัยกุลโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นางอรยมล พัฒนสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นางสาวยุภารัตน์ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางสาวพรสุดา นภาคเวชโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่มโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุดสงวน ยมจินดาโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอนกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ โสธนะโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางละมัย ยะระสิทธิ์โรงเรียนบ้านแก่งหวายกรรมการ
6. นายสุเทพ เทพสุภรณ์กุลโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ สัมโยโรงเรียนบ้านน้ำกร่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่มโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางบุญมี จันทร์พราหมณ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางกษมา สาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดีโรงเรียนบ้านชำสมอกรรมการ
5. นางสาวเรณู ครวญหาโรงเรียนบ้านเขาตลาดกรรมการ
6. นางสาวมนต์ผกา มะลิวัลย์โรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
7. นางนพวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนวัดโพธ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางสาวมลทกาญจน์ ชุณหเกษมโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ใจยะโรงเรียนชุมชุนวัดตะเคียนงามกรรมการ
4. นางสาวแก้วนภา นามวงศ์โรงเรียนบ้านชะอางคร่อมคลองกรรมการ
5. นางสาวนฤมล บัวจูมโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิณพัฎ สุขสมัยโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ สังสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ ฤทธิมารโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวาทิน แสงอรุณโรงเรียนบ้านเขาตลาดประธานกรรมการ
2. นางประนุท รักที่พึ่งโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางบุญภา อินทรพุกโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นางสาวจันทนา เจริญผลโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางสาววรรณศรี ใหม่คามิโรงเรียนบ้านมาบช้างนอนกรรมการ
6. นายธาราพงษ์ มูลภักดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางปุณิกา ขันธวิชัยโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกิฏฏิลาภ มีลาภโรงเรียนวัดวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุชาติโก สุวรรณหงส์โรงเรียนวัดเขากระโดนกรรมการ
3. นางศรีนวล แต่งตั้งโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางพิจารุณี เจริญชาติโรงเรียนวัดไตรรัตนารามกรรมการ
5. นางกัณทิมา แทนทดโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
6. นางมะลิ ช่างหล่อโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นางสาวจิรารัตน์ เพชรมากโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา คนเลโรงเรียนบ้านสองสลึงประธานกรรมการ
2. นางสุพิชา เจริญรวยโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ มะณีโรจน์โรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ กฤษนามโรงเรียนวัดป่ายุบประธานกรรมการ
2. นางสาวนขพร สุขปรีดาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ไชยหาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายศักดา สรรเสริญโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นางกาญจนา นันทกมลวารีโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นางมะลิ เตียวเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย แวงเลิศโรงเรียนวัดกะแสกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ ผลทวีวัฒนชัยโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
7. นางจันทรา เอ็นดูราษฎร์โรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางหยาดฝน ชิดปรางโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นางสาววรนิชชา เจริญพรโรงเรียนบ้านเจริญกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ดา ทานกระโทกโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ นักธรรมโรงเรียนวัดพังราดกรรมการ
6. นางสาวปัทมา หลวงจำเริญโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
7. นายพงศ์ณรินทร์ โกแมนโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกัณทิมา แทนทดโรงเรียนบ้านชำฆ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ เดชอภิรักษ์กมลโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ศรีคงโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย วนิชรัตน์โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิการ์ อินทร์ศิลาโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นายสมยศ บุญก่อเกื้อโรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ เพียรชอบโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอุลัยพร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุลัยพร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านสีระมันประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรารัตน์ เพชรมากโรงเรียนคลองป่าไม้กรรมการ
3. นางสาวธนาวดี ทองอ้มโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสันติ มุกดาสนิทโรงเรียนบ้านมะเดื่อประธานกรรมการ
2. จ.อ.ชัยพัชร์ ผลดีโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นายสัน บัวเจริญโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายโสภณ คมขำโรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
5. นางกัญญาภิญญ์ สีรัตน์เจริญโรงเรียนบ้านเขาตลาดกรรมการ
6. นายอำนวย อารอบโรงเรียนบ้านท่าลำบิดกรรมการ
7. นายอำนาจ สมนึกโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสันติ มุกดาสนิทโรงเรียนบ้านมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทองคำโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
3. นายชารุต เพี้ยนศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ มะณีโรจน์โรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
5. นายเอกจิตต์ ม่วงสอาดโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรองกรรมการ
6. นายพรชัย ล้อมเจริญพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสันติ มุกดาสนิทโรงเรียนบ้านมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พ่อค้าโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านหนองคุยกรรมการ
4. นายประจักษ์ เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเป็นกรรมการ
5. นายประคอง มากพูลผลโรงเรียนบ้านห้วงหินกรรมการ
