รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธนพร   เย็นใจ
 
1. นางสาวแขนภา   สีนะทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงสมิตา  ประทุมมณี
 
1. นางวันดี  ดีทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นางสาวพิมพ์สุดา  คงประสาท
 
1. นางโฉมฉาย  พรหมจินดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงชนกานต์  โสดา
 
1. นางปิยะรัตน์  พูลประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงปาลิตา  เจือจุน
 
1. นางมณทิพย์  เจียวพ่วง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายเพชรเอก   มีแสนสัตย์
 
1. นางสาวธนภรณ์    โนจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สำเร็จ
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ธรรมสนิท
 
1. นางอำเนิน  มีลาภ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เพียรชอบ
 
1. นางภาวนา  โชติมงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงปัทมา  หวายลี
 
1. นางบุษยพัชร์  ดวงผาสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงศรันยา  พงษ์สุข
2. เด็กหญิงไพลิน  เฉลิมโรจน์
 
1. นางวันดี  ดีทน
2. นางสาวสุภาพ  กันทะวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์โชติ
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองปัญญา
 
1. นางเบ็ญจมาศ  แสงไพบูลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงนภัส  งามเสงี่ยม
 
1. นางธนัญญา  ชูตระกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายธนกฤต  ซื่อตรง
 
1. นางอัญชลี  นพวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพิมพ์วลี   สุธา
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์   ขำคม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนาฬิกา  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ดีนาน
3. เด็กหญิงวณัฏฐนันท์  ภักดีงาม
 
1. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
2. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายวรพล  วงค์ศิริ
2. เด็กชายอดิสร  แก้ววัน
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  วรรณทองสุข
 
1. นายณรงศักดิ์  ใจยะ
2. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชญาณี  พิพัฒนากุล
2. เด็กชายศุภชัย  แสงจันทร์
 
1. นางนงนุช  ประสพสุข
2. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพิชัยณรงค์  วงเวียน
2. เด็กชายภูธเนศ   สุธา
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ศิริเมือง
2. นางสาวสุรินทร์พร   ดินวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงน่านน้ำ  เกตุวิเชียร
 
1. นางทัศนีย์  ไทยสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายนนทกร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายปุริม  คมขำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายอิศรา  สมโภชน์
 
1. นางสาวเรณู  คุณเอนก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงภัทรกานต์  สุขโสภา
2. เด็กชายวงศธร  รักษาพงษ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  บำเพ็ญทาน
 
1. นางนงลักษณ์  นกพรม
2. นางบุญภา  อินทรพุก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา   รวดเร็ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   อินทร์สุดชัย
3. เด็กชายภูษิต   แท่งทอง
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญผล
2. นายประสิทธิ์  มุ่งหาผล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายทัตพงศ์  แสงวิทโยทัย
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  สุขสมจิตต์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเสม
 
1. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
2. นางวรินดา  โหล่เหลียน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทิพย์  ทองมูล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงสุวินี  โปร่งอากาศ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สังสุทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายธนพัทธ์  ศรีธาราม
2. เด็กชายพันธการ  หาญกลาง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เผื่อนพวง
 
1. นางรุจลักษณ์  เมฆบุษยา
2. นางสุวิมล  รัตนพงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายชยันต์  วงศ์หาจักษ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองเปลว
3. เด็กหญิงสุทธิกา  โตศิริ
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีคง
2. นางสาวมลทกาญจน์  ชุณหเกษม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายถิรนันท์  เบ้าทอง
2. เด็กชายธนาดล  พลเยี่ยม
3. เด็กชายปณิธิ  สาครจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ทานกระโทก
2. นางสุนันท์  โรมวิลาส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กชายกฤษดา  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปภาวดี  เซ็งฮวด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไชยหาญ
2. นางเกษม  ไม้คง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อ 1. เด็กหญิงภาวิณี  พึ่งพา
2. เด็กชายสรรชัย  รุจิวงศ์
 
1. นางกัณทิมา  แทนทด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงบุญยาพร  จิตตกานนท์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สัตย์ซื่อ
 
1. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
2. นางสาวพรพิมล  ปะสิ่งชอบ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายปาล์ม  -
2. เด็กหญิงไพ  -
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
2. นายเหรียญ  ทองคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนโชติ  ถิ่นนา
2. เด็กชายวงศ์ตระการ  ยิ่งแสงตระกูล
 
1. นายพิศาล  สุดแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บัวเผื่อน
2. เด็กชายสุทธิชัย  เหล็กเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  แสงมณี
2. นายอภิรักษ์  เพียรชอบ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายปวริศ  สีหราช
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีพูล
 
1. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
2. นายสันติ  มุกดาสนิท
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชินดนัย  ทองเหมือน
2. เด็กชายทองไท  ทองแพรว
 
1. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
2. นายสันติ   มุกดาสนิท
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงชนเมธ  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มเยื้อน
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงรักษิตา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงศสิธร  กระสินธุ์
 
