หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 วิภาวดี สพป รย 2 ดำเนินงานกรอกคะแนน  
2 นางสุนิดา สมสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ดำเนินงานกรอกคะแนน  
3 นางสาวลัดดา แซ่เลี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ดำเนินงานกรอกคะแนน  
4 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตะพงนอก ดำเนินงานกรอกคะแนน  
5 นายสิรภพ คำภาหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ดำเนินงานกรอกคะแนน  
6 นางสาวอธิติยา พรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ) คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายวังจันทร์  
7 นายวีระยุทธ โคระดา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายวังจันทร์  
8 นางสาวสิริกร ก้องเสนาะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสันติวัน คณะกรรมการดูแลควบคุมเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่  
9 นางสาวนิชาภา บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก คณะกรรมการดูแลระดับกลุ่มเครือข่ายอริยมงคล  
10 นางสาวเฉลิมวรรณ นนทปัญญา ครูจ้างสอน(โรงเรียนบ้านชุมแสง) คณะกรรมการดูแลควบคุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอวังจันทร์  
11 ชุรีพร ทีรวม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วงหิน คณะกรรมการดูแลระดับเครือข่ายแกลงบูรพา  
12 นางสาวปราณี พุ่มพิชประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบุนนาค คณะกรรมการดูแลควบคุมเครือข่ายสุนทรภู่  
13 นางลดาวัลย์ ปานกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดูแลควบคุมเครือข่ายสุนทรภู่  
14 นายสุรสิทธิ์ วงค์ทิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายอริยมงคล  
15 นายวสันต์ ผู้สมเก่า(แกลงบูรพา) ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าลำบิด คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา  
16 นางสาวกานดา ทรัพย์ธรณี(แกลงบูรพา) ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าลำบิด กับ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา  
17 นางสาวกาญจนา ศรีจักร์(แกลงบูรพา) ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ กับ โรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา  
18 นางจุไรรัตน์ อ่ำเฮง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังหิน คณะกรรมการดูแลควบคุมเครือข่ายอริยมงคล  
19 นายโยธิน สุทธิสถิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายกรมหลวงชุมพร  
20 นางสาวนริศรา อภิญ ธุรการโรงเรียนวัดคลองปูน คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายกรมหลวงชุมพร  
21 นางสาวณัฐณิชา ปรุงแต่งกิจ(เครือข่ายกรมหลวงชุมพร) ธุรการโรงเรียนวัดเกาะลอย คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายกรมหลวงชุมพร  
22 นายสิรภพ คำภาหล้า ธุรการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายกรมหลวงชุมพร  
23 นายสิรภพ คำภาหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายกรมหลวงชุมพร  
24 นายสิรภพ คำภาหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายกรมหลวงชุมพร  
25 นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล เจ้าพนักงานธุรการ/สพป.ระยอง เขต 2 ดูแลการรายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
26 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยชนะ ( เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ) พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  
27 นายสัมผัส สุวรรณโชติ (เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ) เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ คณะกรรมการดูแลกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  
28 นางสาวสุธิสา ยับยั้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น คณะกรรมการดูแลควบคุมเครือข่ายเขาชะเมา  
29 นางสาวพิมผกา ใจใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลงไสว คณะกรรมการดูแลข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 เครือข่ายสุนทรภู่  
30 นางสาวณัฐรียา งามสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ คณะกรรมการดูแลข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 เครือข่ายสุนทรภู่  
31 นางสาวจรรจิรา นิสสัยซื่อ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านยางเอน-สีระมัน คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายเขาชะเมา  
32 นางจริยา หมอนสุภาพ ครูคศ.3 คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายเขาชะเมา  
33 นายจรัญ ห้อยละย้า อัตราจ้าง คณะกรรมการควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายเขาชะเมา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]