6. นายวรชาติ วันสอนโรงเรียนบ้านเนินหย่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช โนมขุนทดโรงเรียนบ้านยางเอนประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สุดแก้วโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นางสาวธัญชาติ ถือบุญโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ โพธิ์เงินโรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ห้อยระย้าโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ เพียรชอบโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร ชูก้อนทองโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช เอมอำไพวงศ์โรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นายพิทักษ์ รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
4. นายจรัญ ศรีนวลโรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ ลิมป์สภาพกสิผลโรงเรียนวัดชุมนุมสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุจินดา เอ้มะราชโรงเรียนวัดเขาสำรองประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ วงศ์คชโรงเรียนวัดคลองชากพงกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ยินดีอารมณ์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
4. นายธนัตพัฒน์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นายลำเลียง ปฏิสังข์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
6. นางวรวลัญช์ เดชจินดาโรงเรียนวัดเนินดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา บุนนาคโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
2. นายลำเลียง ปฏิสังข์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ คาดสนิทโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คนเลโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฎ ลายสังข์โรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางอาจารี แตงอ่อนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสุจิตรา จันทบุรานันท์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
6. นางอนงค์ งามเสงี่ยมโรงเรียนบ้านห้วงหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเกษร ใจชื้นโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิ สำเร็จโรงเรียนวัดพลงไสวกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฎ ลายสังข์โรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางปาริชาติ คนเลโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ ชำนาญช่างโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นายสนั่น ศิริชนม์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมะลิ กองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ ชำนาญช่างโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฏ ลายสังข์โรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางพัชรี นาคะเนจรโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมพงศ์ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คงเจริญโรงเรียนวัดสมอโพรงกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ แก้วทิพเนตรโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นายเหรียญ ทองคำโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวโอปอ ยังเหลือโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นางพัชรา องคะเมลืองเมทนีโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นายประยุทธ พรประเสริฐโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประณต ยุพเกษตรโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
2. นายคมสัน คงเอี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวประนอม เจริญชนม์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายบุญชิต งามสง่าโรงเรียนบ้านเขาช่องลมประธานกรรมการ
2. นางประพร ตรึกหากิจโรงเรียนบ้านเต้าปูนหายกรรมการ
3. นางสาวชลิตา ดีทนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสถาพร จันทร์พราหมณ์โรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
5. นางนภาพิน นาคแสงทองโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นางวิชาวร สารสุวรรณโรงเรียนบ้านแก่งหวายกรรมการ
7. นางจิตรา เชาวศิลป์โรงเรียนวัดทุ่งควายกินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสิทธินันท์ มลชูโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรองประธานกรรมการ
2. นายนันทิน โอทานโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
3. นายผกาแก้ว รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
4. นางสาวดรรชนี คงช่วยโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
5. นางสมใจ กองสุขโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
6. นายกรกช วงศ์เมืองโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวันชัย สิทธิพงศ์โรงเรียนวัดพลงตาเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา เครือวัลย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43กรรมการ
3. นางฉันทนา รัตนพลแสนศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอุษา ขวัญเขตรโรงเรียนวัดหนองกะพ้อประธานกรรมการ
2. นางอำเนิน มีลาภโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางสุรีย์ ดีนานโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
5. นางพัชรี นาคะเนจรโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
6. นางพยุง เสนาะโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
7. นางสุนันท์ นึกแจ้งโรงเรียนวัดกะแสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมนิสรา สัตย์ฌุชนม์โรงเรียนวัดคลองชากพงประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ จันทรมณีโรงเรียนวัดคลองชากพงกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางสมจิตร มะลิวัลย์โรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา อินทรโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
6. นางวิชาวร สารสุวรรณโรงเรียนบ้านแก่งหวายกรรมการ
7. นายรังสรรค์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านท่าลำบิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพยุง เสนาะโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
2. นางสุธานี อิ่มจาดโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวรัติ์ธิกร ทองนาคปานโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวัลภา สะเกศโรงเรียนวัดเนินทรายประธานกรรมการ
2. นางบุณยนุช มุกดาโรงเรียนบ้านเขาช่องลมกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ ปลิดทุกข์ภัยโรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการ
4. นายสมาน ศรีศักดาโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ มีลาภโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อกรรมการ
6. นางสุภาพร โสธนะโรงเรียนวัดบุนนาคกรรมการ