1. นางสาวนงนภัส  บุญก่อเกื้อ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทีปรักษพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำภาไพ
3. เด็กหญิงวาสนา  ศิริวงศ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ปลื้มใจ
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อินทร์สุดชัย
3. เด็กหญิงลำพึง  ทองศรี
4. เด็กหญิงสิริกร  วงศ์นาค
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เกาะลอย
 
1. นางพัชรี  นาคะเนจร
2. นายลำเลียง  ปฏิสังข์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายธันยธร  อิทธิอนุวัตร์
2. เด็กชายภูบดี  ประสพกิจพรชัย
3. เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ
4. เด็กหญิงลักษิกา  ผิวจันทร์
5. เด็กชายสิทธินนท์  หมั่นสมัคร
 
1. ดร.จงดี  เยือกเย็น
2. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาปรางค์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วประสม
3. เด็กชายดนัย  สงวนกอ
4. เด็กชายธีรภัทร  สามบุญเรือง
5. เด็กชายวิศรุต  มาตรโห้
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวธนพร  ถนอมวงค์
3. นายวันชาติ  ประสิ่งชอบ
4. เด็กชายศิริโรจ  มุมศักดา
5. นางสาวสุมาลี  จิตต์หมายการ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางอัญชลี  สารสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กชายจิรายุ  เขตต์คีรี
2. เด็กหญิงนลพรรณ  อรอ่อน
3. เด็กหญิงสุธิดา  จันทิพย์
4. เด็กชายส่งศักดิ์  มลิวรรณ
5. เด็กหญิงอังคณา  อุทัยศรี
 
1. นายประณต  ยุพเกษตร
2. นางสาวพัชราพร  พงษานิล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจณิตา  วงษ์ใหญ่
2. เด็กชายธนพล  ปี่ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีสมุทร
4. เด็กชายวันเฉลิม  สิงห์เหิน
5. เด็กหญิงอันชะรี  สีลารักษ์
 
1. นายธาราพงษ์  มูลภักดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่างปรุง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  จั่นฮวบ
3. เด็กชายกฤษณะ  ปัจจัยโคถา
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ทศพร
5. เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์ยอด
6. นางสาวดรุณรัตน์  เมาแรต
7. เด็กหญิงติชิรา  ยิ้ม
8. เด็กชายธนวัฒน์  ไกรนาจันทร์
9. เด็กชายนพดล  รัตนะ
10. เด็กชายนพเกล้า  อรอ่อน
11. เด็กชายบัวลี  พิมพ์ชัย
12. เด็กชายพีรดนย์  โยธี
13. เด็กหญิงภานุมาส  หาดแก้ว
14. เด็กหญิงลักขณา  ละสุวรรณ
15. เด็กหญิงลัดดามณี  ทศพร
16. เด็กชายลัติพล  ชมพู
17. เด็กหญิงวลัยพรรณ  นงค์พรมมา
18. เด็กชายสนธยา  บุญหมาย
19. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญรอด
20. เด็กหญิงอังคนา  อุทัยศรี
 
1. นายประณต  ยุพเกษตร
2. นางสาวรณิดา  แสนยะบุตร
3. นางรุ่งณภา  มิ่งแก้ว
4. นางสาวลัดดาวรรณ  หาญกุล
5. นางสาวสุภาภรณ์  รักษาสัตย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ราษฎร์เจริญ
2. เด็กชายชาญชล   อยู่สมบูรณ์
3. เด็กชายฐิติพงศ์   ประสงค์ศิลป์
4. เด็กชายณัฐชัย   ใจหาญ
5. เด็กหญิงณิชากร   รำพึงกิจ
6. เด็กชายทวีชัย   ปฏิสังข์
7. เด็กหญิงทิชากร   พัตวิจิตร
8. เด็กหญิงปิยะมล   เนินลพ
9. นายพงษ์ยศ   ประนมรัมย์
10. เด็กชายพรสุวรรณ   บุญนิมิตร
11. เด็กชายพีรวัส   วรรัตน์
12. เด็กหญิงพุธิตา   วิมุติ
13. เด็กชายภูธเนศ   สุขัง
14. เด็กหญิงรัตติกาล   สมประสงค์
15. เด็กหญิงวรพรรณ   อุ่นเรือน
16. เด็กหญิงวิมลวรรณ   สมใจเพ็ง
17. เด็กหญิงศุภิสชา   ช่วยเต็ม
18. เด็กชายอดิศร   หลำหยง
19. เด็กชายอภินันท์   หลำหยง
 
1. นางสาวดรรชนี   คงช่าย
2. นางบุญเรือน   พวงศิริ
3. นายพงษ์ยศ   ประนมรัมย์
4. นางสว่างจิตร   อุทธการ
5. นางอัญชลี   สารสุวรรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กชายสุรพงษ์  โคตระ
 
1. นางพิกุล  พร้อมเพรียง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   งานดี
 
1. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทิสา
 
1. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงทิพากร   กุสลานุภาพ
2. เด็กชายธนากร   ฉายวิมล
 
1. นางกัญนิกา  กันเกตุ
2. นางสาวนิตยา  มุกดาสนิท
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงญานิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กชายนครินทร์  ศิริรัตนบวร
 
1. ดร.จงดี  เยือกเย็น
2. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. นางสาวน้ำผึ้ง   สัญญาลักษณ์
2. เด็กชายภูษิต   ปรุงแต่ง
 
1. นางสาวกฤษณา   ผิวอ่อน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โค้วบ้วนอาน
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงนฤพร  สิงห์ซอม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูทอง
5. เด็กหญิงภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พราหมณ์สุข
7. เด็กหญิงวัชรี  แสงแท้
8. เด็กหญิงศศิธร  ทองนาค
9. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธ์
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  พ้นเคราะห์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วทิพย์เนตร
2. นางสาวธัญญลักษณ์    แก้วทิพย์เนตร
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เหมกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาเนียม
3. เด็กหญิงธีรกานต์  มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงนุชนภัส  เตมีประเสริฐกิจ
5. เด็กหญิงปีย์วรา  วิทยศักดิ์พันธุ์
6. เด็กหญิงพรชนก  งามวิจิตร
7. เด็กหญิงภัทรวดี  มุกดาสนิท
8. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณโชติ
9. เด็กหญิงอมรา  สุวรรณราย
10. เด็กหญิงเขมิกา  เชียงทอง
 
1. นายมานพ  หาที่ถูก
2. นางสุจิรา  เจริญวงษ์
3. สิบเอกหญิงสุดใจ  อินพะเนาว์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์  แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม
3. เด็กหญิงปวีณา  สระจันทร์
4. เด็กหญิงพรไพลิน  เบ้าทอง
5. เด็กชายมติมนต์  ภูเด็น
6. เด็กหญิงมธุสร  ลมแจ้ง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรบึง
8. เด็กหญิงศิริธันวา  มีศรี
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์อุดม
10. เด็กหญิงสุชาดา  ทอเหง้า
11. เด็กหญิงอนพัทร  อินทร์พิม
12. เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาวหา
13. เด็กหญิงเดือน  เจ้ย
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมวงศา
15. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เรียบร้อย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เดชอภิรักษ์กมล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  ขุนพรม
3. นายพิทักษ์  พิสัยพันธุ์
4. นางสาวแก้วนภา  นามวงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงกรกฎ  แซ่เตี๋ยว
3. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเตา
4. เด็กหญิงจีระพา  ชังอินทร์
5. เด็กหญิงฐิตาพร  ชินทรักษา
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรัทธา
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  รายศิริ
8. เด็กหญิงนิสา  จิตรักษ์
9. เด็กหญิงปวีรา  เสนคราม
10. เด็กหญิงลลิสา  รายศิริ
11. เด็กหญิงวริยา  วงษ์นิล
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบชื่น
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ทองงาม
14. เด็กหญิงสุนิสา  ภาษี
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เขียวศรี
 
1. นางพัชรินทร์  เจริญรัศมีโสภา
2. นายพิทักษ์  พิสัยพันธ์
3. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
4. นายอรรถวัฒน์  สบายกาญจน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะแส 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   บัวคลี่
2. เด็กหญิงมนตชา   บำรุงราษฏร์
3. เด็กหญิงอัจฉรา   สังสีแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เจริญสุข
2. นางสาวอรทัย   แวงเลิศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวมัทนียา  วิทยานุกรณ์
2. นายอดิศร  ช่างปั้น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ธีรภาต
 
1. นายนิสันต์  จันทนะ
2. นางเบญจมาศ  แสงไพบูลย์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คนทา
2. เด็กหญิงณิชากร  วนิชวัฒนะ
 
1. นายบรรจบ   บุญจันทร์
2. นายประวิทย์  จันทร์แก้ว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิลวรรณ   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ใจคง
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิรภพ  หลาบคำ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวแก้ว
 
1. นางอำเนิน  มีลาภ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงอรุณี  บุญช่วย
 
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กชายแลง  ยอดเมิง
 
1. นางอรุณรุ่ง  ธรรมสนิท
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงจิตมณี  เภาเย็น
 
1. นายสุเทพ  จันทร์พราหมณ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรทุม
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายสราวุธ  แซ่ตั๋ง
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  วงษ์ดารา
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สิงห์จันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงเกศินี  บรรจงกิจ
2. เด็กหญิงเวสารัช  เวชสัมฤทธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ผลทวีวัฒนชัย
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายกฤษฏา  คนธรรม์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบแคว้น
 
