สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพลงช้างเผือก 45 11 2 4 58
2 บ้านสองสลึง 44 15 2 4 61
3 วัดสุขไพรวัน 44 6 6 4 56
4 บ้านน้ำใส 34 7 0 1 41
5 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 33 11 3 4 47
6 บ้านชำฆ้อ 33 9 2 4 44
7 วัดเกาะลอย 29 9 1 3 39
8 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 27 6 1 7 34
9 วัดสารนารถธรรมาราม 24 8 0 3 32
10 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 24 2 2 3 28
11 วัดเนินเขาดิน 22 10 3 1 35
12 บ้านมะเดื่อ 22 9 3 3 34
13 รุ่งนภาพิทยา 22 2 0 1 24
14 บ้านคลองป่าไม้ 20 3 2 4 25
15 บ้านพลงตาเอี่ยม 19 9 1 6 29
16 บ้านยางเอน 19 4 0 2 23
17 บ้านห้วยทับมอญ 18 11 4 1 33
18 บ้านทุ่งเค็ด 14 3 0 6 17
19 บ้านชุมแสง 13 5 3 2 21
20 บ้านวังหิน 13 3 1 0 17
21 วัดหนองกันเกรา 13 2 1 1 16
22 บ้านสามแยกน้ำเป็น 12 5 1 4 18
23 วัดหนองกะพ้อ 11 5 1 0 17
24 บ้านบึงตะกาด 11 2 0 3 13
25 บ้านสีระมัน 11 1 3 1 15
26 บบ้านเขาช่องลม 10 3 0 1 13
27 วัดเนินยาง 10 2 0 0 12
28 วัดบุนนาค 10 1 1 2 12
29 วัดป่ายุบ 10 0 1 1 11
30 วัดคงคาวราราม 9 3 0 0 12
31 วัดกะแส 9 2 1 1 12
32 ชำฆ้อ 9 1 1 1 11
33 บ้านเนินสมบูรณ์ 8 4 1 2 13
34 วัดปากน้ำพังราด 8 2 0 3 10
35 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 8 1 4 2 13
36 บ้านเนินหย่อง 8 1 0 0 9
37 บ้านคลองบางบ่อ 7 2 1 0 10
38 บ้านยุบตาเหน่ง 7 1 0 0 8
39 วัดไตรรัตนาราม 6 3 0 0 9
40 วัดเขากะโดน 6 0 1 2 7
41 บ้านท่าลำบิด 5 3 1 0 9
42 วัดชุมนุมสูง 5 2 1 0 8
43 วัดคลองชากพง 5 2 0 0 7
44 บ้านเนินสุขสำรอง 4 6 2 2 12
45 วัดสมอโพรง 4 5 1 0 10
46 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 4 3 4 2 11
47 วัดคลองปูน 4 3 3 4 10
48 วัดเนินทราย 4 3 2 0 9
49 วัดพังราด 4 2 3 0 9
50 วัดพลงไสว 4 2 2 0 8
51 บ้านเขาตลาด 4 2 1 3 7
52 บ้านยางงาม 4 0 1 0 5
53 วัดชากมะกรูด 3 4 1 4 8
54 วัดถนนกะเพรา 3 3 0 1 6
55 วัดท่ากง 3 2 0 1 5
56 วัดมงคลวุฒาวาส 3 1 0 1 4
57 บ้านเหมืองแร่ 3 1 0 0 4
58 บ้านหนองไทร 3 0 3 0 6
59 บ้านน้ำเป็น 3 0 1 1 4
60 บ้านศรีประชา 3 0 1 0 4
61 บ้านห้วยยาง 3 0 0 0 3
62 วัดกองดิน 3 0 0 0 3
63 วัดเขาน้อย 3 0 0 0 3
64 วัดบ้านนา 3 0 0 0 3
65 บ้านหนองม่วง 2 3 0 3 5
66 วัดสันติวัน 2 3 0 0 5
67 วัดทุ่งควายกิน 2 2 1 4 5
68 บ้านมาบช้างนอน 2 2 0 0 4
69 บ้านห้วงหิน 2 1 1 1 4
70 บ้านเนินดินแดง 2 0 2 0 4
71 วัดวังหว้า 2 0 0 0 2
72 วัดเขาสำรอง 2 0 0 0 2
73 บ้านชำสมอ 1 2 0 1 3
74 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 0 0 2
75 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
76 บ้านเขาตาอิ๋น 1 1 0 0 2
77 บ้านคลองทุเรียน 1 1 0 0 2
78 วัดจำรุง 1 1 0 0 2
79 บ้านคลองไผ่ 1 0 2 0 3
80 บ้านหนองคุย 1 0 1 1 2
81 บ้านเจริญสุข 1 0 0 0 1
82 บ้านมาบเหลาชะโอน 1 0 0 0 1
83 บ้านเนินไม้หอม 0 3 1 0 4
84 บ้านน้ำกร่อย 0 2 1 1 3
85 วัดโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1
86 บ้านสองพี่น้อง 0 0 1 0 1
87 บ้านมะเดื่อ 0 0 0 1 0
รวม 815 252 90 119 1,276