7. นางชลิดา ประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขำจิตร วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านเต้าปูนหายประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยง สุวรรณโชติโรงเรียนวัดบุนนาคกรรมการ
3. นางบุณยนุช มุกดาโรงเรียนบ้านเขาช่องลมกรรมการ
4. ดร.จงดี เยือกเย็นโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางนันทิกา สาหร่ายโรงเรียนวัดพังราดกรรมการ
6. นางสุวรรณา สุวรรณวงศ์โรงเรียนบ้านคลองไผ่กรรมการ
7. นางสาวนภัสวรรณ ผันเพลินโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวประภา อุดมศักดิ์เวชกุลโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นางสมใจ กองสุขโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวเอ็นดู ขัดเกลาโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นายชัชวาล วงศ์ตรุษโรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
4. นางรวมพร เจริญนานโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางพันธ์ทิพย์ กองสมัครโรงเรียนบ้านท่าลำบิดกรรมการ
6. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วทิพเนตรโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
2. นายขวัญ สุขปรีดาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมาโนช กุลนาแพงโรงเรียนบ้านท่าลำบิดประธานกรรมการ
2. นายมานพ หาที่ถูกโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นายพนม เครือวัลย์โรงเรียนวัดสมอโพรงกรรมการ
4. นายมานัส เงินน้อยโรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
5. นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรีโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายพินิจ บุญคุณโรงเรียนวัดชุมนุมสูงกรรมการ
7. นายมาโนช์ญ สาหร่ายโรงเรียนวัดท่ากงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมาโนช กุลนาแพงโรงเรียนบ้านท่าลำบิดประธานกรรมการ
2. นายมานพ หาที่ถูกโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นายพนม เครือวัลย์โรงเรียนวัดสมอโพรงกรรมการ
4. นายมานัส เงินน้อยโรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
5. นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรีโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายพินิจ บุญคุณโรงเรียนวัดชุมนุมสูงกรรมการ
7. นายมาโนชญ์ สาหร่ายโรงเรียนวัดท่ากงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเจริญ ควรหาโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอนประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ธรรมโยธินโรงเรียนบ้านเต้าปูนหายกรรมการ
3. นายบันฑูล ศรีชูเปี่ยมโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
4. นายวสันต์ วงศ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการ
5. นายวิสูตร อัตถจินต์โรงเรียนวัดกองดินกรรมการ
6. นางสิตางค์ สตารัตน์โรงเรียนบ้านบึงตะกาดกรรมการ
7. นายชำนาญ สมงามโรงเรียนบ้านห้วงหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สุขปรีดาโรงเรียนชุมขนบ้านวังจันทร์กรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เลิศธัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
4. นางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ นิยมการโรงเรียนบ้านเขาหินแท่นประธานกรรมการ
2. นายแจ่มใส อุทรักษ์*โรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวอวรรณ เลิศธัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวแสงหล้า คล้ายคลึงโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
5. นางทรรศนีย์ ทรัพย์สะสมโรงเรียนวัดเขาสำรองกรรมการ
6. นายสมพร จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายอำนาจ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญมี อิ่มสินโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
2. นายสุรเดช โนมบุญทดโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นายนันทิน โอทานโรงเรียนสามแยกน้ำเป็นกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอาวุธ วัฒนศิริโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ บรรจงกิจโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางราตรี ตรึกตรองโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
4. นางอมร พิสัยพันธ์โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายรุ่งแสง พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
6. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์ติมงคลโรงเรียนบ้านห้วงหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เครือวัลย์โรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการ
3. นางวลัยพันธ์ จิรภัทรสุดใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
4. นายประพันธ์ ค่านครโรงเรียนบ้านท่าลำบิดกรรมการ
5. นางสาววรรณา หมั่นภักดีโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
6. นางมาลิน บุญเรืองโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเกษม ไม้คงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
2. นายรุ่งแสง พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์กรรมการ
3. นายสมเดช มีบุญโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นางสุพัฒนา ปฏิสังข์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็กโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียรติ บุญช่วยเหลือโรงเรียนวัดพลงไสวกรรมการ
3. นายเอกชัย ช่างหล่อโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายเสถียร ดิ้นสกุลโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
5. นางวาสนา อรัญวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
6. นางเกศราภรณ์ เกตุชาติโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุนทร ปกป้องโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ จันทร์พราหมณ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางภิรดี ยอดยาดีโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการ
4. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางรัตนพร ทำนาคโรงเรียนบ้านคลองไผ่กรรมการ
6. นางจินตนา วงศ์นาคโรงเรียนบ้านเนินไม้หอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
2. นางเกษม ไม้คงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (๔๓)กรรมการ
3. นายรุ่งแสง พลซาโรงเรียนชุมขนบ้านวังจันทร์กรรมการ
4. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
5. นางสุพัฒนา ปฏิสังข์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายธรณ์พัฒน์ รัตนานุสรณ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