1. นายสมเดช  มีสุข
2. นายสมเดช  มีสุข
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงอาริตา  สิงสมดี
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงลี  สีลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายอธิสิทธิ์  จริตงาม
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นายสมชาติ  แช่มช้อย
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยิ่ง
3. เด็กชายพีรพงษ์  ตั้งสงบ
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นายสมชาติ  แช่มช้อย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อ 1. เด็กชายการันยภาส  เคนพันธ์
2. เด็กชายธนากร  เปรมอ่อน
3. เด็กชายนัทธพล  ฉุนเฉียว
 
1. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
2. นายสมเดช  มีสุข
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กชายศุภากร  ตรึกตรอง
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 1. เด็กชายวัชรพล  ชื่นเอี่ยม
 
1. นางสาววิภา  หงษ์ทอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
 
1. นายชารุต  เพี้ยนศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายกัญญพร   สมเจริญ
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงศวิตา  สมเจริญ
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เจริญอินทร์พรหม
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขำประดิษฐ์
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  วังแก้ว
 
1. นายสวิง  ปกป้อง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงศิริพร  อุตสาหะ
 
1. นางลาวัลย์  เสียงประเสริฐ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
 
1. นายสวิง  ปกป้อง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงหฤทัย  ศรีชนะ
 
1. นางสาวปภาวี  บุญเป๋า
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางสุวคนธ์  ปลิดทุกข์ภัย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กชายธนาพล  เชื้อนุกูร
 
1. นายศุภกิจ  สตาภิรมย์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุยไสย์
 
1. นายวินัย  สืบเสนาะ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพนิดา  คำศรี
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ภักดี
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงนาริน  ก้องเจริญ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
4. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ปกป้อง
6. เด็กหญิงรมย์นลิน  วังแก้ว
7. เด็กชายศรัญณ์  พรมภักดี
8. เด็กหญิงศิริพร  อุตสาหะ
9. เด็กหญิงแดง  จันทศิริ
 
1. นางลาวัลย์  เสียงประเสริฐ
2. นายสวิง  ปกป้อง
3. นางสุวคนธ์  ปลิดทุกข์ภัย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เรืองสุวรรณ์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  วงศ์ซิ้ม
4. เด็กหญิงธัญชนก  กองศักดิ์
5. เด็กหญิงธีรกานต์  สุขวงศ์
6. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
7. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
8. เด็กหญิงสุธาสินี  จูมคำ
9. เด็กชายอภินพ  อภิญญาชน
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายชารุต  เพี้ยนศรี
2. นางภัณฑิลา  ฤทธิ์อร่าม
3. นางมานะ  ภิญโญ
4. นางวันดี  รุ่งโรจน์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงกชกร  พานขำ
2. เด็กหญิงกชนน  วงศ์สา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สูแพะ
4. เด็กหญิงฐานิกา  แกล้วกล้า
5. เด็กชายธนพล  เสน่ห์
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  หนูน้อย
7. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ภักดี
8. เด็กหญิงรวิสรา  วงศ์สา
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ล้อมเกษ
10. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
11. เด็กหญิงศวิตา  สมเจริญ
12. เด็กหญิงอณิชา  ผ่อนร้อน
 
1. นางปริญฉัตร  ทองดารา
2. นางสาวพิกุล  สีนุยเพ็ง
3. นางสมใจ  กองสุข
4. นางอรทัย  กันศิริ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายกิตติภณ   สมคะเน
2. เด็กชายกิตติภัทร   ประสงค์ดี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เมตตา
4. เด็กชายณัฐกิตติ์    ล้ำศรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงศ์ทรัพย์
6. เด็กชายทนงศักดิ์   เพ็ชรไพบูลย์
7. เด็กชายธนกฤต   สุวรรณโชติ
8. เด็กหญิงนันทกานติ์  เหลือรักษ์
9. เด็กชายพงศกร  จูมบาน
10. เด็กชายพิชัยรัตน์   แก้วรักษา
11. เด็กชายพิชาภพ   มัวภา
12. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   วงศ์อยู่
13. เด็กชายพีรพล   ยิ่งวิริยะวงศ์
14. เด็กหญิงภัทรพร    กุลศิริ
15. เด็กหญิงรักษยา  ก้องเสนา
16. เด็กหญิงสรัลพร   ทิมเงิน
17. เด็กหญิงสลินทิพย์   รัตนวิจิตร
18. เด็กชายสุรพัศ   สมหวัง
19. เด็กชายอนุสรณ์   เพ็ชรแสง
20. เด็กหญิงเกวลิน   แก้วสุข
21. เด็กหญิงเยาวพา   ศรีหงษ์
 
1. นางนงนุช   ปรารถนาผล
2. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
3. นางนิตยา   สาครจันทร์
4. นางสาววงเดือน   บำรุง
5. นางสาววรรณิการ์   อินทร์ศิลา
6. นางสาวเอ็นดู   ขัดเกลา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกรรณลดา  ทองผา
2. เด็กหญิงกุลนันท์   เรืองสมศรี
3. เด็กหญิงกุลรัตน์  โต๊ะช้าง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นวลสุข
5. เด็กหญิงชนิสรา  นาพันธุ์
6. เด็กหญิงณัฐมน  คงเสือ
7. เด็กหญิงนภัสสร  ท่าอิฐ
8. เด็กหญิงนริศรา  หุตเวช
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  โสดา
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปุระพรม
11. เด็กชายมนัส  นาคบุญ
12. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ใจคง
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวิลาศ
14. เด็กหญิงวันวิสาน์  คำพีพันธ์
15. เด็กหญิงสมถวิล  คำศรี
16. เด็กหญิงสุปราณี  ทับพลี
17. เด็กหญิงสุพัตรา  ขำประดิษฐ์
18. เด็กหญิงสุวจี  ใจช่วย
19. เด็กหญิงอารยา  คันทานุรักษ์
20. เด็กหญิงเมระวี  ทองดี
21. เด็กชายไชมงคล  ลาภภิญโญ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
2. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
3. นางพัชรี  นาคะเนจร
4. นายสำเร็จ  ใจช่วย
5. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
99 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกชนิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงกรกมล  สุขวัตร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงประเสริฐ
4. เด็กชายกาญจนา  รวดเร็ว
5. เด็กหญิงกุลธิดา  เอมโอด
6. เด็กชายจตุรงค์  วงศ์เขาอ่อน
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ตากมัจฉา
8. เด็กหญิงดารุณี  วงศ์ผาบุตร
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณโชติ
10. เด็กชายธนรัตน์  แสวงผล
11. เด็กหญิงธนาทิพย์  ชุ่มบริบูรณ์
12. เด็กหญิงนริศรา  สรรพศรี
13. เด็กหญิงพฤหัส  เตสุชาตะ
14. เด็กหญิงพิมวรีย์  สุธา
15. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สวามิตร
16. เด็กหญิงภูวดล  ทรัพย์ประมูล
17. เด็กหญิงวรรัตน์  ดอกเดื่อ
18. เด็กชายวิบูลกิจ  สุขสบาย
19. เด็กหญิงศรัณย์พร  จงดี
20. เด็กชายศุภดชติ  ไกรวาส
21. เด็กหญิงสุทธิดา  ย่องใย
22. เด็กหญิงหัสสาทิพย์  ป้องเพชร
23. เด็กชายอลงกช   นาชัยเวศ
24. เด็กหญิงอุษา  แสงเสี่ยม
25. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกตุวงศ์
26. เด็กหญิงแอนนา  สุทธิจักร
 
1. นายกำพล  แสงมณี
2. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
3. นายบุญมี  อิ่มสิน
4. นายพงษ์เพชร  มีบุญ
5. นายมนูญ  โพธิ์เงิน
6. นายลำเลียง  ปฏิสังข์
7. นายเขษม  มหิงสาเดช
8. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายเจษฎากร  สุทธิสถิตย์
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายสุภินัย  ขันทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมนึก
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงประเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  แสงมณี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกิตติภณ  ทัศนมณเฑียร
 
1. นางสาวสุชาดา  สรหงษ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพนิดา  คำศรี
 
1. นางสาวฉัตรกมล   ใจช่วย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายวีรภัทร  ปัญโย
 
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงดลยา  กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายวรุตม์  เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายจักรวาล  วงศ์ทรัพย์
 
1. นางสาววรรณิการ์  อินทร์ศิลา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงสุวนิดา  คนรู้
 
1. นายเอมิกา  เภาคำ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงนิศาชล  ตันประเสริฐ
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 1. เด็กชายคณิน  เพชรแสง
 
1. นายกิตติ  คำภูษา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญพร
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมนึก
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงภัทรภร  บำรุงราษฎร์
 
1. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกัญชพร  ฆ้องศิริ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เกาะลอย
3. เด็กหญิงกันธิชา  ฟูฟุ้ง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คีรีเขตร์
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเรือง
6. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีม่วง
7. เด็กชายคฑาวุธ  ไข่ติยากุล
8. เด็กชายจักรพันธ์  สังวาลย์
9. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วงศ์ตรัส
10. เด็กชายชาคริต  ครุอิสส์
11. เด็กหญิงฌิชา  พรหมสุภา
12. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วงศ์ตรัส
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้ำเงิน
14. เด็กชายณัฐพนธ์  วงศ์จันทร์
15. เด็กหญิงณัฐรุจา  สุทธิสถิต
16. เด็กชายธนพล  อนุรักษ์ชัยกิจ
17. เด็กชายธนวัฒน์  การะวิโก
18. เด็กหญิงธมนวรรณ  ซื่อตรง
19. เด็กหญิงนิตยากร  เขียวรุ้ง
20. เด็กหญิงนุชจรี  โกสินทร์
21. เด็กหญิงบุณยาพร  นิกรรัมย์
22. เด็กหญิงปรินดา  ใจดี
23. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไพโรจน์สรกิจ
24. เด็กหญิงปาลิตา  คุ้มไพรี
25. เด็กหญิงพัชราภา  พันโนชิต
26. เด็กชายยศกร  พูลเกษม
27. เด็กชายรติกรณ์  หิริโอตป์
28. เด็กหญิงรัฐพร  อินธุพันธ์
29. เด็กชายรัตนชัย  เกษรเจริญ
30. เด็กหญิงร่มเกศ  ชูผกา
31. เด็กชายวัชรกรณ์  เพียรพิทักษ์
32. เด็กชายศิลา  บุญยืน
33. เด็กหญิงสุทธิดา  เสียงดี
34. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทยักษ์
35. เด็กชายสุรเชษฐ์  เจริญผล
36. เด็กหญิงหงหยก  นนท์ปฏิมากุล
37. เด็กชายอนุกูล  เสพกลาง
38. เด็กหญิงอาทิตยา  หมื่นไสยาสน์
39. เด็กหญิงเนตรชนก  เรืองศิริ
40. เด็กหญิงเปมิกา  มุกดาสนิท
 