2. นางสาววงศ์เดือน บำรุงโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณลักษณ์ ชื่นอิ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(๔๓)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธรณ์พัฒน์ รัตนานุสรณ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
2. นางสาววงศ์เดือน บำรุงโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณลักษณ์ ชื่นอิ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(๔๓)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ ทองมณีโรงเรียนวัดทุ่งควายกินประธานกรรมการ
2. นางกลอยใจ สะเกศโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางอรุณรุ่ง ธรรมสนิทโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางรวีวรรณ รำพึงกิจโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
5. นางวินนา วงศ์บุปผาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ เนตรมณีโรงเรียนวัดกะแสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสนิทพงศ์ คมขำโรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ ก้องเสนาะโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางปราณี อรัญวงศ์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นางสาวดรรชนี คงช่วยโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
5. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
6. นายจรูญ กว้างมากโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา หมั่นภักดีโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
2. นายจรูญ กว้างมากโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
3. นางรวีวรรณ รำพึงกิจโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจรูญ กว้างมากโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
2. นางสาววรรณา หมั่นภักดีโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
3. นางรวีวรรณ รำพึงกิจโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ แสงพงษ์ชัยโรงเรียนวัดเขากะโดนกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นายปรมินทร์ สุนทรสิทธิโรจน์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ มาเพิ่มผลโรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการ
6. นายอาภรณ์ คมขำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายอรัญ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขากะโดนประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิมา รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
3. นางสว่างจิตร์ อุทการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
4. นางสาวพัชรสิตา พัทธฐิติฐากูรโรงเรียนบ้านบึงตะกาดกรรมการ
5. นางกาญจนา กุลนาแพงโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
6. นางขวัญเรือน ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวดรรชนี คงช่วยโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
2. นางกาญจนา นันทกมลวารีโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรกมล ใจช่วยโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
2. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
3. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นายกมล แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ เชื่อเกษรโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นายกมล แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกมล ใจช่วยโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
5. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
6. นางสาวปราถนา นาครักษ์โรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
7. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
8. นางสาววิภา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกมล แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลบ์จันทบุรีกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลบ์จันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกมล ใจช่วยโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
5. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
6. นางสาวปราถนา นาครักษ์โรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
7. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
8. นางสาววิภา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกมล แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลบ์จันทบุรีกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลบ์จันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกมล ใจช่วยโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
5. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
6. นางสาวปราถนา นาครักษ์โรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
7. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
8. นางสาววิภา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไรพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกมล แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลบ์จันทบุรีกรรมการ
2. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลบ์จันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกมล ใจช่วยโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
5. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
6. นางสาวปราถนา นาครักษ์โรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
7. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
8. นางสาววิภา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นายกมล แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
4. นางสาวปภาวี บุญเป๋าโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศรีโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสมพร ตันเงินโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เจริญวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ท้วมมาโรงเรียนสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
3. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
5. นายพงษ์ยศ ประนมรัมย์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายนรินทร์ ท้วมมาโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นายพงษ์ยศ ประนมรัมย์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
5. นายนรินทร์ ท้วมมาโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ท้วมมาโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
2. นายพงษ์ยศ ประนมรัมย์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นายนรินทร์ ท้วมมาโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ท้วมมาโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
2. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นายกำพล แสงมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สำร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายพิมล รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
4. นายพรชัย มุกดาสนิทโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
6. นายปัญญา กันเกตุโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา ขวัญเขตรโรงเรียนวัดหนองกะพ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชมณ สรรพคุณโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นางจันทิมา แสวงดิลกโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
4. นางนันท์ภัส เจริญรวยโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา ชำปฏิโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา ขวัญเขตรโรงเรียนวัดหนองกะพ้อประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา แสวงดิลกโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางสาวพัชมณ สรรพคุณโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางนันท์ภัส เจริญรวยโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา ชำปฏิโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา ขวัญเขตรโรงเรียนวัดหนองกะพ้อประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา แสวงดิลกโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางสาวพัชมณ สรรพคุณโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางนันท์ภัส เจริญรวยโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา ชำปฏิโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา ขวัญเขตรโรงเรียนวัดหนองกะพ้อประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา แสวงดิลกโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางสาวพัชมณ สรรพคุณโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางนันท์ภัส เจริญรวยโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา ชำปฏิโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอุไร บัวหลวงโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ควรหาโรงเรียนวัดเขากะโดนกรรมการ
3. นางขวัญใจ เอ็นดูราษฎร์โรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการ
4. นางวัลลา แสนคำหมีโรงเรียนวัดไตรรัตนาราามกรรมการ
5. นายสมบัติ โชติมงคลโรงเรียนบ้านน้ำเป็นกรรมการ
6. นางสมวงศ์ พ้นชั่วโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ ขันติกุลโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางสมวงศ์ พ้นชั่วโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
3. นางวีรพร พรมเจียมโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอำนวย สำเร็จโรงเรียนบ้านชำสมอประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ มีลาภโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอนกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ตระกูลดีโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก กรรมการ
4. นายพรชัย ล้อมเัจริญพงษ์ โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นายพลศักดิ์ มีพืชน์ โรงเรียนบ้านน้ำเป็นกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสันต์ บัวเจริญโรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา บุตรดีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวพิกุล สีนุยเพ็งโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี สารสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นางรัตน์กาญจน์ รัตนานุสรณ์โรงเรียนบ้านเนินสมบููรณ์กรรมการ
3. นางมาลี บุญคุณโรงเรียนวัดชุมนุมสูงกรรมการ
4. นางเรณู มาสาลีโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋นกรรมการ
5. นางระวีวรรณ บุญยิ่งโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
6. นางนิตยา สาครจันทร์โรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายโอภาส พจนานุภาพโรงเรียนวัดคลองปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง เที่ยงชัดโรงเรียนวัดถนนกะเพรากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ มูลภักดีโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางดวงตา คล้ายวงษ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ จีนประชาโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
6. นางนงนุช ใจชื่อโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ จีนประชาโรงเรียนบ้านชำฆ้อประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสาคร เจริญกัลป์โรงเรียนวัดเนินยางประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ ควรหาโรงเรียนวัดเขากะโดนกรรมการ
3. นายณรงค์ อนุกูลวงษ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นายศรายุทธ สุทธิผลินโรงเรียนบ้านหนองคุยกรรมการ
5. นายธนพงศ์ จุฑานุวงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายสาธิต พรมลีโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนูญ โพธิ์เงินโรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
3. นายรุ่งแสง พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ขาวผ่องโรงเรียนบ้านสองสลึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ ชำนาญช่างโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวมธุรส ป้องความดีโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสีระมันประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนขวาโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี ศรีสุราชโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นางสาวบุญญา ชิณะวิโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อกรรมการ
5. นายอัษฎายุทธ์ ขาวผ่องโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดีโรงเรียนวัดท่ากงประธานกรรมการ
2. นางวารีย์ เสน่ห์โรงเรียนวัดสันติวันกรรมการ
3. นางโสพิศ รื่นรมย์โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก กรรมการ
4. นางกาญจนา ปลุกใจราษฎร์โรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
5. นางประภา ท้วมมาโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
6. นางวิจิตร มะลิวัลย์โรงเรียนวัดทุ่งควายกินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็กโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ เจริญโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก กรรมการ
3. นางมณฑา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นางวัชรา พรชัยกุลโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
5. นางสาวศุภรักษ์ บัวผุดโรงเรียนบ้านมาบช้างนอนกรรมการ