1. นายครรชิต  ก้อนพรหม
2. นางนิชาภา  แก้วประจุ
3. นางสาวพรปวีณ์  แสนโก
4. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
5. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
6. นายมานพ  หาที่ถูก
7. นางลดาวัลย์  ใจวงษ์
8. นายเฉลิมพันธ์  สีอ่อน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เจนช่าง
3. เด็กชายตะวัน  ใจใส
4. เด็กหญิงธนพร  เจริญรื่น
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญสิทธิ์
6. เด็กหญิงนันธิยา  นันทะพันธ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัดนอก
8. เด็กหญิงสุรางคนา  ใจสุข
9. เด็กชายสุรเสกข์  จำเนียร
10. เด็กชายอนุวัฒน์  ทรัพย์มณีกุล
 
1. นางจันทิมา  แสวงดิลก
2. นางสาวธีรยา  ดีพื้น
3. นางสุมล  วงษ์ภักดี
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกมลพร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงดารณี  พิทักษ์รัตน์
3. เด็กหญิงประสิตา  ประทุมวี
4. เด็กหญิงลภัสสิรี  หาดพิไชย
5. เด็กหญิงศิรประภา  ชนะหวังโชคชัย
6. เด็กหญิงอัญธิดา  คล้ายคลึง
 
1. นางนงนุช  ประสพสุข
2. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ผุยพรม
2. เด็กหญิงภคนันท์  อารี
3. เด็กหญิงสุนทรี  ทองแม้น
4. เด็กหญิงสุนานันท์  ปานชาลี
5. เด็กหญิงอินทุอร  นกหมี
6. เด็กหญิงไอรินทร์  พลปิยะ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  ชำปฏิ
2. นางนิชาภา  แก้วประจุ
3. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
4. นางสุวรรณา   ประเสริฐศักดิ์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงฐิติพรรณ  เจษฎากรรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แนมนิล
3. เด็กหญิงนันทิยา  งามวงค์
4. เด็กหญิงประสิตา  สิทธิพงษ์
5. เด็กหญิงปาณิตา  อาจเอื้อ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมสำเภา
7. เด็กหญิงพรธีรา  แสงโรจน์
8. เด็กหญิงรวิภา  มะลิวรรณ์
9. เด็กหญิงวิลันดา  โพธิ์แก้ว
10. เด็กหญิงสริตา  แซ่โล้ว
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ภานิคม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์ศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม
2. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
3. นางสาวอภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เสนาะสันต์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จำลอง
3. เด็กชายเกียรติชัย  เสนาคำ
 
1. นายคำรน  บุญมา
2. นางอรพา  ผลห้า
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชนาธิป  คชพงษ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  วรรณอำไพ
3. เด็กชายตะวัน  เจียรมาศ
 
1. นายณัฐพงษ์  พ่อค้า
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงธนพร  รายศิริ
2. เด็กหญิงปณิดา  ลี้ปฐมากุล
3. เด็กหญิงปณิตา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตระกูลดี
2. นางสาวอำภา  พลอยแสง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. นางสาวสุภัสตรา  บุญแต่ง
2. นางสาวเรวดี  มาตบุญโท
3. นางสาวแสงดาว  คงประเสริฐ
 
1. นายการุณ  การเจริญดี
2. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงกวินนาถ  คำต่อตั้ง
2. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
3. เด็กหญิงพรสุดา  บูรณะกิติ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประมาณู
5. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงแหละ  ศรีสุข
 
1. นางขวัญใจ  เอ็นดูราษฎร์
2. นางจันทรา  เอ็นดูราษฎร์
3. นางสาวจินตนา  มั่งคั่ง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชโย
2. เด็กหญิงปณิดา  ฉบังพงษ์
3. เด็กหญิงปวีณา  ไชโย
4. นางสาวศศิภา  บุญเพิ่มพูล
5. นางสาวสุรางคณา  สิมสุวรรณ
6. นายสุริยัน  ผ่องมณี
 
1. นายการุณ  การเจริญดี
2. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
3. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงพรรธิสา  สมงาม
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เป็นพุ่ม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญม่วง
 
1. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
2. นางศิริรัตน์  เจริญ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สิรินิพัทธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์  คุ้มวงศ์ดี
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ลอย
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
2. นายวัชรินทร์  มูลภักดี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  เหล็กเพชร
2. เด็กชายณัฐกานต์  ลีกุดเลาะ
3. เด็กชายปรัตถกร  จินตนา
 
1. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
2. นางพัชมณ  สุขสำราญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชวิน  น้อยเหลี่ยม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ท่อนแก้ว
3. เด็กชายเพชรมังกร  นามวิชา
 
1. นายจรัล  หอมระย้า
2. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพัชรี  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์หงษ์
3. เด็กหญิงโชติมา  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางอัญชลี  สารสุวรรณ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  บุญศิริ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณานนท์  รุ่งรุจี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควรหา
 
1. นางสาวอนงค์  กล้าหาญ
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ประเสริฐธรรม
2. เด็กชายธนกร  ท่องแท้
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ปฏิสังข์
 
1. นางนงนุช  คมขำ
2. นางสาวอรุณี  ศิริสุขไพบูลย์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  กว่างสนิท
2. เด็กหญิงวริศรา  ศิริมหา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผลสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
2. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายณรงศักดิ์  วิทยานุกรณ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ตั้งแต่ง
3. เด็กหญิงแซม  จินตนา
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายประณต  ตั้งศิริ
2. เด็กหญิงอรยา  เกามสุข
3. นางสาวอริสรา  บุตรเสมียน
 
1. นางนิติยา  ถนอมศักดิ์
2. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายบารมี  ยั่งยืน
2. เด็กชายรณชัย  สิทธิบุศย์
3. เด็กชายสงกรานต์  เหล็กเพชร
 
1. นายการุณ  การเจริญดี
2. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. นางสาวณัฐริกา  สังเกตุ
2. นายสุริยา  สนิทเหลือ
3. นางสาวอรวี  เดโชเม็ง
 
1. นายการุณ  การเจริญดี
2. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงน้ำบุศย์  เพ็ชร์ก้อน
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชาลิณี  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กระแจ่ม
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงปราณิสา  รักวิเศษ
2. เด็กชายสหรัฐ  เย็นปลื้ม
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพีรดา  ประสงค์รัตน์
2. เด็กชายอัครวัฒน์  วงศ์ฐเศรษฐ
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิริเลข
2. เด็กชายธนากร   ทรัพพย์ประมูล
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชาคริต  แซ่โค้ว
2. เด็กชายอาคเนย์  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวญาดา  ศิริเจริญ
2. นางสาวธัญชาติ  ถือบุญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพัชราภา   ผลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอารยา  แสงสีโสม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี   นาคะเนจร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกุลรักษ์  วงศ์เกิด
2. เด็กหญิงสุนารี   สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นายธนบูรณ์  ค่ายหนองสรวง
2. เด็กชายศศกร  ห่างภัย
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภักดีงาม
2. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวอนงค์  กล้าหาญ
2. นางสาวอำภา  พลอยแสง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายกมลภพ  จุมพร
2. เด็กชายพรชัย  สินชมพู
3. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นายสุธน  พรมลี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลาพันธ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เฉิดเจิม
3. เด็กหญิงมาริสา  อ่อนพานิช
 
1. นายสุธน  พรมลี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายธนพงษ์  อรุณ
2. เด็กชายธีรภัทร  แนบเนียน
3. เด็กชายพิพิธธน  อรุณ
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวช่อผกา  เอี่ยมสุนทร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญดี
2. เด็กชายประพัฒน์  พุทธชาติ
3. นายพีรพล  ศีลสัตย์
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงอนัญญา  จาดเพ็ง
 
1. นางสาวเกศมณี   โสภากุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 1. เด็กหญิงชลิตา  เกษรสุคนธ์
 
1. นางสาววรินทร  ฤทธิมาร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแ้ย้ม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายดนุภัทร  ราญรอน
 
1. นางอมรศรี  เชื้อพลบ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายนนทวิทย์  สุขโสภณ
 
1. นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ชาวโคตร
 
1. นายเขษม  มหิงสาเดช
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงลักษ์ขณา  สิงสา
 
1. นางสมบุญ  สายัณห์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายประนต  ผ่านด่าน
 
1. นายเขษม  มหิงสาเดช
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงลูซี่  ลอด์จ
 
1. นางพิศมัย  เมตตา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายวทัญญู  เกิดมณี
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. นายชุมพล  ศรีฤกษ์
2. นางสาวธนพร  สุวดิษฐ์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  แข็งสง่า
4. นางสาวสุภาวดี  แซ่โก
5. นายเอกพล  ชุนวิเศษ
 
1. นางสาวรัตติยา  จันทร์เศรษฐ
2. นางสาวเพียงฝัน  ชนะภัย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ถาวรวิริยะนันท์
 