6. นางสิรีวรรณ การเจริญดีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภัทรภร อุทรักษ์โรงเรียนวัดสมอโพรงประธานกรรมการ
2. นางมะปราง สุขยิ่งโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางบุศริินทร์ ผิวอ่อนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก กรรมการ
4. นางกรณิกา เลี้ยงธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านเนินสมบููรณ์กรรมการ
5. นางทองเปลว แสงเจริญโรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการ
6. นางสาวชรินรัตน์ จันทร์เกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิลาสืนี โฉมดีโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ถนอมธีระนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
3. นางสาววรรณา หมั่นภักดีโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเดือน มาฆะสิทธิ์โรงเรียนวัดคงคาวรารามประธานกรรมการ
2. นางเกลียวทอง จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางวัฒนา วงศ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการ
4. นางนงนุช คมขำโรงเรียนบ้่านเนินหย่องกรรมการ
5. นางธีรนารถ สินธุนาวาโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
6. นางวิไล นิสัยมั่นโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สาครจันทร์โรงเรียนบ้านสองสลึงประธานกรรมการ
2. นางสิรีวรรณ การเจริญดีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
3. นายมานพ หล้าคำคงโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชยุต พิพัฒฐาดรโรงเรียนวัดกองดินประธานกรรมการ
2. นายปัญญา โสธนะโรงเรียนวัดคลองชากพงกรรมการ
3. นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวประนอม เจริญชนม์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นายรังสรรค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์กรรมการ
6. นางสาววรรณิศา ชัยศรีโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา จันทร์เศรษฐโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล สิทธืิพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พงษานิลโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้่านสีระมันประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดา ศิริเจริญโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ กล้าหาญโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐิยา สุขเสงี่ยมโรงเรียนวัดไตรรัตนาราามกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ แสงคำโรงเรียนบ้านบึงตะกาดกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร อยู่สำราญโรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวณภัทร เรืองบุญส่งโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสประธานกรรมการ
2. นายสุนทร จันทร์พราหมณ์โรงเรียนวัดถนนกะเพรากรรมการ
3. นางทัศนีย์ โยธาวงศ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ปานกลางโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
5. นายสมชาย พลแสนโรงเรียนบ้านแก่งหวายกรรมการ
6. นายอุดร วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประนอม เจริญชนม์โรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมิกา เภาคำโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นายคมสัน คงเอี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ โนจิตรโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินรัตน์ จันทร์เกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
3. นายวีระยุทธ โคระดาโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาดา ศิริิืืิเจริญโรงเรียนบ้านสองสลึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส ไชยโยโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นางสาวหวานใจ แง่พรหมโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ ปลิดทุกข์ภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวโอปอ ยังเหลือโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ จุฬานันท์โรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชยุต พิพัฒฐาดรโรงเรียนวัดกองดินประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย พวงมาลีโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางสาวอำภา พลอยแสงโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เดชแก้วโรงเรียนบ้านชำสมอกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน เฟื่องนิกรโรงเรียนบ้านเขาตลาดกรรมการ
6. นายจรัล พรมปัญญาโรงเรียนวัดชุมนุมสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี คนแลโรงเรียนบ้านยางเอนประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เสน่ห์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
3. นายคมสัน คงเอี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี คนแลโรงเรียนบ้านยางเอนประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ เครือวัลย์โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นายกรเทพ จันทนะผะลินโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
4. นางสาววรินทร ฤทธิมารโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ผู้สมเก่าโรงเรียนบ้านท่าลำบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางปรานอม บำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี พลงามโรงเรียนวัดเนินทรายกรรมการ
3. นางสาววิไลจิตร ดงชะสิงห์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
4. นางไพริน ถนอมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
5. นางสาวโสภิณ แก้วงามโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นางปุณยนุช ทองมณีโรงเรียนวัดชุมนุมสูงกรรมการ
7. Ms.Grace Avilaโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
8. นางสาวชิราวรรณ สว่างวงษ์โรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดพลงไสวประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สินธุวานิชโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวจิณณ์จุฑา สายชมพูโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
4. นางสาวสวลี ร่วมวงศ์โรงเรียนวัดไตรรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวปทิตา ขันเชียงโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋นกรรมการ
6. นายธนะเดช บุญเทียมโรงเรียนบ้านศรีประชากรรมการ
7. Ms.Kelly Rolfes-Haaseโรงเรียนวัดไตรรัตนารามกรรมการ
8. นางสาวธาริณี เกษตรจังหรีดโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
9. นายจักษวัฎ ปานกลางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนภัทร ศิริเจริญแสงโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวนริสรา โภคบาลโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
3. นางสาวปรีดาภรณ์ ดันสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
4. MissGrace Avilaโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
5. นางสาวปรียานุช บุญเทียมโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติโรงเรียนบ้านชำฆ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวนา ช่างประดิษฐ์โรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาพร ทองนาคปานโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
4. นางลัดดา สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุทิน ยิ่งชูรสโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นางขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผลโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
7. Ms.Mary Grace Damilig Basabasโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี อิสสรารักษ์โรงเรียนบ้านศรีประชาประธานกรรมการ
2. นางสกล เสาวรสโรงเรียนวัดพลงไสวกรรมการ
3. นางสุกัญญา งามสง่าโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ฉัตรศิริโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางพัชมณ สุขสำราญโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
6. นางถนอมศรี ตันติชัยวนิชโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นางสาวธันยนันท์ มงคลศิลป์โรงเรียนวัดกะแสกรรมการ
8. Mrs.Amanda June Loremanโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงฝัน ชนะภัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิศา ขำศรีสุขโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นายเขษม มหิงสาเดชโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร ทองนาคปานโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็กโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท พันไธสงโรงเรียนวัดสมอโพรงกรรมการ
3. นางสาววลัยพร กรพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำกร่อยกรรมการ
4. นางสาวปรีญานุช บุญเทียมโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
5. นางสาวลำไพร หาญพระจันทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายเรวัตร ไสยวรรณโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
7. Ms.Carmen Untangโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
8. นางศุภกานต์ ปฏิบัติโรงเรียนวัดคงคาวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมบุญ สายัณห์โรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางปริญฉัตร ทองดาราโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
3. MissMary Crace Basabasโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวรรณ หาญกุลโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวณภัทร เรืองบุญส่งโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เมตตาโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางละมัย มุกดาสนิทโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นางสาวพลอยผกา บุญโชติชนิตโรงเรียนท่ากงกรรมการ
5. นายกิตติ คำภูษาโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่งกรรมการ
6. นางสาวอลิศา หอมใบบัวโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรองกรรมการ
7. Mr.Lan Smithโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
8. นางนกน้อย จ้องสาระโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา จันทร์เศรษฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สุขสอาดโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. Mr.Nick Paradockโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นายภควัต กองชาโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สินธุวานิชโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวลภัสรดา สนามชัยโรงเรียนบ้านยางเอนประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน พุทธเวชโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นางสาวจิณณ์จุฑา สายชมภูโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา ภิญญาพงศกรโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิภพ นามสนิทโรงเรียนบ้านน้ำเป็นประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมภาวะโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
3. นางสาวมนัญญา หาญอาสาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุษา กลิ่นเจริญโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร ระวังโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางกัลยา จันทร์พราหมณ์โรงเรียนวัดชากมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สุขสอาดโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. Mr.Nick Paddockโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นายภควัต กองชาโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
5. นางอมรศรี เชื้อเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ซือโด้ว์โรงเรียนบ้านเขาตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภา อุดมศักดิ์เวชกุลโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นางละมัย มุกดาสนิทโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นายขวัญ สุขปรีดาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
4. นางสมใจ กองสุขโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
5. นายสุธน พรมลีโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
6. นายวิสุพล พรมพันใจโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
7. นางสาววันทนีย์ สุดแท้โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ วิริยกิจโรงเรียนวัดสุขไพวันประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ชูคันหอมโรงเรียนบ้านศรีระมันกรรมการ
3. นายอนุชิด นามสนิทโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ สุดตาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นายบุญมี อิ่มสินโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ สาลีติดโรงเรียนวัดชุมนุมสูงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ สมงามโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา คำแหงโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาววีนัส ปราโมทย์โรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
5. นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวปวีณา พุ่มพวงโรงเรียนวัดถนนกะเพราประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
3. นายพงษ์เพชร มีบุญโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พยัคฆพลโรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการ
5. นายบรรจบ บุญจันทร์โรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อับดุลเลาะโรงเรียนวัดป่ายุบประธานกรรมการ