1. นางสาวเบญจพร  สมภาวะ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บำรุง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  เจริญมาก
 
1. นางสุภาภรณ์   ศิริฟองนุกูล
2. นางอมรศรี  เชื้อพลบ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โค้วบ้วนอาน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงจิตตา  เหวขุนทด
2. เด็กชายธนภัทร  ภักดีงาม
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  ศิลาลิตร์
4. เด็กหญิงศิริพร  เผือกนิสสัย
5. เด็กหญิงสิรยากร  พานเงิน
6. เด็กหญิงแสงเดือน  มาเผือก
 
1. นายมานพ  หล้าคำคง
2. นางยุพาภรณ์  ชูคันหอม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายกิตติภณ  หงอสูงเนิน
2. เด็กชายนวพล  ศิลรักษ์
3. เด็กหญิงปริญญา  ปานเขมา
4. เด็กชายภัทรพล  บุตรชน
5. เด็กชายมานะชัย  เกื้อกูลราษฎร์
6. เด็กชายศุภเรศ  นามเสนาะ
 
1. นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา
2. นางเสาวภา  มั่นประสิทธิ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายณัฐพล  โกกอุ่น
2. เด็กชายปารณัท  เจริญ
3. นายพัชรพล  เรืองเดช
4. นายพัลลภ  จำรูญ
5. นายพิศิษฐ์  เสียงประเสริฐ
6. นายศรายุทธ  มณีสุข
7. นายอดิเทพ  พุทธมี
 
1. นายฐศปวรรษ  สมรรถการ
2. นายณัฐพงษ์  พ่อค้า
3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงชาลินี  สมตัว
2. เด็กหญิงนฤภร  พัดประคอง
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ดรพันธ์ดล
5. เด็กชายอนุชา  ชลศิริ
6. เด็กชายอาคเนย์  สุวรรณโชติ
7. เด็กหญิงไพลิน  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวนวลอนงค์  ศรีเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
3. นางโฉมฉาย  พรหมจินดา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงธนกร  สงเจริญ
2. เด็กหญิงนภสร  วิทยานุกรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  ปะสิ่งชอบ
4. เด็กชายพงษ์พัทธิ์  แวววับศรี
5. เด็กหญิงภัทรีพรรณ  ปันเขียว
6. เด็กหญิงภาวินี  ยับยั้ง
7. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลกิตติ
8. เด็กหญิงวัทธิกร  เจริญกัลป์
9. เด็กหญิงศศิวิมล  มุ่งดำเนินกิจ
10. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วิสมล
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   สารเนตร
2. นางสาวหฤทัย  ศรีสมครุฑ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ป้องศรี
2. เด็กหญิงธิดาพร  วงศ์เกิด
3. เด็กหญิงนริศรา   เชื้อพรมมา
4. เด็กหญิงนฤมล  เวชหรรษา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ถนอมศักดิ์
 
1. นางรวมพร  เจริญนาน
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงปภาวี  สุนทรลิ้มศิริ
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ช้างเงิน
3. เด็กหญิงอรจิรา  ทาทอง
 
1. นายวรุตม์  สัจมั่น
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชลิดา   แพทย์นัทธี
2. เด็กหญิงณัฐมล   สอนสกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  สถิตวิริยะกิจ
 
1. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงปุทิตตา  ใจเย็น
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  บำรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บูระพันธ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตระกูลดี
2. นายวรุตม์  สัจมั่น
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายนพอนันต์  นักทำนา
2. เด็กหญิงวันวิสาน์  คำพีพันธ์
3. เด็กหญิงอิสริยกานต์  มงคลทิพย์
 
1. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวี  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายส่งศักดิ์  มลิวรรณ
 
1. นางสาวรณิดา  แสนยะบุตร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  หาญกุล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   บึ้งสลุง
2. เด็กหญิงอรพินทร์  ศิริโพธิ์
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวหยาดรุ้ง  สิงห์พร
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงชนิดา  ไตรมาส
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จัตตุแวง
 
1. นายณรรงค์  จันทรา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพงศกร  จินดารัตน์
2. เด็กชายภูธเนศ  เนินไสว
 
1. นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ปลื้มผล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาววรรณภา  ทุมมะดี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เมตตา
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทุมา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาววรรณภา  ทุมมะดี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เฉิดเจิม
 
1. นางสาวมลทกาญจน์  ชุณหเกษม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 1. เด็กชายณัฐพล   สวยงาม
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ตามประวัติ
 
1. นางรัชนี  แก้วประเสริฐ
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชุ่มฤดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมี
3. เด็กชายสิรภัทร  เกิดผล
 
1. นางสาวนริสา  รอดบำรุง
2. นางสายทอง  แก่นสาร
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงปิยนันท์  เหวขุนทด
2. เด็กชายพัชรพล  ชาติสุวรรณ
3. เด็กชายศิริชัย  บุญเย็น
 
1. นางพรพรรณ  เครือวัลย์