2. นางโฉมฉาย พรหมจินดาโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมบุญ สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอุไร บัวหลวงโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางโฉมฉาย พรหมจินดาโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นายวรุตม์ สัจมั่นโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางพรพิมล ศรีเมืองโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
6. นางสาวจงรักษ์ ธนาภรณ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศุลี ชัยกฤษโรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางเกษม ไม้คงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
3. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ วิภาสมงคลโรงเรียนวัดบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางภาวนา โชติมงคลโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
3. นางเพชรี วันสอนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นายธนากร ธรรมสมบัติโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุษยพัชร์ ดวงผาสุขโรงเรียนบ้านยางเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนตา เจริญจิตร์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ศึกษาโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายชยุต พิพัฒฐาดรโรงเรียนวัดกองดินประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางรุจิ บุญช่วยเหลือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นายเขษม มหิงสาเดชโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางนิสากรณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านบึลตะกาดกรรมการ
6. นางสาววันวิสา เอนกโรงเรียนบ้านเนินไม้หอมกรรมการ
7. นายอัครพล ธรรมสาร์โรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางฟ้างาม ปลื้มจิตโรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ทุมมะดีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นายอัครพล ธรรมสาร์โรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายพยงค์ ทิพย์อุทัยโรงเรียนบ้านเนินหย่องประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา รักษาทิพย์โรงเรียนวัดเขากะโดนกรรมการ
3. นายณรงค์ จันทราโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
4. นางสาวนภาพร สิทธิมณีโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
5. นางนิสากรณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านบึงตะกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ พรมมานนท์โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นางอรยมล พัฒนสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นางสาวมลทกาญจน์ ชุณหเกษมโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางขำจิตร วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านเต้าปูนหายประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สำเร็จโรงเรียนวัดชากมะกรูดกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวดี ลี้ปราศภัยโรงเรียนบ้านเขาช่องลมกรรมการ
4. นางอภิญญา กล้าผจัญโรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา พิจารย์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
6. นางลาวัณย์ สุดศักดาโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
7. นางสาวปาณิสรา บัวพันธ์โรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ แสงไพบูลย์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ กันทาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ ชินภักดีโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา ดีทนโรงเรียนวัดชากมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ ควรหาโรงเรียนวัดเขากะโดนกรรมการ
3. นางสาวกมลทกาญจน์ ชุณหเกษมโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางทินมณี ชูบุญโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
5. นายชาติชนะ สุมาลัยโรงเรียนวัดท่ากงกรรมการ
6. นายสำเริด ชลสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา พิจารย์โรงเรียนวัดสุขไพรวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย โอนประจำโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นางสาวศศิธร รองแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติโรงเรียนชำฆ้อประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ คะนึงคิดโรงเรียนบ้านชำสมอกรรมการ
3. นายธวัชชัย งามเสงี่ยมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่มโรงเรียนบ้านดอนสำราญประธานกรรมการ
2. นางพิกุล พร้อมเพรียงโรงเรียนวัดบุนนาคกรรมการ
3. นางรัชนี แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกกรรมการ
4. นางปริยากร พุ่มมณีโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นางสาวอัญชัญ สิทธิสุนทรโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่งกรรมการ
6. นางประทุม รอดระหงษ์โรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
7. นางสายสุณี จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
9. นางสายทอง แก่นสารโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเครือวัลย์ ปามาโรงเรียนรุ่งนภาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน เครือวัลย์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
3. นางปทิตา หิริโอตัปปะโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ทัดอู๋โรงเรียนบ้านหนองคุยกรรมการ
5. นางสาวเกยูร กางกูลโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
6. นางภคินี ใจเย็นโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
7. นางนภัสวรรณ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อกรรมการ
8. นางกิ่งดาว พฤฒิสุขนิรันดร์โรงเรียนวัดหนองกันเกรากรรมการ
9. นางสายพิน ศรีสุทธิโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรพิน รอว์ลี่โรงเรียนอนุบาลหลานรักประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี วงศ์อยู่โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำกรรมการ
3. นางนวพรรษ ทองเจริญพานิชโรงเรียนบ้านชำสมอกรรมการ
4. นางสาวเพลินตา วงศ์ตรุษโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
5. นายสมยศ งามเสงี่ยมโรงเรียนบ้านห้วงหินกรรมการ
6. นางสุภาพร ระวังโรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
7. นางจิรารัตน์ คำวงศ์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางชวัลรัตน์ ประสมวังทรัพย์โรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการ
9. นางสาวเยาวภา บุตรดีวงศ์โรงเรียนวัดตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]